NN mot Telemarksavisa

PFU-sak 027/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Telemarksavisa (TA) om en mann som var tiltalt for seksuell omgang med barn under 16 år. De angivelige overgrepene skal ha skjedd for over ti år siden. Dagen før rettssaken skulle starte, identifiserte TA den tiltalte med navn og bilde. Det ble opplyst at mannen var mangeårig trener, oppmann og idrettsleder i Telemark. Det ble samtidig påpekt at den tiltalte ikke lenger hadde noen verv innenfor idretten. Et par uker senere falt dommen, og den tiltalte ble dømt til to år og to måneders ubetinget fengsel.

Klager er den omtalte mannen. Klager reagerer på identifiseringen. Han mener det ikke foreligger et berettiget informasjonsbehov. Klager skriver at han gikk ut av all idrett våren 2017. Videre avviser han å være så kjent som TA skal ha det til, og peker på at de andre mediene i Telemark ikke har identifisert ham. Klager viser også til omtale av andre tiltalte idrettsprofiler, i nasjonale medier, som ikke er identifisert. Klager reagerer også på at han er sitert. Klager avviser at han har uttalt seg til TA. Til sist mener klager at TA brøt god presseskikk da avisen omtalte dommen før den ble forkynt for ham.

TA skriver at det har vært en krevende vurdering hvorvidt avisen skulle identifisere eller ikke. TA valgte å navngi i forkant av rettsforhandlingene da det forelå en tiltalebeslutning. TA skriver at klager er en svært kjent profil i Telemark. Gjennom en rekke ulike engasjement, spesielt i barne- og ungdomsidretten, er klager en som «alle» i idretten vet hvem er. Han har også vært aktiv i mange år etter at forholdene, ifølge domstolen, fant sted, skriver TA. Det at klager fortsatt var aktiv og svært sentral i idretten i Telemark etter at de påståtte overgrepene skal ha skjedd, mener TA gir et «berettiget informasjonsbehov». TA mener for øvrig at avisen fikk en eksplisitt tillatelse fra klager til å bruke det publiserte sitatet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) minner om at det ligger i journalistikkens vesen å publisere når det foreligger ny informasjon i aktuelle saker, og utvalget mener TA derfor måtte kunne omtale dommen så snart den forelå. PFU understreker at det ikke eksisterer noen presseetisk forpliktelse til å avvente omtale av dommer før de er forkynt for domfelte.

Når det gjelder sitatbruken, står det påstand mot påstand mellom klager og avisen. PFU legger imidlertid vekt på at sitatet ikke fremstår rammende for klager, og er i tråd med det han også senere forklarte i rettssaken.

Det utvalget finner presseetisk problematisk i denne saken er identifiseringen på tiltalestadiet. Vær Varsom-plakaten (VVP) 4.7 sier at mediene skal være varsomme med å bruke navn og bilde på personer som omtales i forbindelse med straffbare forhold. Et slikt krav er begrunnet i at mediene ikke skal opptre som gapestokk i straffesaker.

Sett i lys av at klager ikke hadde verv i idretten da tiltalen forelå, noe avisen selv påpeker i den første artikkelen, mener PFU at identifiseringen på tiltalestadiet var for tidlig. Vurdert opp mot den belastningen en identifisering er, mener PFU at TA skulle avventet til en eventuell dom. Det er også av betydning at de påståtte straffbare forholdene lå tilbake i tid, og at den tiltalte ikke tidligere var domfelt for overgrep.

 

Telemarksavisa har brutt god presseskikk på punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

 

 

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesmana