Metro Tours LTD v. Bjørn J. Sjursen mot Haugesunds Avis

PFU-sak 019/14


SAMMENDRAG:

Haugesunds Avis (HA) hadde torsdag 16. januar 2014 en nettartikkel med tittelen «Advarer mot Malta-turer». Samme artikkel, med samme tittel, ble publisert i papirutgaven påfølgende dag. Ingress:

«Metro Tours LTD planlegger ukentlige turer fra Haugesund til Malta. Reisegarantifondet anbefaler ikke å ta sjansen.»

Av artikkelen framgår det at selskapet planlegger turer hver onsdag fra Haugesund Haugesund via Bergen. I artikkelen er daglig leder i Reisegarantifondet, Signe Eriksen, intervjuet.
? Metro Tours LTD er i England registrert som et «sovende» selskap. Aktiviteten må derfor antas å ligge i Norge, sier Eriksen.

Reisegarantifondet anmelder årlig et eller to selskaper for brudd på pakkereiselovens bestemmelser om garantiplikt. Metro Tours ble anmeldt til politiet i september 2011 etter at gjentatte pålegg ikke ble fulgt opp. Saken ligger fortsatt til vurdering hos statsadvokaten i Hordaland.

? Selskaper som selger pakkereiser i Norge er lovpålagt å stille reisegaranti. Sjursen mener de er dekket av en engelsk forsikring, men vilkårene der dekker ikke alle de unntakene den norske reisegarantien dekker. Dessuten er det er et krav i Pakkereisedirektivet og i norsk lov at dekningen i reisegarantien skal ha de vilkårene som gjelder i landet reisen er kjøpt, sier Eriksen.
Videre i artikkelen opplyser Eriksen at det ikke ulovlig å kjøpe reiser av Metro Tours, men at fondet ikke vil anbefale det. Til slutt i artikkelen heter det:
«Bjørn Just Sjursen i Metro Tours LTD, mener at ingenting av det Reisegarantifondet sier i artikkelen om Malta-turene er korrekt. Metro Tours LTD er ifølge Sjursen aktivt i England, og han hevder selskapets forsikringsavtaler i England dekker mer enn det den norske reisegarantien gjør. Reisegarantifondet opprettholder det som har blitt sagt til HaugesundsAvis.»

Fredag 24. januar brakte avisen følgende presisering:

«Vi presiserer
«Tours LTD mener at ingenting av det Reisegarantifondet sier i en artikkel 17. januar om Malta-turene er korrekt. Metro Tours LTD er ifølge Sjursen aktivt i England, og han hevder selskapets forsikringsavtaler i England dekker mer enn det den norske reisegarantien gjør. Reisegarantifondet opprettholder det som ble sagt til Haugesunds Avis torsdag.»

KLAGEN:

Klager er Metro Tours ved Bjørn Just Sjursen. Han skriver: «Denne artikkelen er en konkret løgn og avisen har verken vist oss eller bedt oss om noen uttalelser. Artikkelen er en løgn og vi skal ha bevis på disse anklager som fremkommer.»

I en oppfølgende e-post heter det: «Avisen nekter å trykke inn demanti. Vi har ALDRI hørt om artikkelen før den sto på trykk.»

Sekretariatet svarte klager med at klagen ble oppfattet å gjelde Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, samtidig imøtegåelse, og punkt 4.15, tilsvarsrett. Dette ble bekreftet fra klageren.

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert noe engasjement fra partene for å få saken løst i minnelighet.

TILSVARSRUNDEN:

Haugesunds Avis avviser klagen. Avisen viser i sitt tilsvar til at den foreliggende saken synes å være identisk med PFU-sak 064/13 ? Metro Tours mot Verdens Gang. I denne saken fikk klager ikke medhold. (Saksframstillingen og utvalgets vedtak vedlagt).

Det anføres i tilsvaret at klageren får fortelle om opplegget i artikkelen. Videre: «Vårt søk på nettet for å få vite mer om selskapet, ga som resultat en rekke artikler fra VG der Reisegarantifondet var meget kritisk til selskapet. Også sak 064/13 i PFU var en del av søkeresultatet.»

Det opplyses videre at redaksjonen deretter forsøkte å kontakte klageren på nytt, men at han ikke svarte på telefonen. «Han kom imidlertid sterkt tilbake etter at artikkelen var publisert. Hans oppførsel resulterte i umiddelbar politianmeldelse for trusler. Ettersom aktiviteten fortsatte overfor andre av avisens ansatte og deres familiemedlemmer, har ytterligere en medarbeider, en av avisens redaktører, inngitt anmeldelse for trusler.»

Angående anførselen fra klagers side om at han ikke har hørt om artikkelen før den sto på trykk, vises det til at dette åpenbart er ukorrekt siden han jo er intervjuet i artikkelen.

Da han kom tilbake etter publisering ble det på grunnlag av hans henvendelse laget en presisering der klagerens syn blir viderebrakt. Presiseringen ble, på grunn av en misforståelse i redaksjonen, ikke publisert før åtte dager etter den innklagede artikkelen.
Det anføres at man har forsøkt å gi klageren samtidig imøtegåelse, men når han ikke fikk det er det etter avisens syn han selv som er skyld i dette, på grunn av oppførsel og urimelige krav. «Han var ikke fornøyd med å få gi kommentar, men ville ha hele artikkelen fjernet og dementi fra avisen av Reisegarantifondets uttalelser. Dertil ville han ha på trykk fullstendig og uavkortet en artikkel som han selv hadde skrevet, med påstander som Haugesunds Avis ikke ville sette på trykk.»

Klageren mener Haugesunds Avis farer med løgn, og mener avisens medarbeidere er komplette idioter. Han mener Reisegarantifondet tar feil med hensyn til garantier. Videre: «HA skriver en artikkel hvor en oppfordrer til BOIKOTT av METRO TOURS hvilket i seg selv er en kriminell handling jfr. strl paragraf 390 og 390A, og vi forlenger BEVIS på hva HA skriver og kommer ikke det skal avisen samt journalister slåes personlig konkurs.»

Klager avviser for øvrig HAs opplysning om at redaksjonen på ulike måter forsøkte å få tak i ham for samtidig imøtegåelse.

Haugesunds Avis finner det ikke hensiktsmessig å gi ytterligere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Haugesunds Avis om et britisk-registrert reisebyrå som er anmeldt til politiet av Reisegarantifondet for brudd på «Reisepakkeloven». Klager er det anmeldte firmaet ved daglig leder i Norge. Han mener avisen har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakatens punkter om samtidig imøtegåelse og tilsvarsrett.

Haugesunds Avis mener å ha oppfylt de presseetiske kravene. Det vises til at det er inntatt en imøtegåelse som bestrider Reisegarantifondets påstand. Avisen anfører videre at gjentatte forsøk på å få klager i tale med sikte på kommentarer til fondets påstander ikke førte fram. Videre vises det til at det ble inntatt en presisering i avisen noen dager senere.

Pressens Faglige Utvalg må konstatere at Haugesunds Avis var i sin fulle rett til å omtale at Reisegarantifondet har advart mot å inngå reiseavtaler med det klagende firmaet. Dette er formidling av relevant informasjon for forbrukere som planlegger å reise, i det foreliggende tilfellet til Malta.

Utvalget må samtidig konstatere at kritikken som framføres mot firmaet i den innklagede artikkelen utløser firmaets rett til samtidig imøtegåelse. Utvalget legger til grunn at Haugesunds Avis i tilstrekkelig grad har forsøkt å framskaffe denne, uten å lykkes. Det vises her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, der det blant annet heter: «Debatt, kritikk og nyhetsformidling må ikke hindres ved at partene ikke er villig til å uttale seg eller medvirke til debatt.» Videre viser utvalget til at avisen, om enn noe sent, har brakt en presisering.

Haugesunds Avis ikke har brutt god presseskikk.

Oslo, 25. mars 2014

Hilde Haugsgjerd,
Line Noer Borrevik, Alf Bjarne Johnsen, Alexandra Beverfjord,
Camilla Serck-Hanssen, Hadi Strømmen Lile, Eva Sannum