KFUK-KFUM Global mot Dagsavisen

PFU-sak 018/19


SAMMENDRAG:

Dagsavisen publiserte 27. oktober 2018 en annonse fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF). Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina.

MIFF hadde flere varianter av annonsen, og Dagsavisen publiserte en variant som har fått nr. 1 i denne PFU-saken.

KLAGEN:

Klager er KFUK-KFUM Global, som stod bak Operasjon Dagsverk i 2018. To palestinske jenter har samtykket til klagen.

Ifølge klager har de innklagede mediene brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om stigmatiserende omtale
  • Punkt 4.7, om identifisering
  • Punkt 4.8, om konsekvenser for barn
  • Punkt 4.10, om bilder i en annen sammenheng
  • Punkt 4.13, om å rette feilaktige opplysninger
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager mener det var brudd på god presseskikk å publisere navnene til de palestinske jentene, som var 17 og 12 år gammel ved publisering.Klager skriver:

«Begge jentene blir nevnt med fullt navn i variant 1-3, mens variant 4 kun omtaler Janna. Med unntak av AP, BT og Adresseavisen, bruker alle annonsene også et lett identifiserbart bilde av Janna tatt fra den sør-afrikanske organisasjonen Two Suns – Shamsaan, sitt materiell.»

Klager mener identifiseringen av barna er satt i sammenheng med sterke, falske anklager, noe klager mener kan være farlig for jentene:

«Når Ahed og Janna blir frontet med fullt navn og i Janna sitt tilfelle, bilde, kan dette være farlig. Særlig fordi annonsøren skriver om alvorlige falske anklager som ikke enkelt kan frikobles fra Janna eller Aheds navn. Dette gjelder i særlig grad i annonsen trykket i (…) SA (…) (variant 2) hvor det står at Ahed oppfordrer til knivstikking og terrorbombing. Dette er svært alvorlige anklager å legge på en mindreårig, og heller ikke noe Ahed har blitt dømt for.
(…)
I annonsene står det at Janna og Ahed kjemper for ‘å fjerne’ (variant 1 og 3) eller ‘å utslette’ (variant 2 og 4) Israel. Dette er ikke dokumenterte påstander, men antagelser som bygger på et vanlig palestinsk frihetsrop ‘frigjøre Palestina fra elven til havet’ (from the river to the sea). Å rope dette er ikke ensbetydende med å ville utslette staten Israel.»

Klager opplyser for øvrig at 17-åringen så å si ikke var en del av OD-kampanjen. OD nevnte aldri hennes navn, og et bilde av henne fremkom kun i én video blant en rekke andre bilder av palestinske barn og ungdommer.

Klager mener at annonsene feilaktig kobler KFUK-KFUM Globals standpunkt om boikott av Israels okkupasjon med jødehat.

Klager skriver videre:

«I variant 4, kulepunkt tre i høyre kolonne hevdes det at ‘[d]e støtter alle ekstreme politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat’. Det er uklart hvem MIFF mener ‘de’ er, men ingenting i årets OD kampanje eller i KFUK-KFUM Globals profil har noen gang ytret et ønske eller målsetning om å fjerne verdens eneste jødiske stat. Tvert imot har OD-kampanjen og KFUK-KFUM Global gjentatte ganger uttalt at de anerkjenner og støtter fullt og helt Israels rett til å eksistere.»

Videre reagerer klager på formuleringen «Du må ikke sove!» i variant 1 og 2. Klager mener formuleringen henviser til Arnulf Øverlands dikt av samme navn, og at MIFF med det sammenligner menneskene bak fjorårets operasjon dagsverk med nazistene under andre verdenskrig. Klager mener også formuleringen «indoktrinering» til sist i variant 1, 2, og 3 bryter med god presseskikk:

«Siste setning: ‘OD er en gedigen anti-israelsk kampanje som indoktrinerer seks årskull skoleelever til [et negativt syn på] (variant 1 og 3) [hat mot] (variant 2) Israel spesielt og jøder generelt’. Antagelsen om at årets OD aksjon bidrar til hat og et negativt syn mot Israel og jøder er en grov anklage og på ingen måte dokumentert.»Slik klager ser det, burde avisene ha rettet det de mener er feilaktige opplysninger og beklaget annonsen. Klager opplyser at det bare er Fædrelandsvennen og VG som har beklaget (Disse to mediene har inngått MO med klager, sekr.anm.).

Klager opplyser videre at hverken de to palestinske jentene, Operasjon Dagsverk eller KFUK-KFUM Global fikk muligheten til samtidig imøtegåelse. «Vi fikk heller aldri beskjed om at OD-kampanjen ville motta denne type beskyldninger», forteller klager.

Når det gjelder anførselen om brudd på tilsvarsretten, jf. VVP 4.15, skriver klager:

«(…) ingen av aktørene som ble angrepet i saken fikk mulighet til et tilsvar av rimelig omfang. KFUK-KFUM Global og OD fikk riktignok mulighet til korte tilsvar i enkelte av avisene i dagene etterpå, men dette var kun etter forespørsel og ikke på like fordelaktig og omfattende plass i avisen som de betalte annonsene.

Selv om enkelte av avisene i ettertid publiserte artikler hvor Janna, KFUK-KFUM Global og OD ble intervjuet kan ikke dette sees på som et tilsvar.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Dagsavisen opplyser at avisens grunnholdning er at det skal være betydelig takhøyde for politiske ytringer, også på annonseplass:

«Dette gjelder ikke minst når meninger og oppfatninger utfordrer og er i strid med Dagsavisens eget redaksjonelle syn i aktuelle samfunnsspørsmål, slik dette kommer til uttrykk i våre leder- og kommentarartikler. Vi skal åpne opp også for ytringer som er egnet til å forarge, støte, fornærme eller provosere meningsmotstanderne.»

Dagsavisen har selv på lederplass karakterisert annonsen som usmakelig og gitt støtte til Operasjon Dagsverk. Avisen opplyser at saken også ble omtalt på nyhetsplass, der klager fikk komme til orde.

Dagsavisen kan ikke se at annonsen har bidratt til å sette de to jentenes liv i fare. Avisen skriver:

«De to jentene kommer begge fra den prominente aktivistfamilien Tamimi i Nabi Salih på Vestbredden og er godt vant til offentlig omtale i alle retninger. Dette var vesentlig i den vurdering som ansvarlig redaktør måtte gjøre før publisering av annonsen.
Janna (…) er datter av Nawal Tamimi, som er direktør for kvinnespørsmål i det palestinske utviklingsdepartementet. Hun er kusine av Ahed (…), som er datter av aktivisten Bassem al-Tamimi. Janna (…) har nærmere 300.000 følgere på Facebook og er tross sin unge alder en verdenskjent aktivist og journalist.
Ahed (…) er også en internasjonalt kjent aktivist (…)»

Dagsavisen viser til videoklipp der Ahed (…) skal ha klapset til en israelsk soldat, samt uttalt at Donald Trump må ta ansvar for palestinske handlinger, enten det er knivstikking, martyrhandlinger eller steinkasting.

Avisen mener hverken formuleringen om jødehat eller «Du må IKKE sove!» brøt med god presseskikk. Slik Dagsavisen ser det, måtte MIFF kunne ytre dette i en annonse, uansett hvor uenig med ytringene man skulle være. Klager skriver også at jødehat-formuleringen var en «gjengivelse av tolkning fra det tyske partiet CDU og sikkerhetspolitiet i Berlin».

Klager fastholder at Dagsavisen har brutt god presseskikk. Klager skriver:

«Det er riktig som Dagsavisen skriver at begge jentene er profilerte symboler på palestinsk motstand, men dette er en posisjon de innehar og forvalter på egne premisser. Når Dagsavisen nå har valgt å trykke en annonse som hevder at de to mindreårige jentene ‘kjemper for å fjerne Israel’ får de en helt annen profil enn den ikke-voldelige fredsprofilen de ønsker og har.
(…)
Når Dagsavisen publiserer en annonse hvor jentene blir satt i sammenheng fjerning av Israel/verdens eneste jødiske stat, samt assosiert med jødehat kan det i verste fall ha den konsekvensen at de blir mål for voldelige ekstremister. Dette er en reell fare i den regionen de bor.»

Klager mener annonsens etterlatte inntrykk skaper en sammenheng mellom jødehat og jentene, og dette inntrykket er ifølge klager både farlig og uriktig.

Dagsavisen har ikke mer å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Dagsavisen. Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at to navngitte palestinske jenter – en 12-åring og en 17-åring – sier de «kjemper for å fjerne Israel (‘frigjøre Palestina fra elven til havet’)». 12-åringen ble avbildet.

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har Dagsavisen tillatt publisering av falske anklager mot både de to jentene og Operasjon Dagsverk. Klager mener beskyldningene mot jentene har gjort deres sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales. Slik klager ser det, burde avisen gitt samtidig imøtegåelse til både barna og organisasjonen. Klager reagerer også på at 12-åringen ble avbildet og mener Dagsavisen burde rettet og beklaget annonsen.

Dagsavisen avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener det må være stor takhøyde for meninger, også på annonseplass. Dagsavisen opplyser at avisen selv har uttrykt seg kritisk til annonsen på lederplass, men mener likevel annonsøren måtte få mulighet til å uttrykke sine meninger. Avisen er uenig i at annonsen kan utgjøre noen sikkerhetsrisiko for jentene; avisen opplyser at begge jentene er profilerte aktivister.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til punkt 2.1 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at den er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter den som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk.

I den påklagede annonsen ble det fremmet en påstand om to barn, en 12-åring og en 17- åring. Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barna. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at Dagsavisen har tatt tilstrekkelig hensyn. Påstanden om jentene fremstår som annonsørens tolkning av et slagord jentene har brukt. PFU merker seg dessuten at jentene til tross for sin unge alder er profilerte aktivister. Også mindreårige som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmotstand.

PFU merker seg videre at den 12 år gamle jenta var avbildet i annonsen. Utvalget understreker at pressen bør være varsom med bildebruk når barn kritiseres. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at bildet må aksepteres på grunn av jentas profilerte posisjon og rolle som frontfigur for Operasjon Dagsverk 2018.

PFU kan for øvrig ikke se at annonsen utgjør en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonen bak.

Dagsavisen har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 2019

Stein Bjøntegård
Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff
Ellen Ophaug, Øystein Stray Spetalen, Marit Breivik