KFUK-KFUM Global mot Dagen

PFU-sak 019/19


SAMMENDRAG:

Dagen publiserte 10. september 2018 en annonse fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF). Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 sendte pengene til ungdom i Palestina.

MIFF hadde flere varianter av annonsen, og Dagen publiserte en variant som har fått nr. 4 i denne PFU-saken.

KLAGEN:

Klager er KFUK-KFUM Global, som stod bak Operasjon Dagsverk i 2018. To palestinske jenter har samtykket til klagen.

Ifølge klager har de innklagede mediene brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om stigmatiserende omtale
  • Punkt 4.7, om identifisering
  • Punkt 4.8, om konsekvenser for barn
  • Punkt 4.10, om bilder i en annen sammenheng
  • Punkt 4.13, om å rette feilaktige opplysninger
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager mener det var brudd på god presseskikk å publisere navnene til de palestinske jentene, som var 17 og 12 år gammel ved publisering.Klager skriver:

«Begge jentene blir nevnt med fullt navn i variant 1-3, mens variant 4 kun omtaler Janna. Med unntak av AP, BT og Adresseavisen, bruker alle annonsene også et lett identifiserbart bilde av Janna tatt fra den sør-afrikanske organisasjonen Two Suns – Shamsaan, sitt materiell.»

Klager mener identifiseringen av barna er satt i sammenheng med sterke, falske anklager, noe klager mener kan være farlig for jentene:

«Når Ahed og Janna blir frontet med fullt navn og i Janna sitt tilfelle, bilde, kan dette være farlig. Særlig fordi annonsøren skriver om alvorlige falske anklager som ikke enkelt kan frikobles fra Janna eller Aheds navn. Dette gjelder i særlig grad i annonsen trykket i (…) SA (…) (variant 2) hvor det står at Ahed oppfordrer til knivstikking og terrorbombing. Dette er svært alvorlige anklager å legge på en mindreårig, og heller ikke noe Ahed har blitt dømt for.
(…)
I annonsene står det at Janna og Ahed kjemper for ‘å fjerne’ (variant 1 og 3) eller ‘å utslette’ (variant 2 og 4) Israel. Dette er ikke dokumenterte påstander, men antagelser som bygger på et vanlig palestinsk frihetsrop ‘frigjøre Palestina fra elven til havet’ (from the river to the sea). Å rope dette er ikke ensbetydende med å ville utslette staten Israel.»

Klager opplyser for øvrig at 17-åringen så å si ikke var en del av OD-kampanjen. OD nevnte aldri hennes navn, og et bilde av henne fremkom kun i én video blant en rekke andre bilder av palestinske barn og ungdommer.

Klager mener at annonsene feilaktig kobler KFUK-KFUM Globals standpunkt om boikott av Israels okkupasjon med jødehat.

Klager skriver videre:

«I variant 4, kulepunkt tre i høyre kolonne hevdes det at ‘[d]e støtter alle ekstreme politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat’. Det er uklart hvem MIFF mener ‘de’ er, men ingenting i årets OD kampanje eller i KFUK-KFUM Globals profil har noen gang ytret et ønske eller målsetning om å fjerne verdens eneste jødiske stat. Tvert imot har OD-kampanjen og KFUK-KFUM Global gjentatte ganger uttalt at de anerkjenner og støtter fullt og helt Israels rett til å eksistere.»

Videre reagerer klager på formuleringen «Du må ikke sove!» i variant 1 og 2. Klager mener formuleringen henviser til Arnulf Øverlands dikt av samme navn, og at MIFF med det sammenligner menneskene bak fjorårets operasjon dagsverk med nazistene under andre verdenskrig. Klager mener også formuleringen «indoktrinering» til sist i variant 1, 2, og 3 bryter med god presseskikk:

«Siste setning: ‘OD er en gedigen anti-israelsk kampanje som indoktrinerer seks årskull skoleelever til [et negativt syn på] (variant 1 og 3) [hat mot] (variant 2) Israel spesielt og jøder generelt’. Antagelsen om at årets OD aksjon bidrar til hat og et negativt syn mot Israel og jøder er en grov anklage og på ingen måte dokumentert.»Slik klager ser det, burde avisene ha rettet det de mener er feilaktige opplysninger og beklaget annonsen. Klager opplyser at det bare er Fædrelandsvennen og VG som har beklaget (Disse to mediene har inngått MO med klager, sekr.anm.).

Klager opplyser videre at hverken de to palestinske jentene, Operasjon Dagsverk eller KFUK-KFUM Global fikk muligheten til samtidig imøtegåelse. «Vi fikk heller aldri beskjed om at OD-kampanjen ville motta denne type beskyldninger», forteller klager.

Når det gjelder anførselen om brudd på tilsvarsretten, jf. VVP 4.15, skriver klager:

«(…) ingen av aktørene som ble angrepet i saken fikk mulighet til et tilsvar av rimelig omfang. KFUK-KFUM Global og OD fikk riktignok mulighet til korte tilsvar i enkelte av avisene i dagene etterpå, men dette var kun etter forespørsel og ikke på like fordelaktig og omfattende plass i avisen som de betalte annonsene.

Selv om enkelte av avisene i ettertid publiserte artikler hvor Janna, KFUK-KFUM Global og OD ble intervjuet kan ikke dette sees på som et tilsvar.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Dagen avviser at god presseskikk er brutt.

Dagen påpeker at det ligger i annonseformatets natur at det er partsinnlegg. Avisen skriver:

«Det foreligger derfor etter vår mening ikke samme rett til samtidig imøtegåelse eller tilsvar for en annonse slik det gjør for stoff på redaksjonell plass. Dette prinsippet må gjelde for politiske reklame på samme måte som det gjør for kommersielle budskap. Dagen tar fullt redaktøransvar for å ha trykket annonsen og den er merket som annonse på vanlig måte. De anførte bruddene på 2.1, 2.6, 4.1, 4.13, 4.14 og 4.15 må således avvises.»

Dagen opplyser at avisen har hatt redaksjonell omtale av annonsen ved flere anledninger, og klager da har fått komme til orde. Dagen forteller at klager også har sluppet til med leserinnlegg.

Videre påpeker Dagen at den eldste palestinske jenta, Ahed, ikke ble omtalt med navn i varianten som Dagen publiserte (variant 4). «Der er det kun Janna (…) som er avbildet og nevnt i en setning», skriver Dagen.

Dagen understreker at den yngste jenta, Janna, er en aktivist som i stor grad har vært ute i offentligheten før publiseringen av annonsen. Avisen kan ikke se at annonsen kan ha satt hennes liv i fare:

«Janna (…) og hennes virksomhet er omtalt i en rekke artikler som ligger tilgjengelige ute på nettet hos store internasjonale medier. Hun benevnes blant annet som ‘verdens yngste journalist’. Janna (…) har også en egen Facebook-side med nærmere 300.000 følgere. Der kan man blant annet se hvordan hun konfronterer israelske soldater som åpenbart er ute i skarpt oppdrag med våpnene klare. At en avbildning og omtale av henne i en ikke-klikkbar papirannonse oppe i Europas nordvestlige hjørne skal sette hennes liv i fare, slik klager hevder, er etter Dagens mening en overdrivelse.»

Dagen mener det var naturlig at annonsøren valgte å bruke Janna i sin kampanje når Operasjon Dagsverk har valgt jenta til å fronte fjorårets kampanje.

Avslutningsvis skriver Dagen:

«Annonsørens påstand om henne, i den ene setningen i annonsen der hun er omtalt, er at hun til norske skoleelever fremstilles som en fredsaktivist, men at hun i virkeligheten kjemper for å utslette Israel. Det er en sterk og diskutabel påstand, men det er altså en oppfatning som annonsøren har ut fra sin tolkning av palestinske gruppers mål om å ‘frigjøre Palestina fra elven til havet’. Slik Dagen ser det, er dette en viktig prinsipiell sak som også handler om hvor stor ytringsfrihet organisasjoner med politisk ukorrekte meninger skal ha på betalt annonseplass i norske medier.»

Klager fastholder at Dagen har brutt god presseskikk. Klager mener annonsen må kunne vurderes opp mot VVP:

«Når kommersielt innhold faller inn under redaktøransvaret betyr det også at en må kunne stille krav til at innholdet i dette er i tråd med visse retningslinjer, særlig i annonser som omhandler aktuelle samfunnsspørsmål eller alvorlige påstander som rammer navngitte personer og organisasjoner.»

Klager fastholder at annonsen har forverret sikkerhetssituasjonen til 12-åringen.

«Vi (…) forholder oss til det faktum at Janna selv har uttalt at hun føler sin egen sikkerhetssituasjon er forverret som en følge av disse annonsene. Det er riktig som Dagen skriver at begge jentene er profilerte symboler på palestinsk motstand, men dette er en posisjon de innehar og forvalter på egne premisser. Når Dagen nå har valgt å trykke en annonse som beviselig feilaktig hevder at hun ‘kjemper for å utslette Israel’ får den mindreårige jenta en helt annen profil enn den ikke-voldelige fredsprofilen de ønsker.»

