Midt-Norge Travforbund mot trav365.no

PFU-sak 036/21


SAMMENDRAG:

Trav365.no publiserte onsdag 27. januar og torsdag 28. januar 2021 fem artikler om et informasjonsmøte i Midt-Norge Travforbund. Møtet var på Teams, med 23 ledere for lokale travlag og fem gjester, og temaet var status for det nye travsentret i Orkdal. Den første artikkelen ble publisert 27.januar kl. 18.07 og den siste 28. januar kl. 09.00.

Tittelen på artikkel 1 var:

Orkdal:

Tidligst klart april-mai 2022

lnformasjonsmøte i full gang

I den første artikkelen stod det:

«PLUSS: Onsdag kveld informeres travlagene i Midt-Norge om situasjonen i Orkdal. Her følger du møtet.

 Møtet skal ha en omfattende gjennomgang av prosjektet i Orkdal. Sist torsdag kunne Trav365 avsløre at man må låne for å få prosjektet i havn. Sist fredag ble det klart at man må ha 70 millioner i mellomfinansiering.

 Onsdag fikk travlagene informasjon om saken. På agendaen står gjennomgang av prosjektet, økonomi, jordflytting og momsproblematikken.»

 I artikkelen het det videre:

Møtedeltakerne er informert om større endringer for å ta ned kostnadene på prosjektet.

Dette er fortsatt med i planene:

Fyringssentral er med

Rettstrek 12 meter bredt, belyst med midtdeler er med

To skrittemaskiner er med

Travskolen blir gjerdet inne

Utstyrsbutikk

Trenerkafe

Restauranten får 220 plasser ved bord

 Dette er noen av endringene for å spare til sammen 45 millioner:

Parkeringsplasser for hestetransporter blir gruset og ikke asfaltert

Hovedbygget får store besparelser på utformingen. De rene tredragerne er tatt bort og erstattet med betong for å ta ned kostnadene. Det blir 94 påselingsbokser i underetasjen. Kontorarealene tas ned.

Maskinhall er tatt bort

Ridehallen er tatt bort og omgjort til påselingsbokser på 3 x 3 meter.

 

Tittelen på artikkel 2:

Orkdal:

Blir ikke med i Norsk Trav

 – lkke egnet til å gå i overskudd

I ingressen stod det:

 PLUSS: Byggeprosjektet i Orkdal dropper å forsøke seg på momsfritak verdt 29 millioner kroner, for å sikre seg skattfritak på kjøpesummen for Leangen. Banen blir heller ikke med i Norsk Trav AS.

 

Tittelen på artikkel 3:

Orkdal:

7 millioner til ponnitrav

I ingressen stod det:

PLUSS: Det skal satses sju millioner på tilrettelegging for ponnitrav på den nye travbanen i Orkdal.

 

Tittelen på artikkel 4:

Orkdal:

Flere vil ha generalforsamling

 I ingressen stod det:

PLUSS: Selv om det vil forsinke prosessen, og kan føre til økte kostnader, vil flere av travlagene i Midt- Norge ha en ekstraordinær generalforsamling om Orkdalutbyggingen.

 

Tittelen på artikkel 5:

Orkdal:

Må kjøre jord 26 kilometer 

I ingressen stod det:

PLUSS: Jordflyttingen og kostnaden med den er en het potet i Orkdal. På informasjonsmøtet onsdag ble planen lagt frem. Den avdekket at jorden må kjøres 26 kilometer. En vei.

 

KLAGEN:

 Klager er Midt-Norge Travforbund ved forbundsleder Asbjørn Opdal og forbundssekretær Sverre Hosen, som anfører brudd på punktene 3.2, 3.3, 3.7, 3.10, 4.1, 4.4 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.

Klager skriver:

«Trav365.no ved redaktør Stein Larsen etablerte aktivt og med hensikt en fordekt opptaks- eller avlyttingssituasjon for uten forhåndsvarsel å publisere artikler fra vårt interne informasjonsmøte 27.01.2021 til tross for at han i forkant fikk avslag på sin forespørsel om digital tilgang til møtet.

Redaktør Larsens skjulte avlytting oppfyller ikke vilkårene for skjult opptak i Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 3.10, og måten han benyttet informasjon fra avlyttingen på, bryter med VVP 3.3.

Larsen/Trav365.no viste ikke tilstrekkelig omtanke da flere møtedeltagere ble sitert uten forhåndsvarsel, og uten at Larsen/Trav365.no gjorde noe forsøk på å kontrollere egen forståelse av det de påstod ble sagt, jf. VVP 4.1.

Det er flere klare og skadelige faktafeil i artiklene Larsen/Trav365.no publiserte (vedlegg 1 – 5), og der han baserte seg på informasjon han fikk gjennom det skjulte opptaket/avlyttingen, jf. VVP 3.2 om opplysningskontroll.

I en av artiklene går overskriften lenger enn det er dekning for, jf. VVP 4.4.

Larsen/Trav365.no har heller ikke gjengitt meningsinnholdet presist i direkte sitater av påståtte uttalelser på møtet, jf. VVP 3.7.

Redaktør Larsens fordekte avlytting og senere publiseringer basert på denne har påført Midt-Norge Travforbund betydelig skade. Flere av de gale opplysningene som er blitt publisert, stiller Travforbundet i et dårlig lys.»

Om bakgrunnen for informasjonsmøtet skriver klager:

«Det er over ti år siden salg av Leangen Travbane i Trondheim sentrum for å finansiere et nytt, større og moderne travsenter utenfor Trondheim, først ble utredet. Å sitte som eier av et 120 dekar stort areal midt i Trondheim sentrum til en verdi av over en halv milliard kroner som stod tomt nesten hele uka, var verken bærekraftig eller fremtidsrettet.

Et enstemmig styre i Midt-Norge Travforbund gikk i 2013 inn for salg av Leangen. Som alltid i spørsmål om flytting og ny lokalisering av et anlegg mange er opptatt av, var det ulike meninger om så vel salget av Leangen som hvor det nye travsenteret skulle ligge. Motkreftene har hele veien vært sterke. Et eksempel blant mange, er leserinnlegg i Avisa Sør-Trøndelag 24.11.2020 (vedlegg 6).»

Klager mener det således var klar offentlig interesse for informasjonsmøtet, og at Trav365 var i sin fulle rett til å omtale det. Imidlertid mener klager det er flere skadelige faktafeil i de påklagde artiklene, som har fått negative konsekvenser for Midt-Norge Travforbund.

Klager mener det er feil at det er satt av 7 millioner kroner til ponnitrav, slik det står i artikkel 3, og skriver:

«(…)  Tallet syv millioner er relatert til en av to stallbygninger som i tillegg til travskole/ponniskole også skal huse veterinæravdeling og amatørstall. Trav365.no har feilaktig påstått at syv millioner kun gjelder ponnitrav.

Feilen er rammende for Midt-Norge Travforbund da motstanderne av det nye travsenteret bruker dette til å fremstille prosjektet og ponnisatsingen som ekstravagant sløsing, for derved å bringe det i vanry. I en situasjonen med sterke motkrefter som kjemper for omkamper, er dette skadelig for oss.»

Klager mener Trav365 har brutt god presseskikk på VVP 3.2, og også VVP 4.4 for den konstaterende tittelen, og skriver:

«Fordi Trav365.no baserte seg på skjult opptak/avlytting av et internt informasjonsmøte, var det ekstra påkrevet at nettavisen kontrollerte at man hadde forstått det som ble sagt på møtet riktig. Men Trav365.no kontaktet aldri noen i Midt-Norge Travforbund for å kontrollere opplysningene.»

Videre mener klager at det er feil at ridehallen blir tatt bort, slik det står i den første artikkelen. Klager mener faktafeilen skaper inntrykk av at ryttersporten blir ekskludert.

I den første artikkelen blir også prosjektlederen sitert på at tilbudet på selve banen er på 94 millioner kroner. Klager mener prosjektlederen aldri sa dette. I følge klager er faktum at tilbudet på selve banen er 8.7 millioner kroner. Klager mener Trav365 på dette punktet har brutt med VVP 3.7, om å gjengi meningsinnholdet korrekt.

I den andre påklagde artikkelen, med tittelen «Orkdal: Blir ikke med i Norsk Trav» mener klager advokaten blir feil gjengitt i sitatet «- Den er at det ikke er rett til fradrag på moms og samtidig slippe skatt. Disse to tingene kolliderer. Derfor vil vi heller ikke gå for 50 prosent i momsrefusjon. Det er mer å tjene på å gå for skattefritak på kjøpesummen, forklarte hun.».

Klager anfører at det i utgangspunktet ikke er noen kobling mellom skatt og merverdiavgift.

Informasjonsmøtet på Teams ble, i følge klager, arrangert for 23 travlagsledere og fem gjester. Hensikten med møtet var å informere om status for det nye travsentret i Orkdal.

Klager opplyser at Trav365.no-redaktør Stein Larsen før møtet kontaktet forbundsleder Asbjørn Opdal på telefon, og ba om tilgang til det digitale møtet. Larsen fikk beskjed om at møtet ikke var åpent for pressen, men han ble lovet et notat fra møtet i etterkant.

Klager skriver:

«Grunnen til at møtet var lukket for pressen, var at vi ønsket å gi travlagslederne personlig informasjon og kontekst rundt beslutninger og avtaler med entreprenører om bygging av det nye travsenteret, og at vi ønsket en åpen og god debatt om situasjonen.

Hadde vi visst at Trav365.no overvar møtet, måtte vi vært langt mer forsiktige med å gi opplysninger som kan skade vår forhandlingsposisjon overfor entreprenørene vi forhandler med. Og hadde møtedeltagerne, herunder innleide rådgivere, visst at det de sa kunne bli sitert og publisert i Trav365.no, ville de vært mer forsiktige og mindre frittalende, og debatten mindre åpen og god.

Forbundsleder Opdahl fikk under møtet tips om at Trav365.no hadde publisert flere artikler fra møtet. Han bryter da inn i møtet og ber om at den travlagsleder som gir Larsen tilgang, slutter med dette. Vi stolte på at oppfordringen ble tatt til følge. Det viste seg imidlertid senere at Larsen/Trav365.no publiserte flere artikler fra møtet.

Det er ikke kjent hvilken travlagsleder som ga Stein Larsen tilgang til Teams-informasjonsmøtet, og hvordan dette skjedde rent teknisk. Det kan ha skjedd ved hjelp av tjenester som Skype, Facetime eller vanlig mobiltelefon. Larsen var uansett aldri på deltakerlisten på Teams.

Slik vi så det og fortsatt ser det, var det, utover å be om at avlyttingen måtte opphøre, ikke noe vi kunne gjøre for å stanse redaktør Larsen i å avlytte møtet etter at vi fikk tips om at han publiserte artikler basert på avlyttingen. På dette tidspunkt var det også bare ett punkt igjen på agendaen, skaden hadde alt skjedd.»

Klager skriver videre:

«Det er grunn til å tro at stadig flere interne møter vil bli arrangert digitalt også etter at korona- pandemien er over. Hvis den form for skjult og uønsket avlytting Trav365.no har bedrevet i foreliggende sak aksepteres, vil dette få negative konsekvenser for den åpenhetskultur som jo pressen ønsker og ofte etterlyser. Resultatet kan bli mindre åpenhet, større forsiktighet, flere forholdsregler som omfattende konfidensialitetsavtaler og -erklæringer, og økt mistenksomhet.»

Klager mener også publisering uten at det ble gjort kjent for møtearrangøren, innebærer en krenkelse, jf. VVP 3.10, videre at vilkårene i samme punkt for å akseptere skjult opptak ikke var til stede, og skriver:

«Redaktør Larsen fikk tilgang til det digitale, interne møtet av anonym kilde. Da må det være klart at Larsen/Trav365.no kunne fått all informasjon som fremkom i møtet av denne samme kilden i pauser eller i etterkant av møtet. 23 travlagsledere deltok på møtet. Larsen/Trav365.no hadde således et utall muligheter til å innhente opplysninger om hva som fremkom ved hjelp av åpne journalistiske metoder. Vi viser også til at redaktør Larsen før møtet startet ble lovet et notat fra møtet der det viktigste som fremkom ville bli formidlet. Larsen kunne intervjue undertegnede og andre som deltok på møtet. Det må derfor være hevet over enhver tvil at skjult opptak/avlytting ikke var eneste mulighet til å avdekke det som fremkom på møtet.»

Klager mener Trav365 heller ikke klargjorde premissene i kontakten med kildene, i strid med VVP 3.3, og anfører at redaksjonen ikke kontaktet kildene som ble sitert i artiklene før publisering.

Klager viser til flere PFU-kjennelser som etter klagers mening er relevante for det klager mener er brudd på Vær Varsom-plakatens 3.3 og 3.10.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert forsøk på minnelig ordning

 

 TILSVARSRUNDEN:

 Trav365 aviser brudd på god presseskikk og mener at avisen var i sin fulle rett til å omtale et informasjonsmøte som hadde stor offentlig interesse.

Redaksjonen skriver:

«Det gjorde vi med informasjon som tilfløt oss fra flere av de mange deltakerne på møtet. Som klager er kjent med, var det langt flere enn de 23 påmeldte som fulgte møtet, i det lag og foreninger fulgte med hele styret, mens andre hadde åpne medlemsmøter på storskjerm. Det var klager orientert om via mail. Dette var personer som selv noterte det som ble sagt for nøyaktig gjengivelse til sine medlemmer i etterkant.»

Videre skriver redaksjonen:

«Vi har i kontakt med klager like etter møtet, men han var da så irritert over at vi hadde informasjon derfra, at han nektet å kommentere eller informere om eventuelle misforståelser eller de påståtte feilene i klagen. Han avsluttet isteden samtalen og har ikke besvart oss siden. Tone Lillestøl ble kontaktet dagen etter for å utdype sine uttalelser på møtet. Hun fikk ikke lov til å kommentere saken av Midt-Norge Travforbund. Så vi har tilbudt så vel kommentar som forsøkt å rette opp de påståtte feilene. Det har ikke klager ville bidra med, og det ansvaret må klager alene bære.

Det er ikke benyttet noe skjult mikrofon eller kamera, ei heller falsk identitet, men laget saker med informasjon og sitater delt fra personer som deltok på et åpent medlemsmøtet i organisasjonen. De var ikke bedt om ikke å dele noe i forkant. Det er dermed ikke snakk om bruk av avlytting eller opptak. Bare på dette grunnlag bør klagen avvises.»

Trav365 viser til at referatet på hjemmesiden til prosjektet – www.arenamidtnorge.com – i all vesentlighet samsvarer med det redaksjonen skrev fra møtet. Avisen anfører også at ingen av deltakerne redaksjonen har vært i kontakt med etter møtet har hevdet at det er feil i artiklene.

 

Klager anfører at redaksjonen ikke har nevnt det klager mener er faktafeil i de påklagde publiseringene, og legger derfor til grunn at Trav365 aksepterer at redaksjonen har publisert feilaktige opplysninger.

Klager anfører videre at avisen skulle ha rettet de feilaktige opplysningene da den mottok PFU-klagen, og anfører brudd på VVP 4.13.

Klager mener det også er feil at redaksjonen tok kontakt like etter møtet, og skriver at hans telefonlogg viser at avisen først tok kontakt kl. 11.45 påfølgende dag.

Klager skriver:

«Redaktør Larsen kontaktet oss altså først dagen etter publisering. Og selv om det hadde vært slik at han hadde tatt kontakt før publisering og vi hadde avstått fra å uttale oss, ville Larsen likevel vært ansvarlig for at det han publiserte er riktig. Det er så strengt det presseetiske kravet om kontroll av opplysninger og retting av feil er, jf. PFUs avgjørelse i sak 211/18:

(…)

Redaktør Larsen mener tydeligvis at dersom Trav365.no i etterkant kontakter dem som rammes av feilaktige opplysninger han har publisert, er det disse personene som har ansvar for å påpeke feil og be om korrigering.»

Klager er også helt uenig i at hjemmesiden til prosjektet bekrefter det Trav365 skrev i artiklene, og viser til at det ble lagt ut en korrigering om at det bygges et anlegg for trening av hest.

Klager skriver:

«Det kan uansett ikke være slik at den som rammes av feilaktige opplysninger i mediene har et presseetisk ansvar for å ‘finne seg en kanal’ og rette opp mediers feil her. Hva vi har rettet opp og ikke rettet opp på www.arenamidtnorge.com kan ikke tillegges vekt i denne klagesaken.»

Klager anfører at det ikke var et åpent medlemsmøte, men et lukket møte for laglederne i Midt-Norge Travforbund. Klager mener redaktøren selv har innrømmet at han overvar møtet, og skriver:

«Da Asbjørn Opdal 28.01.2021 snakket med Larsen på telefon kl. 11:45, opplyste han Larsen om at det var en rekke feilsitater i artiklene han hadde publisert. Da svarte Larsen: ‘Men jeg hørte det jo selv!’»

Klager viser også til at alle personer som er sitert i artiklene, er sitert direkte, og mener noen av sitatene inneholder så mange tall og detaljerte opplysninger at det er usannsynlig at artiklene er basert på opplysninger fra andre «personer som deltok på møtet».

 

 Trav365 mener å ha dokumentert at det ikke er faktafeil i artiklene klager viser til, både ved å vise til kilder og klagers egen hjemmeside med linker og det redaksjonen anførte i tilsvaret.

Avisen skriver:

«Som en kuriositet kan det nevnes at de selv i kveld, 5. mars, har lagt ut sak på egen hjemmeside om at selve banen og infrastruktur kommer på 100 millioner.

Link:https://www.arenamidtnorge.com/da-er-vi-i-gang/»

Redaksjonen skriver:

«Der er direkte feil at klager først ble kontaktet dagen etter. Her viser klager til en av de mange andre telefonene fra oss, i forsøk på å få klarhet i hva han mente var feil og få kommentar. Vi påpeker videre at klager elegant unnlater å kommentere det faktum at han lå på og dermed ikke gjorde noe for å rette opp feilene han hevder er begått. Vi har dermed selvsagt ikke kunnet tilby oppretting av noe som helst. Vi kontaktet som sagt Tone Lillestøl dagen etter, som skulle kontakte oss igjen om hennes oppdragsgiver – klageren – aksepterte det. Hun har aldri ringt tilbake.

Vi fastholder at utfra de opplysninger som tilfløt oss denne kvelden, mener vi at de er referert korrekt. Om det var så store feil som klager hevder, burde de bistått i oppklaringen. Det har de ikke gjort. Det har ikke vært mulig å få tak i klager for kommentar i noen saker etter den kvelden han la på. Vi har ikke mer å tilføye rundt skjult avlytting. Vi har ikke avlyttet dette møtet, men benyttet oss av informasjon som tilfløt oss fra deltakere som selv noterte det som ble sagt for bruk i egne klubber ettertid. Å hevde at møtet var internt og lukket for laglederne i Midt-Norge Travforbund, er ikke sant. Klager ble orientert om at klubber kjørte møtet på storskjerm i åpne medlemsmøter.»

Avslutningsvis skriver redaksjonen:

«Trav365 var, som klager skrev i første innsendelse, i sin fulle rett til å omtale møtet. Det har vi gjort. Vi har benyttet oss av kilder, som var villige til å stå frem og bekrefte dette og sitatene de hadde gitt oss. Men som etter den oppstandelse referatene har skapt fra klagers side, med lokal klappjakt på kildene våre, ikke lengre vil stå frem. Vi har forespurt PFU om å få fremlegge deres bekreftelser anonymistert og uten at klager for tilgang på navnene, men det kan vi ikke. Dermed må vi også av hensyn til kildevernet beskytte dem da de frykter ekskludering for å ha bistått oss. Så betent er denne saken og frontene i miljøet. Om det fører til at vi dømmes i PFU, får vi akseptere det.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder fem artikler på Trav365.no om et informasjonsmøte i Midt-Norge Travforbund, der det ble informert om det nye travsentret i Orkdal. Møtet var digitalt, og 23 ledere for lokale travlag og fem gjester deltok.

Klager er Midt-Norge Travforbund, som mener Trav365 har tatt opptak av eller avlyttet deres interne informasjonsmøte, til tross for at redaksjonen i forkant fikk avslag på sin forespørsel om digital tilgang til møtet. Klager mener redaksjonen feilaktig har gjengitt påståtte uttalelser på møtet. Videre anfører klager flere faktafeil i artiklene, og mener de gale opplysningene har påført travforbundet betydelig skade.

Trav365.no avviser brudd på god presseskikk og mener at avisen var i sin fulle rett til å omtale et informasjonsmøte som hadde stor offentlig interesse. Trav365 avviser at avisen har avlyttet eller tatt opptak av møtet, og skriver at redaksjonen fikk sin informasjon fra flere av deltakerne på møtet. Ifølge avisen var det langt flere enn de påmeldte som fulgte møtet. Redaksjonen mener at referatet på prosjektets egen hjemmeside samsvarer med opplysningene i artiklene.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til pressens rett til å informere om det som skjer i samfunnet, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 1.4. Utvalget mener informasjonsmøtet hadde offentlig interesse, og at det som ble publisert var saklig og faktabasert. PFU kan ikke se at det er dokumentert at Trav365 benyttet metoder som er i strid med VVP 3.10.

Utvalget registrerer at redaksjonen etter møtet var i kontakt med klager for å få kommentar til opplysningene som ble fremlagt, men at klager ikke ønsket å uttale seg. Utvalget vil i den forbindelse også peke på klagers tilsvarsrett, jf. VVP 4.15. PFU presiserer at det er redaksjonens ansvar å sørge for at opplysninger som publiseres er korrekte, jf. VVP 3.2, men kan ikke se at anførte unøyaktigheter er av en slik karakter at de påførte travforbundet en presseetisk krenkelse.

Trav365.no har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 22. juni 2021

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Erik Schjenken