NN mot Verdens Gang

PFU-sak 044/15


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen omhandler en nyhetsartikkel i VG om en lærer som er anklaget for trakassering av tre elever. Det fremgår av publiseringen at kommunen og politiet er brakt inn i saken, og det vises til en tilsynsrapport fra Fylkesmannen som gir den aktuelle skolen pålegg om å rydde opp. Oppslaget refererer til flere opptrinn mellom lærer og elever. Partene er anonymisert, men det kommer frem hvilken skole som er berørt.

Klager er den omtalte læreren. Han mener at det påklagede oppslaget inneholder løgner og fremstiller enkelte episoder feil. Videre anfører klager at VG gjorde for dårlige grunnundersøkelser. Han mener at avisen har brutt Vær Varsom-Plakatens (VVP) punkt 3.2., 4.1. og 4.3.

VG avviser at de har brutt god presseskikk. Redaksjonen fremholder at oppslaget er basert på et bredt kildegrunnlag, og at det er tatt nødvendige forbehold. Endelig peker VG på at klager er anonymisert, og at redaksjonen ikke kan se at artikkelen inneholder opplysninger om klager som er saken uvedkommende.

 

Pressens Faglige Utvalg registrerer at forholdet som omtales i den påklagede publiseringen, har havnet på Fylkesmannens og politiets bord, og finner det naturlig at saken følges opp av pressen.

Klager mener seg uthengt som «rasistisk mobbelærer» fordi VG, blant annet i tittelen, skrev at «Lærer viste fingeren til klassens eneste innvandrerelev». Utvalget kan imidlertid ikke se at VG dermed brøt god presseskikk, da det fremgår av Fylkesmannens tilsynsrapport at elevens foreldre, i sin klage til skolen, trakk frem episoden som et eksempel på det de mente var klagers rasistiske holdninger. I tillegg legger utvalget vekt på at VG derimot ikke slår fast at det lå rasistiske motiver til grunn for episoden. Klager fikk også tydelig komme til orde og forklare episoden slik han oppfattet den.

Klager er kritisk til at VG gjenga det klager mener er falske påstander. Også i dette tilfellet anser utvalget VGs fremstilling som forenlig med god presseskikk, da det åpenbart er strid om de påklagede påstandene. Klager fikk, i tråd med VVPs punkt 4.14., imøtegå beskyldningene, nyansere forholdet og poengtere at han bare erkjenner deler av det han anklages for. I artikkelen ble det også, slik utvalget ser det, skilt tydelig mellom hva som er elevens og foreldrenes påstander, og hva Fylkesmannen påpeker.

Klager fremholder at VG, om de hadde kontaktet andre foresatte i klassen hans, ville ha fått et mer nyansert bilde av ham som lærer. Utvalget utelukker ikke at det stemmer, men kan ikke se at VG, for å belyse forholdene klager var beskyldt for, var forpliktet til å gjøre dette.

Klager mener også at VG er blitt misbrukt i denne mobbesaken på bakgrunn av en tidligere omtalt mobbesak. Utvalget kan ikke se at dette er en relevant innvending mot publiseringen.

Verdens Gang har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. mars 2015

Alexandra Beverfjord,
Tone Angell Jensen, Ellen Ophaug,
Eva Sannum, Amal Aden, Martin Riber Sparre