Mads Andenæs pva. Begard Reza mot Nettavisen

PFU-sak 022/22


SAMMENDRAG:

Nettavisen publiserte 2. august 2021 en nyhetsartikkel om samfunnsdebattantane Begard Reza og Kjetil Rolness i Ytringsfrihetskommisjonen. Tittelen var: «VG beklager overfor Rolness».

I ingressen stod det:

«VG beklager nå sin opptreden når det gjelder påstander om klanderverdig oppførsel på et møte i Ytringsfrihetskommisjonen.»

I artikkelen ble det rettet kritikk mot VG for hvordan de håndterte kildekontakten med Kjetil Rolness, da han ble anklaget av Begard Reza for å latterliggjøre transpersoner. Nettavisen fortalte at Rolness avviste påstanden fra Reza.

 

KLAGEN:

Klager er jussprofessor Mads Andenæs, som klager med samtykke fra Begard Reza. Han mener Nettavisen har brutt god presseskikk på punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse, og punkt 4.15, om tilsvarsrett, i Vær Varsom-plakaten (VVP).

Klager opplyser at Reza ikke ble kontaktet av Nettavisen før publisering. Ifølge klager var det sterke beskyldninger i artikkelen som Reza burde fått muligheten til å imøtegå:

«Det fremmes i teksten, der VG-redaktør Sønstelie intervjues og Rolness-kronikken siteres utførlig, en rekke sterke beskyldninger (som Rezas Utrop-tekst viser er uriktige/misvisende). Disse beskyldningene fikk Reza ikke anledning til å imøtegå.»

Klager viser til følgende avsnitt i artikkelen:

«Reza trakk seg fra Ytringsfrihetskommisjonen tidligere i sommer, og en av begrunnelsene var hennes påstand om ubehagelige vitser om transseksuelle på det første møtet i kommisjonen. I kronikken til VG konkretiserer hun det slik:

‘Rolness begynte å snakke om sitt eget kjønnsorgan. De viste frem sine kjønnsorganer, under klærne, for å «dokumentere» at de var/ikke var transkvinner. Jeg ble helt satt ut av at noe slikt kan skje under arbeidet i en statlig kommisjon.’

Påstandene ble blankt avvist av både Rolness og den andre personen i kommisjonen som skal ha vært delaktig i episoden. Den er også ukjent for de andre medlemmene.»

Ifølge klager ble Reza stemplet som illiberal, irrasjonell og en trussel mot ytringsfrihet. Klager viser til sitatet fra Kjetil Rolness til slutt i artikkelen:

«’Skjønner organisasjonene i kunstlivet hva slags kampanje de støtter? Ser de ikke at trusselen mot ytringsfriheten ikke bare kommer fra kulturfiendtlige høyrekrefter, men også fra illiberale, irrasjonelle aktører i deres egne rekker?’»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

 

TILSVARSRUNDEN:

Nettavisen avviser at artikkelen utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor Begard Reza. Artikkelen må sees som del av en løpende debatt, og utløste heller tilsvarsretten, jf .VVP 4.15, ifølge Nettavisen. Nettavisen opplyser at Reza aldri har bedt om å slippe til med tilsvar.

Nettavisen opplyser for øvrig at det er feil at Reza ikke ble kontaktet av redaksjonen. Reza og hens organisasjon Salam Norge ble kontakte samme dag både på SMS og mail i forbindelse med en kommentarartikkel om samme tema, som ble publisert samme dag.

Rolness reaksjoner ble også redegjort for i kommentartikkelen, og denne ble sendt til klager i sin helhet før publisering, opplyser avisen:

«For å få Begard Rezas versjon før publisering, tok Nettavisen kontakt med både Reza og Salam Norge, både via mail og sms.

Denne mailen ble sendt 2. august kl 10.02 til Begard Reza, med adresse begard@salamnorge.no:

«Hei! Jeg har skrevet denne kommentaren, der du er omtalt, og vil gjerne høre din versjon før publisering. Fint om du kan ta kontakt med meg snarest, og helst innen en time, dersom du ønsker det. Mvh Erik Stephansen, politisk redaktør, Nettavisen»

Deretter ble hele kommentaren lagt ved i sin helhet, slik at alle påstander ble referert – også i kontekst.

Nesten likelydende mail ble også sendt til fungerende styreleder Henza Anwar, på henza@salamnorge.no.

I tillegg ble følgende melding sendt på sms, både til Reza og Anwar:

«Hei! Jeg har sendt deg en aviskommentar på mail, som jeg gjerne vil ha din kommentar på. Ring eller mail meg gjerne, mvh Erik Stephansen, politisk redaktør Nettavisen.»»

Nettavisen hørte ikke noe fra klager, ei heller i månedene som gikk frem mot klagen til PFU. Avisen viser til siste setning i VVP 4.14: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at parter ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.»

 

Klager fastholder at god presseskikk er brutt. Ifølge klager oppfyller ikke eposten som ble sendt i forbindelse med kommentarartikkelen klagers rett til samtidig imøtegåelse. Klager skriver:

«Det å ville «gjerne høre din versjon», er ikke tilbud om samtidig imøtegåelse. Det gir rett til å bli sitert i sin helhet. Stephansen sendte her kun en uformell beskjed, som vanskelig kan tas på alvor.»

Uansett var svarfristen for kort, mener klager, som viser til at nyhetsredaktør Erik Stephansen ba om svar «helst innen en time».

Klager skriver også:

«Det er heller ikke slik at en epost om en kommentarartikkel (selv om det hadde vært gitt et reelt tilbud om samtidig imøtegåelse) fritar Nettavisen fra å innhente kommentarer fra Reza til en journalistisk nyhetsartikkel senere på dagen.»

Ifølge klager gir det ikke mening at artikkelen var del av en løpende meningsutveksling:

«Den ene siden av ‘utvekslingen’ besto av sitering kun upubliserte/ikke-godkjente formuleringer fra Reza, samtidig som det ble unnlatt å innhente kommentarer fra Reza/Salam Norge for å få et korrekt faktabilde. Hun har ikke gitt tillatelse til deling av påståtte sitater fra et fortrolig kronikkutkast, jf Rezas Utrop-tekst i august.

Nettavisen har ikke bidratt til meningsutveksling, men til intern meningsmonolog.»

 

Nettavisen fastholder sitt syn, og skriver:

«At Andenæs først feilaktig påstår at Reza ikke fikk tilbud om samtidig imøtegåelse, for så å hevde at tilbudet ikke ‘kan tas på alvor’, er uredelig. VVP setter ingen krav om konkret ordlyd i slike tilbud, og uttrykt ønske om å høre ‘din versjon’ er et fullgodt forsøk på å bringe eventuelle feilaktige fakta på det rene.»

Når det gjelder tidsfristen som klager reagerer på, skriver Nettavisen at det er vanlig sette frist.

«Om fristen oppfattes for kort, er det vanlig å bli enige om en utvidet frist. I dette tilfellet var det helt taust fra både Reza og hennes organisasjon», skriver Nettavisen.

Nettavisen skriver også:

«Siden Nettavisen ikke fikk svar på den første forespørselen, var det logisk å gå ut fra at tausheten også gjaldt en påfølgende nyhetsartikkel – der noen få av de samme påstandene ble gjengitt. Vi presiserer i tillegg igjen at den innklagede nyhetsartikkelen må oppfattes å være del av en løpende debatt – der kravet om samtidig imøtegåelse ikke gjelder.»

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Nettavisen der Verdens Gang (VG) fikk kritikk for håndteringen av en upublisert kronikk av Begard Reza. Reza anklaget i kronikken Kjetil Rolness og et annet medlem av Ytringsfrihetskommisjonen for å ha latterliggjort transpersoner.

Klager er Mads Andenæs, med samtykke fra Begard Reza. Klager mener Reza hadde krav på samtidig imøtegåelse fordi Nettavisen gjenga beskyldninger om at hen snakket usant i den upubliserte kronikken. Ifølge klager ble Reza også beskyldt for å være illiberal, irrasjonell og en trussel mot ytringsfriheten.

Nettavisen mener Reza ikke hadde krav på samtidig imøtegåelse. Publiseringen var del av en løpende debatt, og utløste heller rett til tilsvar i etterkant, fremholder avisen. Nettavisen opplyser at Reza likevel ble kontaktet før publisering. Det skjedde i forbindelse med en kronikk av avisens politiske redaktør, som inneholdt de samme opplysningene som klager reagerer på i den påklagede nyhetsartikkelen, og som ble publisert samme dag. Reza fikk hele kronikken tilsendt, skriver Nettavisen.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få mulighet til å imøtegå faktiske opplysninger. Det betyr at imøtegåelsesretten utløses dersom beskyldningene både er sterke og inneholder faktiske opplysninger.

PFU merker seg at den påklagede artikkelen først og fremst var rettet mot VGs håndtering av saken. Publiseringen inneholdt også opplysninger om Begard Rezas upubliserte kronikk, og Kjetil Rolness’ svar på denne, men PFU finner ikke at det utløste rett til samtidig imøtegåelse overfor Reza. At Rolness har avvist hens anklage mot ham, er i seg selv ikke en sterk beskyldning. De øvrige sitatene fra Rolness, leser PFU som meninger og karakteristikker, ikke sterke beskyldninger av faktisk art. Dette utløste heller tilsvarsrett i etterkant, jf. VVP 4.15, og PFU legger til grunn at et slikt tilsvar ville blitt publisert dersom Reza hadde bedt om det.

Nettavisen har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 31. august 2022

Anne Weider Aasen,
Frode Hansen, Gunnar Kagge, Ellen Ophaug,
Ingrid Rosendorf Joys, Melissa Jocelyn Lesamana, Øyvind Kvalnes