Ragna R. og Mathis N. Eira mot Dagbladet

PFU-sak 043/00


SAMMENDRAG:
Dagbladets helgemagasin brakte 29. januar 2000 en bredt anlagt reportasje om problemene som rammer reindriftsnæringen i Finnmark. Under hovedtittelen » Mann mot mann i sameland » og vignetten «Ondt blod på vidda » het det i ingressen:
» Bror står mot bror, sønn kjemper mot far. Truslene hagler og reingjetere skambankes. En person er allerede blitt skutt. Mens samene slåss, er reindriften og vidda i ferd med å dø. »
Som hovedillustrasjon brukte magasinet et stort fargebilde av en liten gutt sammen med to nyslaktede, blodige reinsdyr. Bildeteksten lød:
» Dyster framtid: Staten nekter unge samer å etablere seg i reindriften. Skal gutten på bildet inn i næringa, må han belage seg på å jobbe som dreng for andre. »

KLAGEN:
Klagere er foreldrene til den avbildede gutten. De reagerer » meget sterkt » på at den mindreårige sønnen deres er » brukt » i den sammenheng det er gjort. Klagerne mener reportasjen » framstiller reindrifta og utøverne meget dårlig «, og inneholder
«sammensurier av ekstreme hendelser som skyting i beitekonflikter og intervju av andre utøvere». (?) Vår sønn er ikke referert eller intervjuet i art(ikkelen). Art(ikkelen) omhandler heller ikke barn eller ungdom i reindrifta. Vi mener vår sønn er misbrukt av journalisten og av Dagbladet .»
I tillegg reagerer klagerne på teksten som er knyttet direkte til bildet av sønnen, og de skriver:
» Dette er en stor fornærmelse! Gutten har i dag rein i eget merke. Familiens, foreldrenes og guttens verdier er en del av reindrifta. Hva gjør denne art(ikkelen) med vår sønn, når han blir spådd disse neg(ative) framtidsutsiktene? Der det står svart på hvitt, i en av landets største aviser, at han ikke har noen framtid som selvstendig reindriftsutøver! »
Klagerne påpeker også at bildet av sønnen er «knyttet opp mot feite overskrifter» som » Vondt blod i reindrifta » og » bror går mot bror «.
Til slutt finner klagerne det «betenkelig at norsk presse kan ha en slik arrogant holdning overfor landets minoritet. Reindrifta er dog definert som ei samisk næring.»

TILSVARSRUNDEN:
Dagbladet skriver i sitt tilsvar om bakgrunnen for reportasjen og bildebruken:
«Krisen i reindriftsnæringa toppet seg sist vinter, med store og tildels voldelige konflikter mellom reineierne selv, og kraftige statlige virkemidler som nedslakting og etableringsstopp. På denne bakgrunn ville Magasinet lage en dokumentarreportasje om situasjonen, for å belyse både de menneskelige og de samfunnsmessige konsekvenser.»
Avisen tar avstand fra at reportasjen skulle være «et angrep på reindriftssamer». «I reportasjen drøftes hvilke virkemidler som har slått feil – og hvilke som kanskje kan virke – i bestrebelsene for å redde en næring som er en meget sentral del av samisk kultur.»
Dagbladet opplyser at blant reportasjeturene avisens medarbeidere gjorde i arbeidet med saken, var også en til en skilleplass for rein i Finnmark, der alle dyr under 67 kilo skulle skilles ut og slaktes. » Det var her bildet av gutten ble tatt «. Og det heter videre:
«Formannen for siidaen (reindriftsdistriktet) ble kontaktet flere dager før våre folk ankom skilleplassen ved Smørfjord. De redegjorde for oppdraget – å lage en reportasje om de vanskelige forholdene i reindriftsnæringen – og fikk tillatelse til å følge og fotografere virksomheten. Etter ankomst snakket Dagbladets team med mange av folkene på stedet, blant annet distriktsformannen og Mathis N. Eira, faren til gutten på bildet. Eira hadde ikke innvendinger mot at sønnen ble fotografert. Det var god tone mellom vårt team og reindriftsfolkene. Mathis N. Eira ble også fotografert, men bildet ble ikke benyttet i reportasjen .»
Om bruken av bildet med gutten, forklarer avisen:
«Da reportasjen var ferdig og levert, ble bildet av den lille gutten sammen med de to nyslaktede reinene besluttet brukt på inngangssidene i Magasinet. Bildet er en meget god illustrasjon på sakens tema? Siden både gutten selv og hans foreldre hadde samtykket i fotograferingen på forhånd, og var informert om temaet for reportasjen, ble dette vurdert som en god journalistisk løsning som også var presseetisk forsvarlig .»
Når det gjelder bildeteksten som klagerne også har reagert på, anfører avisen at hensikten med den var «å synliggjøre at krisa i reindriftsnæringen nå er så alvorlig at selv unge samer som ønsker å gå inn i næringa, blir nektet adgang». «Foreldrene skriver at gutten har eget merke. Det får de fleste barn som fødes i en reindriftsfamilie. Men merket gir ingen rett til å etablere egen driftsenhet?».
Angående klagernes reaksjon på bildet av sønnen » opp mot feite overskrifter «, påpeker avisen at det det henvises til, er «en liten (15 pkt.) temavignett for saken, og en halv setning i ingressen».
Dagbladet «synes selvsagt det er leit hvis billedbruken og innholdet i artikkelen har virket støtende på familien Eira, men vi kan ikke se at vi på noen måte har forbrudt oss mot Vær Varsom-plakaten ettersom fotograferingen av gutten var klarert på forhånd og det faktiske innholdet i billedtekst, ingress og vignetter er korrekt.»
Og tilsvaret avsluttes slik:
» Det er nærliggende å anta at klagen i hovedsak skyldes klagerens skuffelse over artikkelens generelle innhold, og en konflikt mellom avisas beskrivelse av virkeligheten og klagerens oppfatning av situasjonen i reidriftsnæringen, altså en saklig uenighet om et følelsesladet tema .»

Klagerne har overlatt tilsvarsrunden til Rettshjelpskontoret Indre Finnmark. Ifølge tilsvaret fikk ikke Mathis N. Eira informasjon om «at hensikten med Dagbladets besøk gikk langt utover å vise hvordan veiing av rein foregår». » Han vekslet ikke ord med journalisten og hadde derfor ingen foranledning til å ta til motmæle mot at hans sønn ble brukt til illustrasjon i en reportasje med en slik vinkling som reportasjen fikk. »
Det understrekes i tilsvaret at Eira «reagerer på samspillet mellom bruken av hans sønn som bildeillustrasjon og teksten til bildet, samt overskriften til reportasjen». «Overskriften begynner med at ? bror står mot bror, sønn kjemper mot far ?. Bildet av gutten har en dominerende plass ved siden av, og det er lett for leserne å slutte at dette er et utsagn som passer på guttens familie. Bildet og overskriften gir sammen misvisende assosiasjoner .»
Når det gjelder formuleringene i bildeteksten, heter det i tilsvaret:
«Det ville vært akseptabelt med en vinkling i teksten hvor det ble sagt at det i fremtiden generelt kan være problematisk for enkelte å komme inn i reindriften. I den aktuelle tekst rettes utsagnet til ? gutten på bildet ?. Det burde, før et slikt utsagn ble trykket, vært
konferert med guttens familie om familien fant at dette var i orden. Det burde også vært kontrollert om utsagnet medførte riktighet for denne gutten. »
Det tilføyes i klagernes tilsvar at «uttrykket ? dreng ? kan oppfattes nedsettende for en gutt som kommer fra en reindriftsfamilie hvor reindrift har vært drevet i generasjoner.»

Dagbladet tar i sine siste kommentarer med en redegjørelse fra journalisten som skrev reportasjen, angående omstendighetene omkring besøket på skilleplassen for rein. Journalisten skriver:
«Blant annet møtte vi Mathis N. Eira mens han og en annen person var opptatt med å kløve margbein. Fotograf Ingun Mæhlum tok også bilder her, blant annet av Eira. Han visste at vi kom fra Dagbladet, og hadde ingen innvendinger mot fotograferingen. (?) Jeg skjønner ikke at han kan benekte at vi snakket med ham. Vi sto ved siden av benken og samtalte uformelt ei god stund før vi gikk til en lavvo hvor distriktsformannen og en til bød på mat. Eira kan umulig ha fått en forklaring om at vi bare skulle lage reportasje om ? hvordan veiing av rein foregår ?. Hva i all verden skulle være hensikten med det? »
Videre fastholder Dagbladet at formuleringen » bror står mot bror, sønn kjemper mot far » er generell, og at den ikke viser til gutten på bildet. «Ordet dreng er ikke negativt ladet i vanlig språkbruk».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Dagbladets helgemagasin om reindriftsnæringens framtid i Finnmark. Som hovedillustrasjon brukte magasinet et stort fargebilde av en mindreårig gutt sammen med to nyslaktede reinsdyr. Guttens foreldre, som er reineiere, mener Dagbladet har brutt god presseskikk ved å kombinere bildet med formuleringer som «ondt blod på vidda» og «bror står mot bror, sønn kjemper mot far». Foreldrene reagerer særlig på bildeteksten, som stiller spørsmål om gutten må «belage seg på å jobbe som dreng for andre».
Dagbladet påpeker at guttens far hadde gitt sitt samtykke da det aktuelle bildet ble tatt, og mener faren fullt ut var innforstått med hva reportasjen skulle dreie seg om. Avisen kan ikke se at de påklagede formuleringene i vignett, ingress og bildetekst skal kunne oppfattes som rettet mot gutten, siden de er ment å gi generelle beskrivelser. Dagbladet finner det nærliggende å anta at klagen beror på saklig uenighet om et følelsesladet tema.

Pressens Faglige Utvalg kan ha forståelse for klagernes umiddelbare reaksjon på sammenhengen bildet av sønnen er brukt i. Utvalget kan likevel ikke se at de påklagede formuleringene er rettet mot gutten på en krenkende eller uakseptabel måte. Etter utvalgets mening må oppslaget kunne forsvares ut fra redaksjonens legitime ønske om å gi en usminket beskrivelse av reindriftsnæringens alvorlige problemer.

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 23. mai 2000
Sven Egil Omdal,
Catharina Jacobsen, Odd Isungset, Kari Saastad,
Helen Bjørnøy, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen