Den norske veterinærforening v. Steinar Tessem pva medlem mot Trav og Galopp-Nytt

PFU-sak 045/14


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder lederartikler og bildebruk i bladet Trav og Galopp-nytt om arbeidet til sjefsveterinæren i Det Norske Travselskap (DNT). Ifølge artiklene bør veterinæren gå av som følge av blant annet hennes arbeid med to dopingsaker som hun tapte. Underveis i den påklagede dekningen går veterinæren også av.

Klager er Den Norske Veterinærforening, som klager på vegne av den omtalte sjefsveterinæren. Hun reagerer på det hun oppfatter som personhets og sterke påstander hun ikke har fått anledning til å uttale seg om. Ifølge klagen er deler av bladets fremstilling også feilaktig, og det ene oppslaget var utløsende faktor til at veterinæren mistet jobben. Klager påpeker også at redaktøren er omgangsvenn med treneren i den ene omtalte dopingsaken, og at vedkommende trener også er gift med en av redaksjonens journalister. Også bildebruken i bladet påklages. Denne anses usaklig og kan, ifølge klagen, oppfattes som mobbing.

Trav og Galopp-nytt står fast ved sine karakteristikker av klager, og viser til sjefsveterinærens sentrale rolle i travmiljøet. Det vises ellers til at det ved flere anledninger er DNT, ikke klager, som kritiseres. Bladet påpeker at klager har fått god anledning til å uttale seg i nyhetsdekningen av saken, og mener hun ikke kan påberope seg samtidig imøtegåelse i de påklagede lederartiklene. Bladet viser til at klager ikke har tatt kontakt for tilsvar eller retting av feil. Det avvises at redaktøren er omgangsvenn med den aktuelle treneren, men det står at de kjenner hverandre, lik de fleste i det «lille miljøet vi skriver om». Ellers anser redaksjonen bildebruken som relevant og saklig.

Pressens Faglige Utvalg har fastslått at det skal være stor takhøyde for meningytringer på redaksjonell plass. De påklagede lederartiklene inneholder helt klart sterke meninger og karakteristikker, og utvalget har forståelse for at klager opplever dekningen som ubehagelig. Utvalget mener imidlertid at redaksjonen måtte ha anledning til å kritisere klagers yrkesutøvelse. Det vises til hennes sentrale rolle som fagperson.

Videre merker utvalget seg at det er ulik oppfatning av relasjonen mellom redaktøren og den omtalte travtreneren. Utvalget minner generelt om Vær Varsom-plakatens punkt 2.3, der det blant annet heter: «Redaksjonelle medarbeidere må (…) unngå dobbeltroller som kan svekke deres troverdighet. Vis åpenhet om forhold som kan påvirke redaksjonelle medarbeideres habilitet.» Slik utvalget ser det, måtte redaktøren uansett relasjonens karakter ha anledning til å skrive om den aktuelle og avsluttede saken.

Utvalget har tidligere påpekt at heller ikke lederartikler er fritatt for presseetiske krav til blant annet samtidig imøtegåelse (punkt 4.14). Utvalget kan imidlertid ikke se at den påklagede omtalen inneholder beskyldninger som utløser denne retten. Slik utvalget ser det, påpekes det heller ikke faktiske feil i klagen som innebærer noe brudd på Vær Varsom-plakatens krav til kontroll av opplysninger (punkt 3.2). Det vises igjen til klagers rolle som fagperson. Utvalget merker seg videre at klager ikke anfører forsøk på å få publisert rettelser eller tilsvar i forbindelse med de påklagede artiklene, jf. punkt 4.13 og 4.15.

Utvalget mener imidlertid at lederskribenten går langt i sin spekulasjon omkring klagers motiver. Det vises generelt til Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, der det heter: «Legg vekt på saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.»

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Trav og Galopp-Nytt ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Hege Holm, Marit Rein,
Camilla Serck-Hanssen, Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes