KFUK-KFUM Global mot Bergens Tidende

PFU-sak 015/19


SAMMENDRAG:

Bergens Tidende publiserte 27. oktober 2018 en annonse fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF). Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina.

MIFF hadde flere varianter av annonsen, og Bergens Tidende publiserte en variant som har fått nr. 3 i denne PFU-saken.

KLAGEN:

Klager er KFUK-KFUM Global, som stod bak Operasjon Dagsverk i 2018. To palestinske jenter har samtykket til klagen.

Ifølge klager har de innklagede mediene brutt følgende punkter i Vær Varsom-plakaten:

  • Punkt 2.6, om skillet mellom reklame og journalistikk
  • Punkt 4.1, om saklighet og omtanke
  • Punkt 4.3, om stigmatiserende omtale
  • Punkt 4.7, om identifisering
  • Punkt 4.8, om konsekvenser for barn
  • Punkt 4.10, om bilder i en annen sammenheng
  • Punkt 4.13, om å rette feilaktige opplysninger
  • Punkt 4.14, om samtidig imøtegåelse
  • Punkt 4.15, om tilsvarsrett

Klager mener det var brudd på god presseskikk å publisere navnene til de palestinske jentene, som var 17 og 12 år gammel ved publisering.Klager skriver:

«Begge jentene blir nevnt med fullt navn i variant 1-3, mens variant 4 kun omtaler Janna. Med unntak av AP, BT og Adresseavisen, bruker alle annonsene også et lett identifiserbart bilde av Janna tatt fra den sør-afrikanske organisasjonen Two Suns – Shamsaan, sitt materiell.»

Klager mener identifiseringen av barna er satt i sammenheng med sterke, falske anklager, noe klager mener kan være farlig for jentene:

«Når Ahed og Janna blir frontet med fullt navn og i Janna sitt tilfelle, bilde, kan dette være farlig. Særlig fordi annonsøren skriver om alvorlige falske anklager som ikke enkelt kan frikobles fra Janna eller Aheds navn. Dette gjelder i særlig grad i annonsen trykket i (…) SA (…) (variant 2) hvor det står at Ahed oppfordrer til knivstikking og terrorbombing. Dette er svært alvorlige anklager å legge på en mindreårig, og heller ikke noe Ahed har blitt dømt for.
(…)
I annonsene står det at Janna og Ahed kjemper for ‘å fjerne’ (variant 1 og 3) eller ‘å utslette’ (variant 2 og 4) Israel. Dette er ikke dokumenterte påstander, men antagelser som bygger på et vanlig palestinsk frihetsrop ‘frigjøre Palestina fra elven til havet’ (from the river to the sea). Å rope dette er ikke ensbetydende med å ville utslette staten Israel.»

Klager opplyser for øvrig at 17-åringen så å si ikke var en del av OD-kampanjen. OD nevnte aldri hennes navn, og et bilde av henne fremkom kun i én video blant en rekke andre bilder av palestinske barn og ungdommer.

Klager mener at annonsene feilaktig kobler KFUK-KFUM Globals standpunkt om boikott av Israels okkupasjon med jødehat.

Klager skriver videre:

«I variant 4, kulepunkt tre i høyre kolonne hevdes det at ‘[d]e støtter alle ekstreme politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat’. Det er uklart hvem MIFF mener ‘de’ er, men ingenting i årets OD kampanje eller i KFUK-KFUM Globals profil har noen gang ytret et ønske eller målsetning om å fjerne verdens eneste jødiske stat. Tvert imot har OD-kampanjen og KFUK-KFUM Global gjentatte ganger uttalt at de anerkjenner og støtter fullt og helt Israels rett til å eksistere.»

Videre reagerer klager på formuleringen «Du må ikke sove!» i variant 1 og 2. Klager mener formuleringen henviser til Arnulf Øverlands dikt av samme navn, og at MIFF med det sammenligner menneskene bak fjorårets operasjon dagsverk med nazistene under andre verdenskrig. Klager mener også formuleringen «indoktrinering» til sist i variant 1, 2, og 3 bryter med god presseskikk:

«Siste setning: ‘OD er en gedigen anti-israelsk kampanje som indoktrinerer seks årskull skoleelever til [et negativt syn på] (variant 1 og 3) [hat mot] (variant 2) Israel spesielt og jøder generelt’. Antagelsen om at årets OD aksjon bidrar til hat og et negativt syn mot Israel og jøder er en grov anklage og på ingen måte dokumentert.»Slik klager ser det, burde avisene ha rettet det de mener er feilaktige opplysninger og beklaget annonsen. Klager opplyser at det bare er Fædrelandsvennen og VG som har beklaget (Disse to mediene har inngått MO med klager, sekr.anm.).

Klager opplyser videre at hverken de to palestinske jentene, Operasjon Dagsverk eller KFUK-KFUM Global fikk muligheten til samtidig imøtegåelse. «Vi fikk heller aldri beskjed om at OD-kampanjen ville motta denne type beskyldninger», forteller klager.

Når det gjelder anførselen om brudd på tilsvarsretten, jf. VVP 4.15, skriver klager:

«(…) ingen av aktørene som ble angrepet i saken fikk mulighet til et tilsvar av rimelig omfang. KFUK-KFUM Global og OD fikk riktignok mulighet til korte tilsvar i enkelte av avisene i dagene etterpå, men dette var kun etter forespørsel og ikke på like fordelaktig og omfattende plass i avisen som de betalte annonsene.

Selv om enkelte av avisene i ettertid publiserte artikler hvor Janna, KFUK-KFUM Global og OD ble intervjuet kan ikke dette sees på som et tilsvar.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

TILSVARSRUNDEN:

Bergens Tidende (BT) mener Vær Varsom-plakaten (VVP) ikke kan brukes på annonser på samme måte som den brukes på redaksjonelt innhold:

«Redaktøransvaret gjør seg selvsagt også gjeldende for annonser. Men VVP er utrustet som en rettesnor for redaksjonelt innhold. Eller som det heter i VVP 2.1: Redaktøren skal verne om redaksjonens produksjon av fri og uavhengig journalistikk. Å bedømme annonser ut fra Vær varsom-plakaten er derfor prinsipielt feil, slik Bergens Tidende ser det. Redaktøransvaret for annonser er et juridisk ansvar, og ikke et forhold som reguleres av VVP.»

Avisen opplyser at det ble gjort grundige vurderinger før den påklagede annonsen ble publisert – både sjefredaktør og nyhetsredaktør var involvert. BT skriver:

«- Bildet av Janna (…) ble tatt vekk for for dempe fokuset på henne.

– Påstandene om oppfordring til knivstikking og terror ble fjernet, det samme med påstanden om at jentene jobbet for utsletting av staten Israel.

– Vi tok bort påstanden om at OD i 2018 indoktrinerte til hat mot Israel og jøder.  Endringene fremgår av de vedlagte annonsene. (se vedlegg A og B)»

BT mener det var forsvarlig å navngi de to palestinske jentene:

«Dette er profilerte palestinske ungdomsaktivister, og Janna (…) var en forgrunnsfigur i Operasjon Dagsverk 2018. Hun har i underkant av 300.000 følgere på Facebook, og figurerer i en rekke videoer på Youtube. I flere av videoene opptrer hun sammen med kusinen Ahed (…). Ifølge Amnesty International er [Ahed] blitt ‘a powerful symbol of Palestinian resistance’, med høy profilering i sosiale medier. ‘I am a freedom fighter. I will not be the victim’, sier hun i et intervju med The Guardian 30. juli 2018.»

BT påpeker at flere av klagers anførsler ikke gjelder for annonse-varianten som BT publiserte. Avisen skriver:

«Det er feil at annonsøren påstår at Janna og Ahed ønsker å utslette Israel. Det blir heller ikke

påstått i BT-annonsen at KFUK-KFUM Global og Operasjon Dagsverk vil indoktrinere norske skoleelever til å hate Israel og jøder. I annonsen i BT står det at kampanjen indoktrinerer skolelelever til et negativt syn på Israel og jøder. Dette er MIFFs ståsted og det må få anledning til å gi uttrykk for. Det er innenfor ytringsfrihetens rammer.»

BT kan ikke se at annonsen har bidratt til å sette jentenes liv i fare.

Avisen opplyser at den ikke har beklaget annonsen fordi BTs variant ikke inneholder noe som det var nødvendig å beklage. BT mener også at annonsen ikke inneholder sterke beskyldninger av faktisk art som utløste rett til samtidig imøtegåelse; eventuelle slike beskyldninger ble redigert ut før publisering. BT skriver videre:

«Rent prinsipielt er også spørsmålet: Skal den samtidige imøtegåelsen gjelde for annonser? Skulle BT tilbudt OD en motannonse? I enkelte tilfeller kan det være journalistisk interessant å omtale en annonse redaksjonelt. Det ville kunne kvalifisere som en samtidig imøtegåelse. Men det er uansett ikke behov for det i dette tilfellet.»

Når det gjelder anførselen om tilsvarsrett, jf. VVP 4.15, skriver BT:

«Israelsdebatten er en av de evige i norsk politikk, og som sådan kan det diskuteres i hvilken grad annonsen utløser tilsvarsrett. Det er nå uansett en akademisk diskusjon i dette tilfellet. Allerede samme dag som annonsen stod på trykk, lørdag 27. oktober, slapp vi til leder for Operasjon Dagsverk, Frida Jøraholmen Andresen (se vedlegg C).»

Avslutningsvis skriver avisen:

«En god samfunnsdebatt er avhengig av at ytterpunktene også representeres i ordskiftet. Det

gjelder både redaksjonelt og på annonseplass. I tråd med dette har BT blant annet publisert kronikk av Fjordman. Og i tråd med dette lar vi MIFF få rykke inn den innklagede annonsen..

Bergens Tidende synes på ingen måte dette er en elegant utformet annonse. Argumentasjonen er ikke påfallende raffinert, og retorikken er hard. Det var ubehagelig å sette den på trykk og det er ubehagelig å forsvare den.

Men mest av alt er det nødvendig og riktig.»

Klager fastholder at Bergens Tidende har brutt god presseskikk.  Klager viser til formuleringene om «jødehat», «ramming av millioner av israelske barn», «fjerning av verdens eneste jødiske stat», «demonisering av Israel» og at «OD er en gedigen anti-israelsk kampanje som indoktrinerer seks årskull skoleelever til et negativt mot Israel spesielt og jøder generelt».

Klager mener også at de to palestinske barna blir direkte anklaget for å «kjempe for å fjerne Israel».

Slik klager ser det, etterlater varianten som BT publiserte, et inntrykk av de palestinske jentene er voldelige aktivister som ønsker å fjerne Israel fra kartet.

Klager opplyser at tolvåringen selv har sagt at hun føler hennes sikkerhetssituasjon er forverret som følge av annonsene.

Formuleringen i annonsen om indoktrinering av skoleelever mener klager var en anklage om rasisme som OD burde fått mulighet til å svare samtidig på.

«(…) vi som klagere stiller oss undrende til at Bergens Tidende ikke oppfatter følgende setning hentet ut fra den publiserte annonsen  som en sterk og alvorlig beskyldning: ‘MIFF mener derfor at årets OD er en gedigen anti-israelsk kampanje som indoktrinerer seks årskull skoleelever til negativt syn på Israel spesielt og jøder generelt’.»

Bergens Tidende hadde ikke flere kommentarer.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en annonse fra Med Israel for fred (MIFF) i Bergen Tidende (BT). Annonsen var et angrep på Operasjon Dagsverk, som i 2018 ga pengene til ungdom i Palestina. I annonsen ble det påstått at to navngitte palestinske jenter – en 12-åring og en 17-åring – sier de «kjemper for å fjerne Israel (‘frigjøre Palestina fra elven til havet’)».

Klager er KFUK-KFUM Global, som i 2018 stod bak Operasjon Dagsverk. Ifølge klager har BT tillatt publisering av falske anklager mot både de to jentene og Operasjon Dagsverk.

Klager mener beskyldningene mot jentene har gjort deres sikkerhetssituasjon i Palestina verre. Klager viser til at pressen plikter å vise særlig hensyn når barn omtales. Slik klager ser det, burde avisen gitt samtidig imøtegåelse til både barna og organisasjonen. Klager mener også at avisen burde rettet og beklaget annonsen.

Bergens Tidende avviser at god presseskikk er brutt. Avisen mener at annonsen ikke kan vurderes opp mot Vær Varsom-plakaten (VVP) slik klager gjør, fordi de aktuelle punktene i plakaten er ment for redaksjonelt stoff. BT opplyser også at de krevde betydelige endringer i annonsen før den ble publisert. Avisen kan ikke se at annonsen inneholder falske anklager eller beskyldninger som utløser rett til samtidig imøtegåelse. BT mener det ville være galt å nekte annonsøren å uttrykke sine meninger om saken.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) påpeker at redaktøransvaret gjelder for alt innhold i redaktørstyre medier, inkludert annonser. PFU viser til VVP punkt 2.1, der det står: «Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold (…)».

Det ligger i annonsens natur at det er et partsinnlegg, enten annonsøren ønsker å selge noe eller fremme et budskap. I presseetisk sammenheng er det viktig at publikum oppfatter den som en annonse, slik at den ikke forveksles med redaksjonelt stoff. PFU mener den påklagede annonsen var tydelig merket. Det var ingen tvil om at den inneholdt MIFFs politiske budskap, og det kom klart frem at MIFF var avsender.

Samtidig går det også en presseetisk grense for selve innholdet i annonser, og PFU understreker at det er redaktøren som har det etiske ansvaret. Åpenbart krenkende og udokumenterte påstander kan bryte med god presseskikk.

I den påklagede annonsen ble det fremmet en påstand om to barn, en 12-åring og en 17- åring. Barn har et særlig presseetisk vern i Vær Varsom-plakaten, jf. VVP 4.8, som sier at mediene skal vurdere hvilke konsekvenser publiseringen kan få for barna. I dette tilfellet mener imidlertid PFU at BT har tatt tilstrekkelig hensyn. Utvalget merker seg at avisen krevde flere endringer i annonsen før den ble publisert. Påstanden om jentene fremstår som annonsørens tolkning av et slagord jentene har brukt. PFU merker seg dessuten at jentene til tross for sin unge alder er profilerte aktivister. Også mindreårige som deltar i det offentlige ordskiftet må akseptere en viss meningsmotstand.

PFU kan for øvrig ikke se at annonsen utgjør en presseetisk krenkelse overfor Operasjon Dagsverk eller organisasjonen bak.

Bergens Tidende har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 23. oktober 2019

Stein Bjøntegård
Liv Ekeberg, Kristin Taraldsrud Hoff
Ellen Ophaug, Øystein Stray Spetalen, Marit Breivik