Poppe & Co Eiendomsmegling AS, v. styreleder i Poppe & Co Holding AS, Jørn Terje Kristensen mot Dagens Næringsliv

PFU-sak 039/09


SAMMENDRAG:

Dagens Næringsliv hadde fredag 16.januar 2009 en artikkel over halvannen side med tittelen «Krangler om provisjon». Undertitler:

«Vil ikke dele; Meglerfirmaet Poppe & Co har sikret seg Nordvik & Partners’ meglerprovisjon i leilighetsprosjektet Krystallen.»

«Strid: Utbyggerne mener ingen av meglerne har krav på provisjon for leilighetssalg til kjøpere uten finansieringsevne.»

Første avsnitt i teksten:

«Utbyggerne av Krystallen-prosjektet på Kvitfjell i Ringebu kommune nektet å betale Petter Andreas Poppe den siste halvparten av meglerprovisjonen på 5,5 millioner kroner. Da forsynte eiendomsmegleren seg av innskuddene fra Krystallen-kjøperne isteden.»

Senere i artikkelen forekommer mellomtittelen «Nappet leilighetsoppgjør», og teksten:

«Advokat Sveinung Flaaten, som representerer utbyggerne Iver Hammeren og Gunnar Fretheim, reagerer på at Poppe & Co har tatt seg betalt for alle salg.»

Senere i artikkelen:

«Megler Petter Andreas Poppe ga også feilaktig informasjon om antall leilighetssalg, og førte dermed både utbyggerne og byggelånsbanken bak lyset.»

Senere:

«I juni samme år overtalte Petter Andreas Poppe utbyggerne til å betale halvparten av meglerprovisjonen – til tross for at ikke alle leilighetene var solgt. Meglerhuset mener at den resterende meglerprovisjonen ble gitt som et kredittlån til utbyggerne, som nå er tilbakekrevet. Petter Andreas Poppe vil ikke kommentere saken overfor DN og henviser til Jørn Terje Kristensen, som er styreleder i Poppe & Co Holding. – Provisjonen er trukket i henhold til inngått oppdragsavtale og således på regulær måte ved prosjektsalg, sier Kristensen.

Han fortsetter: – Når det gjelder Nordvik, blir provisjoner avregnet fortløpende og i henhold til våre interne avtaler. Vi har forholdt oss til disse avtalene, og Nordvik har så vidt vi er kjent med, heller aldri gitt uttrykk for et annet syn, sier han.»

Det var også en sideartikkel, med tittelen «Taust i tilsynet». Her er en seksjonssjef i Kredittilsynet intervjuet. Han avslår å kommentere den konkrete saken, men uttaler seg på generelt nivå. Det opplyses at tilsynet ”følger” den konkrete saken.

KLAGEN:

Klager er firmaet Poppe & Co Eiendomsmegling AS ved styreleder Jørn Terje Kristensen i Poppe & Co Holding AS. Klagen gjelder «faktafeil, sterke påstander og beskyldninger rettet mot klager». Klageren anfører at påstander og beskyldninger er fremmet av DN fordi det ikke ble gitt mulighet til samtidig imøtegåelse.

Det er fra klagers side presisert at man ikke ønsker en presse «uten frihet til å rette kritisk søkelys mot næringslivet», og at dette også gjelder klageren selv (firmaet) og megler Petter Andreas Poppe. Samtidig anfører klageren at det i artikkelen har foregått en uheldig sammenblanding mellom meglerfirmaet og personen Poppe. Videre:

«Det vi ikke aksepterer og derved klager over er at DN velger å rette beskyldninger mot oss og fremsetter påstander om oss for handlinger vi ikke har begått, samt at de ikke gir oss anledning til å imøtegå disse påstandene, eller er villig til å rette opp egne, påviste feil i ettertid.»

Klageren går i klagen inn på kontakten med DN før publisering. Det opplyses at klageren (styrelederen) onsdag 14. januar kl 13.50 mottok følgende e-brev:

«Hei,
Jeg har noen spørsmål angående utbetaling av meglerprovisjoner i Krystallen. Jeg har dokumentasjon som viser at Poppe & Co eiendomsmegling har trukket ca 5.5 millioner kroner i meglerprovisjon som Krystallen bestrider har meglerfirmaet har krav på. Deler av provisjonsinntektene (ca 4 mill) er trukket i forbindelse med oppgjøret av to leiligheter i oktober i fjor. Selskapet Krystallen eiendom mottok dermed kun 132.000 for denne transaksjonen.

1.Hvorfor har Poppe & Co trukket den omstridte meglerprovisjonen?
2.DN kjenner til at det skal være snakk om provisjon for rundt 70 leilighetssalg og at ca 15 av disse er meglet av selskapet Nordvik & Partners. Det viser seg at Poppe & Co eiendomsmegling har beholdt den andel av provisjonen som tilkommer Nordvik & Partners. Kommentar?

Jorun Sofie Fallmo Aartun
Journalist, Dagens Næringsliv.»

Klageren opplyser at han to minutter senere bekreftet at han hadde mottatt e-brevet og at han ville svare før kl 16.00. Klokken 17.25 svarte han:

«Pkt 1 Provisjoner er trukket iht. inngåtte oppdragsavtale, og således på regulær måte ved prosjektsalg. Provisjonen er forfalt og således trukket.

Pkt 2 Når det gjelder Nordvik blir provisjoner avregnet fortløpende og iht. våre interne avtaler. Vi har forholdt oss til disse avtalene og Nordvik har så vidt vi er kjent med heller aldri gitt uttrykk for et annet syn.»

Klageren gjør oppmerksom på at dette var den eneste kontakten han hadde med DN før artikkelen sto på trykk. Videre: «Jeg ber også PFUs medlemmer merke seg at jeg ikke får noen ny henvendelse fra DN om at de har opplysninger av noen art som vi ikke har svart på – eller som avviker fra det svaret jeg har gitt. Dette har selvsagt relevans for faktafeilene i saken – og, kanskje ikke minst skulle det vise seg, for mulighetene til samtidig imøtegåelse av grove påstander.»

Videre listes så klagepunktene opp.

I undertittelen het det: «Vil ikke dele: Meglerfirmaet Poppe & Co har sikret seg Nordvik & Partners’ meglerprovisjon i leilighetsprosjektet Krystallen.» Klageren mener formuleringen indikerer at man har planlagt å lure medmegleren Nordvik og beholde provisjonen alene. Det vises til svaret klageren ga i e-brev, som viser det motsatte. Det anføres at kilden for påstanden er ukjent, Vær Varsom-plakatens punkt 3.1, at kildekritikken har sviktet, punkt 3.2, at det ikke er dekning i stoffet, punkt 4.4, og at man ikke fikk mulighet til å imøtegå påstanden.

I første avsnitt av brødteksten heter det: «Da forsynte eiendomsmegleren seg av innskuddene fra Krystallen-kjøperne isteden.» Klageren mener DN her beskylder Poppe & Co for å begå en straffbar handling fordi det ”å forsyne seg” er straffbart. Det vises her til sideartikkelen, intervjuet med Wilhelm Grøstad i Kredittilsynet. Klager viser til at det er snakk om kjøpers penger, ikke selgers slik DN indikerer, og at megler kun forvarer pengene for kjøper. Det vises igjen til punktene 2.1 og 3.2, samt til manglende beklagelse da avisen ble gjort oppmerksom på feilen, og til manglende mulighet til imøtegåelse.

Klager mener videre at mellomtittelen «Nappet leilighetsoppgjør» indikerer tyvaktighet og mener den er usaklig. Det vises til at heller ikke dette har man fått imøtegått.

Om setningen «(M)egler Petter Andreas Poppe ga også feilaktig informasjon om antall leilighetssalg, og førte dermed både utbyggerne og byggelånsbanken bak lyset», heter det i klagen at det ikke finnes dekning for påstanden om å «føre bak lyset» i dommen fra Oslo tingrett. Det er vist til punkt 4.1 og 4.14.

Klager mener videre at setningen «(M)eglerhuset mener at den resterende meglerprovisjonen ble gitt som et kredittlån til utbyggerne, som nå er tilbakekrevet.», er faktisk feil. «Poppe & Co har ikke gitt lån til Krystallen Eiendom AS. Det riktige er at vi hadde en fordring pga. manglende betaling ved forfall. Det er jo noe annet enn et kredittlån.» Det er vist til punktene 3.2, kildekritikk, og 4.13, om retting og eventuell beklagelse.

TILSVARSRUNDEN:

Dagens Næringsliv (DN) anfører innledningsvis i sitt tilsvar at avisen har beskrevet konflikten rundt Krystallen gjennom en lengre periode, og at den påklagede artikkelen er en av flere om prosjektet. Avisen mener ellers at den ikke har opptrådt i strid med god presseskikk.

Med hensyn til klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, mener avisen at «(A)lle parter ble gitt anledning til å uttale seg om saken før artikkelen ble trykket.» Det vises til e-brevet avisen sendte klageren 14. januar, gjengitt over. «Dagens Næringsliv mener at Poppe & Co Eiendomsmegling med dette fikk god anledning til å svare på hvorfor den omstridte transaksjonen var gjennomført, og (at) det også kom tydelig frem i e-posten at det var Krystallen Eiendom som reagerte på at denne transaksjonen var gjennomført. Trykking av (den påklagede; sekr. anm.) saken ble utsatt i 24 timer for å gi Poppe & Co rikelig tid til tilsvar. I e-posten skrev journalisten også at saken hun jobbet med omhandlet at Nordvik & Partners ennå ikke hadde fått sin del av meglerprovisjonen. (…) Dagens Næringsliv mener Poppe & co Eiendomsmegling på vanlig måte fikk anledning til samtidig imøtegåelse. Styreleder i selskapet, Jørn Terje Kristensen, svarte på avisens henvendelse og hans svar ble referert i artikkelen.»

DN avviser påstanden om at avisen har beskyldt klager for å ha stjålet penger. «Isolert kan den ene setningen (forsynte seg; sekr. anm.) muligens misforstås, men lest i sammenheng med resten av artikkelen, kommer dette tydelig frem at den omtalte transaksjonen er knyttet til oppgjøret for to leilighetssalg og ikke forskuddet betalt av kjøperne ved kontraktinngåelse.» Avisen mener den har opptrådt saklig.

Om den påklagede ordbruken heter det i avisens tilsvar:

«Mellomtittelen ”Nappet leilighetsoppgjør” er etter Dagens Næringslivs syn en folkelig måte å beskrive at brorparten av oppgjøret ble løftet ut, før sluttsummen ble overført til utbygger, Krystallen Eiendom. Poppe & Co Eiendomsmegling reagerer på løsrevne setninger ”forsynte seg av innskuddet” og ”Vil ikke dele”. Bakgrunnen for konflikten og den omstridte transaksjonen er beskrevet i artikkelen. Det samme er det faktum at Nordvik & Partners så langt ikke har fått utbetalt den delen av provisjonsinntektene som meglerkontoret mener det har avtalefestet rett til. Avisen mener disse setningene må sees i lys av helheten i saken (artikkelen; sekr. anm.). Avisen mener den har opptrådt saklig.

Om kildebruken anfører avisen at den har vært i kontakt med «svært mange kilder», men at man av hensyn til kildevernet ikke kan oppgi hvem disse er. Avisen mener ellers at den var i sin fulle rett til å bruke en tingrettsdom som kilde «slik det daglig skjer i norske medier, også når dommen ikke er rettskraftig».

Avisen har i sitt tilsvar også redegjort for hvilken kontakt det var mellom redaksjonen og klageren i etterkant av den påklagede publiseringen. Det opplyses at klageren kun ønsket å kommunisere via e-post, og at det hele endte med at avisen utformet et forslag til presisering. Forslaget ble ifølge avisen sendt klageren per e-post, men ikke besvart.

Avisen beklager ellers at artikkelen har havnet i PFU, og at man ikke kan se at det foreligger brudd på god presseskikk.

Klageren mener at DN i sitt tilsvar stort sett ikke har besvart konkrete anførsler. Det er også bemerket at avisen oversatt svarfristen til PFU med flere uker. Innledningsvis ber klageren PFUs medlemmer merke seg at den påklagede artikkelen stort ikke er noe annet enn en gjengivelse av påstander fra klagerens motparter. «DN låner velvilligst vekk sine spalter til ren og skjær kampanjejournalistikk på vegne av en part i en pågående rettslig konflikt.»

Klageren konstaterer at DN forsvarer seg med at meningsinnholdet i ordlyden «forsynte seg av innskuddene», kan forstås slik klageren har anført, men at man må se den i sammenheng med artikkelen for øvrig. Klageren er uenig i en slik fortolkning.

Klageren kommenterer klageren avisens anførsel om at publiseringen ble utsatt i 24 timer: «DN satte ingen frist for svar og utvidet heller ingen svarfrist. Vi besvarte så snart vi hadde oversikt over spørsmålene og anledning til å svare. DN stilte sine spørsmål den 14. januar og vi besvarte samme dag. Det kom ingen ytterligere spørsmål, slik at den 15. januar hadde ikke vi noen grunn til å ta initiativ til ytterligere svar. Vi hadde besvart spørsmålene på dekkende måte.» Det anføres, og listes opp, at følgende påstander ikke ble presentert for mulig samtidig imøtegåelse:

«Vil ikke dele»
”Nappet leilighetsoppgjør»
«.. og førte dermed både utbyggerne og byggelånsbanken bak lyset».

Klageren anfører at når han leser formuleringen «Dagens Næringsliv mener at Poppe & Co Eiendomsmegling på vanlig måte (klagers understrekning; sekr. anm.) fikk anledning til samtidig imøtegåelse», er det bruk for både PFU og andre instanser for å holde DN i ørene.

Om DNs forslag til presisering heter det i tilsvaret: «DNs utkast til presiering som de ønsket å trykke, er kun et forsvar for sine egne utsagn, ikke en oppklaring og beklagelse. For øvrig kom dette utkastet flere dager etter intens epostutveksling. Vi gjorde DN kjent med feilen samme dag som de trykket artikkelen.»

Klager har vist til flere tidligere PFU-uttalelser, blant annet sak 046/08 Arne H. Fredly mot Dagens Næringsliv.

DN går innledningsvis i sitt siste tilsvar inn på en åpenbar uenighet i tolkningen av hva artikkelen handler om. Ifølge avisen handler den om uenighet rundt utbetaling av meglerhonorar til klageren, og at det er derfor artikkelen har tittelen «Krangler om provisjon». Videre: «Poppe & Co Eiendomsmegling mener DN har beskyldt meglerkontoret for å ha tatt dette honoraret fra leilighetskjøpernes forskuddsbetaling – penger som ble betalt inn på klientkonto i forbindelse med signering av kjøpskontraktene. Dette er ikke riktig. Siden pengene inntil ferdigstillelse tilhører kjøperen, ville dette være et lovbrudd. Det ville avisen selvfølgelig ha skrevet om dersom det hadde skjedd. Det er ikke det DN har skrevet. Derimot står det beskrevet at ”Poppe & Co (holdt) tilbake oppgjøret for to leiligheter til nærmere fire millioner kroner”. Dette er en helt annen situasjon. Oppgjøret for en ferdigstilt leilighet tilfaller utbygger/megler. Etter DNs syn skyldes en lang rekke av klagers anførsler denne uenigheten.»

Om klagepunktet om manglende mulighet til samtidig imøtegåelse, heter det i DNs tilsvar, med henvisning til det omtalte e-brevet:

«I e-posten redegjør journalisten for konflikten artikkelen omhandler, og ber om å få kommentarer fra Poppe & Co Eiendomsmegling. Avisen mener her at Poppe & Co Eiendomsmegling ble gjort kjent med begge de to konfliktene artikkelen omhandler: Krystallen som bestrider at Poppe hadde rett på betaling og at Nordvik & Partner ikke har fått sin andel. Avisens journalist ville selvfølgelig redegjort ytterligere dersom Poppe & Co hadde ønsket mer informasjon om bakgrunnen for spørsmålene. Dagens Næringsliv fastholder at Poppe & Co eiendomsformidling på vanlig måte fikk anledning til samtidig imøtegåelse.»

Med hensyn til klagepunktet om avisens manglende vilje til å rette opp feil vises det til at det ikke lot seg gjøre å komme fram til en felles forståelse av ”hvilke eventuelle feil som var trykket, og hvilke misforståelser som rådet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Dagens Næringsliv (DN) i januar 2009, om en eller to konflikter knyttet til megleroppgjør i forbindelse med salg av boenheter i et leilighetskompleks i Kvitfjell i Ringebu kommune. Klageren, meglerfirmaet Poppe & Co Eiendomsmegling, mener DN har brutt med en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten. Klagen gjelder påstander om lovbrudd, ubalansert fremstilling, manglende saklighet, uvilje til å rette opp feil og manglende mulighet til samtidig imøtegåelse.

Dagens Næringsliv avviser klagen på alle punkter. Det vises til at avisen to dager før publisering sendte klageren et e-brev, som klageren svarte på. Avisen mener derfor imøtegåelsesretten er ivaretatt. Det er videre anført at klageren legger andre vurderinger til grunn med hensyn til forståelsen av flere formuleringer. Avisen mener det er snakk om folkelige uttrykk som klageren tar ut av kontekst, og at man har dekning for påstandene. Det er dessuten vist til at avisen og klageren åpenbart har ulik forståelse av hva artikkelen omhandler.

Slik Pressens Faglige Utvalg ser det, var Dagens Næringsliv i sin fulle rett til å sette et kritisk søkelys på megleroppgjøret knyttet til omsetning av leiligheter i det omtalte prosjektet i Ringebu. Dette også sett i lys av en pågående rettsbehandling. Utvalget registrerer også klagerens generelle tilsutning til behovet for en kritisk presse og dens rett til å rette et kritisk søkelys også mot klageren selv.

Utvalget registrerer at partene har forskjellig vurdering av hva som ligger i ulike begreper, og hvordan disse skal forstås. Det klageren mener er uttrykk som må forstås som beskyldninger om lovbrudd, blir av avisen ansett for å være folkelige uttrykk som må leses i en sammenheng, og som dermed må ligge innenfor en grense som klageren må akseptere. Utvalget er enig med avisen, og kan i en slik sammenheng ikke se at Dagens Næringsliv har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet.

Klageren mener DN ikke viste tilstrekkelig vilje til å rette opp feil som ble påpekt allerede samme dag som den påklagede artikkelen ble publisert. Slik utvalget ser det, kunne DN med fordel vist større vilje til å slippe klagerens syn til i etterkant av publiseringen, men utvalget har ikke tilstrekkelig grunnlag til å kunne avgjøre hvilke faktaopplysninger fra klagerens side avisen skulle hatt en presseetisk plikt til å korrigere. Det samme resonnement gjør seg også gjeldende med hensyn til om undertittel og mellomtittel går lenger enn det er dekning for i stoffet.

Retten til samtidig imøtegåelse står sentralt i presseetikken. Prinsippet er at den som blir utsatt for sterke beskyldninger av faktisk art, skal bli gitt mulighet til å forsvare seg, samtidig. I det foreliggende tilfellet mottok klageren et svært kortfattet e-brev to dager før publiseringen, et brev han svarte på innefor en akseptabel tidsramme. Etter utvalgets mening foretar DN en feilkobling når avisen i etterkant kritiserer klageren for ikke å ha svart tilstrekkelig utfyllende. Det kan neppe være noen tvil om at den påklagede artikkelen inneholder påstander av faktisk art, som skulle vært forelagt klageren før publisering, i tråd med kravene i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

På dette punkt har Dagens Næringsliv brutt god presseskikk.

Oslo, 28. april 2009

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, John Olav Egeland,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Henrik Syse