Klager reagerer på at Dagen ikke ser det problematiske i at annonsen inneholder det klager mener er falske påstander. Klager viser til formuleringene «Operasjon Dagsverk blir anti-israelsk kampanje», at Janna Jihad «kjemper for å utslette Israel» og «De støtter alle ekstreme politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat og erstatte den med en arabisk stat nummer 23 (…)».

 

Dagen understreker at det avisen har argumentert for når det gjelder bruken av VVP-punkter, er at punktene om samtidig imøtegåelse og tilsvar ikke kan gjelde annonser «på den måten som klager beskriver». Dagen hevder ikke at annonser er frikoblet VVP, skriver avisen.

Dagen er uenig i klagers formulering om at de palestinske jentene forvalter sin posisjon på egne premisser:

«Når man frivillig velger å profilere seg selv så kraftig i offentlig debatt – og særlig om et såpass omdiskutert tema – så kan man selvfølgelig ikke kreve noen vetorett om hvordan man skal oppfattes. Det ligger i sakens natur at Jenna[s] (…) aktivistrolle, der direkte verbal konfrontasjon med israelske soldater i skarpe oppdrag inngår, vil forstås forskjellig ut fra hvilke ståsted man i konflikten.»

Dagen avviser også at «kjemper for å utslette Israel» er en udiskutabel falsk påstand. Slik Dagen ser det, handler det om ulike oppfatninger av virkeligheten.

«Man kan være enig eller uenig i MIFFs påstand om Jenna Jihad. Men dette er i hvert fall deres oppfatning av hennes virksomhet og den må de etter vår mening ha rett til å hevde. MIFF bygger for øvrig den påstanden på videoopptak som Jenna Jihad selv har gjort tilgjengelig, der hun argumenterer for å ‘frigjøre Palestina fra elven til havet’ og der hun holder opp et kart der Israel er fjernet.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Dagen. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at en 12 år gammel navngitt palestinsk jente «kjemper for å utslette Israel». Jenta var avbildet.

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har Dagen tillatt annonsøren å komme med falske anklager mot både jenta og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningen mot jenta har gjort hennes sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales. Slik klager ser det, burde avisen gitt dem samtidig imøtegåelse. Klager reagerer også på at 12-åringen ble avbildet. Klager mener Dagen burde rettet og beklaget annonsen.

Dagen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener enkelte av punktene som klager viser til, blant annet om samtidig imøtegåelse, ikke er relevante fordi punktene er ment for redaksjonelt innhold, ikke annonser. Dagen kan ikke se at annonsen har bidratt til å forverre jentas sikkerhetssituasjon. Avisen påpeker at hun allerede er en profilert aktivist. Dagen opplyser at de har hatt redaksjonell omtale av saken flere ganger, og at klager da har fått komme til orde.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til VVP 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at den er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter den som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk.

PFU kan ikke se at den påklagede annonsen utgjorde en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonene bak. I annonsen ble det imidlertid også fremmet en påstand om en 12 år gammel jente, som ble avbildet. Det stod at jenta kjemper for å utslette Israel.

PFU merker seg at jenta er en profilert aktivist, og utvalget understreker at også barn som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmostand. Påstanden var imidlertid kraftig, og det ble ikke synliggjort eventuell dokumentasjon for den. PFU mener ordet «utslette» får en spesielt sterk ordlyd i Israel-debatten.

Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barnet. PFU mener Dagen ikke skulle publisert annonsen slik den kom på trykk. Det er også av betydning at jenta ble avbildet.

Dagen har brutt god presseskikk på punkt 4.8 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 23. oktober 2019

Stein Bjøntegård
Liv Ekeberg, Marit Breivik
Ellen Ophaug, Kristin Taraldsrud Hoff

Dissens:

Mindretallet mener at Dagen ikke har brutt god presseskikk. Det vektlegges at jentene er profilerte aktivister. 12-åringen kaller seg selv journalist og har 270.000 Facebook-følgere. Mindretallet mener det kommer klart frem av hennes synspunkter at hun står for å utslette Israel. Begge jentene har kommer med kontroversielle uttalelser om Israel i flere ulike medier, og de har vært i konfrontasjon med det israelske militæret. Mindretallet kan ikke se at jentenes sikkerhetssituasjon blir forverret av at deres navn og bilde står i norske aviser. Mindretallet mener MIFF hadde full rett til å lage en annonse om hva de mener jentene står for, og at avisen måtte kunne publisere denne annonsen.

Dagen har ikke brudd god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 2019

Øystein Stray Spetalen