Hanne Karin Sandvik mot Stavanger Aftenblad

PFU-sak 044/20


SAMMENDRAG:

Stavanger Aftenblad publiserte tirsdag 18. februar 2020 (på side 2 i avisen) et bilde av fotballspillerne Erling Braut Haaland og Neymar Jr. I teksten som fulgte bildet fremgikk det at fotballspillerne samme dag skulle møtes i mesterligakamp mellom Borussia Dortmund og Paris St. Germain.

I fotobyline ble det oppgitt:

«Gonzalo Fuentes, Reuters / Svein Ove Ekornesvåg, NTB Scanpix»

 

KLAGEN:

Klager skriver at fotoet er manipulert, og at Stavanger Aftenblad derfor «driver med forfalskning av bildemateriale». Klager opplyser at hun har fått bekreftelse fra journalisten «om at bildet er satt sammen av to fotografier», men klager mener dette ikke er formidlet til leseren. Slik klager ser det, innebærer bildebruken et klart brudd på punkt 4.11 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Klager skriver: «[B]ildet er villedende og reduserer avisens troverdighet.»

  

Sekretariatet orienterte partene om at saken ville bli forelagt PFU med forslag om forenklet behandling. PFU avslo sekretariatets innstillig i møtet 25. mars, og klagen gikk til full behandling med tilsvarsrunde.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 

TILSVARSRUNDE:

Stavanger Aftenblad (SA) opplyser å ha gått gjennom saken med samlet redaksjon (i forbindelse med innstillingen om forenklet behandling), og at det da ble understreket «hvor viktig det er å verne om det journalistiske fotografiets troverdighet». SA skriver: «Vi la også vekt på at merkingen av den aktuelle sammenstillingen av bilder burde vært tydeligere enn den var – og skjerpet straks inn rutinene rundt dette.»

Selv om avisen erkjenner at «den innklagede sammenstillingen er et eksempel på uklok plassering av bilder», som «burde vært tydeligere merket», mener SA at den ikke innebærer er en bildemanipulasjon og brudd på god presseskikk: «Vi mener (…) at leseren får tilstrekkelig mange signaler til å forstå at den aktuelle sammenstillingen av to fotografier er nettopp dét, en sammenstilling, og følgelig ikke et brudd på Vær Varsomplakaten 4.11.»

I sin argumentasjon viser SA til at sammenstillingen har to fotokrediteringer, at bildet ikke er satt sammen bevisst for å villede, noe SA mener også går frem av måten bildene er lagt inntil hverandre, perspektivet i bildene er ulikt, og teksten viser også at fotballspillerne ikke er fotografert sammen. Dessuten mener SA at to bilder lagt inntil hverandre ikke kan karakteriseres som en bildemanipulasjon.

 

Klager mener det er gjort mer med bildene enn at de bare er lagt inntil hverandre: «Om en studerer bildet vil en se at bakgrunnen for de to personene er felles, altså har det blitt klippet og limt i de to fotografiene og lagt til en felles bakgrunn som ved første øyekast kan oppleves som om personene er på samme sted til samme tid. Dette kan kanskje oppleves som en bagatell for enkelte, men mitt poeng er at en slik manipulering av fotografier strider mot Vær varsom plakaten punkt 4.11, og en slik praksis kan få langt alvorligere konsekvenser i andre og viktigere saker. Det er denne praksisen jeg vil ha en vurdering av.»

 

Stavanger Aftenblad innvender «at presseetiske dommer ikke skal felles utfra lesernes mulige misforståelser basert på overflatiske blikk». SA påpeker: «Også fotografiet står i en kontekst, og må leses i denne – jfr vårt forrige svar. Glemmer vi dette, vil det være som å bedømme en artikkel presseetisk utfra noen løsrevne setninger.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Stavanger Aftenblad publiserte i februar et bilde av fotballspillerne Erling Braut Haaland og Neymar Jr. I teksten som fulgte bildet fremgikk det at fotballspillerne samme dag skulle møtes i mesterligakamp mellom Borussia Dortmund og Paris St. Germain. I fotobyline sto det: «Gonzalo Fuentes, Reuters / Svein Ove Ekornesvåg, NTB Scanpix»

Klager mener bildet er manipulert, og at Stavanger Aftenblad derfor driver med forfalskning av bildemateriale, i strid med punkt 4.11 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Klager opplyser å ha fått bekreftelse på at bildet er satt sammen av to fotografier, noe klager mener ikke er formidlet til leseren. Slik klager ser det, handler det dessuten ikke bare om en sammenstilling, men også om at det er blitt klippet og limt, og lagt til en felles bakgrunn. Etter klagers mening er bildebruken villedende og bidrar til å svekke avisens troverdighet.

Stavanger Aftenblad (SA) er enig i viktigheten av å verne om det journalistiske fotografiets troverdighet. Avisen erkjenner at den innklagede sammenstillingen er et eksempel på uklok plassering av bilder, og at den burde vært merket tydeligere. SA opplyser å ha skjerpet rutinene etter mottatt klage, men avviser at den innebærer en manipulasjon og brudd på VVP 4.11. Slik avisen ser det, får leseren gjennom både fotokreditering, perspektiv og følgetekst tilstrekkelig informasjon som forteller at det handler om en sammenstilling.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
viser til hva som står i VVP 4.11: «Vern om det journalistiske fotografiets troverdighet. Bilder som brukes som dokumentasjon må ikke endres slik at de skaper et falskt inntrykk. Manipulerte bilder kan bare aksepteres som illustrasjon når det tydelig fremgår at det dreier seg om en montasje.»

PFU minner om at journalistisk troverdighet ikke kun handler om hva som blir presentert i form av tekst. Like viktig er det som blir formidlet gjennom det journalistiske fotografiet. Én av presse-fotografiets helt sentrale funksjoner i journalistikken handler om å dokumentere virkeligheten. Det er nettopp i lys av dette at manipulerte bilder blir problematiske, fordi de kan bidra til å svekke den troverdigheten som journalistikken er avhengig av.

Etter utvalgets mening bidrar måten bildene i dette tilfellet er satt sammen på til å gi inntrykk av at det handler om ett bilde, og ingen sammenstilling; for utvalget synes det som om avisen har forsøkt å skape en illusjon av at fotballspillernes blikk møtes, og at bakgrunnen er felles.

Samtidig konstaterer utvalget at bildet ikke er brukt for å dokumentere, men for å illustrere en kommende begivenhet; en fotballkamp der de to avbildede skal møtes. Utvalget registrerer at teksten som følger under bildet også peker på dette, og utvalget har ingen grunn til å tro at Stavanger Aftenblad bevisst har forsøkt å skape et falskt inntrykk av virkeligheten.

Utvalget noterer seg også at det er oppgitt to fotografer til bildet, noe som kan indikere at det handler om en sammenstilling av to bilder. Samtidig ser utvalget at både måten fotobyline er plassert på og fontstørrelsen som er brukt, innebærer at ikke alle lesere vil få med seg innholdet i denne.

PFU merker seg at det ikke er bestridt at det handler om en montasje, og på generelt grunnlag vil utvalget dessuten påpeke at det ikke er noe presseetisk forbud mot å bruke slike sammenstillinger. Presseetikken er imidlertid streng på at det skal være åpenbart for publikum når det dreier seg om manipulerte bilder, jf. siste setning i VVP 4.11.

Slik utvalget ser det, innebærer det strenge kravet at publikum kun ved et overfladisk blikk skal kunne se at det handler om en montasje. Det er ikke tilfellet her idet Stavanger Aftenblad verken har merket bildet som nettopp dette, eller på annen måte formidlet tydelig nok at det handlet om en montasje.

Stavanger Aftenblad har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.11 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Anne Weider Aasen,
Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Sylo Taraku