Adv. Bengt Høyer Pedersen (p.v.a. klient) mot Nordlys

PFU-sak 049/08


SAMMENDRAG:

Nordlys publiserte i januar 2008 flere artikler om en maskert mann (den såkalte «Maskemannen»), som gjentatte ganger skal ha plaget folk i Kåfjord kommune med besøk i hagene deres, der han både skal ha gjort fra seg og kikket inn vinduer. En av disse artiklene, som hadde tittelen «– ”Maskemannen” var her i natt», ble på avisens nettsider utstyrt med et debattforum. Søndag 13. januar 2008 skrev en av debattantene i dette forumet et innlegg der en person som tok sitt liv ble omtalt og knyttet til sterke ytringer om «Maskemannen».

KLAGEN:

Klager er advokat på vegne av moren til den avdøde, som er omtalt i debattinnlegget. Klageren skriver: «Natt til søndag 13.01.08 ble min klient gjort oppmerksom på at det stod skrevet et støtende og krenkende innlegg på nettsidene til Nordlys (Nordlyspuls) vedrørende hennes avdøde sønn (…) Etter å ha lest innlegget, fikk min klient en sterk psykisk reaksjon og hun måtte i løpet av natten ta kontakt med legevakt».

Klageren opplyser at hans klient ringte vakttelefonen til Nordlys ca. kl. 02.30 og ba om at innlegget ble fjernet. Avisen lovet å se på dette, og da klagerens klient ringte avisen på ny rundt kl. 12 påfølgende formiddag, fikk hun beskjed om at innlegget var slettet, noe som imidlertid viste seg å ikke være riktig. «Først ca. kl. 13.00 ble siden slettet.»

Klageren mener Nordlys har brutt punkt 2.1 (om redaktøransvaret), 4.16 (om interaktive tjenester) og 4.17 (om forhåndsredigering og fjerning av innlegg) i Vær Varsom-plakaten, og viser i denne sammenheng også til en e-post (vedlagt klagen) fra sjefredaktøren i Nordlys, som innrømmer at det gikk for lang tid før innlegget ble slettet.

FORSØK PÅ MINNELIG ORDNING:

Partene har forsøkt å komme fram til en minnelig ordning, uten at dette har lykkes dem.

TILSVARSRUNDEN:

Nordlys bekrefter i sitt tilsvar at klagerens gjengivelse av kontakten med avisen er riktig. Nordlys medgir også at det gikk for lang tid før innlegget ble fjernet, noe som «skyldes en serie uheldige omstendigheter og misforståelser i den interne kommunikasjonen i Nordlys».

Avisen forklarer de «uheldige omstendighetene» slik: «For det første skulle ikke saken vært utstyrt med debattforum. Våre interne regler er at vi ikke åpner for debatt i kriminalsaker og tragedier. Det andre er at vaktsjefen som fikk den første telefonen ikke hadde tilgang til programmet som gjør det mulig å endre nettsiden der han befant seg natt til søndag. På natten mislyktes han i forsøket på å få kontakt med nettansvarlig, og da slik kontakt ble oppnådd på morgenkvisten viste det seg at beskjeden ble misforstått. Derfor var innlegget fortsatt tilgjengelig da klienten igjen kontaktet Nordlys på formiddagen. Deretter ble det raskt fjernet.»

Nordlys opplyser for øvrig at avisen i brevs form har beklaget det som skjedde overfor klagerens klient.

Klager har etter dette ikke hatt flere kommentarer til saken. Tilsvarsrunden ble dermed avsluttet.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et debattinnlegg på Nordlys’ nettsider, hvor en person som tok sitt liv ble omtalt i tilknytning til sterke ytringer om en maskert mann som plaget folk i Kåfjord kommune. Innlegget påklages via advokat. Klageren er moren til personen som tok sitt liv. Hun kontaktet avisen og ba om at innlegget ble fjernet, noe som ikke skjedde før klageren tok kontakt med avisen for andre gang.

Nordlys innrømmer at det gikk for lang tid før innlegget ble fjernet, og forklarer at det skyldtes uheldige omstendigheter og misforståelser. Avisen opplyser at artiklene om «maskemannen» ikke skulle vært utstyrt med debattforum, og at den som først ble orientert om innlegget, ikke hadde tilgang på verktøyet for å slette innlegg. En påfølgende misforståelse i den interne kommunikasjonen medførte så at det gikk ytterligere noen timer før innlegget ble slettet. Nordlys anfører at forholdet er beklaget overfor klageren.

Pressens Faglige Utvalg har tidligere uttalt og presisert at også ytringer i avisenes debattfora på nett ligger innenfor redaktøransvaret, og at redaksjoner som velger ikke å forhåndsredigere slike debatter, har et særlig ansvar for hyppig kontroll av meningsutvekslingen.

I det påklagede tilfellet merker utvalget seg at Nordlys erkjenner at det gikk for lang tid fra avisen ble gjort oppmerksom på innlegget, til det ble fjernet, og at avisen forklarer dette som et resultat av «uheldige omstendigheter og misforståelser». Utvalget noterer seg også at innlegget raskt ble slettet da klageren tok kontakt med avisen for andre gang, og avisen ble klar over at innlegget fremdeles var tilgjengelig.

Spørsmålet klagen reiser, er hvorvidt det er presseetisk akseptabelt at et innlegg i en nettdebatt ikke umiddelbart blir fjernet når avisen er blitt gjort oppmerksom på dette. Slik utvalget ser det, kan det være liten tvil om at det påklagede innlegget bryter med de presseetiske normene, og utvalget antar at Nordlys ikke ville publisert innlegget om avisen hadde kjent til innholdet før publisering.

Videre mener utvalget at avisens innrømmelser viser at det har vært en svikt i systemet når det gjelder deres kontroll av den digitale meningsutvekslingen, og utvalget noterer seg avisens anførsel om at artikkelen ikke skulle vært utstyrt med debattforum. Utvalget mener avisen skulle forsikret seg om at innlegget var fjernet slik at klageren ikke måtte ta kontakt flere ganger for å få dette gjort. I denne sammenheng viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.17, der det blant annet heter: «Redaksjonen har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.»

På dette punkt har Nordlys brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Sigrun Slapgard, Kirsti Nielsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse