NN mot Tvedestrandsposten

PFU-sak 012/18


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder Tvedestrandspostens dekning av en rettssak i Aust-Agder tingrett, der en politimann sto tiltalt for flere tilfeller av vold mot sin tidligere kjæreste. Det er eks-kjæresten som klager. Hun mener Tvedestrandsposten opptrådte i strid med tre punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP). Det gjelder plakatens krav om å vektlegge saklighet og omtanke og respektere menneskers privatliv. Dessuten mener klager at nære relasjoner mellom redaksjonen og involverte parter kan ha påvirket omtalen.

Tvedestrandsposten avviser klagen. Avisen uttrykker forståelse for at dekningen av rettssaken har vært en belastning for klageren, som var sakens fornærmede. Avisen mener imidlertid at den har tatt nødvendige hensyn og fremstilt saken balansert og i tråd med normal praksis. Den viser også til at opplysninger fra rettssaken er sammenfallende med hva som ble vektlagt i dommen fra tingretten.

 

Pressens Faglige Utvalg vil understreke at omtale av rettsprosesser er en viktig del av medienes samfunnsrolle. Samtidig er pressen bundet av Vær Varsom-plakatens regler om god presseskikk, også knyttet til dekning av krim og rett. Utvalget mener, i tråd med avisens argumentasjon, at rettssaken har offentlig interesse, særlig knyttet til at det er en polititjenestemann som sto tiltalt.

Klager mener for tette forbindelser mellom den tiltalte og redaksjonen gjorde journalist og redaktør inhabile. Utvalget vil minne om at nære bindinger og bakenforliggende forhold som kan påvirke publikums oppfatning, bør opplyses. Men i noen tilfeller kan dette komme i konflikt med andre punkter i Vær Varsom-plakaten, eksempelvis identifisering. I det foreliggende tilfellet finner ikke utvalget det dokumentert at redaksjonelle medarbeidere var inhabile i strid med punkt 2.2 i plakaten.

Utvalget vil uttrykke forståelse for at rettsomtalen har vært en belastning for klageren. Selv om rettssaken gikk for åpne dører, hadde Tvedestrandsposten et selvstendig ansvar for egen publisering.

Klageren mener seg, som fornærmet i saken, urimelig behandlet av avisen og begrunner dette med måten hun blir framstilt på i referatene fra tingretten. Utvalget ser at detaljer fra vitneutsagn og presentasjonen av dem kan ses på som lite omtenksomt, og mener avisen med fordel kunne unngått noen av disse. Men dette må veies opp mot behovet for å informere allmennheten og hvilken betydning detaljene har for forståelsen av saken. Utvalget finner at kravet til saklighet og omtanke i det foreliggende tilfellet ikke er overtrådt, jf. VVP 4.1.

Videre mener utvalget at kretsen av personer som blir kjent med hvem det dreier seg om ved lesing av de påklagede artiklene, ikke blir utvidet. Utvalget mener derfor at det i omtalen av saken er tatt tilstrekkelige hensyn, og at de personlige og private forhold som omtales, ikke er saken uvedkommende, jf. VVP 4.3 og 4.7.

 

Etter en samlet vurdering finner utvalget at Tvedestrandsposten ikke har brutt god presseskikk.

 

Oslo, 26. april 2016

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Ellen Ophaug, Martin Riber Sparre,
Sylo Taraku, Nina Fjeldheim