Adv. Trond Ellingsen pva. Lily Bandehy, Cemal Knudsen Yücel og Halvor Fosli mot Utrop

PFU-sak 041/20


SAMMENDRAG:

Utrop publiserte søndag 16. februar 2020 en nettartikkel med tittelen «Disse sitter i Utlendingsnemnda etter forslag fra HRS». I ingressen sto det:

«Rasismeanklagde Lily Bandehy, eks-muslim Cemal Knudsen Yücels som truer religionsfriheten og Halvor Fosli som mener hvite blir utsatt for folkemord er blant de som avgjør asylsøkernes skjebne.»

De omtalte var avbildet, og i bildeteksten het det:

«Flere av nemndmedlemmene som HRS foreslo er kjente innvandringskritikere.»

I artikkelen ble det opplyst at det hvert fjerde år blir oppnevnt nye nemndmedlemmer til ankeinstansen for utlendingssaker, Utlendingsnemnda (UNE), og at Human Rights Service (HRS) i 2016 fikk foreslå nemndmedlemmer etter å ha fått status som humanitær organisasjon. Det ble i artikkelen henvist til at det var Klassekampen som hadde omtalt dette fredag. 

Utrop listet opp noen av de foreslåtte, deriblant de avbildede:

 • «Forfatteren Halvor Fosli
  Fosli er forfatter og skrev blant annet at i Groruddalen er det ‘tapte territorier’. Han skriver om ‘White Genocide’. ‘Det norsk-pakistanske miljøet’ driver ‘en form for velferdskolonialisme’, ifølge Fosli. I følge Da[g]bladet skal Fosli jobbe for Fremskrittspartiet stortingsgruppe i deres nye innvandringspolitiske utvalg, som er ledet av Sylvi Listhaug.
 • Lederen av organisasjonen Ex-Muslims of Norway, Cemal Knudsen Yücel. Et av innleggene fra Ex-muslims har tittelen ‘Derfor må hijab forbys’ og ble publisert hos Human Rights HRS. Yücel vurderes som en som motarbeiderat muslimer skal praktisere sin tro.
 • Forfatter Lily Bandehy
  Da Thomas Knarvik publiserte en del sterkt sjikanerende og rasistiske tegninger, skrev Bandehy et innlegg med tittelen ‘Takk til Knarvik’. En av tegningene illustrerte sønnen til NRK-journalist Haddy N’jie som apekatt. Samfunnsdebattant, Axel Fjeld karakteriserte hennes artikkel som rasistisk.»

KLAGEN:

Klager er Lily Bandehy, Cemal Knudsen Yücel og Halvor Fosli ved advokat.

Det anføres brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

 • 3.2 – kildekritikk og kontroll av opplysninger
 • 4.1 – saklighet og omtanke
 • 4.2 – skille fakta og kommentar
 • 4.3 – respekt for privatliv, unngå stigmatisering

Klager viser til at Utrop bygger på en publisering i Klassekampen (KK), men at «karakteristikkene av klagerne er til dels grovere enn hva som er tilfelle i KKs artikkel». Det vises til omtalen av klagerne i ingressen og under opplistingen i Utrops artikkel.

Det pekes spesifikt på påstanden om at Axel Fjeld skal ha karakterisert Lily Bandehys innlegg med tittelen «Takk til Knarvik» som rasistisk.

Det opplyses at Bandehys tekst ble publisert i 2016 i Nettavisen, mens Fjelds uttalelse ble gjengitt i «en artikkel i Utrop den 05.10.19 etter at Lily Bandehy ble overrakt organisasjonen Født Fris pris for 2019».  Klager siterer hva som sto i denne tidligere Utrop-artikkelen, som var skrevet av Utrops redaktør: «En annen samfunnsdebattant, Axel Fjeld karakteriserer prisutdeling slik: – Født Fri har gitt pris til en kjent rasist. Det er rimelig sært å tildele en pris til en person som blogger om hvordan det ikke finnes rasisme i Norge og har illustrert bloggposten med en dypt rasistisk karikatur av muslimer. Dette er noe som farger alle hennes andre utspill om islam.»

Videre reageres det på at det blir lenket til en artikkel med tittelen «Anti-muslimene» som grunnlag for påstanden om at Knudsen Yücel «vurderes som en som motarbeider at muslimer skal praktisere sin tro». Også denne tidligere Utrop-publiseringen er skrevet av Utrops redaktør.

I klagen anføres det: «Å henvise til seg selv som kilde innebærer slik klagerne ser det et soleklart brudd på VVP 3.2.»

For øvrig innvendes det at det er Nils Thomas Svendsen, og ikke Cemal Knudsen Yücel, som skrev artikkelen «Derfor må hijab forbys» publisert på rights.no, som nevnt i punktet om Knudsen Yücel.

I klagen anføres det videre: «Felles for omtalen av både Lily Bandehy og Cemal Knudsen Yücel er at begge omtales dels som exmuslimer og dels som antimuslimer. Selv om begge har uttalt seg kritisk om islam har ingen av dem uttalt seg generelt negativ om muslimer som medmennesker. Dessuten er deres personlige livssyn irrelevant for vervet som nemndmedlem i UNE, og en henvisning til dette er et klart brudd på VVP 4.3.»

Når det gjelder omtalen av forfatter Halvor Fosli, vises det i klagen til at han i 2019 ga ut en bok med tittelen «Mot nasjonalt sammenbrudd». Ifølge klager henviser Utrop til denne boka, men det kommer ikke frem «hvilke sitater det er tale om og i hvilken sammenheng de fremkommer». Klager siterer hva Fosli skriver om «White genocide» i boka. Ifølge klager viser dette «at redaktør Majoran Vivekananthan foretar et grovt sitatfusk når han knytter Fosli opp mot ‘white genocide’-teorien. Fosli siterer kun forfatteren Eric Kaufmann og kaller teorien en ‘ytterliggående … demografisk frykt’». Etter klagers mening har Utrop derigjennom også brutt VVP 3.2 og 4.1.

For øvrig skriver klagernes advokat: «[I]ntet av det som skrives har noen som helst relevans til de tre klagernes verv som nemndsmedlemmer i UNE. Utrop har omtalt disse på en stigmatiserende måte utelukkende i den hensikt å vesentlig svekke deres generelle omdømme. I dette ligger implisitt at klagerne og de øvrige nemndmedlemmer i UNE som i 2017 ble oppnevnt av Justisdepartementet etter forslag fra HRS har oppført seg klanderverdig på en slik måte at de ikke lenger bør inneha den tillit som er en forutsetning for et slikt verv. (…) Klagerne har påtatt seg vervet som nemndmedlem i UNE som en del av deres borgerplikt og føler det som et grovt overtramp når de innklagede medier går til det som ikke kan karakteriseres som annet enn personangrep på dem.»

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Utrop kan ikke se at klagerne har konkretisert faktiske feil i klagen, og mener det er et faktum at Bandehy ble anklaget for rasisme.

Utrop skriver: «Men klageren bestrider derimot at hun ble anklaget for rasisme i en tidligere artikkel fra 05.10.19. Vi kan ikke se å ha mottatt klage på denne artikkelen til tross for Bandehy har kommentert denne på sosiale medier. Hun har til og med fått publisert et annet innlegg hos oss så sent som nå i januar. Bandehy er en offentlig samfunnsdebattant som har (…) deltatt i den offentlige debatten om Knarviks tegning. Utrop er i sin fulle rett til å omtale tegningen og reaksjonene på den, og har ikke brutt VVP på noe vis. Utrop legger likevel ved tegningen som Bandehy støttet, og som var bakgrunnen for at hun ble anklaget for rasisme.» (Se tilsvarets side 2, sekr. anm.)

Slik Utrop leser klagen, er det også egentlig en annen sak som påklages knyttet til Cemal Knudsen Yücel. Utrop skriver: «Y[ü]cel har ikke sendt motinnlegg eller tilsvar på den aktuelle artikkelen fra 03.10.16. Han har derimot kommentert den på sosiale medier og på sin hjemmeside, men vi har ikke mottatt klage eller tilsvar. Kommentaren ‘Anti-muslimene’ bygget den gang på Y[ü]cel sine uttalelser, innlegg på andre medier og på sine egne hjemmesider hvor han klart og tydelig tok til ordet for å forby muslimer å praktisere visse deler av islam. Utrop kan umulig ha brutt 4.3.»

Utrop skriver: «Vi er uenige i at Utrop (…) har omtalt deres [Yücels og Bandehys] religion eller at det er irrelevant. Disse (…) samfunnsdebattantene har kommet med sterke påstander om islam i mediene, og det er nettopp det som er utgangspunktet for debatten. Y[ü]cel leder organisasjonen ex-muslims, og da er det underlig om ikke medier kan omtale han som eks-muslim.»

Når det gjelder omtalen av Fosli, ber Utrop PFU om å merke seg at det i artikkelen står «Han skriver om ‘White genocide’». For øvrig opplyser Utrop at det er en kommentar i Dagbladet det er henvist til: https://www.dagbladet.no/kultur/blir-vi-utsatt-for-hvitt-folkemord/72107967.

Endelig avviser Utrop at klagernes politiske ståsted ikke skulle være relevant for deres verv som nemndmedlemmer: «Det er fullt og helt relevant for (…) publikum å vite noe om.»

Utrop kan ikke se å ha brutt noen av de anføre VVP-punkter.

 

Klagerne har avgitt separate kommentarer.

Lily Bandehy påpeker at det i klagen ble reagert på betegnelsen av henne som «rasismeanklaget», og at anklagen var «fremsatt i en artikkel Utrops egen redaktør Majoran Vivekananthan har skrevet». Videre mener Bandehy at Utrops redaktør i tilsvaret kommer med «en ny usannhet», idet han hevder «at anklagen om rasisme skyldes en karikaturtegning Thomas Knarvik har laget».

Bandehy innvender at tegningen hun siktet til i kronikken publisert i Nettavisen i 2016, var en helt annen tegning enn den Utrop har vedlagt sitt tilsvar. Det siteres fra kronikken: «Så kom kunstneren og karikaturtegneren Thomas Knarvik med fantastiske ‘apenes konge’-tegningen. En muslimsk mann som er høyt oppe i politikken, ble tegnet som ape.»

Videre heter det i klagernes tilsvar: «Tegningen av den muslimske mannen Bandehy sikter til fremstiller den svenske riksdagspolitikeren Ali Esbati, som Knarvik tegnet som en ape. Kronikken inneholdt heller ingen illustrasjoner eller beskrivelser av tegninger, bortsett fra ovennevnte sitat der tegningen av Esbati ble kommentert. Forøvrig inneholder kronikken en generell drøfting av ytringsfrihetens grenser. Den tegningen Utrop vedlegger sitt tilsvar har derfor ingen relevans til Bandehys kronikk i Nettavisen.»

Når det gjelder omtalen av Fosli, bemerkes det at Utrop har basert seg på hva Dagbladets kommentator Gunnar Thorenfeldt skriver i sin kommentar datert 06.02.20: «Som kommentator må Gunnar Thorenfeldt gjerne skrive hva han vil. Hvilket han også gjør, uten at Fosli nødvendigvis må benytte seg av sin tilsvarsrett i Dagbladet. Utrops måte å skrive på mer enn antyder at Fosli støtter opp om begreper som ‘tapte territorier’ og ‘hvitt folkemord’. Dette er ikke sentrale begreper i Foslis bok. Utrop trekker sitater ut av kontekst, overser viktige presiseringer som både Kaufmann og Fosli gjør og forvrenger derfor innholdet.» Klager påpeker også at Utrops publisering er en nyhetsartikkel, mens Dagbladets publisering er en kommentar.

For øvrig påpeker klager at «Tapte territorier» kun er brukt én gang, på side 14. Det siteres:

«Optimister skryter av det nye mangfoldet, og fnyser av ‘nostalgikerne’. Pessimister på sin side snakker gjerne om tapte territorier, boområder overtatt av mennesker som har kommet langveisfra og som i stor grad ikke selv ønsker å kalle seg norske.»

Slik klager ser det, er det «klart at Fosli her refererer til andres begrepsbruk». Klager fortsetter: «Det må være lov, uten selv å få ansvaret for begrepets hele assosiasjonsfelt. Utrop er uredelig, uprofesjonell og usaklig, og hensikten er kun å skade Foslis omdømme.»

Hva gjelder omtalen av Cemal Knudsen Yücel, bekreftes det at han som leder av Ex-muslims of Norway, følgelig er tidligere muslim. Det fastholdes imidlertid at dette er irrelevant når det gjelder de forpliktelser et medlem av UNE påtar seg ved å stille seg til rådighet som nemndsmedlem. Klager skriver: «Å hevde at å være tidligere muslim er ‘å anse som deltakelse i den offentlige samfunnsdebatten’, slik redaktør Majoran Vivekananthan skriver i sitt tilsvar må derfor nødvendigvis innebære at også det å være muslim er nøyaktig det samme. Konsekvensen vil være at det å fremstå med muslimsk tro alene er ‘å anse som deltakelse i den offentlige samfunnsdebatten’ hvilket innebærer at pressen fritt kan kritisere enhver muslim personlig for å være muslim. Et slikt syn rokker ved vår grunnlovfestede religiøse frihet.»

 

Utrop bekrefter at tegningen det ble henvist til gjelder Ali Esbati, og ikke

Trond Giske med samboer og barn, som tidligere anført. Utrop skriver: «Dette faktum endrer likevel ikke Utrops vurdering av press[e]etiske vurderinger som lå til grunn for Utrops omtale.»

Utrop konkluderer: «Utrop er veldig klar og tydelig på at den aktuelle saken som er klage[t] inn til PFU neppe bryter med punktene i Vær-varsom plakaten. Den innklagede saken viser til tidligere saker som det ikke er innklaget til [PFU], hvor tilsvarsrett ikke er benyttet. Det er tydelig at Fosli har koordinert denne PFU klagen og fått med de andre omtalt for å styrke saken, og derfor vises til tidligere saker som ikke er innklaget til PFU.»

 

 PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 Utrop publiserte i februar 2020 en artikkel om hvem som sitter i Utlendingsnemnda (UNE). I ingressen sto det: «Rasismeanklagde Lily Bandehy, eks-muslim Cemal Knudsen Yücels som truer religionsfriheten og Halvor Fosli som mener hvite blir utsatt for folkemord er blant de som avgjør asylsøkernes skjebne.»

Klager er de tre nevnte nemndmedlemmene. De klager via advokat. Slik klagerne ser det, inneholder publiseringen personangrep og grove karakteriseringer, og de mener det som skrives ikke har noen relevans for deres verv som nemndmedlemmer i UNE. Klagerne reagerer også på Utrops kildegrunnlag, blant annet at det henvises til tidligere publiseringer i Utrop. Det anføres dessuten feil; blant annet at gjengivelsen av hva forfatter Fosli skriver om er tatt ut av kontekst og er misvisende. Etter klagernes mening har Utrop også blandet sammen kommentarer og fakta.

Utrop avviser brudd på god presseskikk, og mener avisen måtte kunne henvise til andre publiseringer. Det påpekes at de tidligere publiseringene ikke er innklaget. Videre anfører Utrop at det er et faktum at Bandehy er anklaget for rasisme, og Utrop mener den måtte kunne omtale dette. Utrop viser til at det handler om samfunnsdebattanter som har kommet med sterke påstander om islam i offentligheten. Slik Utrop ser det, har avisen ikke omtalt forhold som er irrelevante. Avisen finner det også underlig om den ikke skulle kunne omtale lederen av organisasjonen Ex-muslims of Norway som eks-muslim, som anført i klagen. Når det gjelder omtalen av Fosli, opplyser Utrop at denne bygger på en publisering i Dagbladet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener klagerne som samfunnsdebattanter må akseptere søkelys på sine ytringer, slik Utrop er inne på i sitt tilsvar. Samtidig må enhver som blir omtalt, uavhengig synspunkt og rolle, også kunne forvente at medier som er forpliktet av de presseetiske retningslinjene i Vær Varsom-plakaten (VVP), jobber i tråd med disse.

I dette påklagede tilfellet har klagerne anført brudd på fire punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP): 3.2, 4.1, 4.2 og 4.3. Slik PFU ser det, har Utrop ikke omtalt klagerne på en måte som bryter med kravene i VVP 4.1 og 4.3. Etter utvalgets mening er de sentrale presseetiske problemene knyttet til VVP 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger, og 4.2, om å gjøre klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.

Utvalget konstaterer at det her handler om en nyhetsartikkel, men mener ingressen er kommenterende i sin form og inneholder beskrivelser som ikke hører hjemme i en nyhetsartikkel, jf. VVP 4.2. Dette gjelder særlig beskrivelsene av Halvor Fosli og Cemal Knudsen Yücel.

Utvalget registrerer at det i brødteksten er lenket til en tidligere kommentarartikkel skrevet av Utrops redaktør. Utvalget stiller seg undrende til at Utrop henviser til egne synspunkter når man skal underbygge konstaterende påstander.

Utrop har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. juni 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Anne Weider Aasen,
Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff