Tor R. Kylleberg mot Farsunds Avis

PFU-sak 021/00


SAMMENDRAG: Farsunds Avis hadde 29. oktober 1999 et førstesideoppslag med tittelen » Byggearbeider på annen manns grunn «. I ingressen het det:
» VEIEN TIL moloen i Haugestranda har vært stengt i ukevis av store armeringsjern og forskalinger. En person har nemlig begynt å bygge på annen manns grunn, og har dermed stengt adkomsten til det offentlige kaiområde.
FOLK PÅ Østre Hauge og Torp har tatt kontakt med Havnevesenet. Saken har gått fra etat til etat. Både teknisk etat, havnevesenet, Kystverket og politiet har vært inne i bildet, uten at noe er blitt gjort. Onsdag kveld tok fastboende saken i egne hender.
HVEM HAR ansvaret, spør Harry Hansen, som sammen med grunneier André Mosvold har begynt å fjerne armeringen i Haugestranda. Han finner det underlig at ikke noe konkret er blitt foretatt i saken, siden alle har veirett i Haugestranda. »
Oppslaget var illustrert med et stort bilde av Harry Hansen, mens den omtalte armering og forskaling skimtes i bakgrunnen.
Inne i avisen ble en hel nyhetsside brukt på saken, som i det vesentlige framstår som et intervju med Harry Hansen. Han er igjen avbildet på «byggeplassen». Under tittelen
» Ulovlig bygging stenger moloen i Haugestranda » ble det også her referert til «en person» som skulle stå bak byggearbeidene, og avisen opplyste: » Grunneieren eller gjerningsmannen var i går ikke tilgjengelige for kommentar. »
I et avsnitt het det dessuten:
» For to dager siden sendte imidlertid Kystverket et brev til eieren av tomten hvor det er påbegynt byggearbeid. De ville informere ham om de ulovlige arbeidene på kaia, og understreker at de ikke kan akseptere byggingen midt i veien. Det er ikke eieren selv som har satt i gang med arbeidene som har medført at veien er stengt til moloen og en allmenningskai. Mannen som står bak, hevder derimot at han har eiendomsrett til område, og at grensene for Allmenningen er blitt endret for noen år siden. »
Videre opplyser avisen at «mannen som har begynt med byggearbeidene skal ha lovet å fjerne materialene i forrige uke for at Kystverket skal kunne utføre vedlikeholdsarbeid på moloen i denne uken.» Ifølge den intervjuede Harry Hansen har ikke mannen som har gjort jobben «noen utøvelsesrett i stranda».

KLAGEN: Klageren , Tor R. Kylleberg, er mannen som har utført de angivelig ulovlige bygge-arbeidene. Han forteller hvordan avisoppslaget kom overraskende på ham, siden det var i full forståelse med sønnen – som skal være grunneieren – å «legge et sementlag over en eiendom som er utlagt til brygge og plass for båtbu.» Og klageren forklarer videre:
«Etter å ha lest stykket i Farsunds Avis tok jeg kontakt med ansvarlig redaktør Gunvald Justnæs. Jeg henviste til stykket samtidig som jeg klargjorde at alle de opplysningene som var gjengitt i avisen var uriktige. Jeg fikk da beskjed om at avisen ikke var interessert i min versjon. Jeg prøvde da å få inn et stykke som ville tvinge avisen til å gå de påståtte påstander etter i sømmene. Det var også med bevis på at mine påstander var rette. Dette stykket ble nektet inntatt av Steinar Spjelkaviknes redaktør/disponent, han mente det var for provoserende .»
Klageren opplyser at det i redaksjonen ble tatt kopier av materialet han hadde med seg, foruten at det ble lagt fram bilder – tatt av avisen – som «viste at veien aldrig hadde vært stengt». «Vi var på befaring hvor det ble påvist alt jeg fremsatte. Spjelkaviknes lovet da at han selv skulle ta seg av saken. Han sa at avisen hadde ansvar for hva feile opplysninger de hadde fremsatt . Dette skulle bli rettet opp, dette skulle han selv ta seg av.»
Ved senere henvendelse til redaktøren skal klageren imidlertid fått vite «at han nå var lei meg og saken min, han ville ikke gjøre noe for å få frem sannheten i sin avis». 11. desember, nær halvannen måned etter det opprinnelige oppslaget, fikk klageren likevel et tilsvar på trykk, under tittelen » Sannhetens dag? «. «Men avisen nekter fortsatt å selv rette opp de uriktige opplysninger som er fremsatt.»
Senere har klageren hatt ytterligere et innlegg på trykk i Farsunds Avis, med spørsmål om avisen driver sensur. 14. januar svarte redaktør Spjelkaviknes på dette. På bakgrunn av redaktørens svar finner klageren det riktig å henvende seg til PFU.

SPØRSMÅL TIL AVISEN: Sekretariatet ba i første omgang om å få tilsendt de artikler og innlegg som berøres av klagebrevet. «Mener avisen det foreligger tilleggsopplysninger sekretariatet bør kjenne til innen klagegrunnlaget vurderes, ber vi også om at slike sendes oss.»

Farsunds Avis oversendte artiklene, og påpekte i følgebrev at klageren også har ytret seg i avisens innringerspalte «På tråden». Videre gir redaktør Spjelkaviknes en framstilling av saken, slik avisen ser den:
«Bakgrunnen var at det var satt opp en forskaling som hindret adkomst til offentlig brygge/molo. Forskalingen var satt opp av Tor R. Kylleberg på en måte som gjorde at ferdsel forbi stedet ble hindret for ikke å si umuliggjort. I etterkant av dette gjorde Kylleberg flere henvendelser til avisen med påstander om at artikkelen inneholdt feil. Han var i kontakt med redaktører og journalister. Hans viktigste påstand var at veien ikke hadde vært stengt. Han krevde å få på trykk sin versjon av saken hvilket jeg sa ja til i form av leserinnlegg .»
Redaktøren forteller videre at da klageren «presenterte sitt leserbrev inneholdt dette så kraftige beskyldninger mot en navngitt person (Harry Hansen) at jeg ikke ville trykke det uten at personbeskyldningene ble tatt ut . Jeg forklarte ham dette hvorpå han reiste seg brått, grep manuskriptet ut av hendene mine og forlot mitt kontor i raseri. Senere presenterte han etter avtale med meg en ny versjon av sitt syn på saken, dette kom på trykk et par dager senere .»
Ifølge redaktøren kom klageren igjen til avisen «og gjentok at vi måtte rette opp det som kom frem i artikkelen 29. oktober». «Jeg lyttet til ham og var til og med på befaring for å se på stedet som har skapt strid. (?) I ettertid har det vist seg at journalisten tok et meget illustrerende bilde av forskalingen, men dette bildet ble ikke brukt i reportasjen. Jeg har imidlertid kjørt ut en kopi (vedlagt). Den viser etter min mening klart at forskalingen har vanskeliggjort om ikke umuliggjort passasje på ordinært vis. Dette er offentlig vei/brygge/molo. »

TILSVARSRUNDE: Sekretariatet satte etter dette ordinær tilsvarsrunde i gang, og ba spesielt avisen opplyse om redaksjonen var klar over de reelle eiendomsforholdene knyttet til klagerens byggearbeider, forut for reportasjen 26. oktober. «Dvs.: Om avisen bygget på den intervjuede naboens framstilling eller om det ble gjort selvstendige undersøkelser. Vi vil også gjerne høre hvilke anstrengelser som fra avisens side ble gjort for å innhente kommentarer fra klageren til den samme reportasjen, selv om han ikke ble navngitt.»
Farsunds Avis bekrefter i sitt formelle tilsvar at den aktuelle eiendommen tilhører klagerens sønn, «men som Kylleberg hevder å ha eiendomsrett til». «Forskaling og armering var delvis plassert på klausulert areal for offentlig allmenning noe Kystverket ikke kunne akseptere.» (Kopi av brev fra Kystverket til klagerens sønn vedlagt). «I brevet fremgår det også at forskalingen er lovet fjernet innen uke 42.»
Redaktøren påpeker at «dette brevet var den direkte bakgrunn for at Farsunds Avis laget reportasje om saken. Vi hadde fått mange henvendelser fra berørte naboer tidligere. Deres hovedanliggende var at ingenting ble gjort fra det offentliges side. (?) Avisen har ikke identifisert mannen som har stått for stengingen, det har han selv sørget for senere , men lagt vekt på faktaforhold som fremgår av brevet fra Kystverket samt samtaler med naboer.»
Ifølge avisen skal journalisten, før reportasjen kom på trykk, ha gjort flere forsøk på komme i kontakt med klageren og hans sønn, uten å lykkes. «Vi mente likevel at saken sto på egne bein. Grunneier hadde åpenbart ikke noe med stengingen å gjøre, mens Kylleberg etter vår mening ikke hadde noen rettigheter i området.»
Deretter skriver redaktøren:
» Det er riktig at Kylleberg i forbindelse med fotografering av Harry Hansen, oppholdt seg på stedet. Men han snakket ikke med journalisten slik han hevder i vår innringerspalte. (Kopi vedlagt). Det var umulig med dialog ettersom Kylleberg var opptatt av å true Harry Hansen på juling. Det var i denne atmosfære mer naturlig for journalisten å forsøke å ta kontakt pr. telefon på et senere tidspunkt. Det var imidlertid ikke mulig gjennom opplysningstjenesten å finne frem til Kyllebergs telefonnummer .»
Og redaktøren konkluderer slik:
«Jeg kan ikke se at det er påvist faktafeil i reportasjen. Følgelig er det ikke grunnlag for rettelser eller korrigeringer. Samtidig tilsvarsrett var etter min mening ikke påkrevet i denne saken. Identifisering skjedde ikke før vedkommende selv sørget for dette. Avisen kan muligens klandres for at Kylleberg fikk lov til å identifisere seg selv. Etter at identifisering hadde funnet sted, har avisen vært imøtekommende overfor Kylleberg slik at hans syn på saken har kommet frem i spaltene.»

Klageren fastholder i sitt tilsvar at veien forbi støpeforskalingen aldri var stengt, og har vedlagt bilder som skal illustrere dette. Også vitner som kan bekrefte at veien ikke ble stengt, oppgis av klageren. Som vedlegg følger dessuten kopi av opprinnelig grunneiererklæring, datert 1938, foruten av brev fra Kystdirektoratet. Materialet er ment å styrke klagerens framstilling av de aktuelle eiendomsforholdene. Klageren skal for øvrig aldri ha hevdet å inneha eiendomsretten.
Likeledes tilbakeviser klageren at Kystverket ikke skulle ha hatt mulighet til utføre nødvendig arbeid på brygga. Ifølge klageren var dette arbeidet allerede gjort da forskalingen ble påbegynt. Kommunens bygningssjef skal dessuten ha fortalt klageren at det var unødvendig å søke om tillatelse for støpe det nye dekket ved brygga.
Til slutt skriver klageren: «Det var ikke galt av Farsunds Avis å belyse situasjonen, men det som er galt av Farsunds Avis er å nekte å belyse situasjonen fra min side, som det også kan bevisføres med dokumentasjon.»

Avisen har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder en reportasje i Farsunds Avis, med naboreaksjoner på at en ikke navngitt mann «ulovlig» hadde satt i gang byggearbeider «på annen manns grunn». Klageren er den omtalte mannen, som senere har kommet til orde med tilsvar under fullt navn. Han mener imidlertid at Farsunds Avis skulle ha gjort nærmere undersøkelser før reportasjen kom på trykk, og at avisen i etterkant, på selvstendig grunnlag, burde ha rettet opp det ensidige og feilaktige inntrykket som var skapt.
Farsunds Avis påpeker at det både før og etter reportasjen har vært vanskelig å kommunisere med klageren. Avisen gir dette som forklaring på at klageren ikke kom samtidig til orde i første omgang. Det framgår at avisen, etter at klageren kontaktet redaksjonen, var innstilt på å følge opp saken, men at kommunikasjonen igjen sviktet. Avisen mener imidlertid å ha ivaretatt de presseetiske forpliktelsene, ved å ta inn tilsvar fra klageren i flere omganger.

Pressens Faglige Utvalg mener Farsunds Avis var i sin fulle rett til å formidle naboers reaksjoner på klagerens byggearbeider.
Utvaget mener imidlertid at avisen skulle ha gjort langt større anstrengelser for at også klagerens versjon skulle ha kommet fram, innen redaksjonen valgte å bringe den sterkt konstaterende og anklagende reportasjen. Nettopp fordi det var vanskelig å få klageren i tale, skulle avisen grundigere ha kontrollert riktigheten av naboenes påstander. Etter utvalgets mening er det ingen formildende omstendighet at klageren ikke ble navngitt, siden det klart framgikk i hvilket lite miljø byggearbeidene fant sted.
Utvalget viser til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det bl.a. heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.» Videre viser utvalget til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lengre enn det er dekning for i stoffet.» Utvalget viser også til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det bl.a. heter: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger.»
Farsunds Avis har brutt god presseskikk.
Oslo, 21. mars 2000
Sven Egil Omdal
Catharina Jacobsen, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Thomas Hylland Eriksen, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen