NN mot ABC Nyheter

PFU-sak 041/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i ABC Nyheter om at to navngitte menn, far og sønn, er siktet for korrupsjon, etter at den ene jobbet i, og den andre gjorde forretninger med Forsvaret. Det dreide seg om fakturering av mer enn 60 millioner kroner over fire år. To andre menn er også innblandet i saken, en av dem som siktet. Og det fremgår av artikkelen at alle fire er med i samme navngitte menighet, der den omtalte sønnen er forstander.

Klagerne er far og sønn, som mener identifiseringen er urettmessig på et så tidlig tidspunkt i en uklar sak. Det vises også til belastningen dette har påført uskyldig tredjepart. Når det gjelder opplysningen om menigheten, anser klagerne denne som saken uvedkommende. Det anføres brudd på Vær Varsom-plakatens punkter 4.3 og 4.7.

ABC Nyheter avviser klagen, og mener siktelsens alvor og klagernes fortsatte forretningsvirksomhet berettiger identifiseringen. Det vises til at pressen skal advare samfunnet, når det er grunn til det. Redaksjonen påpeker at den ene av klagerne hadde en betrodd stilling i forsvaret og en betrodd rolle som forstander i menigheten. Det faktum at alle de fire mennene som er innblandet i saken også er del av et felles sosialt miljø i den lille menigheten, berettiger også, ifølge redaksjonen, at opplysningene om disse forholdene bringes inn i omtalen.

Pressens Faglige Utvalg mener ABC Nyheter var i sin fulle rett til å omtale saken. Utvalget mener også opplysningen om de fire innblandede personenes tilknytning til samme menighet, var relevant i seg selv. Dette forsterkes, etter utvalgets mening, av at forhold som har vært berørt i etterforskningen også angår menigheten, via foreningen denne støtter.

I sin prinsipputtalelse om retts- og kriminalreportasjen har utvalget fastslått at en identifisering må tilfredsstille et berettiget informasjonskrav, og at strafferammen for en forbrytelse ikke alene skal være avgjørende i en slik vurdering. Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 gir derfor noen holdepunkter for når en redaksjon skal vise særlig varsomhet i sin omtale.
Den påklagede artikkelen beskriver alvorlige forhold med høy strafferamme. Det er snakk om svindel med offentlige midler, som også involverer en offentlig ansatt, noe som selvsagt øker sakens samfunnsmessige betydning. Utvalget mener imidlertid det var fullt mulig å omtale disse sidene ved saken, uten å navngi klagerne. Etter utvalgets mening var identifiseringen heller ikke berettiget ut fra behovet for å advare samfunnet mot klagerne allerede på siktelsesstadiet. Det vises til følgende setning i Vær Varsom-plakatens punkt 4.7: «Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson.» Også siste del er her relevant. Utvalget mener redaksjonen burde forstått at en identifisering på et så tidlig tidspunkt kunne være unødig rammende, også for familien til de siktede.

På dette punkt har ABC Nyheter brutt god presseskikk.

Fredrikstad 28. mai 2013

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg, Håkon Borud,
Henrik Syse, Eva Sannum, Georg Apenes