NN mot TV 2

PFU-sak 043/02


SAMMENDRAG:

TV 2 sendte fredag 28. desember 2002 en nyhetsreportasje i forbindelse med politiets jakt på folk som sender opp ulovlige raketter før nyttårsaften. TV 2s nyhetsteam fulgte med en patrulje som tok en 15-åring ?på fersken? da han sendte opp ?noen spinnere?. Ungdommen blir først filmet bakfra, og han uttaler, når politiet spør hva han gjør, «jeg bare?et par spinnere». Senere ser man ungdommen forfra i mørket, filmet fra politibilen, og med lyd fra en politikvinne som gir gutten tilsnakk. Man kan vanskelig gjenkjenne guttens ansikt da bildet ikke er i fokus.

Utskrift fra reportasjene følger vedlagt.

KLAGEN:

Klageren , 15-åringens mor, viser til at gutten ble gjort oppmerksom på av sine kamerater at de hadde sett ham på TV 2 «da han ble tatt av politiet». «XX visste selvsagt at han var tilsnakket av politiet, men han var overhode ikke oppmerksom på at han samtidig ble filmet av TV 2. Jeg stiller spørsmålet: Hvorfor måtte TV2s nyhetsteam bruke spion-metoder for å lage , og så sende, dette innslaget? Jeg forstår problemstillingen i innslaget, men når man bruker en tilfeldig 15-åring for å statuere et eksempel på for tidlig bruk av fyrverkeri, gjorde de det på en måte som setter journalistikkens metoder i et dårlig lys. Saken kunne ha stilt seg annerledes om de hadde gitt seg til kjenne overfor XX. Forklart ham situasjonen. Spurt hva han mente. Og om de kunne bruke innslaget. I alle tilfelle skulle jeg, som hans mor, blitt spurt».
Klageren viser til at innslaget har blitt en belastning for familien og 15-åringen. «Jeg mener TV 2 brøt god presseskikk ved å presentere innslaget på denne måten. Både ved mangelfull anonymisering av et barn og ved bruk av skjult kamera. Og ved at de verken gjorde han eller meg, som pårørende, oppmerksom på filmingen og senere offentliggjøringen i nyhetssendingen. Det dårlige forsøket på anonymisering var tydeligvis slett ikke godt nok i og med alle reaksjonene vi har fått i etterkant av innslaget»

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 avviser å ha handlet i strid med god presseskikk. «Hovedpoenget var å synliggjøre den ?nulltoleranse? som ble anvendt overfor enhver bruk av fyrverkeri i byen og hvordan politiet reagerte overfor brukere som ikke overholdt reglene . Bruken av fyrverkeri som ble dekket gjennom reportasjen skjedde på offentlig plass, altså i det offentlige rom i tettbygget strøk».

TV 2 viser til at «slik reportasjen ble vist fremstår guttens ansikt i det alt vesentligste sladdet. Stemmen ble også fordreid. Under normale omstendigheter kan gutten ikke kjennes igjen. Man skal i så måte minnes at hendelsen fant sted i Bergen, og ikke på et lite sted. Guttens opptreden i møtet med politiet er også helt eksemplarisk? Etter TV 2s oppfatning er imidlertid innslaget tilstrekkelig anonymisert. 15-åringer må også til en viss grad tåle mer av omtale enn yngre ungdom og barn».

Redaksjonen mener den har opptrådt hensynsfullt, og tatt «berettiget hensyn til hvordan omtalen av hendelsen kan virke på de pårørende?Man har ikke benyttet navn. Bildene er sladdet, stemmen er fordreid og vi kan ikke se at andre ?klare identifikasjonstegn? framgår. Vi kan således ikke se at 15-åringen er identifisert på en måte som gjør han gjenkjennelig for andre enn de som eventuelt var med på å sende opp fyrverkeriet eller senere er blitt fortalt hva som skjedde. Det er også vanskelig å se at det her dreier seg om en kriminalreportasje av normal karakter. Her dreier det seg om dekningen av en ordinær ordenstjeneste».

Klageren viser til TV 2s anførsel, der kanalen skriver : «?Vi kan således ikke se at 15-åringen er identifisert på en måte som gjør han gjenkjennelig for andre enn de som eventuelt var med på å sende opp fyrverkeriet eller senere er blitt fortalt hva som skjedde?. Dette medfører ikke riktighet. NN var alene da dette skjedde. Og fortalte ikke til noen hva som hadde skjedd. Han ble selv kontaktet av de som hadde sett ham på tv. Både samme dag og i lang tid i etterkant?Saken dreier seg altså om følgende: Til tross for at TV 2 mener å ha identifisert ham, var det tydeligvis ikke godt nok gjort siden så mange, uavhengig av hverandre, har kjent ham lett igjen etter innslaget på nyhetene».

TV 2 «har som grunnleggende oppfatning at denne typen ordensforstyrrelser som sprengning av fyrverkeri i tettbygget område må kunne dekkes av mediene, og videre at man ikke har noen ubetinget plikt til alltid og fullt ut anonymisere de som forestår dette
og som også får en korreks av politiet . Som det framgår gjorde TV 2 de grep man etter en samvittighetsfull redaksjonell prøvelse fant nødvendig og tilstrekkelig. Det er ikke snakk om noen pågripelse eller straff eller bøtlegging?Poenget i reportasjen er at man viste at
politiet grep inn og ga beskjed om at klagerens sønn ikke måtte gjøre slikt i fremtiden. Dette er slike forhold som mediene i lys av den alminnelige ytrings- og informasjonsfriheten må kunne rapportere om og i en form som den forligger».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et nyhetsinnslag i TV 2, der det i en reportasje om ulovlig bruk av fyrverkeri vises en ungdom som får påtale av politiet for å ha skutt opp en rakett. Klageren, guttens mor, mener TV 2 ikke tilstrekkelig har anonymisert 15-åringen. Klageren reagerer også på at verken hun eller gutten ble gjort oppmerksom på filmingen og den senere publiseringen.

TV 2 mener innslaget og anonymiseringen av 15-åringen tilfredsstiller de presseetiske krav, og viser til at redaksjonen ikke benyttet navn, at bildene var sladdet og at guttens stemme var fordreid. TV 2 kan ikke se at andre ?klare identifikasjonstegn? er egnet til å identifisere gutten. Videre påpeker kanalen at saken ikke dreier seg om en kriminalreportasje av normal karakter, men om dekningen av en ordinær ordenstjeneste.

Pressens Faglige Utvalg viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, om å være varsom med navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminalreportasjen, særlig ved omtale av saker som gjelder unge lovovertredere.

I det påklagede tilfellet konstaterer utvalget at verken gutten eller hans foresatte ble gjort oppmerksom på opptaket av hans møte med politiet. Utvalget legger til grunn at episoden ble kjent innenfor 15-åringens nærmeste krets etter at TV 2 publiserte episoden. Etter utvalgets mening skulle TV 2 anstrengt seg ytterlige for å sikre guttens anonymitet, da samtykke til publisering ikke var innhentet. Dette selv om rakettskytingen ikke er å anse som en alvorlig forseelse, og guttens opptreden overfor politiet framstår som eksemplarisk.

TV 2 har opptrådt kritikkverdig.
Oslo, 23. mai 2002
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Gro Holm,
Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen

FOR OFFENTLIGGJØRING I RELEVANT SENDETID:

» Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2-nyhetene opptrådte kritikkverdig da kanalen viste en ungdom som får påtale av politiet etter å ha skutt opp en rakett. Gutten var ikke klar over at han ble filmet, og etter utvalgets mening skulle TV 2 ha skaffet seg samtykke til å sende opptaket eller anstrengt seg ytterligere for å sikre gutten full anonymitet.»