NN mot Aftenposten

PFU-sak 016/23


Aftenposten brøt ikke god presseskikk

Aftenposten identifiserte en mann som ble dømt til 18 års fengsel for narkotika- og gjengkriminalitet. Identifiseringen var berettiget på grunn av sakens alvorlighetsgrad, opplysninger om gjentatte kriminelle handlinger og at mannen, ifølge dommen, har vært sentral i et betydelig kriminelt nettverk.

Aftenposten identifiserte mannen med navn og bilde i en artikkelserie desember 2022. Avisen opplyste at han har anket saken.

Klager:
Mannen klaget, via advokat, fordi han mente det ikke var grunnlag for å identifisere ham. Identifiseringen har vært en stor belastning, spesielt for mannens kone og barn, opplyste klager. Ifølge klager kunne Aftenposten «ivaretatt informasjonsbehovet» i saken uten å bruke navn og bilde.

Mediet:
Aftenposten mente det var et berettiget informasjonsbehov for publiseringene. Det forelå flere tungtveiende grunner til å fortelle hvem mannen er, anførte avisen: sakens alvorlighetsgrad, at det foreligger dom, at det gjaldt gjentatte handlinger, samt at mannen har vært sentral i en kriminell underverden. Mannen ble dømt etter den såkalte «mafiaparagrafen», opplyste Aftenposten.

PFUs vurdering:
Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene skal være varsomme med å identifisere personer i forbindelse med straffbare forhold, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.7. Identifisering må kunne begrunnes i et berettiget informasjonsbehov, og informasjonsbehovet må veie tyngre enn belastningen det utgjør for vedkommende å bli navngitt.

Presseetisk akseptabelt
PFU merker seg at den omtalte mannen ble dømt i tingretten til 18 års fengsel for flere alvorlige forhold. Sakens alvorlighetsgrad og opplysningene om gjentatte kriminelle handlinger er forhold av offentlig interesse, og kan skape et berettiget informasjonsbehov for å vite hvem mannen er. Det samme gjelder dommens vurdering av at mannen har hatt en sentral rolle i et betydelig kriminelt nettverk.

PFU noterer seg at dommen er anket. Mediene skal være varsomme med identifisering når en dom ikke er rettskraftig. Likevel finner PFU tungtveiende argumenter for at identifiseringen av mannen var presseetisk akseptabel. Utvalget viser til at dommen gjelder alvorlig kriminalitet over lang tid.

Hensyn til familien
Utvalget merker seg samtidig at saken har vært en stor belastning for mannens familie. Særlig varsomhet skal vises når identifisering «kan føre til urimelig belastning for tredjeperson», jf. VVP 4.7.

PFU forstår at publiseringene har medført en tilleggsbelastning for mannens kone og barn, og vil på generelt grunnlag oppfordre mediene til å gjøre grundige vurderinger av hvordan det publiserte kan ramme tredjeparter. PFU ser at Aftenposten har gjort grundige vurderinger. Avisen hadde kontakt med klagers advokat og tok hensyn før publisering for å redusere belastningen.

Utvalget konkluderer med at det offentlige informasjonsbehovet veier tyngst i dette tilfellet, og at identifiseringen må aksepteres.

Aftenposten har ikke brutt god presseskikk.

 

Oslo, 31. mai 2023

Ellen Ophaug,
Sveinung Uddu Ystad, Stein Bjøntegård, Tove Lie,
Ylva Lindberg, Nina Fjeldheim, Ingrid Rosendorf Joys