Hilde Wara mot ifinnmark.no

PFU-sak 015/21


SAMMENDRAG:

iFinnmark publiserte 22. januar 2021 en artikkel med tittelen:

«Derfor ble Øyvind sparket fra sjefsjobben: «– Forsøkte å skjule underslag»

I ingressen stod det:

«Hotellets nye styreleder, Terje Hatlen-Stokke, mistenker daglig leder Øyvind Sollie for både underslag og økonomisk utroskap. Nå ender det hele med rettssak.»

Artikkelens tittel ble to dager senere endret til:

«Derfor ble Øyvind sparket fra sjefsjobben: Arbeidsgiver mistenker økonomisk utroskap»


KLAGEN:

Klager er en privatperson, som klager med Øyvind Sollies samtykke. Hun mener iFinnmark har brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

4.1, om saklighet og omtanke

4.4, om dekning for titler etc.

4.5, om forhåndsdom

4.7, om identifisering

4.13, om rettelse

Klager skriver:

«Saken har ikke vært oppe i retten og det foreligger ikke dom i skyldspørsmålet. Dette er en ‘pluss-sak’, hvilket innebærer at leseren må ha abonnement for å lese artikkelen i sin helhet.»

Klager mener artikkelens presentasjon fremstilte det som om Sollie allerede var domfelt og anklaget for noe betydelig. I brødteksten kommer det imidlertid frem at anklagen går ut på «lån» av hytte- og båtfasiliteter da hotellet var stengt, skriver klager.

Klager påpeker at den opprinnelige tittelen – «Derfor ble Øyvind sparket fra sjefsjobben: «- Forsøkte å skjule underslag» – ble liggende i to døgn før iFinnmark endret den. Ifølge klager har avisen ikke beklaget overfor Sollie.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

iFinnmark mener saken har stor offentlig interesse. Avisen mener det kommer klart frem i saken hva Sollie ble beskyldt for og understreker at «alle berørte parter er forelagt konkret kritikk, og fått mulighet til å svare på denne». iFinnmark påpeker at Sollie kommer til orde via sin advokat.

Når det gjelder den opprinnelige tittelen, som klager reagerer på, skriver avisen:

«iFinnmark er enige i at tittelen går for langt i henhold til 4.4: Sørg for at det er dekning for

overskrifter. Her sikter vi til tittelens sitat “Forsøkte å skjule underslag”. Det er ingen i saken

som har uttalt akkurat dette. I stedet er dette en sammenfatning av et avsnitt fra en

kjennelse i Øst-Finnmark tingrett, der påstandsgrunnlaget fra arbeidsgivers side gjengis.

Påstanden i sin helhet er med i saken:

‘Når det gjelder de økonomiske forholdene, er disse av arbeidsgiver vurdert å kvalifisere som

straffbar økonomisk utroskap og/eller underslag. Disse forholdene ble forsøkt holdt skjult for

arbeidsgiver og de øvrige medlemmene i styret, og har medført uopprettelig tap av tillit fra

styret.’»

iFinnmark opplyser at Øyvind Sollies kone kontaktet redaksjonen på kvelden dagen etter publisering, og at avisen påfølgende morgen håndterte hennes ønsker. Avisen skriver:

«Sollie [reagerte] på den nevnte tittelen, og ba om at den ble endret. Hun ba også om at saken ble gjort tilgjengelig for alle uavhengig av om man er abonnent på iFinnmark eller ikke, fordi hun mente saken med gjeldende tittel innebar en urettmessig forhåndsdømming for dem som ikke kunne få med seg helheten i saken som sådan. iFinnmark valgte å etterkomme begge deler.»

Når det gjelder beklagelse overfor Sollie, skriver iFinnmark:

«Dagen etter ble vi kontaktet igjen, der Sollie opplyste om at de var kontaktet av flere som ba om en offentlig beklagelse fra avisen. I vårt svar på henvendelsen redegjorde vi en gang til for hvilke endringer vi hadde gjort, og spurte samtidig om hva slags beklagelse de så for seg. Denne e-posten fikk vi aldri svar på.

«Vi tok også kontakt med parten i forbindelse med PFU-klagen, og tilbød en minnelig løsning der vi gikk ut med en beklagelse. Merk her at vi kontaktet den faktiske parten (Øyvind og Elise Sollie), og ikke klager Hilde Wara.»

iFinnmark er enig i at den opprinnelige tittelen «går langt hva gjelder VVP punkt 4.4», men redaksjonen kan ikke se at tittelen utgjør brudd på de øvrige punktene som klager viser til.

Tittelen har sitatstrek, og det kommer klart frem i ingressen at det er snakk om mistanker, skriver iFinnmark, som avviser at presentasjonen var forhåndsdømmende.

Avisen fremholder at den opprinnelige tittelen ble endret så snart det ble gjort oppmerksom på den. Selve innholdet i tittelen var riktig – eierne beskyldte Sollie for å forsøke å skjule underslag – men selve sitatet som ble brukt fantes ikke i brødteksten, medgir avisen.

Når det gjelder spørsmålet om identifisering, skriver iFinnmark:

«I denne saken er det personens identitet som er med på å avgjøre sakens offentlige interesse, og omfanget av omtalen. Øyvind Sollie har vært identifisert fra starten av i kraft av sin rolle som daglig leder og eier i Radius Kirkenes og Snowhotel Kirkenes av både i iFinnmark/Finnmarken og andre medier. Det mener vi er naturlig i en sak som dette da både Sollie som næringslivsaktør og selskapet er av interesse for offentligheten.»

Avisen forteller at de har tatt lærdom av saken og drøftet den internt i redaksjonen.

 

Klager reagerer på at artikkelen lå ute i nær to døgn som «pluss-sak» med den «sterkt injurierende overskriften».

«Overskriften er strategisk plassert under bildet av Øyvind Sollie hvor han kommer tydelig frem, presenteres med ansiktet i fokus og blikket i kamera, figurerer alene og i stort format. Visuelt sett kobles han uomtvistelig til en straffbar handling gjennom en åpenbart strategisk overskrift som ikke har som intensjon å levne leseren rom for tvil.»

Ifølge klager har iFinnmark presentert underslaget som et faktum i en sak hvor det hverken er konkludert eller foreligger dom.

«(…) mange av de som har observert saken i Øyvind Sollies omgivelser [vil] kun sitte igjen med bildet og overskriften, som altså knytter Sollie til en straffbar handling av betydning.»

iFinnmark hadde ingen flere kommentarer.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

iFinnmark publiserte en artikkel om en mann som var sagt opp som daglig leder for et hotell. En tvist om oppsigelsen skulle opp i retten. Mannen ble i tittel og ingress anklaget for underslag, og for å ha forsøkt å skjule underslaget. I brødteksten kom det frem at anklagene gjaldt urettmessig bruk av hotellets båt og hytte. Mannen ble navngitt og avbildet.

Klager er en privatperson som klager med den omtalte mannens samtykke. Klager mener artikkelens presentasjon var «sterkt injurierende», og hun reagerer på at saken opprinnelig krevde abonnement, slik at mange lesere kun fikk med seg presentasjonen. Klager mener det ble fremstilt som et faktum at mannen hadde begått underslag når det i realiteten hverken forelå dom eller annen konklusjon. Klager reagerer også på at mannen ble identifisert med navn og bilde.

iFinnmark er enig i at tittelen gikk for langt, fordi sitatet var en sammenfatning av en påstand i brødteksten, uten at selve sitatet var blitt uttalt. Avisen opplyser at tittelen ble endret to dager senere, kort tid etter at mannens kone hadde tatt kontakt. iFinnmark åpnet da også artikkelen for alle lesere. Avisen mener videre det var berettiget å identifisere mannen, på grunn av hans rolle i næringslivet.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) merker seg at det kommer frem av artikkelen at den omtalte rettssaken ikke var avgjort, og at mannens advokat bestrider anklagene mot ham. Utvalget kan ikke se at artikkelen utgjorde en forhåndsdom, jf. Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.5.

Utvalget mener videre at mannen måtte akseptere å bli identifisert. Som øverste sjef og medeier av hotellet hadde han en rolle som gjorde identifisering naturlig i dekningen av arbeidsrettssaken. PFU viser til VVP 4.7, der det står at identifisering kan være berettiget «når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales».

Like fullt har PFU forståelse for at mannen opplever publiseringen som rammende. Han var avbildet i artikkelens presentasjon under en svært skarp vinkling, og utvalget vil på generelt grunnlag minne om at mediene bør være varsomme når enkeltpersoner omtales i saker med sterke anklager og personfokus, jf. VVP 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.

Utvalget understreker at det skal være et visst rom for spissing og forenkling i journalistikk, men mener at vinklingen i dette tilfellet gikk for langt. Slik PFU ser det, fremstod det som en straffesak om underslag, når saken egentlig handlet om en arbeidstvist og oppsigelse, der anklager om urettmessig bruk av hotellets hytter og båter inngikk i et større bilde.

PFU merker seg at iFinnmark endret tittelen da mannens kone tok kontakt. Utvalget mener imidlertid at også den nye tittelen, sammen med ingressen, fremdeles kunne gi et feilaktig inntrykk av hva saken handlet om. PFU viser til VVP 4.4, der det heter at overskrifter og ingresser ikke skal gå lenger enn det er dekning for i stoffet.

iFinnmark har opptrådt kritikkverdig på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesmana