Christian Wedler mot Rogalands Avis

PFU-sak 021/19


SAMMENDRAG:

Dagsavisen Rogalands Avis publiserte torsdag 31. januar 2019 en nyhetsartikkel på nett med tittelen: «Bostyrer: – Wedler burde ha slått spisestedene sine konkurs tidligere» og ingressen:

«Spisestedene til Christian Wedler, gruppeleder i Stavanger Frp, hadde et negativt driftsresultat på 2,6 millioner kroner etter fire måneders drift.»

Brødteksten omtalte det konkursrammede selskapets virksomhet de siste årene. Det gikk frem at bostyreren antok at selskapet var insolvent alt for en stund tilbake, og at han mente at selskapet er blitt drevet for kreditorenes regning siden da. Det fremgikk videre at lønnskrav fra 20 ansatte var til behandling, og at krav var oversendt Nav Lønnsgaranti. I tillegg sto det:

«Wedler fortalte i skiftesamlingen torsdag at han etter sommeren 2018 måtte betale flere leverandører kontant for varer.»

Det ble også sitert fra det bostyreren hadde skrevet i innberetningen om straffbare forhold. Nederst i brødteksten ble det opplyst at bostyreren ikke hadde planer om å anmelde noen av de nevnte forholdene.

 

 

KLAGEN:

Klager er den omtalte eieren av selskapet som også er lokalpolitiker. Han skriver:

«Jeg er ikke blitt gitt anledning til samtidig imøtegåelse. Ingen fra RA har tatt kontakt med meg i dag. I tillegg er det flere gjengivelser som er feilaktige.»

Klager mener for det første at artikkelen feilaktig ga inntrykk av at det dreide seg om to utesteder. Det er snakk om ett sted med to ulike rom og konsepter, anfører klager.

Klager mener også at artikkelen brakte feil informasjon om hva han hadde fortalt skiftesamlingen. Ifølge klager sa han ingenting der om at han, etter sommeren 2018, hadde måttet betale flere leverandører kontant for varer. Klager skriver:

«Dette ble ikke sagt på skiftesamlingen, og som faktisk er et selvstendig poeng, dette er blitt forklart til bobestyrer i møter med bobestyrer. Det eneste jeg sa på skiftesamlingen var ‘nei’ på et spørsmål fra saksbehandler.»

Endelig skriver klager:

«I tillegg anfører bobestyrer at det er drevet på kreditorenes regning, men et enkelt spørsmål til meg i intervjuet kunne ha avklart at vi drev med forskuddsbetaling for å unngå nettopp å drive på kreditorenes regning.»


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram. 

 

TILSVARSRUNDEN:

Dagsavisen Rogalands Avis (RA) har følgende kommentar til klagen:

«Den innklagede nettartikkelen […] var basert på bostyrets innberetning, og det hersker ikke tvil om at Rogalands Avis skulle ha tatt kontakt med klager for samtidig imøtegåelse. Her er det liten tvil om at rutiner sviktet da vi publiserte artikkelen uten å ha tatt kontakt med Christian Wedler. Artikkelen ble for øvrig fjernet fra nettet tidlig påfølgende morgen.»

Redaksjonen har, i et forsøk på å løse saken i minnelighet, tilbudt klager å komme med en beklagelse, men klager ønsket PFU-behandling.

  

Klager hadde ikke ytterligere kommentarer til saken.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel publisert på nett av Dagsavisen Rogalands Avis. Artikkelen omtalte at selskapet til en lokal gruppeleder i FrP var slått konkurs, og at bobestyreren mente at selskapet burde ha vært slått konkurs tidligere. Det fremgikk også at det forelå lønnskrav, og bobestyreren ga uttrykk for at selskapet var blitt drevet for kreditorenes regning over tid. Ifølge artikkelen hadde eieren også sagt til skiftesamlingen at han hadde måttet betale flere leverandører kontant for varer det siste halvåret.

Klager er den omtalte eieren og FrP-politikeren, som anfører at han ikke ble kontaktet for samtidig imøtegåelse. Ifølge klager er det feil at selskapet ble drevet på kreditorenes regning, og han anfører at han aldri har sagt noe til skiftesamlingen om kontantbetaling til leverandører. Klager peker på unøyaktigheter han mener kunne ha vært unngått om redaksjonen hadde kontaktet ham før publisering. I klagen anføres det brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14.

Dagsavisen Rogalands Avis (RA) erkjenner at klager burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse, og at rutinene sviktet. Redaksjonen påpeker imidlertid at artikkelen ble fjernet fra nettet tidlig påfølgende morgen.

 

Pressens Faglige Utvalg er enig med partene om at klager burde ha fått adgang til samtidig imøtegåelse i forbindelse med den påklagede artikkelen. Videre mener utvalget det er positivt at redaksjonen selv erkjenner at rutinene sviktet.

Utvalget registrerer også at RA avpubliserte og fjernet artikkelen fra nett allerede neste dag, noe som trekker i formildende retning, tatt i betraktning at redaksjonen også har tilbudt seg å komme med en innrømmelse og beklagelse overfor klager.

Like fullt kan ikke utvalget se at tiltakene i etterkant av publisering fullt ut veier opp for det opprinnelige overtrampet. Artikkelen omtalte det utvalget vurderer som sterke, konkrete beskyldninger mot klager, blant annet om at klagers selskap over tid skal ha blitt drevet på kreditorenes regning.

Dagsavisen Rogalands Avis har opptrådt kritikkverdig etter 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 22. mai 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Erik Schjenken