NN mot TV 2

PFU-sak 025/22


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

 

TV 2 publiserte i januar 2022 en nettartikkel og et innslag på TV 2 Nyhetene om at et barn sitter fast på en karibisk øy sammen med mor, fordi far nekter å godkjenne at hun får fornyet passet sitt. I reportasjen het det at faren ikke ville underskrive før moren betalte ham et større pengebeløp.

Klager er jentas far, som mener TV 2 vinkler og fremlegger saken med direkte usannheter. Klager fremholder at jenta ikke sitter fast på øya, men at hun kan få innvilget pass for én reise av gangen. Ifølge klager gis det feilaktig inntrykk av at han driver med pengeutpressing, mens han gjentatte ganger før publisering presiserte at det er samvær med datteren som er viktigst for ham. Hans eneste pressmiddel mot mor var å ikke signere for passet. Klager innvender at saken heller ikke er tilstrekkelig anonymisert. For øvrig mener klager at TV 2s reporter omtaler saken i sosiale medier på en unyansert og lite objektiv måte.

TV 2 avviser brudd på god presseskikk. TV 2 fremholder at artikkelen og nyhetsinnslaget reiser viktige problemstillinger og gir en korrekt beskrivelse av et barns kamp mot byråkratiet. Et barn kan ikke bare innhente et engangs reisebevis og så reise derfra, poengterer redaksjonen. For øvrig mener redaksjonen det i stor grad er klager selv som har skapt det etterlatte inntrykket av at far krever løsepenger. Ifølge TV 2 spurte reporter ham gjentatte ganger om hvorfor han lar dette med penger ødelegge for datteren, og han svarte da at det var hans eneste pressmiddel mot mor. Videre mener redaksjonen at mor og barn ikke kan identifiseres av andre enn de som kjenner saken fra før.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene må være ekstra varsomme når barn omtales i forbindelse med familiekonflikter, jf. punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som pålegger mediene å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Barns identitet skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernssaker eller rettssaker. Denne vurderingen skal mediene gjøre uavhengig av om de foresatte samtykker til publiseringen eller ei.

PFU konstaterer at TV 2 har anonymisert familien, og mener det er gjort på tilstrekkelig vis, slik at omtalen ikke bidrar til identifisering av barnet utover de som allerede kjenner saken, med den ekstra belastningen dette ville medført.

Slik utvalget ser det, er den sentrale presseetiske problemstillingen i denne saken knyttet til VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Det er opp til mediet å velge vinkling, men mediet må like fullt tilstrebe en balansert og riktig fremstilling. Når det handler om konflikter og sterke motsetninger, er det ekstra viktig å bestrebe seg på at ingen sentrale opplysninger blir utelatt, og at den angrepnes syn kommer tydelig frem.
Klager hevder at han gjentatte ganger presiserte overfor TV 2 at penger ikke var hovedårsaken til pengekravet, men at det var det eneste pressmiddelet han hadde mot mor for å få samvær med datteren. For klager var dette en sentral opplysning å få frem. PFU mener den også var relevant med tanke på publikums oppfatning av konflikten og saken. Utvalget konstaterer at utelatelsen av denne opplysningen, i kombinasjonen med påstander om pengeutpressing, ga en ensidig fremstilling som rammet klager unødig.

Videre minner PFU om at presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen, fra innsamling til presentasjon. Det er viktig at redaksjonene opptrer profesjonelt og aktsomt når egen journalistikk omtales, også utenfor eget medium.
Utvalget konstaterer at fremstillingen av konflikten mellom mor og far, utløste nedsettende leserkommentarer om far. PFU merker seg at TV 2s reporter ga sin tilslutning til en leserkommentar om at klager burde få «årets pappa-pris», ved å skrive «Nominér!». PFU viser til VVP 2.2, som pålegger redaksjonelle medarbeidere å verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet, og minner om at de ikke må opptre i sosiale medier på en slik måte at de kan fremstå som aktører på den ene partens vegne. Dette kan svekke tilliten til journalistikken. I dette tilfellet var reporterens kommentar uheldig, men etter en samlet vurdering konkluderer PFU med at ytringen ikke representerte et brudd på god presseskikk.

TV 2 har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 26. april 2022

Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård, Tove Lie,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Melissa Jocelyn Lesamana

 

Kortversjon for fremføring i relevant sendetid:
Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, konkluderer med at TV 2 brøt god presseskikk i et innslag på TV 2 Nyhetene. Innslaget omtalte at en norsk jente sitter fast på en karibisk øy sammen med moren, fordi faren nekter å godkjenne at hun får fornyet passet sitt. I reportasjen het det at faren ikke vil underskrive før moren betaler ham et større pengebeløp. Far hevder at penger ikke var hovedårsaken til pengekravet, men at det var det eneste pressmiddelet han hadde mot mor for å få samvær med datteren. PFU mener dette var en relevant opplysning å få frem med tanke på publikums oppfatning av konflikten og saken. Utelatelsen av opplysningen ga en ensidig fremstilling som rammet klager unødig, i strid med Vær Varsom-plakatens 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde.