Truls Olufsen-Mehus mot Faktisk.no

PFU-sak 033/20


SAMMENDRAG:

Faktisk.no publiserte fredag 20. desember 2019 en artikkel med et bilde og påskriften: «Faktisk.no helt feil». Tittelen var: «Nei, FRI vil ikke ha sexaktiviteter i barnehagen». Artikkelen startet slik:

PÅSTAND:
 [Foreningen FRI vil] innføre seksualundervisning i barnehagen med sexaktiviteter.
Truls Olufsen-MehusKrF  @ Facebook-video, 6. desember 2019

KONKLUSJON:

Foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold vil ikke innføre «sexaktiviteter» i barnehagen, slik KrF-politikeren Truls Olufsen-Mehus hevder. Han går også langt i å antyde at Ap og MDG ønsker det samme, noe partiene avviser på det sterkeste.

Rosa kompetanse, som blant annet underviser barnehagepersonell for FRI, kurser barnehageansatte i å fortelle barn om forskjellige familieformer og om hvordan barn blir til. Dette er ikke «sexaktiviteter».

Olufsen-Mehus kommer også med en rekke andre påstander om FRI, Ap og MDG, blant annet at MDG vil at alle toaletter skal være kjønnsnøytrale og at FRI mener at alle må godta at Olufsen-Mehus er en ti år gammel jente, hvis han selv sier at han er det. Ingen av disse påstandene stemmer.

Overfor Faktisk.no gir Olufsen-Mehus uttrykk for at påstandene i videoen er ment «retorisk». Han har imidlertid skrevet lignende ting i innlegg på Facebook.

Gjennomgangen av saken startet med å vise hvor påstanden ble fremsatt:

«I en Facebook-video med tittelen «Radikal kjønnsideologi må fram i lyset», påstår KrF-politiker Truls Olufsen-Mehus blant annet at FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, vil innføre «sexaktiviteter» i barnehagen, og knytter dette til forslag Ap og MDG har fremmet i Stortinget. Olufsen-Mehus var KrFs førstekandidat i Hammerfest i lokalvalget i 2019.»

Videre, under mellomtittelen «Kaller egne påstander «retoriske grep» stod det:

«Olufsen-Mehus skriver også at påstandene om sexaktiviteter i barnehagen, om hatkriminalitet og om kjønnsnøytrale toaletter er spådommer om fremtiden og «retoriske grep».

I videoen (09:35-10:10) beskriver Olufsen-Mehus FRI som «en organisasjon som har radikale voksnes behov som skal tas hensyn til (…) Å innføre sex som tema, eksperimentere på eget kjønn, seksualundervisning i barnehagen med sexaktiviteter.»

Dette er verken en spådom eller et retorisk spørsmål, men en påstand om innholdet i FRIs undervisningsopplegg for barnehagen.»

Faktisk undersøkte påstanden og konkluderte med at den var feil. Klagers tilsvar ble publisert i artikkelen:

«Jeg mener FRIs politiske platform kan tolkes slik påstanden er sagt på grunn av at FRI omtaler i sin paragraf om barnehage og skole at de fremmer at «seksualundervisning *(…) er viktig for alle. Det er viktig at seksualundervisningen er normkritisk og fokuserer på (…) nytelse»  (med mer) slik paragrafen er lest fra §3.3 BARNEHAGE OG SKOLE, siste kulepunkt.

 Det andre argumentet er også et utdrag fra FRIs program §3.3  «Barnehagen må derfor speile det kjønns- og seksualitetsmangfoldet barn er en del av, fortelle historier og tilby ulike aktiviteter (…).» Som nettopp forteller at aktiviteter skal være en del av undervisningen i barnehagen, knyttet til kjønns og seksualitetsmangfold.

Olufsen-Mehus forklarer også bruken av ordet «sexaktiviteter» slik:

Avslutningsvis om ordet brukt: «Sex-aktiviteter» – dette kan leses enten som seksuelle aktiviteter, eller som aktiviteter som omhandler et tema. Om barnehagepersonell får opplæring i hvordan de skal snakke om hvordan barn blir til – og barnehagepersonell har en aktivitet med barna om dette temaet – da kan man si at det innføres sex-aktiviteter i barnehagen. Med mindre barnehagepersonellet da får kompetanseheving på ikke-seksuelle reproduksjonsformer, noe som da ikke gjelder mennesker og som uansett ikke er innhold som passer for barnehagebarn. Jeg mener derfor min påstand har grunnlag i FRIs egen agenda.

Vi har også lagt frem våre konklusjoner om de andre påstandene vi har sett på i denne faktasjekken. Olufsen-Mehus har kommet med tilsvar til disse som kan leses i dette dokumentet

Les hele artikkelen her:
https://www.Faktisk.no/faktasjekker/XLW/nei-fri-vil-ikke-innfore-sexaktiviteter-i-barnehagen

KLAGEN:

Klager er Truls Olufsen-Mehus. Klager mener Faktisk.no. har brutt Vær Varsom-plakaten (VVP) 3.2 (kritikkverdig kildegrunnlag) 4.4 (ikke dekning for konklusjon) og 4.2 (blander fakta og kommentar).

Klager viser til sakens bakgrunn: I en lengre video på YouTube/Facebook omtalte klager et stortingsforslag fra Ap/MDG, som han er imot: Innføringen av et tredje juridisk kjønn. Organisasjonen FRI, som også ønsker å innføre et tredje juridisk kjønn i Norge, har et undervisningsopplegg kalt «Rosa Kompetanse», et undervisningsopplegg Ap og MDG foreslår skal ut til alle barnehager og skoler. Klager drøftet i videoen konsekvensene av å bygge et lovverk på virkelighetsoppfatningen til organisasjonen FRI.

Klager skriver: «I forbindelse med gjennomgangen hadde jeg flere retoriske poeng. Dette var spissformuleringer om hva som kan skje dersom vi lar organisasjonen FRI legge premissene for vårt samfunns forhold til kjønn og seksualitet, og jeg utfordret seerne til å engasjere seg. Påstanden “[Foreningen FRI vil] innføre seksualundervisning i barnehagen med sexaktiviteter” var en del av et lengre argument fra min side». (Se vedlegg 1)»

Grunnlaget for hovedkonklusjonen til Faktisk.no var denne spissformuleringen om foreningen Fri og deres politiske plattform, klager reagerer på kildegrunnlaget som leder frem til Faktisk.nos konklusjon: «Den eneste kilden i faktasjekken som uttaler seg om denne påstanden er riktig eller ikke, er FRI-leder Ingvild Endestad, samt at det refereres til deres hjemmeside. Altså, en kilde som i denne saken er min politiske motstander. […] Hva Faktisk.no her gjør, er å la daglig leder i FRI, Ingvild Endestad, som er part i saken, få bestemme hvordan Rosa kompetanse, og i forlengelsen FRI, skal oppfattes i offentligheten.»

Videre viser klager til at Utdanningsdirektoratet (Udir) blir trukket inn, men «uten at de adresserer direkte påstanden som faktasjekken tar for seg. Avdelingsleder Bjørn Erik Rasmussen snakker i generelle vendinger om hvordan samarbeidet mellom Rosa kompetanse og norske barnehager fungerer».

Klager skriver «På bakgrunn av disse to intervjuene, deres utsagn om Rosa kompetanse, konkluderer Faktisk.no med at jeg ikke snakker sant om organisasjonen FRI. Faktisk.no presenterer utsagnet fra Endestad som fakta og fasit på sine egne spørsmål og bruker dem som en konklusjon og overskrift i egen artikkel. Men ingen, hverken Ingvild Endestad eller Bjørn Erik Rasmussen har altså kommentert det som jeg peker på, og drøfter konsekvensene av, nemlig FRIs politiske plattform.»

Klager mener han har sitert korrekt fra organisasjonens FRIs politiske plattform.

«FRI opererer ikke med aldersgrenser. FRI mener at god seksualundervisning ikke bare er nødvendig og viktig for deres målgruppe, men for alle.  Det vises til FRIs plattform «§3 Barnehage og skole: §3.3.6 FRI mener at god seksualundervisning (…) er nødvendig og viktig (…) for alle. Det er viktig at seksualundervisningen er normkritisk og fokuserer på (…) seksuell nytelse, (…) samtykke og gråsoneproblematikk. […] FRI ser på barn i barnehagealder som en del av seksualitetsmangfoldet, og vil at barnehagen skal tilby ulike aktiviteter som barn kan kjenne seg igjen i. Aktivitetene knyttes opp til kjønns- og seksualitetsmangfold, det handler om seksuell nytelse og gråsoneproblematikk, og må derfor (satt på spissen) kunne forstås som sexaktiviteter.»

Klager mener Faktisk har brutt på punkt 4.4 fordi Faktisk går klart lengre i tittel og ingress enn det er belegg for i saken. Det er også et klart brudd på 4.2, skriver klager: «Faktasjekken er basert på kommentarer om en motpart i en politisk diskurs. Kildene er part i saken, men fremstår som forvaltere av sannheten om denne tematikken. På samme grunnlag mener jeg også det foreligger brudd på VVPs paragraf 3.2.»

Resten av faktasjekken benytter seg av samme kritikkverdige metodikk, skriver klager: «Den tar en påstand jeg har, som er politisk betont og en del av en legitim offentlig diskurs, og tilbakeviser den med å intervjue kilder med det diametralt motsatte politiske ståsted. Det gjelder kilder fra AP og MDG som støtter forslaget jeg er uenig i. Dette fremstår for meg som en pussig måte å etablere fakta på. Kommentarer til disse påstandene finnes i vedlegg 2.»

Til sist skriver klager: «Faktisk.no hevder at de ønsker å bidra til en åpen, inkluderende og faktabasert offentlig samtale. I sin prosess mot meg har de vist at de er en fare for det motsatte. Faktisk.no synes å ha tatt et ideologisk standpunkt i vår tids seksuelle revolusjon og inviterer derfor ikke til en faktabasert samtale, snarere tvert imot. Hva Faktisk.no gjør er å ekskludere en alternativ stemme fra offentligheten. Jeg har blitt uthengt som fare for den åpne samtalen, og kalt mørkemann i etterkant av Faktisk.no sin sak.»

 

TILSVARSRUNDEN:

Faktisk.no avviser brudd på god presseskikk.

Faktisk.no skriver at klager i videoen med tittelen «Radikal kjønnsideologi må fram i lyset», fremmet flere oppsiktsvekkende påstander om Foreningen FRI, samt om Aps og MDGs LHBT-politikk: «Videoen spredte seg raskt, og da Faktisk.no begynte arbeidet med artikkelen, hadde videoen over 100 000 visninger på Facebook. Flere tipsere henvendte seg også til Faktisk.no med spørsmål om hvorvidt påstandene i videoen var riktige. Kombinasjonen av høy spredning i sosiale medier og det oppsiktsvekkende innholdet i påstandene, var årsaken til at vi fattet interesse for Olufsen-Mehus’ video.»

VVP 3.2. – kildegrunnlaget

På Faktisk.nos metodesider, beskrives bakgrunnen for konklusjonen slik: «Faktisk.no intervjuet åpne kilder i de organisasjonene Olufsen-Mehus omtalte i videoen, undersøkte om opplysningene de ga kunne bekreftes av andre åpne kilder, og gikk gjennom stortingsforslag fra Ap og mdg m.m. Til sammen ga denne gjennomgangen tilstrekkelig grunn til å konkludere med at Olufsen-Mehus’ påstand om at FRI vil innføre seksualundervisning i barnehagen med sexaktiviteter, var helt feil.»  Det vises ellers til konklusjonsteksten i selve faktasjekken.

Faktisk.no viser til det de mener er et bredt kildegrunnlag (3.2): «[L]edelsen i FRI, talspersoner for Ap og FRI, kilder i Udir og UiO, samt en rekke skriftlige kilder, inkludert FRIs politiske program, offisielle beskrivelser av Rosa kompetanse, stortingsforslag fra Ap og MDG og straffelovens § 77. Videre har Olufsen-Mehus i stor grad kommet til orde i saken.»

 «[H]verken FRIs politiske program, stortingsforslagene fra Ap og MDG eller uttalelser fra representanter for de aktuelle organisasjonene om hva de står for og hvordan de jobber, ga noe grunnlag for å tro at Olufsen-Mehus hadde rett da han hevdet at FRI vil innføre «seksualundervisning i barnehagen (…) med sexaktiviteter». Tvert imot avviste alle vi intervjuet påstandene. Avvisningen deres ble underbygget av relevante skriftlige kilder».

 Faktisk.no mener at om FRI hadde hatt de hensiktene klager tilskriver dem, er det rimelig å anta at enten FRIs leder Endestad, som er intervjuet i artikkelen, eller annen offentlig tilgjengelig informasjon om FRI ville ha bekreftet påstanden hans. «Generelt er det uklart hvem som skal uttale seg om hva FRI mener og ønsker å oppnå, annet enn nettopp ledelsen i FRI. Det kan altså ikke være tvil om at Endestad er en relevant kilde i saken. Det samme gjelder kildene fra Ap og MDG som er benyttet i artikkelen.»

Det anføres at redaksjonen har vært kritiske til kildene. «Endestad er en åpen og relevant kilde, men også part i saken. Vi har både kontrollert Endestads opplysninger opp mot annen offentlig tilgjengelig informasjon om FRI, for eksempel den offisielle beskrivelsen av organisasjonens arbeid med barnehagesektoren, og mot Utdanningsdirektoratet (Udir).

Udir uttaler seg om hva slags støtte som er gitt til Rosa kompetanse. Denne støtten er gitt innenfor rammene av et program som handler om forebygging av mobbing. Støtten er altså ikke gitt innenfor en ordning som tilsier at det skal gjennomføres «sexaktiviteter» i barnehagen. Dette gir ytterligere grunn til å feste lit til Endestads uttalelser.»

Faktisk.no lenker i tilsvaret til andre relevante skriftlige dokumenter benyttet i saken.

Det påpekes også at klagers syn på saken er godt representert i artikkelen, både gjennom kommentarer underveis i artikkelen og i et tilsvar til slutt. Faktisk.no har også lagt inn i saken et dokument der klager kommenterer Faktisk.nos gjennomgang.

VVP 4.2 – skillet fakta/kommentar

De kritiske uttalelsene om Olufsen-Mehus’ påstander, stammer fra kilder i saken. Det er tydelig hvem som har fremsatt dem, og det foreligger ingen sammenblanding av skillet mellom faktaopplysninger og kommentarer, skriver Faktisk.no.

Faktisk.nos skriver at deres rolle i denne saken er ikke å avgjøre hvem som har den rette politikken på området Olufsen-Mehus er engasjert i, men å undersøke faktagrunnlaget for hans påstander: «At personer fra FRI, Ap og MDG uttaler seg om sannhetsgehalten i Olufsen-Mehus’ påstander om deres egne meninger, arbeid og politikk, kan ikke innebære at skillet mellom faktaopplysninger og kommentarer blir uklart.»

Slik Faktisk.no ser det, handler skillet mellom faktaopplysninger og kommentarer om å holde journalistens eller mediets meninger adskilt fra faktaopplysninger: «Å sitere kilder som ytrer seg kritisk om en annen persons uttalelser, er ikke det samme som å blande sammen faktaopplysninger og kommentarer i denne betydningen.»

 Faktisk.no skriver videre om faktasjekk som sjanger, som «journalistisk sjanger er faktasjekken reviderende, og et sentralt element i en faktasjekk er vurderinger av hvorvidt en påstand er riktig eller ikke, om en forklaring av hvordan en påstand er ment, er troverdig eller ikke, osv. På dette området ligner faktasjekken på nyhetsanalysen, som også inneholder kommenterende og vurderende elementer, uten at dette innebærer at fakta og kommentarer blir blandet sammen på en måte som er i konflikt med VVP 4.2. Det fremgår klart i artikkelen når det foretas slike vurderinger. (…) Faktasjekken etterlater ikke rom for tvil om hva som er kommentarer, hva som er Faktisk.nos vurderinger av hvorvidt det er hold i påstandene Olufsen-Mehus har fremsatt, og hva som er Faktisk.noe opplysninger i artikkelen.»

VVP 4.4 – dekning for tittel

Faktisk.no skriver at overskrift og konklusjonsteksten er basert på Faktisk.nos gjennomgang, som bygger på et bredt og relevant kildegrunnlag. Det er videre ubestridt at Olufsen-Mehus har fremsatt påstanden som forekommer i tittelen. Det er full dekning for tittelen i stoffet, skriver Faktisk.no

Redaksjonen har ettergått den konkrete faktapåstanden om at FRI vil «innføre seksualundervisning i barnehagen med sexaktiviteter», ikke Olufsen-Mehus generelle syn på FRIs politiske plattform. (…) «Faktisk.no har ingen forpliktelse til å faktasjekke det Olufsen-Mehus mener er hans «hovedanliggende». Vi står fritt til å ettergå konkrete faktapåstander han har fremsatt, noe vi har gjort i den innklagede artikkelen.»

Klager hevder i sin klage at han har sitert FRIs politiske program riktig, men Faktisk.no. mener at klager har sin egen tolkning av punktene i programmet. (…) Endestads uttalelser om hva organisasjonen hun er leder for ønsker å innføre stemmer overens med annen offentlig tilgjengelig informasjon om FRI, og med den tilgjengelige informasjonen om Rosa kompetanse. Opplysningen fra Udir om at Rosa kompetanse får støtte innenfor rammene av et program som skal forebygge mobbing o.l., støtter også opp under Endestads uttalelser og den offisielle beskrivelsen av Rosa kompetanse. Til sammen tilsier dette at Olufsen-Mehus’ påstand om at FRI vil innføre sexaktiviteter i barnehagen, er feil. Det er derfor dekning for tittelen i stoffet.»

 

Klager påpeker at han i klagen har lagt til grunn at Faktisk.no sin faktasjekk om ham har tittelen: «Faktisk.no helt feil». Klager skriver «Det er slik faktasjekken fremstår når den distribueres via Faktisk.no sine samarbeidspartnere og på sosiale medier.»

Klager presisere at han mente relevante dokumentbevis, da han påpekte artikkelens manglende kildegrunnlag. Det finnes ikke relevante dokumentbevis i artikkelen, som underbygger Faktisk.no konklusjon om at han tar «helt feil», skriver han.

Slik klager ser det, har Faktisk.no gjort en granskning/ vurdering av klagers uttalelser, og sett de opp mot hvordan Faktisk.no oppfatter at de var ment fra klagers side. Klager reagerer på at Faktisk.no kobler denne øvelsen til nyhetsanalysen. «Dette finner jeg pussig. Nyhetsanalysen er en sjanger som eksplisitt undersøker mulige utfall av en situasjon – som oftest politisk. Hele poenget med en slik analyse, slik jeg forstår det, er å gi mottakerne kvalifisert synsing, ikke en endelig fasit. I sitt tilsvar åpner redaksjonen for at de praktiserer kommenterende og vurderende elementer i sitt arbeid. All den tid vi snakker om en sjanger som feller klare dommer over aktører i offentligheten, opplever jeg dette som betenkelig.»

Klager ønsker seg en tydeligere avklaring på hva faktasjekk som sjanger Faktisk.no er i forhold til de tradisjonelle journalistiske sjangrene, og hvilke kriterier som legges til grunn for hva som faktasjekkes.

Faktisk.no hadde ingen ytterligere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: 

Klagen gjelder en artikkel i Faktisk.no. Redaksjonen hadde undersøkt flere påstander som en Krf-politiker kom med i en video, om foreningen FRI, Arbeiderpartiet og MDG, blant annet at «FRI vil innføre seksualundervisning med sexaktiviteter i barnehagen». Faktisk.no konkluderte med at påstanden ikke stemte.

Klager er KrF-politikeren. Han reagerer på at Faktisk.no tar spissformulerte påstander ut av et politisk resonnement, og tilbakeviser dem med å intervjue kilder med motsatte politiske ståsted. Han reagerer på kildegrunnlaget og mener at Faktisk.no ikke har dekning for tittelen. Klager mener også at Faktisk.no blander fakta og kommentar.

Faktisk.no avviser klagen og mener konklusjonen bygger på et bredt og relevant kildegrunnlag, der kildenes opplysninger ble kontrollert opp mot annen offentlig tilgjengelig informasjon. Klager selv kom godt til orde, både gjennom kommentarer underveis i artikkelen og i et tilsvar til slutt. Faktisk.no mener det er dekning for konklusjonen, og avviser at fakta og kommentarer er sammenblandet.

Pressens Faglige Utvalg viser til at pressen skal ivareta viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk. En politiker må akseptere at påstander som fremføres offentlig, kan bli gjenstand for faktasjekk.

Utvalget har forståelse for at det oppleves ubehagelig at påstander tas ut av kontekst, da påstandene var del av et større politisk resonnement. Utvalget merker seg imidlertid at det tidlig i artikkelen lenkes til klagers fulle innlegg, og at publikum derigjennom får innblikk i hvilken sammenheng påstanden kom i. Klager får også raskt komme til orde og forklare at påstandene var ment retorisk.

Selv om påstandene var spissformulert og ment retorisk, var det likevel påstander av faktisk art. Utvalget mener at Faktisk.no var i sin fulle rett til å etterprøve innholdet i dem. At Faktisk undersøkte klagers påstander med dem påstandene var rettet mot, mener utvalget var naturlig og relevant. Opplysningen ble også kontrollert opp mot andre kilder. Klager ble kontaktet, og fikk gode muligheter til å forklare seg.
Slik utvalget ser det, har Faktisk.no opptrådt i tråd med de krav VVP 3.2 stiller. Tittelen går heller ikke lenger enn det er dekning for i stoffet, jf. VVP 4.4.

Utvalget minner om at journalistikk kan presenteres på en rekke måter. Men et sentralt presseetisk prinsipp er at leseren ikke skal være i tvil om hva som er fakta, og hva som er kommentar. Klarhetskravet i VVP 4.2 må derfor relateres til leserne forventninger, som typisk styres av sjanger og fagområde. Etter utvalgets mening forstår publikum hva som skjer i en faktasjekk. Faktisk.no driver undersøkende journalistikk. At Faktisk.no vurderer hvorvidt en påstand er korrekt, eller om en forklaring er troverdig, betyr ikke at man blander fakta og kommentar på en måte som strider mot 4.2.

Faktisk.no har ikke brutt god presseskikk.

Oslo 27. mai 2020

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Sylo Taraku