NN mot Gjesdalbuen

PFU-sak 018/13


SAMMENDRAG:

***

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nyhetsartikkel i Gjesdalbuen, både på nett og i papir, som omtaler en tingrettsdom der en mindreårig er bøtelagt for bilkjøring og hasjbruk. Klager er den omtaltes far. Han mener artikkelen identifiserer sønnen gjennom opplysningene som gis. Det vises til at omtalte bor på et lite sted der alle kjenner alle.

Gjesdalbuen avviser klagen og mener gjengivelsen av dommen er nøktern og i tråd med Vær Varsom-plakaten. Det vises til at Gjesdal kommune har 11 000 innbyggere, og at flere opplysninger er utelatt nettopp med tanke på å unngå indirekte identifisering.

Pressens Faglige Utvalg vil på generelt grunnlag minne om pressens informasjonsoppgaver og at publikum har rett til å få vite om det som skjer i samfunnet. Det gjelder også forhold som involverer unge mennesker. Imidlertid påhviler det mediene et særskilt varsomhetskrav med hensyn til omtale av saker som angår unge lovovertredere (jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.7).

I det påklagede tilfellet registrerer utvalget at klager mener sønnen er identifisert på bakgrunn av opplysningene om bilkjøringen, da dette, ifølge klager, var kjent for folk i området. Utvalget har forståelse for at klager reagerer på visse opplysninger i denne sammenheng, og ser at det hadde vært mulig å omtale lovovertredelsen uten alle opplysningene. På generelt grunnlag vil utvalget understreke at det må utvises varsomhet når det gjelder omtale av ulike lovovertredelser i samme artikkel. Dette fordi kobling mellom ulike forhold kan bidra til å svekke den omtaltes anonymitet. Når det er sagt, kan utvalget vanskelig se at de omtalte opplysningene skulle være i strid med god presseskikk. Slik utvalget ser det, er den omtalte anonymisert på en presseetisk forsvarlig måte. Utvalget mener at en mulig gjenkjennelse ikke kan sies å strekke seg langt ut over den krets som man kan anta kjenner til forholdene fra før.

Gjesdalbuen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 21. mars 2013

Håkon Borud,
Eva Sannum, Alexander Øystå, Øyvind Brigg,
Alf Bjarne Johnsen, Hadi Strømmen Lile, Henrik Syse