Junior Chamber Trondheim, v. Remme og Gullvåg mot Byavisa (Trondheim)

PFU-sak 036/01


SAMMENDRAG:
Byavisen brakte i desember 2000 og januar 2001 flere artikler om Junior Chamber Trondheim. I artikkelen fra 6. desember , med forsidetittelen «Nødhjelp stoppet i Trondheim», heter det i henvisningsteksten:
«I 1990 fikk grufulle bilder av nødlidende, rumenske unger oss nordmenn til å gi store beløp for at disse skulle få livsnødvendig hjelp. Men slett ikke alt som ble gitt kom fram. Organisasjonen Junior Chamber i Trondheim har ennå ikke klart å få fram ei eneste av de flere hundre tusen kronene som ble samlet inn «.
Inne i avisen er tittelen «Nødhjelpspenger kom aldri fram». I ingressen står det:
«Penger som for ti år siden ble samlet inn til barnehjemsbarn i Romania, kom aldri barna til gode. Barna døde mens pengene rentet seg i Trondheims banker».
I teksten går det fram at ikke en krone av de innsamlede 450.000 fra 1990 har kommet nødlidende barn i Romania til gode. «Allerede i 1993 begynte sentrale aktører i aksjonen å etterspørre hvor pengene var blitt av. Uten å få et klart svar. Det finnes de som mener det ble samlet inn enda mer penger».
Videre framgår det at dagens Junior Chamber-forening i Trondheim «undersøker nå om innsamlede penger kan være forsvunnet. Foreningen, som er gjenoppstått etter tre års dvale, har fått en ubekvem oppgave i fanget. De har, ifølge leder Anne Lise Remme, mottatt henvendelser fra folk som var med på aksjonen om at det kan dreie seg om en betydelig sum som er på avveie.
-Jeg føler meg ukomfortabel med å snakke om saken, sier Remme til Byavisa. Hun fikk tidligere i år hint om den uoppklarte saken. ?Vi har intenst forsøkt å få kontakt med prosjektledelsen fra den gangen. Uten å lykkes, sier Remme».
Videre framgår det at pengene til Romania-barna kunne settes inn i Fokus Bank eller Postsparebanken. «-Vi har fått opplyst at det ikke har vært noen bevegelser på kontoen i Fokus Bank. Kontoen i Postsparebanken (nå Postbanken, red. anm.) har vi ennå ikke sjekket for bevegelser. Der står det per i dag 40.000 kroner, sier Remme».
Toril Hoff, en av innsamlerne, hevder at det kom inn minst en million kroner. «At Junior Chamber nå står fram og sier de har funnet glemte penger de vil bruke i Romania, oppfatter hun som et sylfrekt forsøk på å glatte over hele saken».
Prosjektleder Hans Richard Damli bekrefter overfor Byavisa at de innsamlede pengene ikke er brukt. «-Det ble for problematisk å finne veiene for hvordan vi skulle unngå at pengene forsvant i et stort hull, sier Damli. Han avviser at det kom inn mer enn 400.000 kroner til aksjonen. ?Kan du dokumenterer det? ?Det vil jeg ikke svare på». Prosjektlederen er ifølge Byavisen ikke lenger medlem av Junior Chamber, eller prosjektleder for pengene.
I en undersak, med tittelen «Artikkel forsøkt stoppet», framgår det at organisasjons-sekretær Terje Juul i Junior Chamber forsøkte å stoppe artikkelen. «Han ønsket ikke at Byavisa skulle stille spørsmål ved hva som skjedde med de innsamlede midlene». «Også prosjektleder Hans Richard Damli tok fredag kontakt med Byavisa i et forsøk på å endre artikkelens vinkling».

13. desember brakte Byavisa en lederartikkel med tittelen «Sannhet og penger må frem nå!». Her framgår det at Junior Chamber i noen år mellom 1990 og 2000 lå i dvale, men at organisasjonen nå er oppegående igjen. «Noen har på nytt begynt å stille spørsmål ved hvor de innsamlede pengene befinner seg ? og hvor mye penger det egentlig dreier seg om. Penger fins, altså, om enn størrelsen på det innsamlede beløpet er vanskelig å få sikker kunnskap om. Prosjektlederen fra den gang hevder oppsiktsvekkende nok at det er han som disponerer pengene. Han avviste også i sist uke å dokumentere hvor mye som var samlet inn. Muligens skyldes dette bare en lite gjennomtenkt strategi, men det er viktig at denne dokumentasjonen kommer på bordet».
«Straks bør det sørges for at pengene ? alle de innsamlede midlene ? overføres til en av de norske hjelpeaksjonene som allerede har et solid fotfeste i Romania og vet hvordan slik nødhjelp skal drives». «Junior Chambers vil ha en veldig dårlig klang i mange trønderes ører i mange, mange år framover».

Onsdag 3. januar 2001 følges saken opp, og nå med tittelen «Hun tok initiativet til Romania-aksjonen: -Sannheten må fram!». I ingressen står det:
«Fortvilt kom hun hjem fra Romania for ti år siden. Fortvilt er hun i dag over ?forsvunne? nødhjelpspenger».
Kvinnen, Bjørg Kjelmo, krever at oversikten «over alle innsamlede penger kommer på bordet». Ifølge Anne Lise Remme i Junior Chamber Trondheim er ennå ikke alle kontoene Romania-aksjonen opererte med, sjekket. «Mangelen på tid skal ifølge Remme være årsaken til det. Junior Chamber skal per i dag ha kjennskap til at det fins drøyt 450.000 kroner på konto i Fokus Bank. Til Byavisa sier Remme at det gjenstår å få oversikt over pengene i Postbanken».
Onsdag 24. januar omtales blant annet tipset som førte til Romania-saken, under tittelen
«500-kroner for Romania-tips» . I ingressen står det: «Sjelden har Byavisa presentert så mange og gode nyhetssaker som i desember 2000. Mye takket være svært gode tips fra dere som leser oss».
I en énspalter, onsdag 31. januar , under tittelen «Anmelder Junior Chamber», framgår det at Toril Hoff og Bjørg Kjelmo har politianmeldt organisasjonen. Årsaken skal være at de ikke har hørt fra organisasjonen når det gjelder Romania-pengene. «Til Byavisa sier Anne Lise Remme at hun har gått av som formann». «-Det er Damli som skal forsøke å få orden på papirene fra den gangen. Selv vil jeg ikke ha mer med denne saken å gjøre, sier Remme».

KLAGEN:
Klagerne , Junior Chamber Trondheim ved avgått styreleder Anne Lise Remme og ny styreleder Jan-Ketil Gullvåg, reagerer på Byavisas journalistiske håndverk. De reagerer på avisens kildebruk, og at redaksjonen ikke har «korrekt gjengitt våre synspunkter». I artiklene kommer det ikke godt nok fram hva som er fakta, og hva som må stå for kildenes eller avisens regning. Foreningen føler seg forhåndsdømt». Dessuten hevder klagerne at «Byavisa har latt være å trykke våre korrigeringer til det første oppslaget, 6. desember (se vedlagt mail til journalist Karina Lein)».
Klagerne viser til at foreningen har vært død siden 1996, og at det først 27. april 2000 lyktes å få reetablert den. «Uten tilgang til noe form for arkiv, var foreningen på dette tidspunktet avskåret fra å vite hva som hadde skjedd i foreningens ?forrige liv?. I juni 2000 ble undertegnede kjent med at det tidlig på 90-tallet ble startet et humaitært prosjekt, som ikke var blitt avsluttet. Fortsatt uten arkiv, greide vi likevel å finne selve innsamlingskontoen, da den befinner seg i Fokus Bank, hvor undertegnede jobber. Saken ble på det tidspunkt ikke prioritert fra foreningens side, da saken var gammel og fordi man som nyoppstartet forening hadde mange andre ting å ta tak i».
Klagerne viser også til at den har gjort mye for å rydde opp i saken. «Foreningen har fått tatt ut alle kontoutskrifter fra 1990-94, og sammen med styrereferater fra denne perioden, som foreningen har fått tak i, er det ingen ting som tyder på at det er forsvunnet penger».

TILSVARSRUNDEN:
Byavisa påpeker at redaksjonen, når den har skrevet om foreningen, har «latt dens ledere få sjansen til å uttale seg». Når det gjelder kildebruken, viser Byavisa til at Junior Chambers ledelse har bekreftet de opplysningene vi har funnet andre steder.» Som beløpet vi nevner i artikkelen. Junior Chambers ledelse har da heller aldri på noe tidspunkt (ikke før klagen til PFU) kommet med kritikk som har tydet på at de mener vi har trykt usannheter».
Byavisa avviser at den har forhåndsdømt noen i saken. Når det gjelder påstandene om at avisen har latt være å trykke korrigeringer, anfører Byavisa at e-posten til journalisten ble lest som et personlig brev til henne, «ikke som krav om at Byavisa skal korrigere eller presisere noe. Vi ser da heller ingenting i den kritikken som skulle føre til at vi brukte spalteplass på korrigeringer, dementier eller liknende».
Klagerne påpeker tre faktafeil i Byavisas tilsvar:
1. «At Bjørg Kjelmo var den som startet prosjektet, er en påstand som er framsatt av henne, og noe som Byavisa har valgt å tro på». Klagerne viser til at dette er feil.
2. Klagerne avviser at Byavisa har tilbudt seg å følge opp saken senere.
3. «Ingen av samtalene undertegnede har hatt med Karina Lein (journalisten, sekr. anm.) har hatt form av et intervju. Undertegnede kunne slik sett ikke vite om jeg vil bli sitert i avisen. Det bør i en slik situasjon påligge avisen et ansvar om å gjøre ?intervjuobjektet? oppmerksom på at hele eller deler av samtalen vil bli gjengitt i avisen. Det forundrer dessuten foreningen at avisen aldri har gått direkte til den viktigste kilden (og problemet), prosjektleder Hans Richard Damli».

Byavisa viser til at den aldri har påstått at Kjelmo startet aksjonen eller at hun var prosjektmedlem. «Vi har skrevet at hun var en initiativtaker». Igjen vises det til at klagerne er blitt kontaktet for kommentar «hver eneste gang Romania-aksjonen har vært tema hos oss». Videre finner avisen det uforståelig at Anne Lise Remme ikke har skjønt at hun ble intervjuet, og viser til at journalisten på vanlig måte presenterte seg som journalist i Byavisa, fortalte hva det gjaldt og etterspurte kommentarer og informasjon om den aktuelle saken.
Byavisa påpeker at prosjektleder Damli ble kontaktet «allerede første gang vi skrev om saken, 6. desember i fjor. Det går da også fram av artikkelen».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder flere artikler i Byavisa, med omtale av Junior Chamber Trondheims manglende videresending av et tidligere innsamlet pengebeløp til Romania. Klagerne, Junior Chamber Trondheim, representert ved de to siste styrelederne, reagerer på at Byavisa ikke har gjengitt synspunktene deres korrekt, og at det ikke klart nok framkommer hva som er fakta og hva som må stå for kildenes eller avisens regning. Klagerne hevder også at samtalene med avisen ikke hadde ?hatt form av et intervju?, og de således var uvitende om at de ville bli sitert i avisen. Klagerne mener seg forhåndsdømt.
Byavisa påpeker at klagerne har fått komme samtidig til orde i artiklene, og at foreningens ledelse ikke på noe tidspunkt har gitt uTtrykk for at avisen har publisert usannheter. Redaksjonen avviser at den har forhåndsdømt foreningen, og stiller seg uforstående til at klagerne ikke forsto at de ble intervjuet av avisen.
Pressens Faglige Utvalg mener Byavisa var i sin fulle rett til å sette søkelyset på Junior Chamber Trondheims tidligere innsamlede midler, og disponeringen av disse.
Utvalget konstaterer at klagerne har fått komme samtidig til orde i de påklagede artiklene, og at det klart framgår at den nåværende ledelsen i foreningen ikke kan lastes for den manglende pengeforsendelsen. Ut fra det forliggende anser utvalget det som sannsynlig at styrelederen ble gjort tilstrekkelig oppmerksom på at hun uttalte seg til en journalist om sakens forhold, og bemerker at hun ved flere anledninger er gitt adgang til å nyansere og kommentere saken.
Utvalget legger vekt på at artiklene er holdt i en nøktern og saklig form, og mener det klart framgår hva som framstilles som fakta og hva som er kildenes kommentarer.
Byavisa har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 27. mars 2001
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Harald Berntsen, Grethe Faremo, Marvin Wiseth