Sydvaranger AS mot Sør-Varanger Avis

PFU-sak 024/19


SAMMENDRAG:

Sør-Varanger Avis (SVA) har publiserte flere artikler om gruveselskapet Sydvaranger.

Sydvaranger er et gruveselskap som ønsker å gjenoppta gruvedriften i Kirkenes. Selskapet hadde før publisering søkt om konsesjon hos Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF). Kommunestyret i Kirkenes hadde i juni 2018 gitt sin fulle tilslutning til videre gruvedrift. Den 23. januar 2019 mottok selskapet driftskonsesjon med vilkår fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF).

Den 26. januar 2019 ble det publisert en artikkel med tittelen «Forstår (ikke) DMF» og ingressen:

«Mens ordføreren ikke kan fatte og begripe hvordan Direktoratet for mineralforvaltning kan stoppe det kommunestyret har ønsket, mener noen bjørnevatnværinger at direktoratet bare gjør jobben sin».

Den 8. februar 2019 ble det publisert en artikkel som hadde følgende forsidetittel i papir: «Gruvenestor: – God jobb av direktoratet» og inne i avisen var tittelen: ««- DMF har behandlet Sydvaranger grundig» og ingressen:

«Einar Berg er en nestor ved Sydvarangers gruvekontor. Han støtter nå sine sambygdinger som sier at Direktoratet for mineralforvaltning gjør jobben sin.»

En underartikkel hadde tittelen: «Flere humper i veien mot ny drift. Utslipp må vurderes på nytt».

 Artiklene var skrevet av journalist i SVA, Rolf Randa, og var å finne både i nett- og papiravis.

KLAGEN:

Klager er gruveselskapet. Klager opplyser at Rolf Randa har hytte i Bjørnevatn-området. Han har vært en svært aktiv motstander av gruvedriften, og anses som part i saken. Det reageres på at han får lov til å skrive nyhetsartikler om selskapet. Klager skriver: «Han ble ansatt som journalist i Sør-Varanger Avis i desember, etter at han i lang tid har vært aktiv og offentlig motstander av gruvedriften. Han har før, både i kronikk i avisen Sagat (vedlagt), høringsuttalelse (vedlagt) og i email til en lang rekke hytteeiere (vedlagt) uttalt seg svært negativt om Sydvarangers planer.»

Klager har gjentatte ganger påpekt dette til redaksjonen i avisen, men ikke blitt hørt: «Vi får bare høre at alle har et forhold til Sydvaranger i Sør-Varanger kommune og at rolleblanding ikke er til å unngå.» Men klager viser til at det kun ble mottatt seks høringssvar fra private parter, og at Rolf Randa var én av dem: «I en kommune med 10.000 innbyggere gjør vel det ham til litt mer enn vanlig inhabil.»

Til slutt: «Vi har sagt til SVA at et minimumskrav må være at Rolf Randa forklarer hvordan han selv er part i saken, men mener vel egentlig at det ikke er riktig at han skriver om saken overhodet, gitt at han er en av dem som muligens må kompenseres økonomisk i forbindelse med oppstart.»

Klager viser til punktene 2.2 (dobbeltroller, inhabilitet) og 2.3 (åpenhet om bakenforliggende forhold) i Vær Varsom-plakaten (VVP).


TILSVARSRUNDEN:

Sør-Varanger Avis (SVA) opplyser at man etter PFU-klagen har startet med å opplyse om de private eiendomsinteressene for de to journalistene med privat eiendom/bolig i Bjørnevatn-området (se merking i vedlegg 4): «Dette er noe vi for så vidt ikke har noe imot å gjøre, og vi har vurdert både habilitet til å dekke gruvesaker, samt behovet for en slik bakgrunnsopplysning.»

Avisen mener likevel at den tidligere praksisen – uten merking – ikke var et brudd på god presseskikk. Dette fordi Rolf Randas innsigelser (høringssvar) i stor grad var behandlet og avgjort politisk i kommunestyret, da han begynte som journalist i avisen: «Vi kan derfor ikke se at det er noen pågående konflikt av vesentlig art her. Sånn vi tolker det, blir gruva bedt om å finne en minnelig ordning i sine videre planer for den aktuelle traseen til hyttetomter. Om det blir tale om økonomisk kompensasjon her er dette neppe snakk om beløp eller uenighet som har potensiale for noen rettslig konflikt e.l.»

Avisen peker også på at for Randas del er det «ikke snakk om næringsinteresser, politiske

bindinger eller økonomiske bindinger. Randa har per i dag ingen verv/talsmann-roller knyttet til hytteforening e.l. Og vi mener at også journalister må kunne få lov til å ivareta egne interesser når det kommer til privatbolig og festet hyttetomt/vedteig som ikke brukes kommersielt på noen måte».

SVA skriver videre at gruvedriften har vært en altomfattende del av samfunnslivet i Sør-Varanger kommune i over 100 år, og at det nesten er umulig å ikke være berørt av denne: «At enhver privat befatning med gruva, enten via private bekjentskaper eller hva man mener om ulike miljøspørsmål, skulle diskvalifisere noen fra å skrive om Sydvaranger, ville gi helt umulige vilkår for å rekruttere journalister til en lokalavis. Da måtte vi i så fall basert oss på å overlate all dekning av gruvestoff til nyankomne journalister som ikke har noen bindinger overhodet. Eventuelt pendlere som ikke er bosatt i kommunen. Og da er det i hvert fall vanskelig å bygge opp noen kompetanse på fagfeltet i redaksjonen.»

Avisen ser likevel at Rolf Randa, på papiret, er en mer deltakende part når det er snakk om avgrensende eiendom, «og ikke eksempelvis bare at man bor i nærområdet og mener noe om utsyn og friluftsområder. Men som nevnt er vår anførsel altså at hans innsigelse må anses som ferdig behandlet ved det lokale vedtaket». Det er likevel ikke noe problem for avisen å opplyse om private anliggender for journalister, men avisen ønsker en avklaring fra PFU:

«Skal artiklene merkes for all framtid i Randas tilfelle? Og mener utvalget at vi skal opplyse om andre i redaksjonen med eiendom i nærheten av gruva? Vi kan ikke finne noen direkte sammenlignbar sak tidligere behandlet i utvalget om dette. Det kan være utfordrende for journalister/redaktører som har levd og virket i et lokalsamfunn store deler av livet, å gjøre slike avveiinger. Noe av den samme problemstillingen dukker eksempelvis også opp hvis man ansetter en journalist med bakgrunn i miljøorganisasjoner, som kan ha hatt sterke meninger i den sammenhengen.»

Når det gjelder det vedlagte leserinnlegg og den private eposten, skriver avisen at det er vanskelig å svare for ytringer i private kanaler og andre medier som skjedde før han ble ansatt i redaksjonen.

Klager presiserer at selskapet ikke mener at alle journalister som har noen som helst befatning med Sydvaranger, skulle diskvalifiseres fra å skrive om Sydvaranger: «Faktisk fremstår de seneste tiders saksopplysning fra SVA om annen journalist (etter denne klagen på Rolf Randas habilitet) litt overdrevet for oss», jf. følgende merking: «(SVA gjør oppmerksom på at journalist Yngve Grønvik er bosatt i Bjørnevatn, og følgelig har privateiendom som vil kunne bli påvirket av ny, utvidet gruvedrift i nærliggende områder. Red.)»

Klagers poeng er at Rolf Randas engasjement for saken er velkjent: «Det er ikke kun Sydvaranger som har reagert på denne rolleblandingen. Rolf Randas innstilling til Sydvaranger går klart frem av vedleggene til Sydvarangers PFU-klage som vi ber PFU referere til.»  Klager mener Rolf Randa har vært svært aktiv i sine meninger, også etter det politiske vedtaket. Se eksempler nedenfor.

Klager mener det ikke kan være vanskelig for SVA å bedømme habilitet

etter «ytringer i private kanaler og andre medier i en periode før vedkommende ble ansatt i redaksjonen».»  Det vises f.eks. til at Rolf Randa også har skrevet leserinnlegg i SVA om denne saken, og det skjedde etter at kommunestyret hadde ferdigbehandlet saken (Vedlegg 1). Klager skriver: «[D] er altså ikke snakk om uttalelser kun i «andre medier». Dette var ytringer kun måneder før Rolf Randas ansettelse, og krever et minimum av research for å avdekke».

Klager viser også til protokollen fra Naturvernforbundet i Finnmarks årsmøte i 2018 (Vedlegg 2, side 2), hvor det ser ut til at Rolf Randa er medlem av valgkomiteen til Naturvernforbundet i Finnmark: «Naturvernforbundets innstilling til Sydvarangers planer er og har vært svært klare. Dette strider mot at Randa ikke skulle ha politiske bindinger slik det fremføres i tilsvaret, dersom den Rolf Randa som er fikk gjenvalg for to nye år i Naturvernforbundets valgkomité i 2018 er den samme Rolf Randa som jobber i Sør-Varanger Avis».

Den nevnte eposten fra Rolf Randa til Hytteforeningen er datert 10. september 2018, «altså mer enn fire måneder etter at Rolf Randa slik vi leser tilsvaret skulle ha slått seg til ro med kommunens vedtak». Og: «Vi henviser også til avisen Sagats gjengivelse av Rolf Randas Facebook-innlegg i forbindelse med at Sydvaranger fikk finansiering i oktober, altså mer enn fem måneder etter kommunens behandling (Vedlegg 3, side 5), og kun en måned før Rolf Randa ble journalist i SVA.»

Sør-Varanger Avis (SVA) presiserer at avisen mente at den formelle saksbehandlingen var avsluttet, før Rolf Randa begynte å skrive for SVA: «Med andre ord også muligheten for å påvirke konsesjonssaken i lokalpolitikken i noen retning.»

Videre, Randas leserinnlegg i SVA sto på trykk «før det på noe vis var kontakt vedr. jobb for avisa (Randa søkte på stilling en måneds tid i etterkant). Vi regner for øvrig med at journalister kan ha personlige meninger om politikk og samfunnsliv uten at det medfører inhabilitet».

Til slutt: «Journalisten har ikke hatt noe engasjement i Naturvernforbundet samtidig som han har skrevet for avisa. Det har heller ikke vært snakk om noen aktiv rolle i årene før dette, da noe slikt kunne ha kommet i konflikt med et engasjement Randa har hatt som rovviltkontakt for Statens Naturoppsyn (SNO).»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Sør-Varanger Avis’ nyhetsartikler om gruveselskapet Sydvaranger og arbeidet for å starte opp ny gruvedrift i Kirkenes. Selskapet har søkt om konsesjon til å utvinne malm flere steder, blant annet i Bjørnevatn-området.

Klager er Sydvaranger. Det opplyses at journalisten som har dekket saken, har hytte i Bjørnevatn, og har vært en svært aktiv og offentlig motstander av gruvedriften. Det vises til høringssvar, leserinnlegg, eposter og Facebook-innlegg der han har uttalt seg svært negativt om selskapets planer. Klager reagerer derfor på at han som part i saken, nå opererer som journalist og får skrive nyhetsartikler om dem. Klager anser journalisten for å være inhabil. Det vises til Vær Varsom-plakaten (VVP) 2.2 og 2.3.

Sør–Varanger Avis (SVA) har, etter PFU-klagen, startet å merke artiklene med journalistens private eiendomsinteresser i saken. Avisen mener likevel at den tidligere praksisen ikke var et brudd på god presseskikk. Dette fordi saken var behandlet og avgjort i kommunestyret da han begynte som journalist i avisen. Avisen mener en journalist må få lov til å private meninger om forhold før han blir ansatt. Det vises også til at det er vanskelig å finne noen i Sør-Varanger som er uberørt av denne gruvedriften.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) vil understreke at redaktøren avgjør hvem som skal skrive om en sak. Samtidig må mediene sørge for å bevare sin integritet, uavhengighet og troverdighet. Et helt kapittel i VVP er viet dette temaet. Publikum må kunne ha tillit til at det journalistiske arbeidet som gjøres i en redaksjon er uavhengig av journalistenes egne synspunkter og interesser, jf. VVP 2.2: «Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.»

Utvalget ser at journalisten har opptrådt som en svært aktiv part mot selskapet han nå dekker på nyhetsplass. Hans engasjement i saken er godt kjent, og ligger ikke langt tilbake i tid.

Utvalget mener derfor at det foreligger en dobbeltrolle og et motsetnings- og konfliktforhold mellom journalisten og selskapet som omtales, i strid med VVP 2.2.

Sør-Varanger Avis har brutt god presseskikk på punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo, 30. april 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Lars Helle, Liv Ekeberg,
Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes