Daniel Færøykavlen mot Lister/Lister24

PFU-sak 025/21


SAMMENDRAG:

Lister24 publiserte 30. januar 2021 en artikkel på nett med tittelen «Nærmer seg Gjenopptakelseskommisjonen».

I ingressen stod det:

«Spesialenheten for politisaker skal nylig ha avsluttet etterforskningen som Breaking Bad-lederen fra Lyngdal har begjært gjenopptatt.»

Artikkelen ble også publisert i papiravisen 2. februar.

Avisen publiserte 4. februar 2021 en rettelse om saken. Det stod blant annet:

«I vår omtale av en sak som muligens nærmer seg gjenopptakelse, publisert på

Lister24 lørdag og i papiravisen tirsdag, kom vi i skade for å omtale den omtalte

mannen som ‘Breaking Bad-lederen’ og ‘ligaleder’. Det er han selvsagt ikke.»

Rettelsen ble også publisert i papiravisen, 6. februar.

 

KLAGEN:

Klager er mannen som blir omtalt som «Breaking Bad-lederen». Han mener det er helt feil at han var leder i den omtalte ligaen, og han anfører brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

1.2, om å ivareta debatt og samfunnskritikk

1.5, om å beskytte enkeltmennesker og grupper

2.2, om dobbeltroller og redaksjonell uavhengighet

2.3, om bakenforliggende forhold

3.1, om åpne kilder

3.2, om opplysningskontroll og kildebredde

3.7, om sitatbruk

3.9, om hensynsfull arbeidsprosess

4.1, om saklighet og omtanke

4.3, om privatliv

4.4, om dekning for titler etc.

4.5, om forhåndsdom

4.7, om identifisering

Klager forteller at han for noen år siden ble dømt i en straffesak «der han var en brikke ut av totalt 100 personer». Klager har lenge kjempet for å få omgjort dommen, som var bakgrunnen for at Lister24 skrev om saken.

Klager forteller at han kun ble dømt for et økonomisk forhold, og at han ikke var noen lederskikkelse:

«Jeg har aldri hatt noe leder posisjon i denne saken eller ledet noe av virksomheten noe lister24 er godt kjent med».

Klager mener artikkelen direkte knytter ham som leder for narkotikasalg, noe han avviser at dommen innebar.

«Lyngdal er en liten plass og en sånn uetisk overskrift skaper store vansker og misforståelser lokalt», skriver klager.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Lister24 forteller at bakgrunnen for artikkelen var en stor, lokal narkotikasak som av flere medier ble omtalt som «Breaking Bad-saken». Saken er blitt omtalt forløpende i Lister24.

Om straffesaken mot klager, skriver avisen:

«Klager NN var først siktet i saken, men denne ble henlagt i september 2016. NN kontaktet da avisen og vi laget en sak der han fortalte sin historie og at saken hadde vært et mareritt for ham. Han stod ikke fram med navn og bilde, men samtykket til fotografering bakfra.

I september 2017 ble han imidlertid tiltalt for hvitvasking i forbindelse med den samme narkotikasaken. I desember samme år ble han dømt til ti måneders fengsel for dette i Lister tingrett.

Han anket dommen. Ved ankebehandlingen i november 2018 skjerpet Agder lagmannsrett straffen til ett års fengsel.

I etterkant har NN kjempet for å få saken sin gjenopptatt. Han hevder nå at han er nær ved å få gjennomslag for dette hos Gjenopptakelseskommisjonen. Saken som PFU-klagen omhandler gjelder vår omtale dette sistnevnte forholdet.»

Avisen opplyser at klager har valgt å stå frem med navn og bilde i Lyngdals Avis, men at han er blitt anonymisert i Lister24.

Videre forteller Lister24 at klager ble omtalt som «Breaking Bad-lederen» på grunn av «menneskelig svikt».

«Dette ble beklageligvis heller ikke fanget opp av desken – ei heller av redaktør og nyhetsleder. (…) Beklageligvis ble feilen heller ikke fanget opp på papirdesken.»

Først da klager sendte epost til ansvarlig redaktør, med varsel om søksmål, ble Lister24 gjort oppmerkerom på feilen, skriver avisen. Feilen ble rettet og beklaget så snart eposten var lest, opplyser redaktøren:

«Undertegnede var opptatt privat hele den aktuelle kvelden og så derfor ikke denne eposten før tidlig neste morgen. Det første jeg da gjorde var å gå inn og rette de feilaktige opplysningene i teksten. Saken ble oppdatert torsdag 4. februar kl. 07.05.

Etter morgenmøtet samme morgen, forfattet jeg en beklagelse som ble publisert på nett. Publiseringen skjedde kl. 09.38 torsdag 4. februar.»

Avisen sendte også en skriftlig beklagelse direkte til klager per epost. Redaktøren ringte i tillegg klager og beklaget muntlig.

Lister24 mener å ha fulgt Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.13, som sier at feil skal rettes snarest mulig. Redaksjonen handlet så snart de ble klar over feilen, understreker redaktøren.

Videre skriver avisen:

«Det forundrer oss at klager lot det gå så lang tid før han valgte å ta kontakt og gjøre oss oppmerksom på feilen. Det skjedde først 4 og et halvt døgn etter første publisering. Grunnen til at det gikk noen timer fra eposten hans ble sendt til rettelse ble gjort og beklagelse publisert og sendt, er redegjort for tidligere i dette tilsvar.»

Avisen opplyser at de har tatt lærdom av saken og at rutiner er skjerpet på både reporternivå og desken.

 

Klager hadde ingen flere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Lister24 skrev om en mann som jobbet for å få en dom gjenopptatt i Gjenopptakelseskommisjonen. Mannen var dømt for hvitvasking i forbindelse med en narkotikasak som har gått under navnet «Breaking Bad-saken» i pressen. Lister24 omtalte ham som «Breaking Bad-lederen» og «ligaleder». Fem dager senere publiserte avisen en rettelse, der de skrev at han «selvsagt ikke» var leder av ligaen.

Klager er den omtalte mannen. Han understreker at det er helt feil at han ledet en narkotikaliga. Han opplever den feilaktige omtalen svært rammende. Han skriver at artikkelen fremstiller ham som leder for narkotikasalg når sannheten er at han bare er dømt for økonomiske forhold, en dom han på publiseringstidspunktet jobbet med å få omgjort. Ifølge klager var artikkelen forhåndsdømmende, usaklig og uten omtanke. Klager mener også at han urettmessig er blitt identifisert i artikkelen.

Lister24 innrømmer å ha skrevet feil, og opplyser at feilen ble gjort på grunn av «menneskelig svikt». Avisen rettet feilen så snart klager gjorde redaktøren oppmerksom på den. Klager sendte epost til ansvarlig redaktør fire dager etter publisering, og feilen ble rettet tidlig neste morgen, da redaktøren hadde fått lest eposten, opplyser avisen. Feilen er både beklaget på trykk og direkte overfor klager, opplyser avisen videre. Lister24 mener å ha fulgt Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.13, som ber mediene rette og eventuelt beklage feil snarest mulig. Avisen understreker at klager er anonymisert, og opplyser at han selv har stått frem med navn og bilde i et annet medium.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kan ikke se at Lister24 urettmessig har identifisert klager. Når klager selv har latt seg intervjue med fullt navn og bilde i en annen avis, mener PFU han ikke samtidig kan kreve anonymisering i Lister24. Utvalget noterer seg for øvrig at klager ikke var navngitt i den påklagede artikkelen.

PFU mener det sentrale i saken er feilen som Lister24 publiserte. Utvalget merker seg at partene er enig i at klager ikke har ledet en narkotikaliga, slik Lister24 skrev. PFU har forståelse for at klager opplevde den feilaktige opplysningen rammende, og utvalget viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2, som krever at mediene kontrollerer at opplysninger er korrekte før publisering.

PFU merker seg videre at Lister24 rettet og beklaget feilen da klager gjorde redaktøren oppmerksom på den. Dette var i tråd med VVP 4.13, som ber pressen rette og eventuelt beklage feilaktige opplysninger snarest mulig. PFU mener imidlertid at den publiserte feilen var av en slik alvorsgrad at rettelsen ikke veier opp for det opprinnelige overtrampet.

Lister24 har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Gunnar Kagge,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa J. Lesamana