Fredriksstad Blad og ansvarlig redaktør Erling Omvik mot Demokraten

PFU-sak 034/12


SAMMENDRAG:

Demokraten publiserte torsdag 19. januar 2012 et intervju med Morgan Andersen, der han uttalte seg om den såkalte Piiroja-saken og fremsatte beskyldninger mot sentrale personer i FFK-systemet. Saken var hovedoppslag på førstesiden med tittelen «– Kværneng snakker usant». Omtalen inne i avisen gikk over to sider, og i ingressen sto det:

«*Frode Kværneng lyver overfor klubbens styre om min rolle i Piiroja-saken. *Rajo Piiroja sier at han aldri har mottatt penger fra det estiske agentselskapet Sport & Net Grupp. *Aftenposten har bevisst fordreid sannheten. *Samrøret Værste, Stadion og FB er uholdbart. *Var det ikke for at Terje Høili og Spillerinvest gikk inn med midler i 2006 ville ikke FFK eksistert på toppnivå.»

I brødteksten ble Morgan Andersen bredt sitert, og under mellomtittelen «FFK burde stått samlet», ble også Fredriksstad Blads dekning av saken og FBs ansvarlige redaktørs rolle kritisert av intervjuobjektet:

«- Jeg reagerer også på at FFK i stedet for å stå samlet og spille med åpne kort, bestemte seg for å ta meg. – Jeg opplever at det meste er iscenesatt av Frode Kværneng og sentrale medaktører. Og apropos uheldige koblinger: FB som ressurssterk avis har ligget svært lavt i denne saken når det gjelder å skaffe dokumenter som kan fortelle hva som egentlig har foregått. Dette skyldes etter min mening den rolleblanding FB-redaktør Erling Omvik har hatt i denne saken i og med at kona Kari Omvik har sittet i FFK-styret i 2004 – 2005. Og i hvilken som helst annen seriøs avis ville sportsjournalist Joakim Simensen blitt fratatt all befatning med FFK så lenge hans far Jens Olav Simensen spiller en ikke ubetydelig rolle i Værste som er hovedaksjonær på Stadion (Jens O. Simensen er ansatt som ansvarlig for kommunikasjon og samfunnskontakt. Han har vært engasjert i Værste de siste fem årene på prosjektbasis).»

Under mellomtittelen «Tillit på bunnivå» fremkom det også at Andersen mener «konstellasjonen Værste og Stadion – med FB som ukritisk aktør – har vært ulykksalig for FFK som klubb».

Intervjuet ble også publisert på Demokratens nettsider samme dag.

KLAGEN:

Klager er Fredriksstad Blad (FB) og avisens ansvarlige redaktør, Erling Omvik, som mener Demokraten har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.2 (klargjør fakta vs. kommentar) og punkt 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Med henvisning til punkt 4.2 anfører klager at det er uklart hvorvidt formuleringen «Samrøret Værste, Stadion og FB er uholdbart» i ingressen, er et faktum eller et sitat.

Når det gjelder imøtegåelsesretten, mener klager at påstandene (under mellomtittelen «FFK burde stått samlet») om FBs dekning av saken, redaktørens rolleblanding og avisens sportsjournalist, utløser retten. Klager skriver: «I tillegg til selve påstanden om at avisen har ligget lavt i saken, så er det grunn til å spørre om Andersen inkluderer FB når han snakker om ”..Kværneng og sentrale [med]aktører”. Det kan virke slik at avisen også ha[r] vært med på å ”iscenesette det meste”.»

Klager er innforstått med at man som medieaktør må tåle kritikk og et kraftig søkelys på egen virksomhet. Med henvisning til vedlagte kopi av epost-korrespondanse mellom klager og Demokraten, finner klager imidlertid grunn til å be PFU om en presseetisk vurdering. Klager påpeker: «Når Solheim bruker arbeidspress og tidspress som begrunnelse for å legge [imøtegåelses-]retten til side, så synes jeg det blir uholdbar argumentasjon.»

I tillegg bemerker klager at Demokraten også valgte å publisere artikkelen på nettet samme dag med samme ordlyd som i avisen, til tross for klagers henvendelse. Etter klagers mening holder det heller ikke at Demokraten oppfordret FBs ansvarlige redaktør til å komme med et tilsvar.

TILSVARSRUNDEN:

Demokraten forklarer at den påklagede artikkelen bygger på et tre timer langt intervju med Morgan Andersen 18. januar, der han ga «en bred gjennomgang av hvordan han opplevde FFKs håndtering av den såkalte Piiroja-saken. Deriblant det han mente var en sammenblanding og samrøre mellom FFK, Værste og Fredriksstad Blad». Demokraten opplyser også at journalisten frem mot deadline kl. 15.30 «hele 11 ganger» prøvde å få kommentarer fra politiadvokaten, og at han «forsøkte også forgjeves et utall av ganger å få kontakt med skattekrimsjefen i Skatt Øst». Avisen innrømmer imidlertid: «Vi erkjenner selvsagt at ansvarlig redaktør Erling Omvik skulle vært kontaktet.»

Demokraten anfører at klageren ikke ble kontaktet fordi deadline var overskredet. I tillegg skriver avisen: «Bakteppet for historien er også at Fredriksstad Blad daglig hadde fulgt saken tett, dermed var faren reell for at vår konkurrent ville ha blåst saken før vi igjen var på gata.»

Demokraten skriver også at klager fikk tilbud om tilsvar samme dag som artikkelen ble publisert, men at Omvik ikke ønsket å benytte seg av muligheten. Avisen opplyser dessuten at et tilsvar ville ha blitt publisert på nett umiddelbart og i papir i førstkommende utgave.

Klageren mener Demokraten «i det minste» burde innhentet FBs/ansvarlig redaktørs synspunkter før den påklagede artikkelen ble publisert på nett, og at Demokraten i dette henseendet ikke kan skylde på arbeids- og tidspress.

Hva gjelder tilbudet om tilsvar, anfører klager at tilbudet kom da han henvendte seg til avisen (se epost-korrespondansen vedlagt klagen, sekr. anm.). I denne sammenheng skriver klager også: «Det er akkurat her Demokraten og undertegnede er sterkt uenige: Jeg mener at Andersens påstander i intervjuet må utløse samtidig imøtegåelse. Etter min mening holder det ikke at jeg blir henvist til å skrive et innlegg, så lenge Morgan Andersen slipper til med sine synspunkter i intervjus form.»

Demokraten har etter dette ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Demokraten der Morgan Andersen uttalte seg om den såkalte Piiroja-saken. I denne sammenheng kritiserte han blant annet også Fredriksstad Blads dekning av saken, og beskyldte avisens ansvarlige redaktør for rolleblanding.

Klager er Fredriksstad Blad og ansvarlig redaktør Erling Omvik, som mener Demokraten har brutt god presseskikk da Omvik ikke fikk anledning til å kommentere de fremsatte påstandene før publisering. Klager mener også at Demokraten ikke har klargjort godt nok hva som er Andersens synspunkter og hva som er fakta.

Demokraten erkjenner at Fredriksstad Blads ansvarlige redaktør skulle vært kontaktet, og forklarer at så ikke skjedde grunnet tidspress og «faren» for at konkurrenten skulle få ut saken først. Demokraten opplyser at Omvik fikk tilbud om å komme med et tilsvar, men at han ikke ønsket å benytte seg av denne muligheten.

Pressens Faglige Utvalg minner om at det i både vedtektene og saksbehandlingen blir lagt sterk vekt på å be partene om å finne frem til minnelige ordninger. Ettersom partene i foreliggende sak ikke har kommet frem til noen slik løsning, finner utvalget det på sin plass å påpeke at forsøk på å oppnå minnelighet i særlig grad bør gjelde medieaktører som velger å bruke en klageordning som først og fremst er ment for publikum.

Når det er sagt, konstaterer utvalget at Demokraten vedgår at klager skulle vært kontaktet før publisering for samtidig kommentar, slik klager mener seg berettiget til. Utvalget har imidlertid tidligere påpekt at kravet til samtidig imøtegåelse ikke trenger å bli praktisert like strengt når mediene setter søkelys på hverandre, som i andre saker, siden medieaktørene besitter store muligheter til å ta til gjenmæle i egne kanaler. I denne sammenheng vil utvalget også minne om at det er pressens plikt å sette søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 1.4. Demokraten var derfor i sin fulle rett til å videreformidle kritikken fra intervjuobjektet. I det påklagede tilfellet mener utvalget likevel at påstandene som fremkommer er av en slik art at Fredriksstad Blad ved ansvarlig redaktør burde ha fått komme samtidig til orde. Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal såvidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.» Her vil utvalget også legge til at presseetikken ikke kan settes til side av konkurransemessige eller praktiske hensyn, slik Demokraten forfekter.

Utvalget er også enig med klager i at Demokraten med fordel kunne tydeliggjort hvorvidt formuleringene i artikkelens ingress er sitater. I denne sammenheng viser utvalget på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.2, der det heter: «Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer.»

Et siste moment utvalget vil omtale her, er klagers mulighet for å ta til motmæle ved bruk av tilsvarsretten. I noen tilfeller, særlig i feider mellom medieaktører, kan det tenkes at et tilbud om tilsvar kunne veie opp for et brudd på imøtegåelsesretten. Slik utvalget vurderer det, er det imidlertid ikke tilfelle her.

Demokraten har brutt god presseskikk.

Fredrikstad, 23. april 2012

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Øyvind Brigg,
Eva Sannum, Georg Apenes, Reidun Førde