Thor Foss mot NRK

PFU-sak 021/08


SAMMENDRAG:

NRK TV sendte 15. desember 2007(NRK2) og 6. januar 2008 (NRK 1) den halvannen time lange amerikanske dokumentarfilmen «The Bridge» fra 2006. Filmen tar utgangspunkt i det store antall mennesker som årlig tar sitt eget liv ved å hoppe fra Golden Gate-broen i San Francisco. I 2004 ble det filmet nærmest kontinuerlig ved broen, og resultatet ble opptak med de fleste av Golden Gate-selvmordene som ble begått det året. I tillegg ble det gjort 100 timer intervjuer og samtaler med pårørende og venner av de avdøde, foruten med tilfeldige vitner og med personer som har forsøkt å ta livet av seg.

KLAGEN:

Klageren, Thor Foss, mener NRK ved å sende «The Bridge» har gjort seg skyldig i brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.9, siste ledd, der det heter: «Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.» Klageren skriver:

«I dokumentarfilmen omtaler etterlatte selvmordsutøvernes sin oppførsel, problemer og konflikter inngående, og på en slik måte at fare for at andre i livskrise meget lett vil kunne identifisere seg med selvmordsutøveren og bruke samme løsning på sin krisesituasjon.»

«Selvmordsmetoden ved å hoppe fra broen vises gjentatte ganger i dokumentarfilmen. Og når det ved kryssklipping mellom selvmordshopp og de etterlatte som snakker om
avdødes problemer, er det en meget sterk og suggererende beskrivelse av en konkret selvmordsmetode. Dokumentarfilmen vil derfor kunne bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

«Utover selve klagen viser jeg til PFU-sak 186/02 hvor jeg klaget Dagbladet inn for PFU av samme grunn som denne klagen. Uvalget uttalte i sitt sammendrag i 2002: ”Det klageren er opptatt av, er imidlertid ikke belastningen for pårørende eller den avdødes ettermæle, men faren for
smitteeffekt. Utvalget anser at dette er et hensyn som pressen må være seg bevisst i sin dekning av selvmord.” Senere har Vær Varsomplakaten 4.9 blitt endret, og det har blitt utarbeidet en omfattende veileder for omtale av selvmord. Jeg er veldig positiv til de endringer som er gjort i 4.9. Og veilederen er utformet slik at journalister og redaktører nå må sette seg bedre inn i hva som er god selvmordsomtale.»

«I veilederen er det også henvist til WHO, som i 2000 utarbeidet råd til medier om omtale av selvmord. WHO sitt førstepunkt lyder: ”Vær forsiktig med å publisere selvmordsmetode, brev eller bilder fra åstedet. Særlig detaljert beskrivelse av metode regnes som en faktor som kan bidra til imiterende atferd hos andre selvmordstruede personer.”»

«Jeg er positiv til omtale av selvmord både i enkeltsaker og som et tema, men dokumentarprogrammet ”The Bridge” er etter min oppfatning både en feil og farlig måte å omtale selvmord p养.

TILSVARRUNDEN:

NRK påpeker innledningsvis at filmkontrollens aldersgrense for «The Bridge» er 18 år og at begge sendinger gikk etter kl. 21 om kvelden.

«Filmen ble sendt etter en grundig vurdering hos TV-Kringkaster. Vær Varsom-plakatens nye formulering (4.9) om omtale av selvmord er utformet med det mål at publiseringen ikke skal bidra til å utløse flere selvmordshandlinger, men samtidig gi rom for nødvendig omtale. Vi mener at ved å sende denne filmen er sannsynligheten for å bidra til å hindre nye selvmord langt større enn at vi inspirerer til å imitere metoden som er tema i filmen.»

«I Norge ble filmen først vist på Bergen Internasjonale filmfestival, (BIFF). Bakgrunnen for dette var at pårørendeorganisasjonen LEVE (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) v. Monica Østereng henvendte seg til festivalens leder Tor Fosse med en oppfordring om å vise filmen på festivalen i oktober 2006. I Bergen er det mange som tar livet sitt ved å hoppe ut fra de høye broene i distriktet og Monica Østereng mistet selv en bror på denne måten. Sammen med Jarle Veland som er prest i området, gikk de ut med en oppfordring til publikum om å se filmen. Selv om de hadde visse forbehold mener de at filmen forebygger selvmord i større grad enn den inspirerer til det.»

NRK viser her til vedlagt utskrift av artikkel fra Dagbladets nettsider (vedlegg 2).

«Det er skrevet en lang rekke kritikker av filmen, og de aller fleste konkluderer med at filmen er kontroversiell men viktig. Den tar for seg en rekke temaer i tilknytning til selvmord, historisk, religiøst og ikke minst når det gjelder behovet for dialog, forståelse og
omsorg. Filmen får av de fleste ros for aldri å bli spekulativ og overfladisk. (…) Finn Skårderud hadde 15. nov. 2007 en kronikk i Dagbladet hvor han presiserer at filmen er ”tillitvekkende i sin utforskende ambisjon og sobre gjennomføring. Og vi sitter klokere tilbake.» (Vedlegg 3).

Det vises også til bladet Oslokinos omtale, der det bl.a. heter: «”The Bridge” er fri for eksperter med sosiologiske forklaringer på selvmord – filmen er ført og fremst en respektfull og gripende fortelling om dem som endte livet sitt ved broen.» (Vedlegg 4).

NRK peker videre på at filmen er vist på en lang rekke festivaler og har mottatt priser. «I tillegg til visningene på BIFF er filmen vist på norske kinoer og distribuert på DVD.» «Vi mener at det er i samsvar med vår oppgave som allmennkringkaster å forsøke å sørge for at filmer som får så mye omtale skal vises for et fjernsynspublikum.»

«Etter sending ser vi at det er kommet svært få henvendelser til NRKs publikumsservice om ”The Bridge”. Pr. 4.2.08 er det registrert tre henvendelser, en forespørsel om repisesending, en som mener at NRK burde oppgitt et kontakttelefonnummer for eksempel til LEVE og en med den aktuelle PFU-klagen.»

Når det gjelder å vurdere filmen opp mot Vær Varsom-plakaten, mener NRK at punkt 4.9 må leses som «en helhet hvor informasjonsbehovet må veies opp mot risikoen for at vi bidrar til å løse ut flere selvmord». «Dette er i samsvar med Vær Varsom-plakatens overordnede intensjon.» Angående beskrivelse av selvmordsmetode, anser NRK at «velkjente og mye brukte metoder må få en viss omtale i mediene slik at de blir gjenkjennelige for flest mulig». «Med dette kan det skapes en høyere grad av aktsomhet hos de nærmeste og utenforstående slik at vi i større grad kan bidra til å hindre at et menneske tar livet sitt.»

NRK mener «mulighetene for omtale og innsikt i spørsmålene om selvmord vil reduseres kraftig hvis PFU velger å gi medhold til klageren i denne saken». «Innenfor fiksjon og drama møter vi ofte omtale eller beskrivelse av selvmord. Et viktig spørsmål for PFU vil være å vurdere smitteeffekt innenfor drama i forhold til effekten av en dokumentarfilm som ”The Bridge”. Etter vår mening vil PFU ved å gi klageren medhold skape betydelige prinsipielle problemer.»

Klageren ser det som en ubegrunnet påstand når NRK hevder at filmen kan bidra til å hindre nye selvmord, og hevder det ikke finnes noen undersøkelser som kan understøtte en slik påstand. Han viser til nettartikler som tvert imot omtaler en sterk økning i antallet selvmord og selvmordsforsøk fra Golden Gate Bridge etter at dokumentaren ble vist i San Francisco.

Når det gjelder NRKs anførsel om den store utbredelsen filmen har hatt, hevder klageren at det – foruten i Norge – bare er i England den er vist i TV. «NRK er altså tidlig ute med å vise filmen. Uansett hvor mange land som viser filmen på TV, skal en TV-visning i Norge vurderes ut fra de reglene som gjelder i Norge. (…) For meg er det en stor forskjell [å] vise dokumentaren for et begrenset antall personer på en filmfestival og [å] kringkaste den på tv.»

Etter å ha lest NRKs vedlegg 2, ”Ber folk se selvmord-film”, ønsker klageren å fremheve det presten Jarle Veland uttaler under mellomtittelen ”- Betenkelig start”:

«Først og fremst er den veldig godt laget. Men første del gjorde meg svært betenkt, med vakker musikk og flotte landskapsbilder av bro og sund, og der de pårørende viste stor forståelse for selvmordene. Hele prosjektet kunne faktisk virke som oppmuntrende i forhold til selvmord. Men det snudde underveis, sier Veland.»

Klageren mener «etterlatte etter selvmord og mennesker som er i ferd med å ta sitt eget liv vil ha helt forskjellig oppfattelse av dokumentaren». «Personer som er i en psykisk livskrise og tenker på selvmord, er ikke i mental balanse og de tenker ikke rasjonelt.» Her viser klageren til en beskrivelse av tankemønstre hos suicidale, hentet fra boken «Å forstå og forklare selvmordsatferd».

Angående henvisningen til Finn Skårderuds kronikk i Dagbladet, påpeker klageren at det bare er et kort sitat som er tatt med i NRKs tilsvar, «mens Skårderud fortsetter i neste setning som følger: ”Men vi kan jo aldri helt vite hva filmen kan gjøre for den enkelte som kjemper med sitt eget selvmord; om veien til den røde broen blir kortere eller lengre.”»

Klageren ser «ingen konflikt mellom å ivareta informasjonsbehovet og samtidig ivareta kravet om å unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmord». «Og det er for meg også klart, at når PFU ved sine nye regler ved omtale av selvmord ønsker større åpenhet så må redaktører, journalister og programskapere øke sine kunnskaper om selvmord betraktelig.»

Imidlertid anser ikke klageren at «manglende kjennskap til selvmordsmetoder» er problemet for etterlatte og utenforstående, «men i det hele tatt å forstå at noen i den nære omgangskretsen er i ferd med å ta sitt eget liv».

For øvrig går klageren sterkt i rette med NRKs påstand om at «mulighetene for omtale og innsikt i spørsmålene om selvmord vil reduseres kraftig hvis PFU velger å gi medhold til klageren i denne saken». Her velger klageren å sitere fra en artikkel av Lars Mehlum i Suicidologi nr. 3 i 2000:

«Vi innser at disse forholdsreglene kan oppleves innskrenkende på fri utøvelse av pressens virksomhet, ja som angrep på pressefriheten. Dette er ikke hensikten. Men alle massemedier må ta inn over seg de påviste sammenhenger mellom uheldig omtale av selvmord i media og økt risiko for imiterende selvmordshandlinger blant risikoutsatte individer. Alle ansvarlige mediefolk bør bidra til å unngå en utglidning på dette området.»

Når det gjelder smitteeffekt etter presseomtale, viser klageren også til en artikkel i Berlingske Tidende, om en selvmordsbølge i byen Bridgend i Wales, der 17 personer under 27 år angivelig har tatt sitt liv «de siste årene».

NRK kan ikke se at klagerens henvisning til erfaringer fra USA har direkte relevans til norske forhold. «Golden Gate Bridge er ikke noe landemerke i Norge og har ikke den ikoniske effekten som den har i USA. Helt siden 1937 har brua vært et beryktet sted på
grunn av alle selvmordene, og er den brua i verden som har desidert flest selvmordstilfeller (1937-2005: Ca 1200 selvmord). Den representerer derfor noe helt spesielt i verdenssammenheng.»

Det anføres også at det ikke er kommet henvendelser til NRK som tyder på at det er noen sammenheng mellom sendingene av «The Bridge» og selvmord i Norge.

For øvrig viser NRK igjen til organisasjonen LEVE og at den «gjennom flere år [har] fokusert på medias manglende omtale av selvmord». «De mener at selvmord som trussel mot folkehelsen fortjener en langt større plass i samfunnsdebatten enn det som er tilfelle i dag. Vi er kjent med at ”The Bridge” vil bli brukt av LEVE i forbindelse med Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september 2008.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder NRKs sending av den halvannen time lange amerikanske dokumentarfilmen «The Bridge», om de mange som hvert år tar sitt eget liv ved å hoppe fra Golden Gate-broen i San Francisco. I 2004 ble det filmet nærmest kontinuerlig ved broen, og resultatet ble opptak med de fleste selvmordene som ble begått det året. Klageren reagerer som privatperson, idet han mener sendingen av dokumentaren må bryte med siste ledd i Vær Varsom-plakatens punkt 4.9, der det heter: «Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger.»

NRK forsvarer sendingen fullt ut, og viser til den oppmerksomhet og anerkjennelse filmen har fått internasjonalt. Slik NRK ser det, må det nettopp være en allmennkringkasters oppgave å sørge for at filmer som får så mye rosende omtale, også vises for et fjernsynspublikum. Etter NRKs mening er det dessuten mer sannsynlig at dokumentaren bidrar til å hindre nye selvmord enn at den inspirerer til å imitere metoden som er temaet.

Pressens Faglige Utvalg må uten videre fastslå at visningen av «The Bridge» for et stort TV-publikum griper direkte inn i den debatt det i mediesammenheng lenge har vært om sannsynligheten av smitteeffekt ved detaljert omtale av selvmordsmetoder. Skismaet mellom økt åpenhet og risikoen for flere selvmordshandlinger lå da også til grunn for siste revisjon av Vær Varsom-plakatens punkt 4.9, med tilføyelse av den formulering som klageren siterer. På denne bakgrunn er den amerikanske dokumentaren utvilsomt et velegnet utgangpunkt for ytterligere å bringe debatten videre.

Isolert sett har klageren selvsagt rett i at «The Bridge» framstår som presseetisk problematisk, ut fra den aktuelle formuleringen i Vær Varsom-plakaten. Etter utvalgets mening lar det seg samtidig ikke overse at dokumentaren framstår som et ansvarlig filmatisk arbeid om selvmord som fenomen. Utvalget legger vekt på filmens underliggende varhet og tone som vitner om respekt for temaets alvor. Det er også grunn til å bemerke at dokumentaren i hovedsak unngår det spekulative, og at selvmordhandlingene som vises, gjennomgående blir veid opp mot de etterlattes fortellinger. Ut fra dette anser utvalget at filmen må betraktes som et viktig dokument i en debatt av stor samfunnsmessig betydning.

Samtidig mener utvalget at filmen så konkret framstiller en bestemt selvmordsmetode at flere scener i filmen faller innenfor det Vær Varsom-plakaten oppfordrer pressen til å unngå. Videre mener utvalget at NRK med fordel kunne ha knyttet visningen til informasjon om hvor man kan søke hjelp til å forebygge selvmord. Når utvalget likevel ikke mener at NRK har brutt god presseskikk, selv om enkeltinnslag i filmen åpenbart er kritikkverdige, er det fordi det kritikkverdige inngår i en helhetlig dokumentar av kunstnerisk og informativ verdi.

Utvalget oppfordrer med dette redaksjoner som overveier å vise denne type filmer, om å vurdere nøye om og i så fall hvordan og når de bør vises.

Etter en samlet vurdering finner utvalget at NRK ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Kirsti Nielsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Henrik Syse