Odd Kalsnes mot Romerikes Blad

PFU-sak 034/07


SAMMENDRAG:

Romerikes Blad hadde onsdag 7. februar 2007 en artikkel på sine lokalsider for Fet, Sørum og Aurskog-Høland med tittelen «Krever støyskjerming». Ingressen:

«Sørum IL vant en sandvolleybane og vil bygge den i søndre sving på Sørum stadion. Det mener en av naboene er totalt uakseptabelt.»

Videre i artikkelen:

«Gleden var stor da idrettslaget vant et anlegg til 400.000 kroner fra Scansis, som er Norges største leverandør av nærmiljøanlegg – blant annet fotballbinger. Siden man allerede har en binge ved Sørum skole, falt valget på en sandvolleyballbane. Nå er nabovarsel sendt ut og naboen i Lensmannsbakken 4 mener prosjektet er totalt uakseptabelt, slik det er beskrevet.

– Vi planlegger å bygge banen i svingen i løpebanen ned mot riksvei 171, sier Frank Eggum, som er leder i Sørum Idrettslag. (…) Når man nå trekker anlegget ned mot riksveien og Statoil-stasjonen i Lørenfallet, har man regnet med at disse problemene var en saga blott. Men det er de ikke. – Min eiendom må støyavskjermes mot dette tiltaket før anlegget kan tas i bruk, skriver naboen i en uttalelse til kommunen. Han begrunner dette blant annet med at det skal bygges miljøgate gjennom Lørenfallet, og at det i den forbindelse skal støyavskjermes alle eiendommer med støy over 65dBA. Avstanden fra naboens hekk til det planlagte anlegget er om lag 50 meter.»

Artikkelen var illustrert med et foto som viser tre boliger. Bildeteksten: «MÅ SKJERMES: En av naboene i bakgrunnen godtar ikke at det anlegges sandvolleybane på flaten i forgrunnen uten at det påkostes støyskjerming på eiendommen.»

KLAGEN:

Klager er et ektepar som bor i en av de avbildende boligene, og identiske med de omtalte naboene som har klaget på utbyggingsplanene. I klagebrevet oppgir klagerne at de er innforstått med at deres klage til kommunen er et offentlig dokument som avisen kan bruke. Videre:

«Det vi ikke kan akseptere er at vi i avisen nevnes med adresse, noe vi anser likestilt med å oppgi klagers navn, dvs. personvernet er ikke ivaretatt. I tillegg er artikkelen illustrert med et bilde hvor vårt hus klart kommer fram, dvs. personvernet er igjen ikke ivaretatt. Vi har heller ikke fått anledning til å komme med vår oppfatning av saken, før artikkelen ble trykket, dvs. prinsipp om lik mulighet til å uttale seg i en sak er forbigått.»

Klageren anfører i tillegg at kun deler av klagen er gjengitt i avisen, noe som har gjort at selve hovedbegrunnelsen for klagen er utelatt. Klageren karakteriserer artikkelen som «ren personforfølgelse fra Romerikes Blad».

TILSVARSRUNDEN:

Romerikes Blad avviser klagen, og anfører at man ikke kan se at det automatisk skulle være knyttet noe personvern til en slik naboklage som artikkelen omhandler. Avisen mener pressen må kunne stå fritt til også å identifisere naboklager til utbyggingsprosjekter når det anses relevant og naturlig.

Med hensyn til bildebruken, opplyser avisen at man valgte å oppgi klagerens adresse for å unngå misforståelser med hensyn til hvem det er som klager. Videre: «Selv om vi med rette også kunne ha brukt klagerens navn knyttet til naboklagen, har vi nøyd oss med adressen.»

Klagen dreier seg også om klagerens manglende mulighet til å gi sin versjon av det omtalte forholdet. Avisen anfører i den sammenheng at det nettopp er klagerens versjon som er årsaken til omtalen. Motparten, med mulig imøtegåelsesrett, er ifølge avisen Sørum Idrettslag, som det er hentet uttalelse fra.

Partene har ikke hatt ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagerne, et ektepar bosatt i Sørum, mener Romerikes Blad brøt god presseskikk da avisen omtalte at de hadde levert en naboprotest i forbindelse med at Sørum idrettslag planla å etablere en sandvolleyballbane. Avisen hadde oppgitt klagernes adresse og illustrert artikkelen med et foto der huset deres var med. Klagerne karakteriserer avisens publisering av adresse og bilde som personforfølgelse. I tillegg mener klagerne de burde vært kontaktet før publisering, for å få anledning til å gi sin versjon av saken.

Romerikes Blad avviser klagen på alle punkter. Det vises til at det dreier seg om opplysninger som er offentlig tilgjengelige, og at adressen ble oppgitt for å gjøre det klart hvem som hadde levert naboprotesten. Avisen viser til at selv om man også kunne ha oppgitt klagerens navn, fant man ikke dette nødvendig i det påklagede tilfellet. Når det gjelder imøtegåelsesretten, viser avisen til at det nettopp er klagerens versjon artikkelen omhandler,

Pressens Faglige Utvalg mener Romerikes Blad var i sin fulle rett til å omtale naboprotesten mot idrettslagets planer for etablering av en volleyballbane. Etter utvalgets mening var det også presseetisk akseptabelt både å oppgi adressen til den/de som hadde levert protesten og ved hjelp av bilde vise hvor den omtalte banen eventuelt vil bli plassert.

Utvalget er i tillegg enig med avisen i at klageren ikke hadde noe presseetisk krav på å bli kontaktet av redaksjonen for samtidig kommentar, siden det nettopp var klagernes protest som var artikkelens utgangspunkt og tema. Slik utvalget ser det, inneholdt heller ikke artikkelen beskyldninger som skulle utløse et slikt krav.

Romerikes Blad har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 24. april 2007

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, John Olav Egeland, Sigrun Slapgard,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen