Nordreisa kommune v. rådmann Ole Martin Strøm mot Nordlys

PFU-sak 050/00


SAMMENDRAG:
Nordlys hadde mandag 28. februar 2000 som hovedoppslag på førstesiden: » – Full fest på helsesenteret – Rasende vaktleder varslet ordføreren». Henvisningsteksten lød:
» Den lystige personalfesten med utkledde og halvnakne gjester i helsesenterets møterom fikk ansvarshavende sykepleier på Sonjatun til å se rødt: – Jeg finner det direkte uetisk og uverdig at ansatte holder privat fest og drikker alkohol på en institusjon med alvorlig syke og ofte døende pasienter, sier Jon Egil Nyvoll (innfelt). »
Foruten bilde av Nyvoll med en tom Martini-flaske og polposer, var oppslaget illustrert med et bilde av inngangspartiet på Sonjatun.
Inne i avisen var toppen av en nyhetsside brukt på saken, under hovedtittelen » Raser mot ?privatfest? på helsesenteret » og undertittelen » Ansvarshavende sykepleier klaget til rådmann og ordfører «.
Det framgår av artikkelen at den omtalte festen ble holdt i et møterom i kjelleren, i den del av bygget som blir brukt til psykiatrisk poliklinikk, og at 15 ansatte deltok. Under mellomtittelen » Generer ingen » bekrefter ordfører Torbjørn Evanger at han vil undersøke hva som skjedde, «men sier at han foreløpig ikke kan skjønne problemet.»
Også lederen for helse- og sosialavdelingen, som selv deltok på festen, uttaler seg. Hun forteller at «fredag hadde vi god mat og drikke, vi hadde kledt oss ut, spilte ulike roller og framførte små sketsjer for hverandre». Lederen er også avbildet i det kostyme hun hadde på festen, og det framgår av bildeteksten at hun ikke forstår kritikken fra sykepleierne.
Mot slutten av artikkelen siteres vaktleder Nyvoll igjen, og det heter bl.a.:
» – Brennevinsflasker og polposer lå igjen på kjøkkenet og festdeltakerne vandret i korridorer og trappeoppgang. Støyen fra dem nådde sykestua og sykehjemmet, noe pårørende reagerte på. Folk som var på vakt, gikk ned i kjelleren og møtte kolleger som gikk i kostymer, til og med med naken overkropp. »
Som hovedillustrajon brukte avisen en større versjon av førstesidebildet med Nyvoll og Martini-flasken.

Onsdag 1. mars fulgte Nordlys opp saken med en hel nyhetsside, under tittelen » Ingen reaksjon etter sykehjemsfest «. Ingressen lød:
» STORSLETT: Festen på helsesenteret Sonjatun får neppe noe etterspill. Ansatte får også i framtida bruke møterommet i kjelleren til sosiale sammenkomster. Det opplyser ordfører Torbjørn Evanger etter han har holdt møte om personalfesten som skapte bølger sist fredag. »
Det framgår videre at «vakthavende sykepleier Jon-Egil Nyvoll synes det er sterkt å beklage at det kan holdes alkoholholdige fester for andre enn beboerne på Sonjatun helsesenter. Han føler at han blir gjort til syndebukk etter at han varslet fra om det han mener var en privat fest for spesielt inviterte.»
Og ordførereren uttaler bl.a.:
» – Så langt ser det ut til at festen var udramatisk. Personlig reagerer jeg på at de som var på vakt ikke bare gikk vanlig tjenesteveg med sine klager, men at de også kontaktet journalister. »
Dessuten heter det at «Jon-Egil Nyvoll mener saken dysses ned, og grunnen til det er at personer fra den sentrale ledelsen i kommunen var involvert. Han sier det hadde stilt seg annerledes om menige sykepleiere og pleieassistenter hadde gjort det samme.»
Blant illustrasjonene brukte avisen en faksimile av førstesiden to dager tidligere. I en «Dette er saken» het det for øvrig:
» Ansatte som var på jobb på Sonjatun ble svært opprørt da de oppdaget at andre ansatte holdt fest på helsesenteret. Vakthavende sykepleier Jon-Egil Nyvoll kontaktet ordfører og rådmann fordi han mente en lystig fest med kostymer og alkohol ikke hører hjemme på et helsesenter. »
Fredag 3. mars fulgte Nordlys igjen opp saken, denne gang med uttalelser fra beboere, og pårørende av beboere, ved sykehjemmet. Under tittelen » – Vi vil ikke ha fest » het bl.a. at to intervjuede beboere «verken hørte eller så noe til personalfesten som ble holdt i kjelleren på helsesenteret. De sier at de ikke fikk vite om den før de så oppslag i Nordlys. Men selv om de ikke ble forstyrret, mener de at ansatte bør finne andre lokaler for å holde sine sosiale sammenkomster.»

KLAGEN:
Klager er Nordreisa kommune ved rådmann, som tilbakeviser «påstandene i journalistens avisartikkel om støy og uetisk framferd». Klageren skriver:
» I ettertid er vi blitt kjent med at journalist Ragnhild Enoksen i dagsavisen ?Nordlys? av hovedredaksjonen i Tromsø ble ?beordret? til å undersøke forholdene omkring denne sammenkomsten. Det var innkommet tips om dette arrangementet til hovedredaksjonen, tipserens motiv kan en selvfølgelig stille spørsmål ved. Journalisten oppsøkte arrangementet ca kl 19.00 og snakket med kommunens helse og sosialsjef som var en av deltakerne. Journalisten bekreftet samme kveld i samtale med rådmannen at det ikke var noe(n) kritikkverdige forhold å registrere .»
Etter klagerens mening må påstandene om «støy og uetisk framferd» tilbakeføres til «den person avisartikkelen kaller ansvarshavende sykepleier. Vedkommende var ekstravakt og har ikke fast ansettelsesforhold i Nordreisa kommune. Rådmannen er gjennom samtaler med vedkommende blitt kjent med hans negative syn på alkoholbruk på slike helseinstitusjoner. Det finns også andre motiver.»
Klageren anfører at «det finnes ingen sammenheng mellom disse ?dramatiske? overskriftene og det som virkelig skjedde på denne sammenkomsten». «?Nordlys? har spredt usanne påstander og har gjennom dette overtrådt den etiske standard som kan forventes av et norsk presseorgan.»
For øvrig er det klagerens oppfatning at bildet av sykepleier Nyvoll, med tomflaske og polposer, er arrangert.
Vedlagt klagen er kopi av artikkel i Framtid i Nord 29. februar, der samme sak omtales under tittelen » Ingen dramatikk «.

TILSVARSRUNDEN:
Nordlys opplyser at avisens framstilling av festen har avstedkommet «heftig» debatt i spaltene. «Sonjatun helsesenter er et offentlig – og ikke noe hvilket som helst – bygg. Som det går frem i reportasjen i Nordlys mandag 28. februar d.å., er det både sterkt pleietrengende, alvorlig syke og ofte døende mennesker som har tilhold på Sonjatun. Det er derfor av offentlig interesse hva som foregår i bygget .»
Avisen anser det for å være «en kjensgjerning at den omtalte festen vakte reaksjoner hos ansatte på vakt denne fredagskvelden. At ansatte reagerer etisk på en festlig sammenkomst av den karakter det her er snakk om, må Nordreisa kommune og rådmann Ole Martin Strøm akseptere. »
Og avisen fortsetter:
«Nordreisa kommune v/rådmann opplever det tydeligvis som ille og som en belastning at Nordlys i det hele tatt har omtalt festen og de etiske problemstillinger. Med hensyn til det faglige er Nordlys av den oppfatning at vi har opptrådt korrekt. Vi har mottatt en henvendelse fra mennesker som reagerte på festen og som fant grunn til å varsle både rådmannen og ordføreren. Vi har intervjuet ansvarshavende sykepleier, innhentet kommentar fra ordføreren og intervjuet lederen for helse- og sosialavdelingen i kommunen, som deltok på festen.»
Avisen tilføyer at «Nordlys har også fulgt opp saken og gitt spalteplass til ordføreren (som forsvarer festen). Videre har vi snakket med to som bor på sykehjemmet, samt pårørende til beboerne på Sonjatun.»
Nordlys tilbakeviser at redaksjonsledelsen skulle ha «beordret» journalisten «på den måten som rådmannen insinuerer». «Journalistene står fritt og er seg bevisst sin rolle som allmennhetens forlengede arm med oppgave å stille kritiske spørsmål rundt ting som skjer i samfunnet. (?) Når rådmannen i sin klage skriver: ? påstandene i journalistens avisartikkel om støy og uetisk framferd tilbakevises ?, så er det ikke journalisten som har påstått at festen er kritikkverdig. Journalisten har intervjuet mennesker som har reagert negativt og som så avgjort må være meningsberettiget .»
Likeledes avviser Nordlys «rådmannens forsøk på å svekke vakthavende sykepleier Jon Egil Nyvoll som kilde». «Det Nyvoll har fortalt, fremkommer i reportasjen som sant.»

Klageren anfører at det «gir feil assosiasjon om hva innholdet virkelig var» når avisen bruker ordet «fest» om sammenkomsten på helsesenteret. «I vår språkbruk er fest noe helt annet. Dessuten har slike sammenkomster vært gjennomført i alle de 23 år helsesenteret har vært i drift – uten noen form for reaksjon fra ansatte eller andre.»
Og klageren tilføyer: «At en vikaransatt henvender seg til aviser og ikke til overordnede må ha spesielle motiver. Rådmannen håper at dette ikke var en reaksjon fra vedkommende på at han kort tid før denne sammenkomsten ikke nådde opp i konkurransen om en lederstilling i pleie- og omsorgstjenesten. Rådmannen håper også at Nordlys har gjort vurderinger som kan avkrefte at de ikke er blitt brukt i en slik sammenheng.»

Nordlys påpeker i sine siste kommentarer at «ikke på et eneste konkret punkt» er avisens framstilling av «sammenkomsten» tilbakevist. «Nordreisa kommune har imidlertid, slik vi ofte opplever det, forsøkt å gjøre kildenes utsagn til ?journalistens påstander?. Dette vitner om en manglende forståelse for elementære arbeidsmåter i et mediesamfunn. Når mennesker som opererer i det offentlige rom så ofte og med så stor rutine som både ordfører og rådmann i Nordreisa gjør og når de argumenterer slik, velger jeg å tro at dette skjer med stor bevissthet og velberådd hu. »

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder et førstesideoppslag og en reportasje i Nordlys, der en sykepleier kom med kritikk av at kommunalt ansatte holdt privat fest og nøt alkohol i et møterom på helsesenteret i Nordreisa. Kommunens rådmann påklager at avisen har latt seg bruke til å formidle usanne påstander om «støy og uetisk framferd» under sammenkomsten. Etter klagerens mening burde avisen ha stilt seg kristisk til sykepleierens motiver for å komme med anklagene.
Nordlys viser til at sterkt pleietrengende og alvorlig syke mennesker har tilhold ved helsesenteret, og at det derfor er av offentlig interesse hva som foregår i samme bygning. Etter avisens mening må klageren akseptere at pleiepersonell reagerer på en festlig sammenkomst av den art det her var snakk om. Nordlys påpeker at avisens framstilling av saken ikke er tilbakevist på et eneste konkret punkt.

Pressens Faglige Utvalg mener Nordlys var i sin fulle rett til å formidle kritikken som framkom etter kommuneansattes fest på helsesenteret. Utvalget konstaterer at kommunens ansvarlige ble konfrontert med kritikken fra første stund, og gitt anledning til samtidig kommentar. Også helse- og sosialavdelingens leder, som selv deltok på festen, uttaler seg i reportasjen. I tillegg registrerer utvalget at avisen fulgte opp saken to dager senere, og da med hovedvekt på kommuneledelsens synspunkter.

Nordlys har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 23. mai 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen