NN mot Dagbladet

PFU-sak 040/14


SAMMENDRAG:
Dagbladet publiserte mandag 27. januar 2014 en nettartikkel med tittelen «- Folk lar seg lure av nazistisk nettsted» og ingressen:
«Mange liker og deler Fyret.nu’s artikler om voldtekt begått av mørkhudede.»
Brødteksten startet slik:

«- Nordmenn flest har ingenting til overs for nazisme, og ville aldri likt Fyrets artikler på Facebook dersom de visste hvem som sto bak. Derfor har de tatt ned hakekorset og de ideologiske kjennetegnene for å gjøre seg selv spiselige. Men dette er bare en kosmetisk manøver – de lurer folk, sier Joakim Møllersen, redaksjonsmedlem i nettsida Radikal Portal* (se nedenfor).

Radikal Portal publiserer denne uka artikler der de vil avsløre den stadig mer populære nettsida Fyret.nu som nazistisk. Dette kommer i kjølvannet av langvarig overvåking av nettstedet og miljøet rundt. [..]Sida har hemmelig ledelse og redaksjon. Domenenavnet .nu tilhører stillehavsøya Niue og er viden brukt internasjonalt, særlig i Skandinavia.[..] Dette skriver de om seg selv: «Fyret er en uavhengig nyhetsside som skal gi leserne nyheter og vinklinger de ikke får gjennom vanlig media [sic] i Norge. Vi bryr oss ikke om journalistenes Vær Varsom-plakater, men gir den usensurerte sannheten.»»

Under mellomtittelen «Benekter forbindelse» ble to bakmenn omtalt:

«Radikal Portal sier de har avdekket navngitte personer som ansvarlige for nettstedet. En av dem er en mann i 30-åra som tidligere har markert seg som lederskikkelse i en nynazistisk organisasjon. Den andre, også han i 30-åra, er en kjent nynazist med tette bånd til russiske Slavisk Union og dennes frontfigur Vjatsjeslav Datsik. – Jeg har ikke noe med Fyret.nu å gjøre, sier den tidligere nynazistlederen til Dagbladet. Østlandsmannen sier han er kjent med at navnet hans er nevnt i forbindelse med Fyret. – Det er mange konspirasjonsteorier ute og går. Men jeg er ikke lenger med i noen organisasjon, og lever et stille og rolig familieliv. – Jeg vil ikke si noe om dette, sier den andre utpekte Fyret.nu-bakmannen til Dagbladet. – Hvorfor ikke? – Det er flere grunner. Blant annet har Dagbladet skrevet piss om vennene mine før, sier den profilerte nynazisten.»

Artikkelen var illustrert med en rekke bilder/skjermdumper/videoer. Hovedbildet var av Joakim Møllersen i nettstedet Radikal Portal som, ifølge bildeteksten, hadde lagt mange arbeidstimer i å avsløre Fyret. nu som nazistside. Videre var artikkelen illustrert med en rekke skjermdumper fra sosiale medier (alle navn og bilder var sladdet). Det var blant annet en skjermdump av profil som hadde lagt ut en Facebook-oppdatering om at Fyret.nu. Bildetekst:

«- BEVIS: Ifølge Radikal Portal beviser denne Facebook-postingen at den ene utpekte norske nynazisten er blant opphavspersonene bak Fyret.nu. Faksimile: Facebook / Radikal Portal»

Samme profil hadde logoen Fyret.nu som bakgrunnsbilde:

«TILKNYTNING: Ifølge Radikal Portal er dette bevis på at en av de utpekte norske nynazistene står bak Fyret.nu, siden han har brukt logoen som bakgrunnsbilde. Nordisk Vision er nordiske nynazisters sommerleir. Faksimile: Facebook / Radikal Portal»

Det ble også vist til en Facebook-kommentar fra samme profil:

«HOLOCAUSTFORNEKTELSE: Den ene utpekte opphavsmannen bak Fyret erklærer her at han ikke tror at jødeutryddelsen under andre verdenskrig fant sted. Han får respons av norske og svenske meningsfeller. Faksimile: Facebook / Radikal Portal»

Dagbladet publiserte også artikkelen på sin egen Facebook-side. I kommentarfeltet ble det diskutert hvem som var de to nynazistene artikkelen omtalte, én av dem ble navngitt:

«NN (fornavn, etternavn; sekr.anm.) er selverklært nazist, så hvorfor gidder du å krangle?»

* Lenke til nettstedet Radikal Portal. På topp lå en artikkel som navnga de Radikal Portal mente var bakmennene til il Fyret.nu, deriblant den profilerte nynazisten omtalt i Dagbladets artikkel.

KLAGEN:

Klager er den som i artikkelen omtales som den profilerte nynazisten og én av to omtalte bakmenn til nettstedet Fyret.nu. Det er også han som blir navngitt på Facebook.

Identifisering
Klager mener Dagbladet har identifisert ham. Det vises til lenken til Radikal Portal, og at han bare er et klikk unna å bli fullt identifisert med navn. I tillegg vises det til at artikkelen ble lagt ut på Dagbladets Facebook-side og at kommentarer som identifiserte ham ikke ble moderert vekk. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7.

– Usaklig bruk av betegnelsen nynazist
Videre mener klager at Dagbladet har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.1 når det gjelder kravet til saklighet og omtanke. Det vises til omtalen av ham som en kjent og profilert nynazist. Klager skriver: «Det er på ingen måte «kjent» at jeg skulle være nynazist. Tvert imot: i den grad jeg tidligere har vært omtalt i media, så har jeg konsekvent blitt omtalt som «nasjonalist» og ikke som «nynazist».» At han har hatt kontakt med personer som omtales som «nazister», betyr ikke at han må være det.

Klager viser til en PFU-uttalelse fra 1993 der PFU uttaler at det er det er stor forskjell på å omtale noen som høyreekstremist versus nynazist. En prinsipputtalelse fra 1997 slår fast at å bruke en betegnelse som nynazist fordrer et miljø som tydelig tilkjennegir sine nazisistiske sympatier. Klager mener Dagbladet ikke har vist til noe konkret som kan underbygge at klager tydelig har tilkjennegitt sine nazisistiske sympatier. Klager mener Dagbladets dokumentasjon (skjermdumper fra hans offentlige Facebook-profil og diverse innlegg) er tynne greier.

Det vises også til sitatet som Dagbladet benytter for å underbygge at klager skal drive med holocaustfornektelse: «Når jeg sier «at jeg tror ikke seks millioner jøder ble gasset», så fornekter jeg ikke jødeutryddelsen under andre verdenskrig. Jeg slår tvert imot bare inn åpne dører: det er blant internasjonalt anerkjente historikere etablert en konsensus om at ca 5.8 millioner jøder mistet livet [..] Dette inkluderer alle jøder som ble offer for jødeforfølgelsen, ikke bare de som skal blir drept i gasskammer. De høyeste anslagene på jøder som ble drept i gasskammer ligger på i underkant av 3 millioner.[…] Jeg har en ærlig og sannhetssøkende tilnærming til det som hendte under andre verdenskrig. Jeg er ikke ute i noe ideologisk ærende. Når jeg diskuterer dette temaet. Dagbladet hadde ikke noe saklig grunnlag for å hevde at jeg er «profilert nynazist» eller at jeg har fornektet Holocaust.»

– Kildeukritisk
Klager reagerer også at Dagbladet bruker Møllersen fra nettstedet Radikal Portal som kilde, en mann med en tydelig venstreradikal og innvandringsliberal agenda – og helt motsatt av hva han som klager står for. Slik klager ser det, har Dagbladet ukritsk gjengitt påstandene fra dette nettstedet uten å kontrollere om opplysningene stemmer. «Jeg har ingenting med nettstedet fyret.nu å gjøre, jeg er ingen bakmann, jeg har utelukkende være en av mange som har delt lenker på sosiale media. Radikalportal.no har ikke kommet med noe som helst som er i stand til å bevise at jeg skulle være noen «bakmann» for fyret.nu, hvilket jeg heller ikke er.» Det anføres brudd på VVpl punkt 3.2, når det gjelder kildebruk og kontroll av opplysninger.

Den samtidige imøtegåelsesretten
Klager hevder han ikke har blitt forelagt de sterke beskyldingene om at han skulle være nynazist eller holocaustfornekter. Her mener klager at avisen har brutt VVpl 4.14: «Disse beskyldingene ble jeg aldri konfrontert med da Dagbladet tok kontakt.» Klager opplyser at han bare ble spurt ut om sitt forhold til Fyret.nu.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Dagbladet avviser klagen.

Når det gjelder klagers anførsler om identifisering, skriver Dagbladet: «Omtalen av ham forutsetter i utgangspunktet slett ikke anonymisering; vi mener mellomløsningen vi valgte, er etisk riktig balansert. […] Dagbladet brukte ikke navnet hans i sakene, men vi mente og mener at vi ville hatt full dekning for å gjøre det. Derfor gjennomførte vi kun en delvis anonymisering, og valgte å linke til sentrale artikler i Radikal Portal der han navngis.»

Nynazist, ikke nasjonalist:
Det anføres at betegnelsen «nynazist» er journalistisk motivert, og at det er full dekning for å benytte en slik betegnelse. Dagbladet gir i tilsvaret en rekke eksempler i tilsvaret:

? Dokumentasjon som skal vise at klager omtaler seg selv som nynazist.
? Dokumentasjon på hans omgang med nazistiske symboler.
? Dokumentasjon som skal vise hans omgang og støtte til nynazistiske organisasjoner.
Avisen mener å bevise at klager ved flere anledninger har «gitt seg selv og sitt miljø merkelappen «nynazist» eller «nazi», og at han i det offentlige rom har gitt sin tilslutning til ny- og gammelnazistiske symboler og andre estetiske uttrykk. Videre at han omgås, identifiserer seg med og støtter organisasjoner og personer som er erklært nynazistiske. Det gjelder særlig Slavisk Union, Vjatsjeslav Datsik, Svenskarnas Parti og folk med bakgrunn fra Vigrid. Det pekes også på at han i sine uttalelser i media og på sosiale medier er tilhenger av hvit-makt-bevegelsen. Han stiller spørsmålstegn ved jødeutryddelsene, og er også selverklært antidemokrat. Selv hevder han at han har kjennskap til de redaksjonelle vurderingene som gjøres i Fyret.nu.»

Videre: « […] Dagbladet og Radikal Portal har i artikler avdekket at nettstedet Fyret.nu er tilknyttet ekstremistiske politiske miljøer i Sverige og Norge. Nettstedet ble drevet av et anonymt redaksjonsråd, og publiserte egenproduserte saker fra Norge. Det redaksjonelle fokuset var å identifisere mørkhudede kriminelle i Norge og knytte kriminalitet og problemer i Norge til rase og innvandring. [..]Dagbladets artikkelserie viste at NN knytter seg selv tett til Fyret, gjennom anbefalinger, logobruk og uttalelser på vegne av nettstedet. Mye tyder på at han er medlem av sidas anonyme redaksjon. […] Kort tid etter at Dagbldet avslørte miljøet og den svenske aktivisten bak domenenavnet, ble Fyret.nu stengt. Dagbladet mener det var viktig å avdekke hvordan nynazister og rasister prøver å gjøre seg selv stuerene for å klare å nå ut med budskapet sitt.»

Avisen mener det var riktig å bruke betegnelsen «nynazist», ikke «nasjonalist» om klager: «Dagbladets artikler handlet nettopp om at norske og skandinaviske nettverk med rasistisk og fremmedfiendtlig ideologi prøver å gjøre seg selv ? og rasistiske holdninger ? spiselige i opinionen og blant unge mennesker ved å bruke den feilaktige ? men mindre belastende ? betegnelsen «nasjonalist», framfor «nynazist» eller «høyreekstrem»».

Dagbladet viser til PFU- sak 279/10, en klage fra en av personene klager er kjent for å omgås, i miljøet rundt tatoveringsbutikken Metal Tattoo «Den gang ble Dagbladet frikjent, og PFU ga oss medhold i at vi med rette kunne omtale innehaveren som nynazist, og viste til utvalgets prinsipputtalelse av 24. juni 1997: «Betegnelsene ‘nazist’ og ‘nynazist’ er så spesifikt belastende at det er nødvendig å godtgjøre at det er saklig grunn til å bruke slike karakteristikker. Men når et miljø tydelig tilkjennegir sine nazistiske sympatier gjennom språk, kultur og symbolbruk, må det være akseptabelt for medier å ta betegnelsen i bruk, uavhengig av hva miljøet selv foretrekker å kalle seg.»»

Den samtidige imøtegåelsesretten.
«NN hevder at han ikke ble gitt anledning til tilsvar og ikke gjort kjent med belastende begrepsbruk og omtale. Dagbladet vil på det sterkeste avvise denne framstillingen.
Vi var i kontakt med NN før publisering. Han avviste da all form for videre kommunikasjon med Dagbladet, med begrunnelsen at vi har «skrevet så mye piss om kameratene hans tidligere». Vi forsøkte da via en annen person I miljøet å appellere til NN om å møte/snakke med oss. Det lyktes ikke. NN tok aldri kontakt med Dagbladet i etterkant av publisering.»

Til slutt tilføyer avisen: «Det kan nevnes at dette er et svært krevende miljø å jobbe mot. Reporter mottok grove trusler fra anonyme e-postadresser etter publisering.
Vi ber PFU vurdere om det i dette tilfellet er riktig med en anonymisert behandling av saken.»

Klager hevder han er kjent som nasjonalist, ikke nynazist. Ifølge klager er Dagbladet det første mediet som offentlig omtaler ham som nynazist.

Klager viser til dokumentasjonen i tilsvaret: «Dagbladet må gjerne forsøke å «avsløre» meg, men en slik «avsløring» er like fullt en sterk beskyldning som jeg hadde krav på å imøtegå samtidig.» Klager mener PFU ikke trenger å legge stor vekt på å vurdere om påstandene stemmer eller ikke, siden de aldri ble forelagt ham før Dagbladet gikk ut og omtalte ham som en kjent nynazist. «Ikke på noe tidspunkt signaliserte Dagbladets journalist at saken de holdt å med kom til å bli vinklet på meg personlig eller at jeg kom til å bli anklaget for å være «kjent nynazist» eller «holocaustfornekter. […] Det at jeg har nektet å uttale meg om et bestemt og saklig avgrenset tema (mitt forhold til Fyret.nu) gir ikke Dagbladet rett til å skrive hva som helst av andre ring om meg uten at jeg får anledning til å imøtegå det.»

Klager hevder imidlertid at han aldri har omtalt seg selv som nazist, og heller ikke benyttet seg av nazistiske symboler. Når det gjelder Dagbladets påstander om hans kontakt med det avisen omtaler som nynazister/organisasjoner, skriver klager at hans kontakt med disse ikke trenger å bety at han er nynazist. Han mener heller ikke at han bedriver rasisme.

Når det gjelder den påståtte koblingen til Fyret.nu, skriver klager at han ikke er noen bakmann, opphavsmann eller ansvarlig for Fyret selv om han har opparbeidet seg en del tillitt i ulike miljøer, og at det er visse ting personer forteller til ham som de ikke ville fortalt journalister f.eks. Klager mener at avisen må ha noe mer håndfast å vise til for å komme med en slik påstand, f.eks. teknisk dokumentasjon på at han har administrert Fyrets nettsider, skrevet artikler eller på andre måter vært involvert i driften.

Konklusjon: «Dagbladet har omtalte meg som kjent nynazist og profilert nynazist og dessuten framstilt meg som holocaustfornekter. Det er brudd både med VVp 4.1 og 4.14. Dagbladet hever at jeg kunne ha benyttet anledning til å tilbakevise påstandene da Dagbladets journalist ringte, men DBs journalist stilte meg utelukkende spørsmål om Fyret.nu.. De har altså ikke forelagt meg konkret det de ville beskylde med for, og har således brutt med VVpl på 3.3. Dagbladet har på uriktig grunnlag pekt meg ut som «ansvarlig» og «opphavsmann» for Fyret.nu. Det er brudd med VVp 3.2.»

Dagbladet kommer i siste tilsvar med ytterligere dokumentasjon som ifølge avisen beviser at NN er nynazist og støtter jødehets. Avisen viser avslutningsvis til PFUs uttalelse i sak 279/10: «?Betegnelsen ?nazist? og ?nynazist? er så spesifikt belastende at det er nødvendig å godtgjøre at det er saklig grunn til å bruke slike karakteristikker. Men når et miljø tydelig tilkjennegir sine nazistiske sympatier gjennom språk, kultur og symbolbruk, må det være akseptabelt for medier å ta betegnelsen i bruk, uavhengig av hva miljøet selv foretrekker å kalle seg.? Vi mener at Dagbladet hadde saklig grunn til å bruke disse betegnelsene om NN.»

Når det gjelder klagers imøtegåelse, ønsker avisen å presisere følgende: «Vår journalist husker samtalen som foregikk som følger:

– Det er Lofstad fra Dagbladet. Ifølge våre kilder står folk fra det nynazistiske miljøet bak Fyret.nu, og du pekes ut som en av opphavspersonene. En kommentar til det?

– Det vil jeg ikke si så mye om, verken det ene eller det andre. Dagbladet har skrevet mye piss om vennene mine før.

Deretter avbryter NN samtalen.

Ifølge Dagbladet ble klager forelagt en påstand om at nynazister står bak Fyret.nu og at han var pekt ut som én av dem. Han ble bedt om å kommentere denne påstanden (altså at han var en av flere nynazister som sto bak Fyret.nu). Men NN valgte ikke å kommentere dette ut over sitatet gjengitt over (som også er gjengitt i innklagede Dagbladet-artikkelen). NN valgte å avbryte samtalen framfor å komme med et tilsvar. Svaret han ga kan tyde på at han var sint på Dagbladet fra før og ikke ønsket å medvirke til saken. Men dermed avskar han seg selv (og dermed også Dagbladet) fra en samtidig imøtegåelse. Vi forsøkte ytterligere en gang å komme i kontakt med NN via en annen kilde i miljøet, men uten å lykkes.
NN tok aldri kontakt med Dagbladet i etterkant av publiseringen.»

Klager kom tilbake med en kommentar etter tilsvarsrunden var avsluttet da han ikke ønsket å gi Dagbladet siste ord i denne saken:

«Jeg er ingen «opphavsmann» eller «bakmann» for Fyret.nu. Dagbladet bryter her med VVP 3.2 […] Dagbladet har ikke noe annet grunnlag for dette enn løse spekulasjoner fra en venstreradikal blogg, radikalportal.no. [..]. Om Dagbladet skulle lage en reportasje basert på spekulasjoner om hvem som stod bak siden, så måtte jeg i alle fall ha vært tilstrekkelig anonymisert, noe Dagbladet selv vedgår at jeg ikke har blitt.»

Videre skriver klager at han ikke har fornektet Holocaust, og er heller ingen «kjent nynazist» eller «profilert nynazist». Dagbladet bryter her med VVP 4.1.«Dagbladet framstiller det som noe offentlig kjent at jeg skal være «nynazist», og at jeg profilerer meg som dette. I realiteten er det Dagbladet som forsøker å gjøre dette til en offentlig kjensgjerning.»

Og til slutt: «Jeg fikk ikke samtidig imøtegåelse av påstandene om nynazisme. Dagbladets journalist ringte meg og ville spørre meg ut om min tilknytning til Fyret.nu. Påstandene om at det var nazister som stod bak fikk jeg aldri forelagt. Når jeg gjorde det klart at jeg ikke ville svare på spørsmål om min egen tilknytning til Fyret.nu, så var det Dagbladets journalist som selv avsluttet samtalen. Det stemmer ikke at Dagbladets journalist konfronterte meg med at «folk fra det nynazistiske miljøet» stod bak eller at det var jeg som avbrøt samtalen. Jeg tar til vitende at Dagbladets journalist her må ty til en ren nødløgn. Det stemmer heller ikke at Dagbladet har forsøkt å kontakte meg via en tredjeperson. Og det at jeg ikke kontaktet Dagbladet i etterkant av reportasjen er i denne sammenhengen irrelevant. Min klage gjelder manglende samtidig imøtegåelse, ikke manglende tilsvarsrett.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Dagbladet om nettstedet Fyret.nu, som ifølge nettstedet Radikal Portal er et nazistisk nettsted der en av bakmennene er en påstått profilert norsk nynazist. Det vises til en rekke skjermdumper som ifølge Radikal Portal beviser dette. Dagbladet lenker også til nettstedet Radikal Portal der den omtalte nynazisten er navngitt. På avisens Facebook-side blir samme mann navngitt i kommentarfeltet.

Klager er den omtalte, påståtte nynazisten. Han mener han bare er et klikk unna å bli identifisert, og mener avisen ikke hadde noe saklig grunnlag for å hevde at han er «profilert nynazist», eller at han har fornektet Holocaust. Klager hevder han heller ikke har blitt forelagt disse beskyldinger, men at journalisten utelukkende stilte ham spørsmål om Fyret.nu. Etter klagers mening har Dagbladet på uriktig grunnlag pekt ham ut som opphavsmann for Fyret.nu.

Dagbladet avviser klagen og mener omtalen av ham ikke forutsetter anonymisering, men at avisen valgte en mellomløsning, en delvis anonymisering. Videre presenterer Dagbladet dokumentasjon som den mener beviser at klager er en profilert nynazist og knytter ham til Fyret.nu. Avisen hevder klager er blitt gitt alle muligheter til å kommentere beskyldningene, og det opplyses om flere forsøk på kontakt. Han er også sitert i artikkelen.

Pressens Faglige Utvalg legger til grunn at den påklagede artikkelens fokus er Fyret.nu, klager omtales anonymt et stykke ned i artikkelen. At klagerens profilbilde fra Facebook og navn sladdes, gjør at fokuset i artikkelen forblir på nettstedet. At klager er lett identifiserbar mener utvalget i dette tilfellet er akseptabelt, men vil legge til at Dagbladet – når den først hadde valgt denne mellomløsningen – kunne moderert kommentarfeltet på Facebook noe strengere. Likevel, i denne sammenheng, mener utvalget at dette alene ikke er nok til å felle Dagbladet for brudd på god presseskikk.

Videre, når det gjelder kildebruken og kontroll av fakta, kommer det tydelig frem av den påklagede artikkelen at det er Radikal Portal som mener dette, at det er deres arbeid som legges frem. Krav til kildekritikk handler ikke bare om å gjengi kilder korrekt, men også å finne ut om det kilden opplyser er korrekt og/eller sannsynliggjort – spesielt når kildene kommer med sterke beskyldninger. Utvalget mener Dagbladet i tilsvaret dokumenterer at avisen hadde god grunn til å omtale saken på den måten de valgte.

Når det gjelder imøtegåelsesretten legger utvalget til grunn at avisen i tilstrekkelig grad har forsøkt å få klager i tale, men at klager har valgt å bryte kontakten. Utvalget minner her om siste del i punkt 4.14 «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

Dagbladet har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Hege Holm, Marit Rein,
Camilla Serck-Hanssen, Hadi Strømmen Lile, Georg Apenes