Jostein Janøy mot Varden

PFU-sak 014/08


SAMMENDRAG:

Varden hadde lørdag 19. januar 2008 som hovedoppslag et stort bilde av Jostein Janøy, som er utpekt til rektor ved en ny kristen skole i Grenland. Tittelen «Nei til homofri ny skole» var satt inn i bildet, og i henvisningsteksten sto det:

«? Skilte lærere og homofile er ikke ønsket som ansatte ved den kristne skolen som flere menigheter har søkt om å få etablere i Grenland. Jostein Janøy er utpekt som rektor ved skolen.
? Barn med spesielle behov kan heller ikke regne med å få plass. Med unntak av KrF og Venstre, har politikerne i første omgang sagt nei til å starte skolen.»

Artikkelen inne i avisen hadde tittelen «Ny kristen skole fikk nei». Også dette oppslaget var illustrert med et stort bilde av rektoren (foran en kirke), og i bildeteksten het det:

«OPTIMIST: Jostein Janøy er utpekt som rektor for den nye kristne skolen i Grenland, og tror fortsatt Kunnskapsdepartementet vil godkjenne deres søknad, selv om politikerne i Skien sa nei. Her fra i høst.»

I brødteksten opplyses det at Janøy «[i] høst uttalte (…) at mange ønsker et kristent alternativ til den offentlige skolen», og hans kommentar til avslaget på skolens søknad gjengis:

«– Vi er fortsatt svært optimistiske. Vi har en meget god søknad som ligger innenfor de kriteriene som de rødgrønne har satt opp i Soria Moria-erklæringen. Våre fagplaner er allerede godkjente av departementet. Så avslaget fra hovedutvalget bygger på fullstendig feil grunnlag (…)»

Videre intervjues lederen for hovedutvalget for kultur og undervisning, som har behandlet skolens søknad. Lederen er blant annet skeptisk til kravene skolen stiller ved tilsetting:

«I sine krav ved tilsetting, presiserer skolen at det seksuelle samliv hører hjemme i det heterofile, monogame, og livslange ekteskap. Arbeidstakeren skal forplikte seg til en livsførsel som er i samsvar med skolens grunnsyn, verdigrunnlag og formål både i arbeid og fritid.
– Brudd på skolens reglement, danner grunnlaget for oppsigelse. Det er ganske rått. Og det betyr at det ikke kommer på tale å ansette skilte og homofile (…)»

Om inntaksreglementet heter det også:

«(…) skolen vil vurdere inntak av barn med spesielle behov i hvert enkelt tilfelle, dersom elevenes hjemkommune dekker ekstrautgiftene.»

Hovedutvalgets leder kommenterer:

«– Det betyr at de setter seg i en stilling, der de kan avvise barn med spesielle behov. Da sorterer man elever på en ekstrem måte, sier Five [hovedutvalgslederen], og viser til at 85 prosent av skolens utgifter dekkes av det offentlige.»

For øvrig var artikkelen utstyrt med et mindre bilde av hovedutvalgslederen, samt en faktadel om saken.

KLAGEN:

Klager er Jostein Janøy, som er avbildet både i artikkelen og i hovedoppslaget på avisens førsteside. Klageren opplyser at han ikke ble intervjuet i forbindelse med saken, og han påpeker: «Påstandene på førstesiden samsvarer heller ikke med noe av det jeg som person står for. De samsvarer også dårlig med det styret for den nye skolen har med i sine søknadspapirer. Jeg opplever forsideoppslaget som sterkt injurierende i forhold til min person.»

Klageren forklarer at påstandene «om ”homofri skole” og at ”skilte er uønskede” er bygget på skolens ansettelsesbetingelser der det heter: ”Seksuelt samliv hører hjemme i det heterofile, monogame og livslange ekteskap” der det henvises til de 10 bud».

Videre anfører han at formuleringen om «barn med spesielle behov» er «villedende og lite i samsvar med realitetene». Klageren skriver: «I vår søknad heter det ”Inntak av barn med fysisk funksjonshemming, utviklingshemmede, barn med atferdsvansker og barn med behov for spesialundervisning, må vurderes i hvert enkelt tilfelle avhengig av om elevenes hjemkommune dekker ekstrautgiftene og om skolen har de nødvendige pedagogiske ressurser som kreves for å gi disse et fullverdig tilbud.»

Videre mener klageren at det i førstesideoppslaget framstår som om det er sitater av ham, og han påpeker: «det desken har gjort på forsiden, reagerer jeg kraftig på». Selve artikkelen inne i avisen synes klageren er «grei nok». Klageren henviser også til flere leserinnlegg i avisen påfølgende mandag (21.01.2008), som han mener tydelig viser at folk er «villedet».

Klageren opplyser at han selv fikk en kort avklaring på trykk påfølgende mandag (21.01.2008), samt en redegjørelse dagen derpå (tirsdag 22. 01.2008), «der red. etter press fra meg, beklager at oppslaget ser ut som et intervju med meg hvilket det ikke var».

TILSVARSRUNDEN:

Varden avviser å ha brutt god presseskikk, og skriver at avisen «legger til grunn at det kun er presentasjonen på 1. side som skal behandles», siden klageren skriver at artikkelen inne i avisen er «grei nok».

Avisen redegjør for sitt kildegrunnlag og forklarer at saken bygger på «vedtaket i hovedutvalg for kultur og undervisning, kommentar fra hovedutvalgslederen, kommentar til vedtaket fra Jostein Janøy samt henvisning til et intervju fra i fjor høst der Janøy fortalte at mange ønsker et kristent alternativ til den offentlige skolen.» På grunnlag av dette, mener Varden «at tittel og henvisning på 1. side gir et korrekt bilde av de forholdene som er omtalt».

Varden påpeker også at Janøy er pressetalsmann for skolen, og at hans kommentar til hovedutvalgets vedtak er hentet fra en pressemelding. «Jostein Janøy er altså skolens ansikt utad. Det var derfor naturlig å bruke et bilde av den personen som er utpekt som talsmann og som selv opptrer som skolens representant over for offentligheten.»

Avisen erkjenner imidlertid at det burde vært opplyst at bildet på førstesiden er et arkivbilde, slik det indirekte blir gjort i bildeteksten inne i avisen. Videre påpeker avisen at den valgte å beklage at førstesideoppslaget «kunne se ut som et intervju med Jostein Janøy», da avisen også mottok mange «reaksjoner som tydet på at oppslaget […] kunne tolkes som et intervju med Janøy». Avisen understreker imidlertid at den ikke har sitert Janøy eller hatt noe ønske om å framstille førstesiden som et intervju.

Varden bekrefter også at avisen trykket en korreksjon og en redegjørelse fra klageren da han kontaktet avisen og ba om dette, samt at avisens samfunnsredaktør skrev en «fyldig kommentar om saken der selvkritikken for den uheldige presentasjonen på 1. siden ble gjentatt». På denne bakgrunn mener Varden «at avisa i tråd med god presseskikk har gjort det vi [redaksjonen] kan for å presisere Jostein Janøys rolle og argumenter i saken over for leserne».

Klageren påpeker i sitt tilsvar at Varden kun har beklaget én gang, og at det skjedde «under sterkt påtrykk fra meg [klageren], som en liten anmerkning til min [klagerens] redegjørelse (tirsdag 22. januar)». Videre: «At de også i en redaksjonell artikkel den 24. januar, med den tendensiøse overskriften ”Friskole under tvang?” antyder at de som ”budbringer har lært en lekse”, anser jeg [klageren] ikke som noen egentlig beklagelse i forhold til den store skaden de har påført meg personlig og skolesaken vår».

Klageren medgir at «selve artikkelen inneholder en kort kommentar fra meg [klageren] angående hovedutvalgets saksbehandling, oversendt som SMS. Men ingenting [klagerens utheving] av dette er koblet til bildet av meg [klageren] på forsiden».

Klageren fastholder derfor at forsiden «består av en rekke påstander som er direkte villedende», og at Varden har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4. Han anfører blant annet at det i ansettelseskriteriene ikke sies noe om at homofile og skilte lærere er uønsket, men vedgår at ansatte som bryter med skolens grunnverdier «kan bli oppsagt». Setningen om at «”barn med spesielle behov” ikke kan regne med å få plass», mener han er «sterkt tendensiøs og misvisende».

Klageren oppsummerer sin klage slik: «Oppslaget handlet ikke om noe jeg hadde sagt eller sto for, men om hovedutvalgets synspunkter og uttalelser. Derfor burde et helt annet bilde vært benyttet (…) Det er dette jeg anklager ”Varden” for. Enhver som har litt kjennskap til hvordan aviser leses, vet at det store flertall av leserne bare skummer over oppslagene, men leser ikke artiklene (…) Våre kommentarer leses av de få, mens det fortsatt er forsidens påstander jeg må stå til rette for».

Varden har etter dette ikke hatt flere kommentarer til saken.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et førstesideoppslag i Varden om en ny kristen skole som har fått avslag på sin søknad. Klageren, som er utpekt til rektor ved skolen, reagerer på at han er avbildet i oppslaget, og mener det framstår som om påstandene er sitater av ham. Klageren opplever det som sterkt injurierende, ettersom påstandene ikke samsvarer med det han står for, og han heller ikke er intervjuet i forbindelse med saken. Han mener også at oppslaget er svært villedende, og at avisen burde benyttet et annet bilde enn ansiktet hans.

Varden avviser å ha brutt god presseskikk, og mener saken blir framstilt korrekt ut fra det kildegrunnlaget som forelå. Videre påpeker avisen at det var naturlig å bruke et bilde av klageren, ettersom han er utpekt til rektor og pressetalsmann for skolen. Avisen innrømmer imidlertid at den burde ha opplyst at bildet var et arkivbilde. Varden anfører også at avisen har beklaget at oppslaget kunne oppfattes som et intervju, og at avisen har gjort det den kan for å presisere klagerens synspunkter overfor leserne i ettertid.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at saken har fått bred dekning i Varden, og at den har utløst sterke reaksjoner blant avisens lesere. Videre merker utvalget seg at avisen har latt klageren få komme til orde med sitt syn på saken, både umiddelbart etter det første oppslaget og en drøy uke senere, samt at avisen også selv har beklaget at oppslaget kunne misforstås. Utvalget kan imidlertid ikke se at Varden har sitert klageren eller forsøkt å framstille førstesideoppslaget som et intervju med ham.

Hva angår bildebruken, mener utvalget at en person som er utpekt som pressetalsmann og rektor for en ny skole, må regne med at hans person kan bli knyttet til saker som handler om den skolen han representerer. Slik utvalget ser det, var derfor bildet som ble benyttet i det påklagede tilfellet, relevant. Utvalget vil likevel tilføye at avisen med fordel kunne ha opplyst at det var et arkivbilde. Utvalget viser i denne sammenheng på generelt grunnlag til Vær Varsom-plakatens punkt 4.10, der det heter: «Vær Varsom med bruk av bilder i annen sammenheng enn den opprinnelige.»

Etter utvalgets mening er det presseetiske spørsmålet knyttet til hvorvidt avisen har dekning for påstandene i henvisningsteksten om at «skilte lærere og homofile er uønsket» og at barn med spesielle behov «heller ikke [kan] regne med å få plass». Utvalget finner at den andre setningen går lenger enn det er dekning for i artikkelen, ettersom det her skapes et inntrykk av at barn med spesielle behov ikke er ønsket ved skolen. Utvalget viser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 4.4, der det blant annet heter: «Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet».

På dette punkt har Varden brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Halldis Nergård, Ellen Arnstad,
Ingeborg Moræus Hanssen, Henrik Syse, Trygve Wyller