Andrea Sveinsdottir mot TV 2

PFU-sak 028/22


SAMMENDRAG:

TV 2 publiserte mandag 31. januar 2022 en episode av «Bloggerne», som handlet om Vixen Awards 2021. I ett av innslagene ble det filmet en diskusjon mellom klager, hennes samboer og en annen influencer. Diskusjonen dreide seg om kjøp av følgere for å øke egen markedsverdi. Bakgrunnen for diskusjonen var en konflikt mellom partene som startet høsten 2020.

KLAGEN:

Klager er Andrea Sveinsdottir, som klager med samtykke fra sin samboer, Morten Dalhaug, og anfører brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):
3.2 – om opplysningskontroll og kildebredde
3.3 – om premissene i intervjusituasjonen
4.14 – om samtidig imøtegåelse

Klager skriver:
«Jeg ønsker på klage på en del av en episode fra programmet ‘Bloggerne’ hos TV2 da jeg mener det bryter god presseskikk. Det er episode 13 sesong 16 og det jeg reagerer på er at både jeg og min samboer (Morten Dalhaug) er en del av denne episoden uten å vite om det.
Vår entre blir filmet, noe som gir inntrykk av at dette er noe vi er med på. Vi visste ikke at vi ble filmet.
Vi blir deretter oppsøkt av profiler fra Bloggerne som er helt klar over at de blir filmet, at det tas opp lyd av samtalen og at det filmes til programmet, noe vi ikke er. Her foregår det noe vi tror er en privat samtale mellom kollegaer, men som viser seg å være en regissert hendelse fra Bloggernes side som tas opp og vises på tv-skjermen uten at vi har fått noe som helst informasjon om at det filmes, tas opp lyd eller at dette skal sendes på TV2, verken før, under eller etter hendelsen.»

Klager reagerer også på at den andre parten (sekr. anm: omtalt som ‘profiler fra Bloggerne’) får komme med sitt syn på saken både før og etter hendelsen, noe klager mener hun og hennes samboer ikke får anledning til, i strid med VVP 4.14.

Klager skriver:
«Vi reagerer også på at situasjonen og samtalen som vises er klippet til i etterkant, slik at det ikke fremstår riktig i forhold til hva som faktisk skjedde. Situasjonen er åpenbart klipt til for at Bloggernes profil skal komme greit ut av situasjonen og det er blant annet klippet bort alt av svar Morten kommer med på det som blir spurt om og sagt av profilen. Den viser kun hva hun sier og mener under konfrontasjonen og i ettertid, mens de ikke viser et ord av hva han svarer henne i situasjonen. Det er også klippet bort at jeg stiller den andre profilen et spørsmål om vi fire kan møtes under fire øyne og snakke om dette, hvorpå han svarer ‘vi har ingenting å si til dere’, noe som er veldig vesentlig for konflikten og går i mot hva som blir sagt fra deres side. Jeg mener derfor at man også kan se på om de bryter VVP 3.2, om kontroll av opplysninger.
Jeg mener derfor at dette bryter med punkt 3.3: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.»

Videre skriver klager:
«Vi er klar over at Vixen er et arrangement hvor mediene er invitert og man forventer selvsagt å kunne havne i bakgrunnen eller bli filmet i forbifarten, men dette er noe helt annet. Her ser det ut til at Bloggerne har regissert oss inn i en episode og profilene deres har oppsøkt en situasjon for å få det hele på TV-skjermen uten at vi har vært verken informert eller godkjent noe som helst. Vi ønsker ikke å bidra til et program på denne måten og føler oss veldig lurt og misbrukt av Bloggerne-produksjonen for at de skal oppnå seertall og at deres profiler skal få medieomtale i ettertid.
Jeg mener også det er et poeng at hendelsen fant sted i et annet rom enn presserommet og heller ikke i salen hvor utdelingen skjer, men i et slags vente-/minglerom hvor man normalt sett er ‘fri’ for mediene en stund og kan mingle og sosialisere seg på trygg grunn.»

 

TILSVARSRUNDEN:

TV 2 opplyser innledningsvis:
«Det har forut for at klagen ble innlevert, vært ført samtale mellom TV 2s produsent/produksjonsselskap og klagerne. Slik TV 2 har oppfattet det, mente klagerne seg berettiget til et slags honorar for medvirkning, noe TV 2 ikke kunne akseptere. Etter dette ble klagen sendt inn. På denne bakgrunn har redaksjonen ikke sett grunnlag for å ta opp samtaler om en minnelig ordning på nytt.

Om bakgrunnen for diskusjonen som oppstod i innslaget, skriver TV 2:
«Som det fremgår av innslaget ser man i programmet også tilbake til forrige Vixen-arrangement, hvor kritikk mot bransjen preget både arrangementet og etterfølgende diskusjon.
Forut for denne utgaven av arrangementet hadde det pågått en diskusjon om det man kan kalle ‘falske følgere’ (følgere som influensere betaler for tilsynelatende å øke egen markedsverdi). En av grunnene til dette var at Morten Dalhaug året før hadde lagt ut en video på Youtube med tittel ‘Avslører falske influencere’ som endte med trussel om søksmål fra Monica og Chris Nyhus. Situasjonen ble blant annet omtalt av TV 2 i oktober 2020 (https://www.tv2.no/a/11683217/)

I forkant av Vixen som ble arrangert 22. oktober 2021 gikk Morten Dalhaug på nytt ut. Da med bakgrunn i at Monica Nyhus var blitt Vixen-nominert. Dermed gjenopplivet han selv situasjonen og den løpende diskusjonen fortsatte. Se også TV 2s omtale 21.10.2021 her: https://www.tv2.no/a/14264954/’.

Denne situasjonen gjorde at diskusjonen ble tatt opp igjen og ble en del av den naturlige fortellingen denne kvelden. Salto (produksjonsselskapet, sekr. anm.) opplyser:
Det var i forkant av Vixen en diskusjon i sosiale medier mellom Morten ([Dalhaug] og deler av casten. Da han og Andrea ankom Vixen, var dette noe hele pressekorpset tok tak i og stilte spørsmål om. Det føltes derfor naturlig å inkludere noe om dette i episoden.
Ingenting var planlagt denne kvelden, vi hang på det som skjedde der og da.

TV 2 eller Salto hadde naturligvis ikke noe styring med eller planer om dette.»

Om programformen skriver TV 2:
«Å være til stede og viderebringe det som skjer, intervjuer som gjøres og sitere sendinger som sendes eller gjøre opptak samtidig med andre medier når det gjøres intervjuer på åpent sted, er alminnelig journalistisk metode. Dette kan naturligvis gjøres ved at man avtaler med og følger, enkelte utpekte personer gjennom arrangementet. Vi ser det i lignende samlinger og arrangementer av offentlig interesse, i alt fra politikk, via sport, i arrangementer og, som her, i underholdningsbransjens eventer. Den journalistiske metoden er den samme.
Programformen her hvor enkeltpersoner kommenterer det som publiseres, er også velkjent.

Monica Nyhus gir i det store og hele uttrykk for hvordan hun personlig har hatt det etter og hvordan hun reagerte på, situasjonen Dalhaug hadde utløst. Det må hun kunne gjøre.»

Om det innklagede programmet skriver TV 2:
«Denne episoden omhandler arrangementet Vixen. Arrangementet består av en ‘fagdag’ i forkant av en prisutdeling (Vixen Awards). Som kjent (og som man ser av programmet) er selve prisutdelingen en større årlig mediebegivenhet. Her er svært mange av influensere/bloggere/mediepersonligheter ol. til stede. De nominerte presenteres, det gjøres intervjuer og gis rapporter om generelle og spesielle temaer. I dette programmet følger redaksjonen deltagerne på/rundt arrangementet og de kommenterer sin opplevelse av det som skjer.
Dette er et arrangement som filmes, som streames og som det rapporteres fra, både gjennom deltakernes egne publiseringer og de forskjellige medieaktører som er til stede. Publisitet er et vesentlig formål og deltagerne er medievante aktører. Redaksjonen opplyser:
Vi ble invitert av Vixen til å dekke deres event. Jeg hadde dialog med Tina Munkvold som var ansvarlig på vegne av VASS PR. Vi hadde fri tilgang til filming i lokalet som vist i episoden. Hun fortalte at de som takket ja til en invitasjon, måtte samtykke til å både bli filmet og fotografert av samtlige medier som var tilstede. Dette var en egen «boks» som man måtte godkjenne for å motta sin invitasjon. Her kunne man også legge inn eventuelle reservasjoner både i for- og etterkant. Det har ingen av de som deltok gjort. Dette var også grunnen til at vi denne kvelden ikke spurte om tillatelser fra de vi filmet utenfor vår egen cast.

At medier var til stede og at det publiseres fra arrangementet i mange sammenhenger og for forskjellige formål, er ganske åpenbart. Redaksjonen i Salto hadde alene fire TV-team i aksjon på arrangementet. Kamerateamenes tilstedeværelse var helt tydelig. Klagerne kan ikke høres med at de ikke forsto at det ble gjort opptak. Premissene er åpenbart klare, både i sekvensen fra ‘Rød Løper’ og i den senere samtalen.»

Redaksjonen mener de tilstedeværende var fullt klar over at de ble filmet.

Videre skriver TV 2:
«Som det fremgår gjengis også klagernes kommentarer til det forutgående intervjuet med Monica og Chris Nyhus i ‘Rød Løper’.
Hva gjelder ordvekslingen senere i programmet (fra foajeen) ga man gjennom redigeringen et inntrykk av temperaturen i diskusjonen mellom de to parene/partene. Her fremkom også hvordan omgivelsene reagerte. Vi kan ikke se at Monica Nyhus kom spesielt ‘greit’ ut av situasjonen eller at klagerne kommer spesielt dårlig ut. Det sier seg også selv at det hverken er praktisk eller tjenlig å gjengi alt personene uttaler i diskusjonen.
Det er ingen sterke beskyldninger her som fordrer imøtegåelse av faktiske opplysninger jfr. VVP 4.14.
Redaksjonen har gjennomgått opptakene og disse gir ikke noe grunnlag for påstanden om at man har gitt et fordreid bilde, eller at det er ‘regissert’ (Det nevnes at Rød Løper-intervjuet er gjengitt slik at klagernes synspunkter skal komme frem).

Redaksjonen beskriver situasjonen slik:
«Kamera står rett foran dem. Man kan se på råmaterialet at de er fullt oppmerksomme på at de blir filmet og at de legger merke til kameraene. Rommet er ikke fredet fra presse.
Man kan se på råmateriale at ingen opplever det som unaturlig at det blir filmet og det er også annen presse til stede der. Det som refereres, er ikke en ‘regissert hendelse fra Bloggernes side som tas opp’. Produksjonen følger ‘Bloggerne’-castens opplevelser under kvelden hvor ingenting er planlagt på forhånd. Det resulterte i mange timer på tape. Hva som kommer med og ikke, er et redaksjonelt valg. Valgene som ble gjort er innenfor grensene for god presseskikk.

Det er ikke publisert noen angrep eller opplysninger av faktisk art som skulle kunne være i strid med god presseskikk. TV 2 ser ikke at 3.2 er overtrådt (eller spesielt relevant i denne sammenhengen).
Det er heller ikke registrert noe ønske om etterfølgende tilsvar fra klagerne. TV 2 har ikke opptrådt i strid med god presseskikk.»

Klager kommenterer spørsmålet om honorar, og skriver:
«Først og fremst vil jeg påpeke at jeg tok kontakt med TV2/Bloggerne for å få en forklaring og få svar på en del spørsmål rundt vår overraskende opptreden. Jeg ytret et ønske om at jeg først og fremst ønsket en unnskyldning, men selvfølgelig føler vi at vår merkevare som influensene er grovt utnyttet av Bloggerne, men det er egentlig en helt annen diskusjon og har ingenting med det presseetiske å gjøre. Allikevel, kort fortalt: Hvis vi som influensere deltar i tv-program på grunn av vår rolle som influensere og vår merkevare så får man betalt. Det er det som var poenget mitt i samtalen med Bloggerne, men som sagt ønsket jeg først og fremst en real unnskyldning og at Bloggerne skulle ta ansvar for det jeg mener var en grov presseetisk feil. Denne kommunikasjonen har foregått på mail og kan gjerne legges frem om ønskelig.»

Om det påklagede innslaget, skriver klager:
«Da vi ankom Vixen ønsket pressen på presseveggen å stille spørsmål om en konflikt Morten har hatt med de aktuelle Bloggerne-profilene. Alle presenterte seg som journalister og Morten svarte villig på spørsmål rundt dette. For å presisere, jeg har bevisst holdt meg unna denne konflikten og ga heller ingen kommentarer om dette på rød løper/presseveggen, eller har gitt kommentarer om dette til noen andre medier så for min del er det veldig ubehagelig å bli dratt med inn i det i episoden til Bloggerne.

Det jeg mener er feil er å la en part vite at den blir filmet og at lyd blir tatt opp mens den andre parten ikke vet det. Jeg mener også det er feil å klippe til en samtale så svarene Morten gir aldri kommer med. Morten har i ettertid får flere spørsmål om hvorfor han aldri ga Bloggernes profil noe svar, noe som understreker hvor feil det hele fremstår utad og for seerne.

Jeg mener også det er fremstilt i episoden som at vi er vitende om det hele og har godkjent å være med (blant annet fordi de filmer inngangen vår i slow Motion), noe som etterlater et helt feilaktig inntrykk overfor seerne.

Jeg mener begrunnelsen med at man godtar å bli filmet og tatt bilder av på Vixen er svak. En ting er å bli filmet og tatt bilder av, noe annet er å filme og ta opp lyd fra det vi trodde var en privat samtale. Om det oppfattes et kamera i rommet er ikke det selvsagt at det er Bloggerne som filmer samtalen vår. Jeg var overhodet ikke klar over at den samtalen ble filmet, at lyden ble tatt opp og at den skulle brukes i Bloggerne. Da hadde jeg gått fra situasjonen i det den oppstod. Som man også ser i episoden står ikke kameraet rett foran oss, men rett bak oss og som TV2 sier var situasjonen opphetet og personlig fikk ikke jeg med meg noe annet enn det som foregikk rundt oss der og da, hvor det på et tidspunkt stod rundt 10 personer og diskuterte.

TV2 skriver at det ikke er registrert noe ønske om etterfølgende tilsvar fra klagerne. Det er åpenbart fordi vi ikke visste at det var noe å ønske tilsvar på! Vi var ikke klar over situasjonen. Hadde vi visst om det hadde vi selvfølgelig bedt om tilsvar, eller aller helst at de klippet oss ut av det fordi vi ikke har noe ønske om å delta i Bloggerne sammen med de aktuelle profilene.»

TV 2 skriver i sin sluttreplikk:
«Oppsummeringsmessig mener redaksjonen at det i en situasjon som den foreliggende, og især hvor premisser er klarlagt av arrangør som beskrevet, naturligvis ikke kan fremmes etterfølgende krav om betaling.
At det filmes og publiseres under en deltagers svar på spørsmål fra andre medier under et arrangement åpent for mediene, skjer i mange sammenhenger og dette er ikke i strid med god presseskikk.
Redaksjonen ser ikke at Andrea Sveinsdottir på en presseetisk uakseptabel måte ‘blir dratt med inn i’ forholdet gjennom dekningen som skjer i det innklagede innslaget.
Påstanden om at produksjonen lot ‘en part vite at den blir filmet og lyd blir tatt opp mens den andre parten ikke vet det’ er ikke i tråd med det som faktisk skjedde. Vi viser til tilsvaret; (‘Ingenting var planlagt denne kvelden, vi hang på det som skjedde der og da’).
Redaksjonen kan ikke se at innslaget kan oppfattes som om klagerne hadde ‘godkjent’ å være med, eller at de ‘deltar i Bloggerne’.
Når det gjelder opptak som ble gjort av teamene og synligheten av dette (og øvrige mediers tilstedeværelse) viser vi til beskrivelsen i TV 2s første kommentarer.
Når TV 2 uttaler at det ikke er registrert noe ønske om ’tilsvar’ grunner dette seg på at det ikke kan hevdes noen rett til ‘samtidig imøtegåelse’ (4.14) i denne saken. Klagerne må da eventuelt benytte sin mulighet til etterfølgende tilsvar (4.15) når de blir ‘klar over situasjonen’, noe de åpenbart er blitt.
TV 2 ser fortsatt ikke grunnlag for å påstå at grensene for god presseskikk er overtrådt.»

Tilsvarsrunden avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

TV 2 publiserte i januar 2022 en episode av programmet «Bloggerne», som handlet om Vixen-arrangementet i 2021. I ett av innslagene ble det vist en diskusjon mellom klager, hennes samboer og influencer Monica Nyhus og hennes ektemann. Nyhus er en av profilene i «Bloggerne». Diskusjonen dreide seg om kjøp av følgere for å øke egen markedsverdi.

Klager er Andrea Sveinsdottir, som klager med samtykke fra sin samboer, Morten Dalhaug.
Klagerne mener paret ble en del av programmet uten å vite om det. De visste ikke at de ble filmet under Vixen-arrangementet, og trodde de hadde en privat samtale med Nyhus-paret. Noe som viste seg å være en regissert hendelse, ifølge klagerne, som mener de heller ikke fikk komme med sitt syn på konflikten. Slik klagerne ser det, ble programmet klippet på en slik måte at «Bloggerne»s egen profil kom best ut av diskusjonen.

TV 2 peker på at alle deltagerne på Vixen på forhånd hadde samtykket til å bli filmet og fotografert av mediene som var tilstede. TV 2 mener klagerne var fullt klar over at de ble filmet, og at det ble benyttet en helt alminnelig journalistisk metode da redaksjonen bragte videre det som skjedde på et åpent arrangement. Ifølge TV 2 ble også klagernes syn på konflikten gjengitt i innslaget. Slik TV 2 ser det, fremkom det ingen faktiske beskyldninger mot klagerne i programmet. Ordvekslingen mellom partene viste temperaturen i diskusjonen, uten at noen av partene kom best ut, skriver TV 2.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at deltagerne på Vixen-arrangementet på forhånd hadde godkjent at medier var til stede. PFU går ut fra at deltagerne, klagerne inkludert, var bevisst på hva det innebærer å opptre i det offentlige rom. Slik PFU ser det, var dette å betrakte som et åpent møte, som mediene hadde rett til å referere fra. Utvalget kan derfor ikke se at TV 2s søkelys på og omtale av klagerne, var i strid med punkt 3.3 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som pålegger redaksjonene å sørge for at premissene i kontakten med kilder er klargjort på forhånd.

På generelt grunnlag påpeker PFU at selv om et arrangement er åpent, er det ikke fritt frem for mediene å viderebringe alt som skjer. Mediene kan ikke publisere sterke beskyldninger uten at den angrepne part får anledning til å imøtegå disse, jf. VVP 4.14, eller vinkle stoffet så hardt at det går på bekostning av etterretteligheten, jf. VVP 3.2 og 4.1.

I dette tilfellet registrerer PFU at diskusjonen på Vixen-arrangementet handlet om en konflikt mellom partene som startet høsten 2020, og som er omtalt flere ganger siden. I innslaget kom det tydelig frem at det var en diskusjon mellom to parter, og der det ikke ble konkludert fra TV 2s side. Det fremkom ingen nye, sterke beskyldninger direkte rettet mot klagerne, jf. VVP 4.14.

PFU kan heller ikke se det er dokumentert at det er utelatt opplysninger av vesentlig art eller publisert faktiske feil, i strid med kravene til opplysningskontroll og kildebredde i VVP 3.2.

TV 2 har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. april 2022

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Tove Lie,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana