NN mot Romerikes Blad

PFU-sak 019/00


SAMMENDRAG: Romerikes Blad brakte søndag 28. november 1999 en nyhetsartikkel med forside-henvisningen «Plaget naboer med pizza og pakker». I henvisningsteksten står det:
«Ekteparet i 30-åra terroriserte naboene med å bestille alt fra pizza og blomster til falske annonser, mener politiet. Straffesaken mot ekteparet kommer opp på fredag».
Inne i avisen er tittelen: «Fikk varer de aldri hadde bestilt. Terroriserte naboer», sammen med en humørfylt tegning av «ekteparet», der de ringer inn varer mens leveransene hoper seg opp foran naboens dør . I ingressen står følgende:
«Over en periode på nærmere to år fikk en rekke Sørumfamilier alt fra postpakker og blomster til containere og høytrykkspumper levert på døra. Alle bestillinger var falske».
I teksten går det fram at «så godt som samtlige av ekteparets naboer i Blaker» skal ha fått tilsendt en «mengde pakker». En «Sørum-kvinne» fikk bestilt installering av en boligalarm og en større container. I to forskjellige aviser ble det satt inn falske annonser om at kvinnens bil var til salgs og at hun skulle leie ut huset».
Det framgår også at et brev skal ha blitt sendt til et Blaker-ektepar, med ordlyden: «Kanskje er det du som har utført trippeldrapet. Du har erfaring med det». Avslutningsvis står det at straffesaken mot ekteparet «som nå bor i Vestfold», kommer opp 3. desember.
15.desember 1999 følges saken opp i en tospalters artikkel med tittelen «Ektepar dømt for nabomobbing». Her framgår det at ekteparet ble dømt til 30 dagers betinget fengsel, og at de i dag «bor i et annet fylke og har også hemmelig adresse». Videre omtales en liste, som inneholdt opplysninger «om blant annet naboenes fødselsdato, telefonnummer, biltype og bilnummer, navn og alder på barn». I avisens omtale fra dommen framkommer det at 31-åringen «mangler evne til å takle uoverensstemmelser».

KLAGEN: Klagerne, det omtalte ekteparet, reagerer på avisens konkluderende titler før dommen var falt . «Jeg [fikk] følelsen av at vi allerede var dømt for dette». Klageren påpeker at avisen skriver at «samtlige av våre tidligere naboer var blitt plaget, dette er ikke sant, og jeg finner påstanden meget krenkende».
Klagerne anfører at de blir «beskyldt for å bestille alarm med mer til en Sørum-kvinne . Denne må i så fall ha forandret kjønn da saken var oppe». Vedrørende trusselbrevet påpeker ekteparet at de ble frifunnet for å ha sendt dette.
Klagerne synes avisomtalen er ensidig gjengitt, og hevder de ikke har hatt noen mulighet til å imøtegå påstandene. De legger til at de ikke er navngitt, «men dette var en omfattende sak med hele 12 vitner, Blaker og Sørum er jo et lite sted, og vitnene kjenner jo også mange andre mennesker som antagelig har visst om saken og hvem som var tiltalt». Klageren reagerer på at avisen oppgir at de nå bor i Vestfold, og frykter at folk vil finne dem etter oppslaget. Klagerne ser heller ikke bort fra at omtalen kan «ha påvirket vitnene til å bruke andre ord og uttrykk enn de ellers ville ha gjort».

TILSVARSRUNDEN: Romerikes Blad mener den har «anonymisert saken i tilstrekkelig grad» , og at avisen har dekning for sin omtale av saken i dokumentet «der også tiltalens ordlyd fremkommer».

Klagerne påpeker at omtalen kom før dommen var avsagt, og at saken ble framstilt slik at «leserne absolutt får et inntrykk av at dette har foregått på den måten avisen fremstiller det». Klagerne viser til at listen som omtales, er en vanlig adresse- og telefonliste. De ønsker en beklagelse i avisen, eventuelt en økonomisk kompensasjon, og bemerker at dommen er anket.

Romerikes Blad påpeker at omtalen av saken er basert på «henholdsvis tiltalebeslutning og avsagt dom, og vi mener at begge er dekkende for realitetene».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER: Klagen gjelder to oppslag i Romerikes Blad, om et ektepar som var tiltalt, og senere ble dømt, for å ha bestilt varer til naboer uten deres viten. Klagerne, det omtalte ekteparet, reagerer på flere feilaktige opplysninger i artiklene, og at deres nye bostedsfylke oppgis. Klagerne anfører at de ikke har fått komme til orde, og at omtalen framstår som en forhåndsdom. Det påpekes at dommen er anket.
Romerikes Blad hevder at omtalen av saken er basert på henholdsvis tiltalebeslutning og avsagt dom. Avisen mener å ha anonymisert saken i tilstrekkelig grad, og at det er dekning for omtalen i dokumentene «der også tiltalens ordlyd fremkommer».

Pressens Faglige Utvalg mener Romerikes Blad var i sin fulle rett til å omtale saken, men viser på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.5, der det blant annet heter: «Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom».
I det påklagede tilfellet anser utvalget at avisens titler i det første oppslaget er konstaterende og har preg av forhåndsdom. Likevel finner utvalget at de nødvendige forbehold er tatt, idet det klart framgår at ekteparets rettslige status er tiltalt i den første artikkelen, og dømt i den andre. Utvalget legger også til grunn at avisen har anonymisert klagerne på en forsvarlig måte, og bemerker at ekteparets advokat ble kontaktet for kommentar.
Etter en samlet vurdering finner utvalget at Romerikes Blad ikke har brutt god presseskikk.
Oslo, 21. mars 2000
Sven Egil Omdal
Catharina Jacobsen, Astrid Kolbjørnsen, Thor Woje,
Thomas Hylland Eriksen, Grete Faremo, Jan Vincents Johannessen