Fjordkraft v. kommunikasjonsdirektør Jeanne Tjomsland mot Telen

PFU-sak 028/13


SAMMENDRAG:

Telen brakte fredag 11. januar en nyhetsartikkel med tittelen «Dumt å betale sju millioner for mye». I ingressen står det: 

«Stømkunder på Notodden betalte til sammen sju millioner kroner mer enn nødvendig for strømmen i fjor. Det er dumt.» 

Og videre i brødteksten:  

«På Konkurransetilsynets hjemmeside kan man måle strømleverandørene opp mot hverandre. Har du ikke ønske om en annen leverandør, er det Fjordkraft du får strømmen fra når du blir abonnent hos Notodden Energi. Rundt halvparten av Notodden Energi sine 7500 abonnenter får kraften fra Fjordkraft.»

Det fremgår videre at avisen har sammenlignet kjøp av en viss strømmengde fra leverandørene Fjordkraft og Norges Energi over et år, og kommet til følgende resultat: 

«For dette ville Norges Energi (GUL e-strøm NO2) i fjor ha 6031,60, Fjordkraft (flytende strøm) har 7899,42 kroner, altså en forskjell i Norges Energis favør på 1867,82 kroner. Norges Energi forutsetter at du inngår avtale om e-faktura eller avtalegiro. (…) Ofte er det slik at betalingsformen er avgjørende (…). Du tjener en del på å inngå avtale om e-faktura eller avtalegiro (…). [D]ersom du på død og liv mener at Fjordkraft er den strømmen som varmer best, så har du en mulighet. Fjorkraft har nemlig et produkt som heter Fjordkraft Web. Denne forutsetter at du benytter e-postfaktura og a konto. Da kan du spare nesten 2000 kroner årlig. Men dette produktet må du be om spesifikt hos Fjordkraft og hadde i fjor samme pris som Norges Energi.»

Forskjellen er også fremstilt grafisk i avisen. I ledeteksten står det blant annet:

«BILLIGERE HELE ÅRET: Denne grafen viser strømprisen hele året.»

Påfølgende dag brakte avisen et leserbrev fra Fjordkraft på side 3, med tittelen: «Feil og tendensiøst om strøm». Her står det at Telens foregående artikkel «inneholder faktiske feil og bryter mot Pressens Vær Varsom-plakat punkt 4.14». Og dernest:

«Telen har lekt med tall og har lag[e]t et regnestykke basert på feil forutsetninger. (…) Dersom avisen hadde sammenliknet like avtaler ville det fremkommet en prisforskjell (…) på kr 26 per kunde. (…) Den første feilen begår avisen når den velger å sammenlikne epler og snøballer.» 

Det vises til at den ene avtalen forutsetter elektronisk kundeforhold, den andre ikke. Videre står det: 

«Avisen argumenterer for å ikke bruke den billigste avtalen fra Fjordkraft i regnestykket med at den må kunden ta kontakt med Fjordkraft for å bestille. Det samme gjelder hos oss som hos vår konkurrent. (…) Den neste feilen er forutsetningene om hvilke strømavtaler folk har. (…) Spotprisavtaler har vist seg billigere over tid og det har derfor i mange år vært vår anbefaling, men noen foretrekker å kjenne prisen i forkant. (…) Vi jobber hver dag for å gi kundene god verdi og er per i dag (…) de eneste som tilbyr kundene i Notodden felles faktura for strøm og nettleie.»

Tirsdag 15. januar svarte Telens journalist i leserbrevspalten under tittelen «Lojaliteten er hos leserne». Her står det blant annet: 

«Vår hensikt med saken (…) var å vise hvor mye penger strømabonnentene på Notodden i fjor tapte på å ikke benytte seg av de beste tilbudene i markedet. Når vi valgte å bruke Fjordkraft som eksempel, var det rett og slett fordi dette er leverandøren vi får tildelt når vi oppretter et abonnement og ikke spesifikt ber om noen leverandør. På mange måter en monopolsituasjon. Det stemmer (…) at Fjordkraft har et abonnement som er like billig som de billigste i markedet. Men (…) det er ikke dette abonnementet vi får tildelt når vi oppretter et kundeforhold med nettleverandøren Notodden Energi. Vi kan ikke med vår beste vilje forstå hvorfor det skal være 1900 kroner dyrere (…) å betale strømregninga med regning i postkassa – kontra å få den på nettet. (…) [L]a oss si at 1900 kroner er en reell ekstrakostnad (…) – da må det være en grei sak å informere nye kunde rom dette tilbudet. (…) Fjordkraft AS tjener gode penger på at folks likegyldighet, og vår oppgave er å fortelle våre lesere at et er penger å hente på å våkne opp.»

Videre står det blant annet at avisen ikke har problemer med å anbefale produktet Fjordkraft Web til sine lesere.    

Torsdag 17. januar svarte Fjordkraft igjen i Telens leserbrevspalte under tittelen «Oppklaring om strømpriser». Her står det blant annet følgende om journalistens anførsel om «monopolsituasjon»: 

«Han må ha misforstått hva leveringsplikt er, hvis ikke ville han forstått at ingen kunder tildeles en leverandør eller omvendt. (…) Ingen strømleverandør har noe med leveringsplikten å gjøre (…). Hele poenget er at det er det lokale nettselskapet som forvalter dette.» 
 

KLAGEN:

Klager, Fjordkraft, reagerer på det første oppslaget, både tekst og illustrasjon. Klager skriver: «Telens prissammenligninger og regnestykker er urimelige, og avisens påstand om at «Fjordkraft er dyrere hele året» er gal. Oppslaget har påført Fjordkraft stor markedsmessig skade (…). Det er feil at 3750 Notodden Energi-kunder med Fjordkraft som strømleverandør «betalte til sammen sju millioner mer enn nødvendig for strømmen i fjor». Det er feil at NorgesEnergi er «BILLIGERE HELE ÅRET» (…). Det er sterkt misvisende at man som abonnent hos (…) Notodden Energi automatisk blir tildelt Fjordkraft som strømleverandør (…).» Klager anfører brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2.

Videre reagerer klager på manglende mulighet til imøtegåelse av opplysningen om at konkurrenten var «billigere hele året», da dette oppleves som en sterk beskyldning (4.14). Klager opplever Telens regnestykke og dermed tittel som «grovt usaklig», i likhet med opplysningen om at konkurrenten er billigere hele året (4.1). Videre anser klager at tittel og ingress går for langt, og skriver: «Telen har sammenlignet to forskjellige ting. Hadde avisen brukt sammenlignbare tilbud, ville de syv millioner kronene forsvunnet.» (4.4) 

Dernest reagerer klager på avisens videre dekning: «Etter at vi i et leserbrev (…) påpekte feilene i innklaget artikkel, skulle Telen ha rettet og beklaget dem. (…) Dette har ikke skjedd. Derimot publiserer journalisten som skrev artikkelen (…) et leserbrev i Telen der han avviser våre påpekninger av feil, og samtidig fremsetter nye påstander (…).» (4.13)

Klager mener også Telen har blandet faktiske opplysninger og kommentarer i artikkelen, ettersom den er presentert under «NYHETER», men framstår som «en slags blanding av kommentarartikkel og forbrukerveiledning». (4.2)

Det er, ifølge klager, ikke slik at alle de 3750 omtalte kundene benytter deres flytende strøm-tilbud. Dermed blir også avisens regnestykke feil. En kunde må dessuten velge strømleverandør, skriver klager: «Hvis ikke, blir kunden liggende på såkalt leveringsplikttariff hos det lokale nettselskapet inntil kunden velger en leverandør. Nettselskapet er pålagt å sende brev til kunden og be vedkommende velge en leverandør (…).»

Det vises til at Telens journalist har «misforstått begrepene «leveringsplikt» og «ventestrøm»». Videre påpeker klager at Telen kun angir Konkurransetilsynets hjemmeside som kilde, men at «[d]et er god grunn til å tro at Telen har benyttet seg av anonyme kilder i denne saken», noe som i så fall burde vært opplyst av avisen.

Klager utdyper ytterligere hvorfor de to tilbudene avisen har brukt i eksempelet ikke er sammenlignbare, og skriver at «[b]åde Fjordkraft og NorgesEnergi har to strømavtaler på Konkurransetilsynets liste (…)», og at de billigste avtalene forutsetter elektronisk kundeforhold. Klager skriver videre at Telens argument for å gjøre en slik sammenligning «synes å være at kundene selv må kontakte Fjordkraft og be om det nettbaserte tilbudet. Men det må man altså også gjøre for å få NorgesEnergis nettbaserte tilbud».

Også journalistens formulering «hvis du på død og liv mener at Fjordkraft er den strømmen som varmer best (…)» anser klager som usaklig, og mener den viser at «Telen i denne saken har ønsket å skade Fjordkraft». 

Ifølge klager ble tilsvar med påpekning av feilaktige opplysninger i artikkelen sendt Telen 11. januar. Klager skriver: «Telen skulle da umiddelbart ha rettet og beklaget feilen. PFU har i flere uttalelser påpekt at redaksjonen har et selvstendig ansvar for å rette og eventuelt beklage en feil så snart den blir klar over den.»

Videre står det: «I sitt «tilsvar» i form av et leserinnlegg (…) publisert på Telens «LESERBREV»-side verken innrømmer eller beklager journalist Håkon Rusten feilene (…). Han polemiserer derimot mot Fjordkraft, og retter også en ny alvorlig påstand mot oss: «Fjordkraft AS tjener gode penger på folks likegyldighet». Heller ikke her belegger Rusten påstanden med kilder eller dokumentasjon. Vi ber med dette PFU vurdere denne formen for tilsvar og polemikk (…).»

Om artikkelens form, skriver klager: «Artikkelen er (…) presentert og utstyrt som en nyhetsreportasje. Det er imidlertid ikke noe klart skille mellom hva som er kommentar og journalistens personlige tolkninger og meninger, og faktiske, kildebaserte opplysninger (…).» Det vises igjen til formuleringen «[m]en dersom du på død og liv mener at Fjordkraft er den strømmen som varmer best (…)», som klager undrer seg over hva har i en nyhetsreportasje å gjøre. Også tittelen anser klager som uryddig i denne sammenheng.  

TILSVARSRUNDEN:

Telen skriver følgende om bakgrunnen for den innklagede artikkelen: «Den (…) tar utgangspunkt i Konkurransetilsynets rapport og sammenligninger av kraftprisene fra ulike leverandører gjennom fjoråret. Vi undersøkte hvor stor del av Notoddens befolkning som har Fjordkraft som strømleverandør, og fikk vite at cirka halvparten av alle strømkunder i Notodden får sin strøm fra nettopp Fjordkraft. Dette har de fleste av forbrukerne fått tildelt, siden de ikke har gjort noe aktivt for å innhente tilbud fra andre leverandører. Det eneste vi da gjør, er å sammenligne prisen på Fjordkraft med billigste alternativ.»

Videre står det: «Siden dette er Konkurransetilsynets tall, finner vi ingen grunn til å innhente noe tilsvar fra Fjorkraft. Det må forventes at nettopp Konkurransetilsynets tall er riktige som grunnlag for artikkelen.»

Avisen bekrefter at Fjordkraft har «like billige kraftavtaler som eksempelvis Norges Energi», men fastholder samtidig: «[D]et er ikke dette abonnementet som Fjordkraft legger på bordet når de ordner med våre kraftleveranser. Dette må du be om spesifikt, og det er det som er vårt poeng. Vi avdekker at kundene som ikke er oppdatert på fri konkurranse i strømmarkedet ledes eller forledes til priser som er høyere enn det de kunne ha fått.»

Telen skriver videre: «Vår hensikt med artikkelen var ikke å sette Fjorkraft i et dårlig lys, men å fortelle våre lesere at de har mye igjen for å følge med på kraftmarkedet. Noe vi fortsatt mener. Vi bemerker også at klageren ble tildelt plass på en nyhetsside for sin betraktning, noe som er uvanlig for Telen.» Avvisen avviser med dette klagen.

Klager fastholder alle klagepunkter, og skriver: «Ut fra Telens tilsvar kan det tyde på at avisens misvisende avtalesammenligning skyldes en feilaktig antagelse om hvordan strømavtaler inngås i Norge. Deres premiss om at alle strømkunder har samme strømavtale fordi strømkunder «tildeles et abonnement», er rett og slett feil. (…) Det kreves en aktiv handling fra en kunde å velge seg en strømleverandør. (…) Fremgangsmåten her er lik enten man velger for eksempel Fjordkraft eller NorgesEnergi. Det eneste korrekte og rimelige (…) er derfor at man bruker sammenlignbare tilbud. (…) Hadde avisen brukt de sammenlignbare web-baserte tilbudene, ville man sett at Fjordkraft Web var 51,85 kroner billigere enn NorgesEnergi Gul e-strøm i løpet av et år.»

Telen skriver i sitt siste tilsvar: «Vi vil presisere at vi har benyttet oss av Konkurransetilsynets årsoversikt over kraftleverandører og deres prissetting gjennom året. Dette er helt konkrete og udiskutable tall (…).»

Avisen gjentar at «det er ikke det såkalte Web-abonnementet fra Fjordkraft man automatisk blir tildelt når man bestiller et abonnement hos nettleverandøren Notodden energi».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Telen der strømpriser fra to leverandører blir sammenlignet. Avisen skriver at strømkundene på Notodden kunne spart syv millioner ved å velge den rimeligste, Norges Energi, fremfor den dyreste, Fjordkraft. Det fremgår at tallene er hentet fra Konkurransetilsynets nettside. De påfølgende dagene kommer både Fjordkraft og avisen med oppfølgende presiseringer i form av leserbrev.

Klager, Fjordkraft, mener Telens sammenligning er usaklig, og at det fremkommer flere feilaktige opplysninger i den første artikkelen. Det reageres over at Fjordkraft ikke fikk imøtegå opplysninger samtidig, over tittel og henvisning som, ifølge klager, går lenger enn det er dekning for i stoffet, og over avisens videre polemisering i spaltene. Klager anser også at det ikke klart fremgår hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer i nyhetsartikkelen.

Telen fastholder saksfremstillingen i artikkelen og avviser klagen. Avisen påpeker at sammenligning er laget med utgangspunkt i Konkurransetilsynets tall, og at man derfor ikke så noen grunn til å innhente kommentar fra klager. Det bemerkes imidlertid at klager har fått anledning til tilsvar på nyhetsplass i ettertid.

Pressens Faglige Utvalg minner om at Vær Varsom-plakaten også gjelder ved publisering av opplysninger fra såkalte sikre kilder, som Konkurransetilsynet. Gjengivelse av konkrete fakta vil vanligvis være uproblematisk, men ved bearbeidelse av slike fakta eller plasseringen av dem i en kontekst, kan presseetiske problemstillinger oppstå.

Utvalget forstår at Telens intensjon var å veilede strømforbrukerne i nærområdet, men mener forsøket med å forenkle problemstillingen i en sammenligning har medført unøyaktigheter som går på bekostning av det presseetiske kravet til kontroll av faktiske opplysninger, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Til tross for at Telen har forklart i teksten hvordan deres regnestykke er satt opp, mener utvalget også at tittel og ingress er for konstaterende, gitt usikkerheten i tallene. Det vises til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.»

Utvalget merker seg at klager fikk god tilsvarsmulighet, men mener Telens artikkel også inneholder påstander som utløser retten til samtidig imøtegåelse, slik den er formulert i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Avisen måtte videre, etter utvalgets mening, ha anledning til å følge opp saken og bringe utdypningen fra journalisten i leserbrevspalten. Når det er sagt, mener utvalget redaksjonen burde brakt en korrigering, så snart den ble gjort oppmerksom på den opprinnelige artikkelens faktiske svakheter. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.13, hvor det heter: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

Telen har brutt god presseskikk.

Oslo, 30. april 2013

Line Noer Borrevik,
Håkon Borud, Øyvind Brigg, Marit Rein
Georg Apenes, Hadi Strømmen Lile, Amal Aden