Det norske universitetsråd v. gen sekr. Per Nyborg mot Nordlandsposten

PFU-sak 045/00


SAMMENDRAG:
Nordlandsposten hadde 26. januar 2000 en lederartikkel med tittel » Bull-shit «, og teksten var i sin helhet som følger:
» Rektor Tove Bull ved Universitetet i Tromsø mener det er feil at Høgskolen i Bodø (HBO) har fått tildelt doktorgrad i bedriftsøkonomi. Hun synes det er beklagelig at regjeringen gir ut doktorgrad på politisk grunnlagt når HBO ikke har de nødvendige faglige kvaliteter.
Tove Bull støtter sitt syn på at Norgesnettrådet mente at Høgskolen i Bodø er sterke nok innenfor innovasjon og entreprenørskap, men mangler kompetanse på økonomisk analyse. I en slik situasjon forstår ikke Bull at HBO selv ønsker en doktorgrad.
Ledelsen ved HBO er naturlig nok av en helt annen oppfatning. For dem er denne mangelen uproblematisk så lenge de har sikret seg gjennom samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner. Dessuten vil HBO i løpet av kort tid ha skaffet seg selv nødvendig kompetanse på økonomisk analyse.
Rektor Tove Bull hevder at hennes skepsis til Bodø utelukkende er faglig fundert. Overfor Nordlandsposten understreker hun at miljøet i Tromsø slett ikke føler noen trussel fra Høgskolen i Bodø. Dessverre Tove Bull, vi tror deg ikke.
I denne saken er du mer lokalpolitiker for Tromsø, enn rektor ved Universitetet.
Vi trodde faktisk at oppegående ressurspersoner hadde forlatt den barnslige striden mellom Bodø og Tromsø. Det burde være mer interessant å fokusere på hva Nord-Norge samlet kan klare å få til. Men for enkelte ser det ut til at det viktigste er at Tromsø klarer å opprettholde sin dominans over landsdelen.
Tove Bull burde heller være stolt over hva man har fått til i Bodø. Skulle hun likevel føle behov for bekymring har hun nok å ta fatt i på sitt eget universitet. Vi derimot gleder oss over at det er regjeringen som avgjør hvem som skal få tildele doktorgrad og ikke en nedsnødd rektor fra en provinsby i nord .»

Nordlandsposten brakte 11. mars 2000 nok en lederartikkel med samme tema. Den hadde tittel » Mer Bull-shit «, og lød i sin helhet:
» Rektor Tove Bull ved Universitetet i Tromsø har stilt seg i spissen for en kampanje mot Høgskolen i Bodø. Som leder i Universitetsrådet har Tove Bull sent et krast brev til avtroppende statsråd Jon Lilletun i protest mot at Bodø har fått doktorgradsrett i bedriftsøkonomi.
Universitetsrådet ber sine medlemmer i Norgesnettrådet om å legge ned sine verv. Dessuten oppfordrer de til boikott av utvalg som skal vurdere nye doktorgrads-søknader.
Grunnen til disse sterke reaksjonene, er at Tove Bull og hennes støttespillere hevder at Høgskolen i Bodø ikke er kvalifisert til å ha doktorgradsrett i økonomi. Etter deres mening er tildelingen til Bodø, kun uttrykk for distriktspolitikk – uten faglig begrunnelse.
Dessverre kommer ikke disse utspillene helt uventet. Allerede da det ble klart at Høgskolen fikk sin etterlengtede doktorgrad, var Tove Bull rask til å komme med surmaget kritikk. I stedet for å glede seg over en ny akademisk seier til Nord-Norge – gir hun tilbudet i Bodø et B-stempel.
Det er heller ikke noe nytt at det «penere» akademiske miljø er mer opptatt av å sikre sine interesser, fremfor å tanke hva som er bra for landsdelen og nasjonen. Derfor er det god grunn for å tillegge Tove Bull helt andre motiver for sitt engasjement. Sannheten er at hun frykter et fremtidig universitet i Bodø, som kan svekke interessen for Tromsø.
Det er hevet over enhver tvil at Høgskolen i Bodø er i stand til å belegge sin doktorgrad med forsvarlig faglig tyngde. Ifølge departementet er alle faglige krav oppfylt til punkt og prikke. En doktorgrad i Bodø, vil uten tvil styrke den økonomiske kompetansen i Nord-Norge. La oss derfor slippe mere Bull-shit fra nord. »

KLAGEN:
Klager er Det norske universitetsråd ved dets generalsekretær Per Nyborg. Rektor Tove Bull har oversendt en samtykkeerklæring, der det heter:
» Eg ville ikkje sjølv reist denne saka for Pressens Faglige Utvalg, fordi eg meiner at personar som opptrer i offentligheita, må tåle meir enn privatpersonar. Eg samtykker likevel i at Per Nyborg reiser saka.»

I et tilsvar til Nordlandsposten, som må oppfattes som klagen til Pressens Faglige Utvalg, heter det blant annet:
«Nordlandsposten tillegger Tove Bull andre motiver for sitt engasjement. «Sannheten er at hun frykter et fremtidig universitet i Bodø, som kan svekke interessen for Troms», skriver Nordlandsposten. «La oss derfor slippe mer Bull-shit fra nord.»
Avisen tar her så sterke ord i bruk at Det norske universitetsråd har forelagt saken for Pressens Faglige Utvalg.
Det er ikke Tove Bull som har sendt brev til statsråden. Det har Det norske universitetsråd gjort. Som styreleder har det vært Tove Bulls ansvar å underskrive brevet sammen med generalsekretæren. Brevet formidler et samstemmig vedtak fattet av Universitetsrådets styre, som består av 6 rektorer og leder for Norsk Studentunion.»
Klager refererer videre til saksbehandlingen og begrunnelsen for vedtaket, og avslutter slik:
«Det er dette vedtaket som Nordlandsposten nå bruker som utgangspunkt for å henge ut en enkeltperson.»

TILSVARSRUNDEN :
Nordlandsposten stiller seg noe undrende til klagen, og viser innledningsvis til at Tove Bull var medlem i Ytringsfrihetskommisjonen og en varm talsperson for stor takhøyde for den frie debatt, et standpunkt hun også bekrefter ved egen påtegning på klagen (samtykke-erklæringen).
Avisen viser videre til at Tove Bull allerede før Universitetsrådet behandlet saken stilte seg negativ til at Høgskolen i Bodø fikk rett til doktorgrad i økonomi. Når hun så forsterket sin kritikk som leder av Universitetsrådet, dannet det grunnlaget for leder nummer to.
Nordlandposten mener den ikke har brutt reglene for god presseskikk, men tvert imot benyttet seg av «sin soleklare rett» til å delta i den offentlige debatt. » Tove Bull er ingen privatperson, men et menneske med stor makt og innflytelse. Hun deltar til stadighet i den offentlige debatt og har ofte sterke meninger om andre .»
Avisen innrømmer at språkbruken er noe spesiell, men at den ligger langt innenfor det som er akseptabelt i en landsdel der det juridisk sett er i orden å kalle en politimann for en «hestkuk».
Til slutt viser avisen til at innlegget fra Det norske universitetsråd, som det er vist til i klagen, ble tatt inn som kronikk i Nordlandsposten.

Klageren viser i sitt tilsvar til at avisen ikke skiller mellom Tove Bull som privatperson, eller rektor for Universitetet i Tromsø, og Tove Bull som formidler av vedtak fattet av Universitetsrådets styre. Klageren skriver: » Vi kan vanskelig se at redaksjonen forvalter god presseskikk når den på bakgrunn av Universitetsrådets uttalelse tillegger Tove Bull «andre motiver» og at «sannheten er» det som avisen velger å skrive. Avisen innrømmer selv at språkbruken er «noe spesiell». Med spesiell referanse til overskriften fremstår språkbruken for oss i andre deler av landet som direkte ufin .»

Nordlandsposten s sjefredaktør «har ingen problemer med å forstå at folk ikke klarer å skille mellom avismannen og familiefaren. Er man en offentlig person, så er man det hele tiden. Universitetsrektorer likeså .»
Og dessuten heter det i et PS: «Innenfor rammen av Nordlandspostens vokabular ville det vært utenkelig å kalle Universitetsrådets generalsekretær for en ?hestkuk?. For på våre kanter av landet bruker vi det uttrykket fortrinnsvis på uhøytidelige hedersmenn som bruker tiden sin på en fornuftig måte.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Det norske universitetsråd mener Nordlandsposten brøt reglene for god presseskikk i to lederartikler som omhandlet rektor Tove Bull ved Universitetet i Tromsø, som leder av rådet, og rådets vedtak som gikk imot opprettelse av doktorgrad i økonomi ved Høgskolen i Bodø. Klageren mener språkbruken var ufin, idet de to lederartiklene hadde titlene «Bull-shit» og «Mer Bull-shit». Dessuten mener klageren at avisen har blandet Tove Bulls roller som privatperson, rektor og leder for rådet.
Nordlandsposten mener det ikke hersker tvil om Tove Bulls mening i doktorgradsaken, og at vedtaket i Universitetsrådet styrker dette. Avisen anser videre at Bull må betraktes som en offentlig person, med betydelig makt og innflytelse. Nordlandsposten anfører at avisen bare har benyttet seg av sin soleklare rett til å ytre seg, men innrømmer at språkbruken var noe spesiell.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag gjenta at det på leder- og kommentarplass i må være betydelig takhøyde. Dette er nødvendig for å fremme og sikre den alminnelige samfunnsdebatt. Utvalget har imidlertid tatt forbehold når det gjelder konkrete beskyldninger eller udokumenterte påstander.
I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at avisen selv er enig i at lederartiklene inneholder spesielle karakteristikker. Utvalget kan imidlertid ikke se at disse isolert sett innebærer noe brudd på de presseetiske reglene, først og fremst fordi de framstår som en uhøytidelig karakteristikk av klagerens meninger.
Når det gjelder spørsmålet om rolleblanding, mener utvalget at lederartiklene i tilstrekkelig grad beskriver hvilken rolle den omtalte personen spiller i den konkrete saken.
Nordlandsposten har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 27. april 2000
Sven Egil Omdal
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Thor Woje,
Helen Bjørnøy, Jan Vincents Johannessen