SECURITY park as v. daglig leder Rolf Elvesæter mot TV 2

PFU-sak 014/05


SAMMENDRAG:
TV 2 Tabloid hadde mandag 17. januar 2005 en debatt mellom informasjonssjef Egil Otter i Norges Automobil Forbund (NAF), generalsekretær Egil Østvik i Norges Parkeringsforening (NORPAK) og eks-parkeringsvakt og bokforfatter Jan Røe. Programlederen innledet debatten slik:

«Private parkeringsselskaper tjener rått på oss bilister. I fjor punget vi ut mellom
1 og 2 milliarder kroner for å kunne sette fra oss bilen. Enkelte steder koster det 60 kroner timen å parkere. Noen offentlig kontroll med disse prisene finnes ikke. De private parkeringsselskapene skriver også ut parkeringsbøter så blekket spruter.»

Utskrift av hele debatten følger vedlagt.

Omtrent midt i debatten ble kamera rettet mot noen papirer som programlederen satt med foran seg, og seeren kunne lese «SECURITY» på det øverste dokumentets brevhode. Programlederen sa i denne sammenheng følgende:

«Jeg sitter her med et brev som et selskap har skrevet til sine vektere og parkeringsvakter. Da heter det om en parkeringsplass: «Der må dere være ofte for å fange opp alle som skal på trygdekontoret eller til røntgen.» En annen parkeringsplass: «Det er best etter klokken 15 da legesenteret åpner.» Altså vi skal ta de syke og svake. De som skal til røntgen, trygdekontoret og til legen.»

KLAGEN:
Klageren , SECURITY park as ved daglig leder Rolf Elvesæter, mener TV 2s presentasjon av de omtalte dokumentene strider mot god presseskikk. Klageren viser til at én av debattantene i programmet, Lars Røe, «er anmeldt av undertegnede og Security park as for henholdsvis trusler og forfalskning av dokumenter» , og at Røe «på forhånd tydeligvis utleverte egenproduserte dokumenter til programlederen.» Han legger ved datafiler som hevdes å være bevis på at Røe hadde «endret på dokumenter og produsert nye dokumenter med innhold som han selv har forfattet på brevark med selskapets logo.»

For det første mener klageren at TV 2 har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om kildekritikk, fordi «de siterte dokumenter [ble] fremstilt som ekte» og «TV 2 hadde ikke undersøkt med Security park as om dokumentene var ekte.» Klageren skriver at «[p]resentasjonen av de usignerte dokumentene uten å undersøke om de faktisk er skrevet av den person som er angitt på dokumentet, må karakteriseres som ukritisk bruk av kilder» .

For det andre anfører han at redaksjonen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.1, om saklighet og omtanke, og punkt 4.12, om aktsomhetskrav for bilder. «Det var eksempelvis fullstendig unødvendig å vise selskapets logo/firmanavn selv om innholdet ble lest opp» , skriver klageren. «Ingen av disse dokumentene er skrevet av meg, og de får naturligvis både firmaet og meg personlig til å fremstå i et svært negativt lys ? på falske premisser. Reaksjonene fra ansatte, familie, venner og kunder har ikke latt vente på seg» , understreker han.

Til sist mener klageren at TV 2 har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.14 og 4.15, om samtidig imøtegåelse og tilsvar. Det hevdes at «det er sterkt beklagelig at landets nest største TV-kanal er i stand til å opptre på denne måten uten tanke på de skadevirkninger det kan medføre for de som utsettes for overtrampene.»

TILSVARSRUNDEN:
TV 2 tilbakeviser klagen, og presiserer innledningsvis at på bakgrunn av at «Tabloid er et direktesendt program med de åpenbare følger dette har hva gjelder innhold og utvikling i programmet» , må dette «tillegges vekt ved den vurdering PFU skal gjøre.»

Redaksjonen innrømmer at «[d]e dokumentene hvorfra man hentet diskusjonstemaer noe ut i programmet ble stillet til rådighet fra Jan Røe.» TV 2 understreker dog at «[r]edaksjonen ikke var kjent med at Jan Røe var «anmeldt for trusler og forfalskninger». Redaksjonen ble imidlertid under sminkingen orientert om at Security park hevdet at noen dokumenter var forfalsket. Man gikk gjennom spørsmålsstillingen innenfor den tid man hadde til sending, og fant da etter beste skjønn, at man fortsatt måtte kunne benytte de angjeldende setninger som innspill til den bredere diskusjonen som planlagt, uten identifikasjon av selskapet.»

Vedrørende spørsmålet om identifisering av Security, skriver redaksjonen at «Under den direkte utsendelsen av programmet kom man til helt kort å vise et glimt av den kopien man satt på. Dette var som nevnt ikke planlagt, og redaksjonen var ikke oppmerksom på at så var skjedd før klagen ble gjort kjent for dem. [?] Det må også anføres at de færreste seere kan ha festet seg ved selskapets identitet gjennom dette svært korte glimtet.»

TV 2 viser videre til at redaksjonen «etter klagen nok en gang har vært i kontakt med Jan Røe. Han fastholder at det angjeldende dokumentet som det ble sitert fra, ikke er forfalsket fra hans side.»

Redaksjonen mener videre «at den «dokumentasjonen» som fremlegges av Security park ikke i seg selv dokumenterer at det dokumentet TV 2s redaksjon benyttet som innspill i diskusjonen var forfalsket.» Redaksjonen vedlegger kopi av det skrivet som ble benyttet under sendingen.

TV 2 avslutter med å skrive «[a]t selskapet ikke ble kontaktet for samtidig tilsvar jfr. 4.14 var etter redaksjonens vurdering ikke unaturlig idet det de angjeldende skriftstykker ikke skulle medføre noen identifikasjon av ? og således ikke noen sterk beskyldning mot ? selskapet. Hva gjelder 4.15 har ikke TV 2 registrert at klageren har gjort noe krav om tilsvar gjeldende, men har sendt en klage til PFU, som TV 2 naturligvis har forholdt seg til og behandlet i overensstemmelse med reguleringene for dette.»

Klageren opprettholder klagen, og legger innledningsvis til at «[u]t fra det som skrives synes det som om TV 2?redaksjonen har resonnert på følgende måte: Dersom dokumentene kan danne grunnlag for en «bredere diskusjon» uten at selskapet blir identifisert, er det av underordnet betydning om de er falske.»

Han legger til at det «[i] tillegg synes å bli fremmet som et tilleggsargument at man hadde dårlig tid, jfr. «innenfor den tid man hadde før sending.» For menigmann er dette sjokkerende lesning. At en presumptiv seriøs TV-kanal skylder på tidsnød når det gjelder undersøkelser om sannhetsgehalten i dokumenter som er så graverende som i dette tilfelle, er i seg selv påfallende. At dette skal ha betydning ved vurderingen av om TV 2 har overholdt reglene om tilsvarsretten kan jeg ikke forstå.»

Han finner det også «[t]ilsvarende bedrøvelig når TV 2 hevder at den dokumentasjon som er fremlagt fra vår side ? og som beviser forfalskninger har funnet sted ? «ikke beviser at det angjeldende dokument er en forfalskning.» Jeg minner her om at det faktisk er TV 2 som har «bevisbyrden» hva angår dokumentets status. Dokumentet er verken datert eller signert og kan derfor være produsert av hvem som helst ? når som helst.»

Klageren lurer på hvordan TV 2 kunne være «sikker på at Jan Røe ikke nevnte mitt eller selskapets navn i løpet av sendingen? Nedla redaksjonen forbud mot dette? Jeg påpeker i denne sammenheng at Røe i løpet av programmet berørte Security park as indirekte ved å nevne en av våre kunder ved navn ? nemlig Esso på Skårer. Denne kunden ringte meg dagen etter og lurte på hva i all verden dette dreide seg om. At de var nevnt som et eksempel på dårlig parkeringsregulering kunne han ikke forstå, og det er heller ikke i overensstemmelse med virkeligheten.»

Til slutt spør klageren hvorfor kameramannen filmet dokumentet. «Det er første gang jeg har vært vitne til at noe slikt har skjedd i dette programmet. Hvorfor fikk han ikke instrukser om ikke å filme dokumentet? At redaksjonen ikke var klar over at dokumentet var filmet før de mottok klagen synes meg mer enn merkverdig» , avslutter han.

TV 2 bemerker «innledningsvis at vi over telefon fra Jan Røe har fått underretning om at «saken» i forhold til ham er henlagt, slik vi forstår det som intet straffbart forhold. Dette bør hensyntas når klagerens synspunkter vurderes» , mener redaksjonen.

Videre understrekes det at «[f]or TV 2 fremsto det aktuelle dokumentet ? i lys av de opplysninger man hadde frem mot sending, ikke som «falskt». Det er heller ikke fremkommet noe i ettertid som slik TV 2 ser det, dokumenterer påstandene fra klageren, heller ikke gjennom behandlingen av politianmeldelsen.»

Når det gjelder redaksjonens tidligere presisering om at man ikke hadde planlagt identifikasjonen av klageren, viser TV 2 til at dette har «betydning for spørsmålet om tilsvar fra klageren skulle vært innhentet. Det vises til tidligere bemerkninger. Å ta utgangspunkt i et dokument som det foreliggende i en diskusjon med representanter for bransjen og forbrukerne mener TV 2 ikke er i strid med god presseskikk.»

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder TV 2s presentasjon av et dokument i debattprogrammet Tabloid, der fokus var rettet mot private parkeringsselskapers høye inntjening. Klageren, parkeringsselskapet SECURITY park as, mener redaksjonen var ukritisk i bruk av kilder, og hevder å kunne bevise at dokumentet programlederen siterte fra, var forfalsket av én av debattantene. Klageren anfører videre at det var fullstendig unødvendig å vise brevarkets logo, selv om firmanavnet ikke ble nevnt, og at redaksjonen burde ha kontaktet selskapet for samtidig imøtegåelse.

TV 2 tilbakeviser klagen og presiserer at Tabloid er et direktesendt program, slik at dette må tillegges vekt i vurderingen. Redaksjonen innrømmer at det siterte brevet ble stilt til rådighet av den ene debattanten, men at det først var under sminkingen at redaksjonen ble orientert om at klageren mente at dokumentet var forfalsket. Det trekkes videre frem at TV 2 kun viste et glimt av dokumentet, og at det ikke var meningen å identifisere brevarkets logo. Derfor ble selskapet heller ikke kontaktet for samtidig kommentar. Redaksjonen mener for øvrig at klageren ikke i tilstrekkelig grad kan dokumentere at brevet var uekte.

Pressens Faglige Utvalg registrerer at partene er uenige når det gjelder ektheten av dokumentet, men på bakgrunn av at redaksjonen like før sendingen fikk kjennskap til påstanden om forfalskning, mener utvalget at TV 2 burde ha kvalitetssikret kildebruken langt bedre og benyttet flere kontrollmuligheter. Utvalget viser i denne sammenheng til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, der det blant annet heter: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte.»

Selv om redaksjonen ikke nevnte parkeringsselskapets navn, finner likevel utvalget at TV 2 på en uakseptabel måte viste brevarkets logo. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 4.12, der det presiseres at bildebruken må underlegges de samme aktsomhetskrav som stilles til det skrevne ord.

TV 2 har brutt god presseskikk.

Oslo, 31. mars 2005
Hilde Haugsgjerd,
Sigrun Slapgard, John Olav Egeland, ,
Siri Bjerke, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:
«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener TV 2 brøt god presseskikk i et innslag i debattprogrammet Tabloid. Innslagets tema var private parkeringsselskapers inntjening. Under debatten leste programlederen opp fra et dokument som klageren, SECURITY park as, hevder var forfalsket av en av debattantene. Klagerens firmalogo var synlig under denne opplesningen. PFU mener TV 2 burde forsikret seg om ektheten av dokumentet og viser til at redaksjonen var kjent med påstanden om forfalskning før sending. Utvalget mener TV 2 i denne sammeheng ikke har utvist tilstrekkelig kildekritikk.»