Jan Kvalbein mot Agder Flekkefjord Tidene

PFU-sak 031/19


SAMMENDRAG:

Avisen Agder publiserte fredag 1. februar 2019 en artikkel med tittelen: «Betaler for våpentrening til flyktninger» og ingressen:

«Kvinesdal Pistolklubb har medlemmer med flyktning-bakgrunn. Det er blant annet personer i 20-årene fra Syria som er med og driver med skytetrening.»

Avisen erfarte at det var flere medlemmer som reagerte på er at NAV Kvinesdal betalte for utgifter til våpen- og skytetrening til unge mennesker fra krigsherjede land. Flere anonyme kilder ble sitert på at ingen turte å si eller gjøre noe konkret i frykt for å bli kalt rasist. De mener imidlertid at dette ikke kan være å ivareta og integrere unge mennesker som har rømt fra krig. Det presiseres at reaksjonene ikke handler om rasisme på grunnlag av religion, hudfarge eller etnisk bakgrunn, men at de stiller spørsmål med integreringen og hvordan NAV har vurdert saken. Det påpekes at dette er et prinsipielt spørsmål, og ikke konkret opp mot enkeltindivider.

Leder i klubben bekrefter at saken har vært diskutert opp mot regelverket og at de ikke kan nekte noen å være med. Det presiseres at alle medlemmene følger dagens regelverk.

NAV Kvinesdal sier de gir støtte til ett medlemskap i et lag eller en forening for flyktninger, det første bosettingsåret. Videre opplyser Nav at skyting er en regulert og godkjent sport i Norge. Det opplyses at det er gitt støtte til én person.

PST reagerer og mener det er underlig at det gis opplæring og trening i pistolskyting til flyktninger fra krigsherjede områder. PST sier de svarer på generelt grunnlag og viser til at flyktninger fra krigsherjede områder er en sårbar gruppe for radikalisering.

Artikkelen ligger i mappa.

https://avisenagder.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=59680

KLAGEN:

Klager er aktiv i en annen pistolklubb. Han klager med samtykke fra leder og nestleder i Kvinesdal pistolklubb. Klager mener klubben ikke har gjort noe galt i denne saken, og at avisen gjennom denne måten å skrive det på, samt kontakte NAV og PST, har blåst en notis opp til en stor sak.

Det vises blant annet til tittel og ingress, som klager mener gir inntrykk av at dette dreier seg om mange/et flertall. Realiteten er at det er fem medlemmer med flyktningbakgrunn. Tre mindreårige, hvor kun én har fått dekket sitt medlemskap. Ellers er det kun to medlemmer i 20-årene fra Syria. Klager mener artikkelen er skrevet på en måte som skaper frykt og at avisen med denne «nører opp under enkelte grupperingers fremmedhat ved å gjøre to flyktninger om til potensielle terrorister i sine valg av formulering.»

Også bruken av ordet «våpentrening» mener klager er feil i denne sammenheng, og skriver: «Våpentrening er det kun politi og militær som utøver, og skal således ikke benyttes i den sammenheng som artikkelen relaterer seg til, nemlig en pistolklubb som er tilordnet Norges Skytterforbund og dermed Norges Idrettsforbund som en fullt anerkjent form for idrett i dette landet. Korrekt beskrivelse for den aktivitet er faktisk idrett, eller om nødvendig skytetrening mot blink […].»

Klager skriver: «Dersom en leser artikkelen under ett, så er den formulert på en slik måte at leserne skal sitte igjen med et negativt inntrykk til både pistolklubben, NAV, og ikke minst flyktninger fra Syria som kanskje har opplevd nok uten at den norske pressen trenger å bidra med mer negativt. Jeg mener i bakgrunn av dette at Avisen Agder ikke har formidlet denne historien på en korrekt måte i henhold til pressens egne regler […]».

Utfra artikkelen ser det heller ikke ut til at ledelsen er forespurt på dette temaet, «og en skaper dermed kun en ensidig påstand som dermed også er et klart brudd på VVP pkt. 4.14. En god presseskikk ville i så fall være å opplyse leserne om at klubbledelsen var forespurt om dette, og ikke ønsket å svare». Klager har også vært i kontakt med klubben, og «fått indikasjon at det var en gjensidig avtale mellom journalisten og [ledelsen i pistolklubben] at minst en av disse skulle få anledning til å se den ferdige artikkelen før den ble publisert.»

Det vises også til at artikkelen ble brukt av nettsteder som Resett og Human Rights Service: «At disse gjengir Avisen Agder kan dessverre ikke nevnte avis lastes for, men en annen og kanskje litt dempet formulering hadde gjort det mindre interessant for disse å legge artikkelen til grunn for sine publiseringer.»

En annen konsekvens er at leder og nestleder i pistolklubben har «mottatt til dels grove trakaserende meldinger, og da i antall som overstiger flere hundre».

Klager viser også til en oppfølgingsartikkel, der ordføreren i Kvinesdal uttaler seg om at «artikkelen er fremstilt på en måte som ikke er til det beste for de omtalte parter.»

Kvinesdal Pistolklubb har gjort en henvendelse vedr. situasjonen til Norges idrettsforbund som ved Agder Idrettskrets har gitt sitt tilsvar i saken. Her sier idrettskretsen at klubben ikke har gjort noe galt i denne saken. Tvert imot. Idretten er en av de beste arenaene for integrering, og kretsen synes det er flott at NAV gir støtte. (Se brev vedlagt).

Klager viser til punktene 3.3, 3.2, 4.1, 4.3, 4.4 og 4.14 i VVP.

TILSVARSRUNDEN:

Avisen Agder avviser å ha brutt god presseskikk. Avisen mener tittelen korrekt da den viser til en praksis som NAV bekrefter: «[N]emlig at flyktninger (uavhengig av om de kommer fra krigsområder eller ikke) får betalt for medlemskap i pistolklubben, dersom det er den aktiviteten de ønsker å drive med. Hvorvidt det dreier seg om en eller flere som benytter tilbudet, så står overskriften seg som en gjeldende praksis.»

Videre skriver avisen «Det har dessuten vært vanskelig å få informasjon fra NAV, og de har i liten grad bidratt til å opplyse saken. Avisen stilte både muntlig og skriftlig spørsmål, se artikkel med spørsmålene 1-5.» Det opplyses at først da saken sto på trykk fredag 1. februar så opplyste NAV via ordfører i kommunen at dette gjaldt en mindreårig person.

Avisen skriver at de har valgt å holde fokus på det prinsipielle, og har ikke hatt noe ønske om å personifisere og identifisere eventuelle brukerne av ordningen: «Det prinsipielle spørsmålet om det er god integrering å tilby denne aktiviteten til mennesker fra krigsområder og den gjeldende NAV-ordningen, har for avisen vært det sentrale. Ikke spørsmålet om hvem og antallet personer som benytter seg av ordningen.

Avisen har konsekvent valgt ikke å videreformidle detaljer fra miljøet i klubben og konkrete hendelser som vi er godt kjent med, og som kunne ha fjernet fokuset på det prinsipielle.»

Når det gjelder ordet «våpentrening» så viser avisen til flere definisjoner i ordbøker og til bruken av ordet i andre artikler/lovdata etc. Avisen mener dette viser at det ikke kan være feil å kalle skytetrening i pistolklubber for våpentrening. Se tilsvaret for utfyllende kildehenvisninger.

Det opplyses at man arbeidet i over to uker med denne saken. Journalisten var i kontakt med flere personer tilknyttet Kvinesdal pistolklubb. Det var imidlertid påtrengende nødvendig for kildene å være anonyme, skriver avisen – og viser også til at reaksjoner i etterkant har vist at det var riktig vurdert: «Deres bekymring og spørsmål om våpentrening er en god integreringspolitikk for mennesker fra krigsområder, er blitt definert som rasisme slik de selv fryktet.» Avisen viser blant annet til hva klager selv skrev på Facebook: «[Klager] selv på en tydelig måte ved å nøre opp om og tilspisse frontene, og antyder at han skal innføre nye regler i vurdering basert på enkeltpersoners meninger og synspunkter med tanke på medlemskap i pistolklubber i fremtiden.»

Det avvises at pistolklubben ikke var kjent med tema. Både nestleder og leder ble informert om enkelte medlemmers kritiske reaksjon, og bekymring for å få rasist-stempel, men ingen ønsket å kommentere akkurat dette. Leder i klubben sa imidlertid at «han har viss en forståelse for medlemmenes reaksjon og bekreftet at spørsmålet har vært diskutert i klubben. Lederen kommer til ordet og forklarer at de ikke har mandat til å stille spørsmål ved enkeltmedlemmers bakgrunn, og han ønsket ikke å kommentere alder og nasjonalitet på medlemmer».

Avisen mener den har generalisert spørsmålet om våpentrening er en god integreringspolitikk for flyktninger fra krigsområder. Syria er spesielt aktuelt og relevant å nevne, skriver avisen: «Den internasjonale pressen har gjennom flere år påpekt traumer syrere er påført. Sett i en slik sammenheng, fremstår det underlig for mange at skytetrening er en god integreringspolitikk for flyktninger derfra. At PST i lang tid har advart mot at det kan skjule seg IS folk blant flyktninger som kommer til Norge, gir også saken et perspektiv ifht en sikkerhetsvurdering. Vi må huske på at en pistolklubb ikke er kvalifisert til å håndtere denne type vurderinger. Hvem har ansvaret? Dette er prinsipielle spørsmål Avisen Agder forsøkte å belyse.»

Avisen kan ikke ta ansvar for andre mediers vinkling i denne saken, jf. Resett med flere. Men saken ble også omtalt i Aftenposten, NRK, VG og NTB.  Disse avisene gjorde som Agder, skriver avisen; De vinklet på NAV-praksisen.

Til slutt: «Media kan ikke unnlate å stille spørsmål om temaer som lett kan oppfattes som sensitive og som her hvor motivasjonen kan bli forsøkt endret i retning av brudd på straffebestemmelser om rasisme og menneskerettighetsbrudd.  Unnfallenhet fra pressen i slike saker vil forflytte diskusjonen over i useriøse fora.»

Klager reagerer på at avisen i tilsvaret kommer med personlige angrep og en rekke feilaktige påstander. Klager mener avisen fortsetter å bruke «formuleringer og vinklinger som har mye til felles med måten en rekke personer som har en underliggende og tydelig agenda om å fremme fremmedfrykt og motarbeide integreringsarbeidet som nasjonen har brukt flere år på å opparbeide».

Det anføres at idretten er en god arena for integrering med positive effekter, og klager mener avisen med denne artikkelen har ødelagt for et lite idrettslag «som arbeider for likeverd og rettferdighet».

Slik klager ser det, har avisen «laget en ripe i lakken til en fantastisk idrett som utøves av ca 170 000 personer i landet. Dette er en idrett som det også foreligger forskningsresultater som beviser en rekke positive forhold for enkeltindivider.»

Pistolklubben hadde alt i orden, skriver klager. Det var ikke noe ved denne klubben som skulle tilsi en slik kritisk omtale: «Kvinesdal Pistolklubb organiserer skyting med pistol og revolver i en godkjent form for idrett. Dersom en avis har problem med at slikt er mulig så er forsøk på slike angrep som forsøkt i artiklene uforenelig med fremgangsmåter i det norske samfunnet. Det i seg selv burde vært første indikasjon på å trå varsomt for redaksjonen i avisen. Det foreligger også politiske vedtak på å gi økonomisk støtte til medlemskap i organisert idrett. Skulle avisen hatt en sak burde en ha gått de politiske vedtak mer i sømmene når disse ble fattet. Samtidig som en evt. burde gått idretten og den Norske stat i sømmene for å tillate skyting med våpen som en idrett. I stedet velger altså avisen å fremstille både frivillige, klubb og mennesker med flyktningbakgrunn som mulige skurker.»

Det var, etter klagers mening, mulig å fremstille saken uten den tittelen som ble valgt, for eksempel slik: “NAV praksis med å betale for flyktningers medlemskap i Kvinesdal Pistolklubb”.

Bruken av «våpentrening» er klager fortsatt uenig i og skriver: «Er det slik å forstå at dersom bare mange nok bruker feil uttrykk eller begrep om noe, så blir det til slutt rett? Norsk presse har vel i all tid hatt rykte på seg for å utøve et grammatisk godt arbeid som har til hensikt å fremstille situasjoner og saker på en ryddig og saklig måte. En journalist skal etter min oppfatning formulere seg på en måte som gjør leseren trygg på at det som gjengis blir korrekt forstått, selv om det i enkelte situasjoner kan være utfordrende.»

Klager skriver at avisens hensikt har vært å skape debatt om flyktninger som potensielle kriminelle, ikke som avisen skriver: Nav-praksis: «Det eneste som jeg kan se at avisen har rett i med sitt svar, er at media har ansvar for å stille spørsmål om temaer som lett kan oppfattes som sensitive. Dette forutsetter derimot at en trår varsomt i valg av overskrifter og formuleringer, og ikke minst at en er kildekritisk og at en kun gjengir faktiske forhold i stedet for å tillegge en sak egne holdninger.»

Avisen Agder hadde ingen ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Avisen Agder publiserte en artikkel om et NAV-kontor som betalte for våpentrening for flyktninger i en navngitt pistolklubb. Flere medlemmer i klubben hadde reagert på denne NAV-praksisen. De mente dette ikke var den beste måten å integrere flyktninger fra krigsherjede land på. PST reagerte på samme måte. NAV opplyste imidlertid at de ga støtte til medlemskap i et lag eller en forening det første bosettingsåret, og at skyting er en godkjent sport.

Klager er aktiv i en annen pistolklubb. Han klager med samtykke fra leder og nestleder i den omtalte pistolklubben. Han mener klubben ikke har begått noen feil i denne saken. Slik klager ser det, har avisen gjennom måten å skrive på, samt kontakten med NAV og PST, blåst opp en liten notis til en stor sak. Det vises til at kun én person har fått dekket sitt medlemskap i klubben. Det reageres også på bruken av ordet «våpentrening».  Klager mener artikkelen er skrevet på en måte som skaper frykt, og er egnet til å nøre opp under enkelte grupperingers fremmedhat ved å fremstille flyktninger som potensielle kriminelle.

Avisen Agder avviser klagen. Avisen mener tittelen er korrekt og beskriver en praksis som NAV selv bekrefter. Videre opplyser avisen at den har ønsket å gjøre omtalen generell og prinsipiell, og ikke personifisere og identifisere eventuelle brukere av ordningen. Spørsmålet avisen har ønsket å belyse, er hvorvidt en slik aktivitet er god integrering av mennesker fra krigsområder. Å kalle det som skjer i klubben for våpentrening, mener avisen er korrekt. Avisen hevder ledelsen i klubben fikk vite om reaksjonene før publisering, samt anledning til å kommentere disse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Avisen Agder var i sin fulle rett til å sette søkelys på den omtalte NAV-praksisen. Det er medienes rett å informere om det som skjer i samfunnet, jf. VVP 1.4. Mediene har også et ansvar for at ulike synspunkt kommer til uttrykk, også synspunkt som kan oppfattes som kontroversielle, jf. VVP 1.2.  Som utvalget ofte har uttalt; det er måten det gjøres på som blir avgjørende i den presseetiske vurderingen.

Slik utvalget ser det, må en klubb akseptere å bli omtalt i en slik sak. Det fremgår ikke noe sted i artikkelen at klubben har opptrådt kritikkverdig. Tvert imot kommer det tydelig frem at det er NAVs praksis som kritiseres, både av PST og av enkelte medlemmer.

Selv om utvalget ser klagers poeng når det gjelder valg av ord i tittel, så mener utvalget at det likevel ikke er feil å omtale skytetrening i en pistolklubb, som våpentrening.

Avisen mener den har forsøkt å gjøre saken generell og prinsipiell, derav flertallsform i tittel. Utvalget slutter seg til denne tolkningen. Videre mener PFU at redaksjonen har snakket med relevante kilder, og at NAV og klubbens ledelse kommer godt til orde.

Avisen Agder har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Lars Helle, Liv Ekeberg,

Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes