Legatum Publishing mot NRK

PFU-sak 025/23


SAMMENDRAG:

NRK hadde 3. februar 2023 et innslag i Dagsnytt 18 om hvem som bør få være medlem av Den Norske Forleggerforening.

Bakgrunn for debatten var et utspill fra Bente Pihlstrøm i Humanist forlag. Hun ville ekskludere forlaget Legatum Publishing fra Foreleggerforeningen, fordi Legatum «står for høyreekstrem og fascistisk ideologi».

Pihlstrøm stilte til debatt i Dagsnytt 18 mot leder i Forleggerforeningen, Heidi Austlid.

Legatum Publishing var ikke med i debatten.

I sendingen fortalte programlederen at redaksjonen ikke hadde invitert Legatum, selv om de ønsket å stille til debatt. Hun leste heller opp en uttalelse fra forlaget:

«Vi er et uavhengig forlag med ytrings- og organisasjonsfrihet på lik linje med alle andre forlag. Vi står fritt til å utgi de bøkene vi måtte ønske. Dette burde være en ikke-sak.»

I debatten uttalte Pihlstrøm blant annet:

«De reklamerer ikke for seg selv som fascister, men det er jo det de driver med, fascistisk litteratur.»

Programlederen påpekte også underveis i debatten at Legatum ikke var til stede.

 

KLAGEN:

Klager er Legatum Publishing. Forlaget mener NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om samtidig imøtegåelse.

«I Dagsnytt 18 fredag fremmet forlagssjef i Humanist forlag, Bente Pihlstrøm, grove og falske anklager mot vårt forlag Legatum Publishing, uten at vi fikk anledning til å svare, utover en kort erklæring, fordi vi ikke var invitert til samtalen», skriver klager.

Klager viser til formuleringer i debatten som de mener utløste VVP 4.14:

«Disse folka her har jo som strategi å komme seg inn i foreninger og få tilgang til plattformer for å gi legitimitet til det de driver med.»

«(…) kommende utgivelser hos Legatum, og der finner vi høyreekstreme ideologer, blant annet Dominique Venner, som er omfavna av rent ut fascistiske partier eller grupper, som Gyllent Daggry i Hellas og CasaPound i Italia.»

«Så har vi en høyreekstrem ideolog som heter Alain de Benoist. Han er blitt en av de største høyreekstreme ideologene vi har.»

«Hvis man går dette nøye etter i sømmene, er det reinspikka fascisme.»

«(…) slipper inn forlag som er klart antidemokratiske, og vi vet vel alle hva fascistiske ideologer innerst inne mener om ytringsfrihet. Dette argumentet om ytringsfrihet bruker de flittig, men gjelder jo bare når det er til interesse for dem selv.»

«Når sånne krefter på en snikete måte kommer seg inn.. [i Forleggerforeningen]»

 

TILSVARSRUNDEN:

NRK avviser at god presseskikk er brutt.

«Vi mener at det som ble sagt under debatten er meningsytringer som utløser retten til tilsvar. Vi mener ikke at det kom sterke beskyldninger av faktisk karakter som utløser retten til samtidig imøtegåelse. Hvis PFU likevel mener at vvp 4.14 ble utløst, mener vi at det ble innfridd ved at redaksjonen på forhånd hadde innhentet svar fra klager som ble lest opp i sendingen. Programleder viste også flere ganger til at klager ikke var til stede i studio. Vi vil utdype dette gjennom vårt tilsvar», skriver NRK.

NRK opplyser at utgangspunktet for det påklagede debattinnslaget var en artikkel i tidsskriftet Transit Magasin. Artikkelen handlet om at flere forfatter tilknyttet Legatum Publishing «oppfattes som representanter for identitærbevegelsen», anfører NRK, som beskriver denne bevegelsen slik:

«Bevegelsen er nokså løselig sammenknyttet, men sentrale talspersoner og ideologer definerer seg selv som patriotiske, verdimessig konservative og motstandere av påstått (organisert) masseinnvandring. En sentral ideologisk tese i bevegelsen er ulike varianter av en teori om ‘Den store utskiftningen’ – at den tradisjonelt europeiske er i ferd med å bli skiftet ut (bevisst eller ubevisst) med et flertall av annen etnisk eller religiøs opprinnelse/tilhørighet.»

Det var dette Den Norske Forleggerforening og Humanist forlag ble invitert til å debattere i Dagsnytt 18, skriver NRK, og opplyser:

«I forkant tok redaksjonen kontakt med forlagssjef Tore Rasmussen i Legatum.

Redaksjonen informerte da Rasmussen om at debatten skulle finne sted i Dagsnytt 18. De informerte også om at tematikken var kriteriene forleggerforeningen har for hvem som kan være medlem der. Dette var en debatt som pågikk i forleggerforeningen og i avispaltene, og debatten ville ikke blitt så prinsipiell dersom Rasmussen var til stede i studio, fordi det da ville ha dreie seg om Legatum.

Fordi det kunne komme karakteristikker om hans forlag og hans bøker som han ikke ville være enig i, spurte redaksjonen om han ville si hva han mente om denne debatten i en kommentar som programleder kunne lese opp underveis i studio. Han ba da om at følgende uttalelse skulle bli lest opp i sendingen;

‘Siden det var vårt forlag, Legatum Publishing som utløste debatten, burde vi ha blitt invitert til denne samtalen. Hvem tror Pihlstrøm (i Humanist forlag) at hun er som kan sette seg som overdommer over hvem som skal ha ytrings- og organisasjonsfrihet i Norge? Vi støtter full ytrings- og organisasjonsfrihet for alle som ønsker å utgi bøker, uavhengig av hvilke meninger de har. Vi tror det er åpenbart for alle hvem som faktisk er anti-demokratiske.’»

NRK opplyser videre at Rasmussen før sending ønsket å endre teksten. Mediehuset skriver:

«(…) før sending tikket en ny epost inn fra Rasmussen som nå ville endre sin uttalelse til følgende:

Etter nærmere overveielse ønsker vi å få lest opp følgende tekst: Siden det var vårt forlag, Legatum Publishing som utløste debatten, burde vi ha blitt invitert til denne samtalen. Vi er et uavhengig forlag med ytrings- og organisasjonsfrihet på lik linje med alle andre forlag. Vi står fritt til å utgi de bøkene vi måtte ønske. Dette burde være en ikke-sak.’

Denne teksten ble så lest opp, men første setningen ble endret til ‘at Legatum ikke var invitert, noe de selv mente de burde vært’. Dette var for å tydeliggjøre at de ikke var invitert. Resten var ordrett sitert fra Rasmussen på sending.»

NRK understreker at programlederen flere ganger i sendingen påpekte at Legatum ikke var invitert til studio, og at hun også poengterte «det får stå for din regning» underveis.

«Redaksjonen har som mål å bidra til en åpen, etisk forsvarlig og konstruktiv dialog i samfunnet. Den er derfor opptatt av at denne saken ikke skal få en såkalt nedkjølende effekt, i den forstand at det får konsekvenser for hvilke saker som kan debatteres. Det er viktig å kunne ha overordnede og prinsipielle diskusjoner om krevende tema», skriver NRK.

Ifølge NRK er utløste ingen av utsagnene som klager viser til rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14.

«NRK mener at alle disse utsagnene er meningsytringer som ikke krever en samtidig imøtegåelse. Tre av ytringene handler om forfattere som skal utgis hos Legatum. De tre andre handler om forlagssjef Bente Pihlstrøms oppfatning av forlaget og ‘sånne krefter’/ ‘disse folka’. Det er til dels sterke ytringer, men det handler om hennes oppfatning av et politisk ståsted, ikke om påstander om faktiske forhold.

Programlederen gjør tydelig oppmerksom på at Legatum ikke er til stede for å svare på dette, og det leses også opp en uttalelse fra forlaget om deres virksomhet.»

Når det gjelder utsagnene «disse folka her har jo som strategi å komme seg inn i foreninger og få tilgang til plattformer for å gi legitimitet til det de driver med», og «slipper inn forlag som er klart antidemokratiske», er NRK enig i at dette er sterke meningsytringer som retter seg mot klager.

«Men det er nettopp politiske meningsytringer det er snakk om, og vi mener det må være rom for dette i et løpende offentlig ordskifte som handler om bøker som offentlige ytringer.»

Videre mener NRK at utsagnene ville vært mer problematiske hvis de var helt grunnløse. Tore Rasmussen har en fortid fra ytterligeregående miljøer og bevegelser, argumenterer mediehuset. «Han var på tidlig på 2000-tallet medlem i den nynazistiske organisasjonen Vigrid. Så sent som i 2018 ble han nektet innreise til Storbritannia på grunn av sin tilhørighet til den identitære organisasjonen Generasjon Identitet.»

Etter debatten ba Tore Rasmussen om å slippe til med et tilsvar, og han fikk publisert et utfyllende debattinnlegg, «som ble publisert på fremtredende plass på NRK.no», skriver mediehuset. Også forfatteren Alain de Benoist har fått slippe til med et tilsvar.

«Vi mener at vi gjennom dette har publisert innlegg fra Tore Rasmussen og Alain de Benoist i tråd med Vær varsom-plakatens krav til tilsvar (VVP 4.15). Det er NRKs oppfatning at det i denne saken handler om politiske ytringer i en løpende debatt om stridstemaer av klar offentlig interesse.»

 

Klager fastholder at god presseskikk er brutt, og skriver:

«Vi synes det er ryddig at NRK i sitt tilsvar innrømmer at de ikke leste opp vår uttalelse i sin helhet og at de konsekvent uttalte vår firmanavn feil. Det opplever vi underbygger vår klage.»

Klager mener den påklagede debatten hadde ikke var en overordnet prinsipiell debatt, men en konkret debatt om Legatum og forlagets forfattere.

«Tittelen på Dagsnytt 18 sendingen på NRK sine nettsider var og er ‘forlagsstrid’ (skjermdump vedlagt), noe som tyder på at selv NRKs egne ansatte tolket at segmentet handlet om en konkret, heller enn en generell debatt om overordnede prinsipper.»

Avslutningsvis skriver klager:

«Uavhengig om hva våre forfattere eller jeg måtte mene om ulike politiske saker eller koblinger til den ikke-voldelige patriotiske ungdomsorganisasjonen Generasjon Identitet (også kalt Identitærbevegelsen) rettferdiggjør dette ikke at Bente Pihlstrøm fikk slippe til med sine grove karakteristikker uten av vi fikk anledning til samtidig imøtegåelse.»

 

NRK mener uttalelsen som ble lest opp i sendingen var «dekkende for det klager ønsket».

At det ble brukt et upresist navn på forlaget, var ikke et presseetisk brudd, anfører NRK, og skriver:

«Dagsnytt 18 ønsket å ha en debatt om prinsippene rundt medlemskap i Den norske forleggerforening, og ikke spesifikt om virksomheten til Legatum Publishing. Som vi har redegjort for i vårt første tilsvar, mente vi likevel at det var redelig av oss å informere klager om denne debatten. Vi ba ham også komme med et svar vi kunne bruke hvis det underveis skulle komme påstander mot Legatum Publishing. Det skal være stor takhøyde for meningsytringer, og NRK mener at påstandene som kom ikke utløste retten til samtidig imøtegåelse, jfr vvp 4.14, men tilsvar, vvp 4.15.»

NRK brøt god presseskikk, men fikk også ros av PFU

I en direktesendt debatt på Dagsnytt 18 ble det fremmet fascisme-påstander om forlaget Legatum Publishing, som ikke var invitert til debatten. NRK leste opp et forsvar fra forlaget og ga tilsvar i etterkant, men fikk ikke styrt debatten godt nok under sending.

Dagsnytt 18 sendte et innslag om hvem som «bør få være medlem av Den Norske Forleggerforening». Et forslag om å kaste ut forlaget Legatum Publishing ble diskutert. En debattant uttalte blant annet at Legatum «driver med fascistisk litteratur».


Klager
:
Legatum Publishing reagerte på at de ikke fikk delta i debatten. Ifølge klager ble det fremført sterke påstander som forlaget burde fått svare på, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, om samtidig imøtegåelse. Klager viste blant annet til formuleringer om «reinspikka fascisme» og «forlag som er klart antidemokratiske». 

Mediet:
NRK opplyste at redaksjonen bevisst lot være å invitere Legatum til debatten, selv om forlaget ønsket å delta. Redaksjonen ønsket en prinsipiell debatt om kriteriene for å være medlem i Forleggerforeningen. Hvis Legatum var med, ville debatten fått mindre prinsipiell karakter, anførte NRK. I stedet hentet NRK inn en uttalelse fra forlaget, som programlederen leste opp i sendingen. NRK fremhevet også at programlederen påpekte underveis at Legatum ikke var til stede i studio.

 

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg understreker at den som utsettes for sterke anklager av faktisk art, skal få muligheten til å imøtegå disse, jf. VVP 4.14. En slik imøtegåelse skal publiseres samtidig som anklagene, det vil si i samme publisering.

4.14 på direkte TV
I direktesendinger vil det kunne oppstå situasjoner der det ytres anklager som utløser retten til samtidig imøtegåelse uten at den som angripes er til stede i studio. I slike tilfeller er mediene presseetisk forpliktet til å styre debatten, gjennom å avskjære anklagene, og så snart som mulig gi den angrepne part muligheten til å ta til motmæle.

PFU merker seg at NRK valgte å ikke invitere Legatum Publishing, selv om bakgrunnen for debatten var et utspill med anklager mot Legatum. Utvalget understreker at NRK var i sin fulle rett til å gjøre et slikt redaksjonelt valg, og at det bare er NRK som kan bestemme hvem som skal delta i deres debatt, jf. VVP 2.1, om redaktøransvaret.

Samtidig medførte det redaksjonelle valget i dette tilfellet et særlig ansvar for å moderere debatten, da NRK måtte kunne forvente angrep mot forlaget. PFU ser at NRK var forberedt på dette, og innhentet en uttalelse fra Legatum på forhånd, samt at programlederen påpekte underveis at forlaget ikke var der. Utvalget viser også til at klager fikk slippe til med et leserinnlegg i etterkant, og finner det prisverdig at redaksjonen har forsøkt å veie opp for Legatums manglende stemme i sendingen.

Ikke avskåret godt nok
Likevel ble det publisert en rekke påstander om klager i debatten. PFU viser blant annet til uttalelsene «de driver med (…) fascistisk litteratur» og «slipper inn forlag som er klart antidemokratiske». Utvalget understreker at det skal være stor takhøyde for løpende politisk debatt og sterke karakteristikker av meningsmotstandere, men konkluderer med at dette var sterke påstander av faktisk art som utløste rett til samtidig imøtegåelse.

PFU finner det kritikkverdig at NRK ikke fikk styrt debatten strammere, gjennom å avskjære de forventede anklagene i større grad. Debattanten fikk gjentatte muligheter til å ytre svært kraftige påstander om klager.

NRK har brutt god presseskikk på punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. april 2023

Gunnar Kagge, Jonas Stein,
Ingrid Rosendorf Joys, Asle Toje, Nina Hernæs

Dissens:

PFUs mindretall merker seg at det ble ytret flere sterke utsagn om Legatum Publishing i sendingen, uten at forlaget var der for å forsvare seg. Mindretallet forstår at forlaget reagerer på dette.

Slik mindretallet ser det, må disse utsagnene imidlertid først og fremst forstås som subjektive karakteristikker av forlagets politiske ståsted og litteraturen som utgis, ikke sterke påstander av faktisk art som utløste rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Mindretallet understreker at det skal være stor takhøyde på meningsplass, spesielt i løpende politisk debatt. Det må også være et visst handlingsrom i direktesendte programmer, hvor ytringer ikke lar seg forhåndsredigere.

Mindretallet anerkjenner også at NRK gjorde flere grep for å veie opp for klagers manglende stemme. NRK innhentet en uttalelse fra forlaget på forhånd, som ble lest opp. Programlederen påpekte at klager ikke var der. Og ikke minst ga NRK forlaget mulighet til tilsvar i etterkant i form av et leserinnlegg.

Oslo, 24. april 2023

Anne Weider Aasen og Eivind Ljøstad


Kortversjon til publisering på TV:

Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, konkluderte med at NRK brøt god presseskikk i en debatt på Dagsnytt 18, der forlaget Legatum Publishing ble anklaget for å drive med «fascistisk litteratur». Forlaget var ikke med i debatten, og fikk dermed ikke mulighet til å forsvare seg mot anklagene.

PFU ga NRK ros for å ha forsøkt å veie opp for Legatums manglende stemme, blant annet gjennom å lese opp en uttalelse fra forlaget.

PFU fant det likevel kritikkverdig og i strid med Vær Varsom-plakatens krav om samtidig imøtegåelse, at NRK ikke fikk avskåret anklagene i større grad.