Anja Rokstad, styremedlem i Grønnere Oslo AS mot Vårt Oslo

PFU-sak 009/19


SAMMENDRAG:

VårtOslo publiserte 20. november 2018 en nyhetsartikkel på nett med tittelen: «Planene om stort p-hus for elbiler på Frogner likevel ikke skrinlagt». Ingressen var:

«— Vi har trukket den nåværende søknaden fra politisk behandling. Men vil likevel gå nye runder for å se om det er mulig å bygge mobilitetshus, bekrefter styremedlem Anja Rokstad i Grønnere Oslo AS.»

Samme styremedlem ble sitert i brødteksten på at det fortsatt kunne bli aktuelt med et såkalt mobilitetshus på Frogner og andre steder i Oslo. I artikkelen ble det videre sitert fra en e-post det omtalte styremedlemmet hadde sendt til en motstander av parkeringshuset:

«Vi leide inn to konsulenter som skulle lytte til fagstaber, lokalpolitikere, velforeninger, bydelsadministrasjon og sentralpolitikere… Det kan synes som om de ikke i tilstrekkelig grad lyttet, men heller ble selgere og ikke samtalepartnere. Inklusive å fremme en parkeringskapasitet på 600 plasser, et omfang styret aldri ønsket da mobilitetshus er tenkt fylt med svært mange andre bydelsaktiviteter enn bare elbilparkering […] Grønnere Oslo sa opp konsulentene og begjærte politisk behandling stoppet. Samtidig endret vi aksjonærsammensetning og styret, inklusive at den store parkeringsinteressenten og en annen aksjonær ikke lengre er med. Selskapet er nå tilbake der vi startet; med et brennende ønske om aktivt å bidra til byrådserklæringen og kommuneplanens mål om bymiljø og grønn mobilitet.»

Siste del av dette utdraget fra e-posten ble gjengitt under mellomtittelen «Sparket konsulenter fra p-husprosjekt».

 

KLAGEN:

Klager er styremedlem i Grønnere Oslo AS, Anja Rokstad, som var sitert i den påklagede artikkelen. Hun viser til en rekke punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP) – 3.2, 3.3, 3.7, 3.9, 4.4, 4.13, 4.14 og 4.15 – og gir følgende beskrivelse av kontakten med redaksjonen før publisering:

«Jeg ble på mandag 19. november 2018 oppringt av en journalist fra Vårt Oslo […] mens jeg var i en middag. Journalisten ønsket svar på en del spørsmål om videre planer for et selskap der jeg er styremedlem […] På grunn av at henvendelsen skjedde under en middag, sent på kvelden, forespurte jeg spørsmålene skriftlig. Det ble avvist. Jeg forespurte også i vitners nærvær sitatsjekk, hvilket også ble avvist, da med latter og en forklaring om ‘at det ikke var slik det fungerte’. Se vedlagt henvendelse til Vårt Oslos redaktør dagen etter for hele hendelsesforløpet. […] Som det fremgår av svaret til redaktøren i Vårt Oslo forklarer journalisten seg usannferdig, og hevder at sitatsjekk og gjennomlesning ble tilbudt. […] tiden på døgnet for både henvendelsen og publiseringen – henholdsvis kl. 20:00 om kvelden og påfølgende publisering rett etter midnatt – viser at det ikke er noen realitet i det påståtte tilbudet […] noe som i seg selv er et brudd på punktene 3.3 og 3.9 i Vær Varsom Plakaten.»

Videre mener klager at artikkelen var i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.4 om dekning for titler. Klager skriver:

«I overskriften skriver Vårt Oslo ‘Planene om stort p-hus for elbiler på Frogner likevel ikke skrinlagt’. Dette på tross av at de vet at dette er uriktig […] Vårt Oslo hadde tilgang til både e-post fra selskapets styreleder til Plan og Bygningsetaten, samt til Byutviklingskomiteen av 1. november 2018 og min e-post til […] Skarpsno Gimle og Frogner Vel av 19. november 2018. I begge fremkommer det klart at vi nettopp ikke har planer om et stort parkeringshus[.]»

I e-posten som styrelederen for Grønnere Oslo hadde sendt Byutviklingskomiteen m.fl., sto det blant annet at styret i Grønnere Oslo AS aldri hadde sett for seg et mobilitetshus med parkeringskapasitet på 600 plasser. I samme e-post sto det også at Grønnere Oslo ville gå en runde «for å få avklart hva aktørene ønsker ut av mobilitetshus». Klager anfører at hun understreket overfor journalisten at Grønnere Oslo ikke ønsket et stort parkeringshus for 600 biler, og at dette var grunnen til at reguleringssøknaden ble trukket.

Videre mener klager at VårtOslo brøt med VVP 3.2 om kontroll av opplysninger og 3.7 om å gjengi meningsinnhold presist, ettersom redaksjonen skrev at Grønnere Oslo hadde «sparket» konsulentene. Det å avslutte et samarbeid med noen er noe annet enn å gi noen sparken, skriver klager med henvisning til arbeidsmiljøloven. Endelig skriver klager:

«Vårt Oslo ble i min epost dagen etter gjort oppmerksom på både nektelse av sitatsjekk og mulighet for gjennomlesning. De faktiske feil i overskrift og meningsinnhold ble påpekt og dokumentert, det ble også påpekt at journalisten som skrev artikkelen hadde den skriftlige dokumentasjonen som viste at meningsinnholdet var feil tilgjengelig på publiseringstidspunktet. Allikevel nektet Vårt Oslo å rette overskrift og meningsinnhold […]  hvilket er klare brudd også på Vær Varsom Plakatens punkt 4.13.»

Til orientering for utvalget legger klager ved:

– Den siterte e-posten klager hadde sendt til en motstander av parkeringshuset.

– E-posten styrelederen i Grønnere Oslo AS sendte til byråd for byutvikling, m.fl.

– E-postkorrespondanse etter publisering mellom klager og redaktør i VårtOslo.

 

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Det er ikke registrert at partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet.

 

 

TILSVARSRUNDEN:

VårtOslo gjør innledningsvis rede for det omtalte sakskomplekset og forklarer hvordan den siterte e-posten kom VårtOslo i hende. Deretter gir redaksjonen følgende beskrivelse av kommunikasjonen med klager før publisering:

«VårtOslos journalist ringte til styremedlem Anja Rokstad 19. november 2018 for å kontrollere at eposten med invitasjonen var ekte og at den var skrevet og sendt fra henne. […] Rokstad ble også gjort oppmerksom på at VårtOslo arbeidet med en nyhetssak som tok utgangspunkt i eposten. Rokstad bekreftet at mailen var reell, og bekreftet innholdet som ble lest opp for henne. Hun besvarte også flere spørsmål, før hun forklarte at hun var på vei inn i en leilighet. Samtalen ble avsluttet på helt vanlig måte. Etter en knapp halvtime ringte Rokstad tilbake og stilte spørsmål om hvilken vinkling VårtOslo hadde tenkt. Hun ble fortalt at journalisten ikke hadde begynt å skrive ut saken. Da krevde Rokstad en sitatsjekk. VårtOslos reporter forklarte igjen at saken ikke var påbegynt, men at hun kunne få lese saken i sin helhet før den ble publisert, men først når den var ferdig skrevet. […] Senere på kvelden, ved 21.30-tiden, ringte Rokstad for andre gang tilbake til VårtOslos journalist. […] Rokstad ble i løpet av samtalen […] bedt om å sende en SMS med sin epostadresse slik at hun kunne få tilsendt artikkelen. Samtalen ble avsluttet på en helt vanlig måte. Ved 23-tiden var saken ferdig skrevet. Rokstad hadde fortsatt ikke sendt SMS med sin epostadresse.»

Redaksjonen gjengir også journalistens notater fra den aktuelle kvelden som gir en mer detaljert fremstilling av kommunikasjonen med klager forut for publisering.

VårtOslo mener intervjuet med klager, samt klagers e-post, bekreftet at planene om et parkeringshus ikke er skrinlagt. Følgelig kan ikke redaksjonen se å ha opptrådt i strid med VVP 3.2 om kontroll av opplysninger eller 4.4 om dekning for titler ved å skrive om at det fortsatt forelå planer om et parkeringshus. Da redaksjonen ikke kan se at det foreligger feilaktige opplysninger i artikkelen, avvises også klagers påstand om brudd på VVP 4.13.

VårtOslo mener også at redaksjonen gjorde premissene klare overfor klager, jf. VVP 3.3, og at klager fikk rimelig tid til og tilbud om å lese saken i god tid før publisering, jf. redaksjonens beskrivelse av hendelsesforløpet. Det ble heller ikke stilt krav om sitatsjekk før intervjuet, anføres det. Redaksjonen avviser at publiseringen var i strid med VVP 3.7 om å sitere presist og gjengi meningsinnhold korrekt. Det vises til at det ble sitert ordrett fra e-postene, og at journalisten sjekket med klager på telefon at de mottatte svarene var korrekt oppfattet. Videre har redaksjonen vondt for å se at klager var en kilde i ubalanse, jf. anførslene om brudd på VVP 3.9.

Når det gjelder klagers påstand om brudd på VVP 4.14 og 4.15, skriver redaksjonen:

«Grønnere Oslo utsettes hverken for kritikk eller beskyldninger i artikkelen. Artikkelen omhandler en epost sendt fra et styremedlem, og Rokstad bekrefter selv innholdet i eposten. I artikkelen blir det henvist til at Oslo Ap […] trakk den politiske støtten til Grønnere Oslos planer. Dette kan vanskelig sees eller leses som noe annet en konstatering av fakta. Det målbæres ikke kritikk eller noen form for beskyldninger mot Grønnere Oslo eller Rokstad i den aktuelle artikkelen.»

 

 

Klager ønsket å komme med kommentarer til redaksjonens tilsvar. Hun viser igjen til sin versjon av hendelsesforløpet før publisering, og nekter for at hun ble tilbudt å sende en tekstmelding med e-postadressen sin til journalisten, slik redaksjonen skriver i tilsvaret.

Videre gir klager eksempler på det hun oppfattet som aggressiv atferd og urimelige spørsmål fra journalisten den aktuelle kvelden. (Se sakspapirene for nærmere informasjon, sekr. anm.)

 

VårtOslo hadde ikke ytterligere å tilføye til saken.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i VårtOslo. I artikkelen gikk det frem at selskapet Grønnere Oslo AS, til tross for politisk motstand og en trukket byggesøknad, fortsatt ville jobbe for å få et såkalt mobilitetshus til blant annet elbilparkering. Artikkelens tittel var «Planene om stort p-hus for elbiler på Frogner likevel ikke skrinlagt». Det sto også i brødteksten at Grønnere Oslo hadde «sparket» konsulentene på prosjektet.

Klager er et styremedlem i Grønnere Oslo som var intervjuet i saken. Hun er kritisk til overskriften og fremholder at det er feil at planene om et stort parkeringshus ikke er skrinlagt. Det påpekes i klagen at redaksjonen heller ikke har vært villig til å endre overskriften i ettertid. Videre er klager kritisk til at journalisten ikke etterkom hennes ønske om å sende spørsmålene skriftlig, og hun anfører at hun ikke ble gitt anledning til sitatsjekk. Endelig mener klager at det var upresist og i strid med god presseskikk å skrive at Grønnere Oslo hadde sparket konsulentene.

VårtOslo avviser brudd på god presseskikk og kan ikke se at artikkelen inneholdt faktafeil. Redaksjonen anfører også at klager fikk tilbud om å lese artikkelen før publisering, men at klager ikke fulgte opp eller oppga e-postadresse til journalisten slik at dette kunne bli gjort.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) registrerer at partene har motstridende fremstillinger av kommunikasjonen dem imellom før publisering. Ettersom det står ord mot ord, er det vanskelig for utvalget å vurdere om det ble begått et brudd på Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.3 om å klargjøre premissene. Selv om det i mange tilfeller kan være hensiktsmessig å gi kilder sitatsjekk, er ikke redaksjonene presseetisk forpliktet til å gjøre dette med mindre det avtales forut for et intervju. Utvalget vil likevel på generelt grunnlag minne om at det er journalistens ansvar å skape tydelige rammer.

PFU forstår at det kan være krevende å områ seg og svare korrekt om en blir oppringt av en journalist på kvelden under en sosial sammenkomst. Så langt utvalget kan se, inneholdt ikke den påklagede publiseringen sterke beskyldninger av faktisk art som utløste klagers rett til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. Det avgjørende i PFUs øyne er derfor om redaksjonen i tilstrekkelig grad faktakontrollerte opplysningene som ble publisert, jf. VVP 3.2.

I den siterte e-posten som klager selv hadde skrevet, het det at Grønnere Oslo hadde sagt opp konsulentene på prosjektet. Det er rom for språklige forenklinger innen journalistikken, og i utvalgets øyne var VårtOslo innenfor presseetisk akseptabel praksis da redaksjonen skrev at konsulentene på prosjektet var blitt «sparket». Det fremgikk dessuten av artikkelen at det dreide seg om innleide konsulenter, ikke et tradisjonelt arbeidsforhold.

Klagers selskap uttrykte både i redaksjonens kildemateriale og i selve publiseringen at det ikke var ønskelig for deres del med så mange parkeringsplasser som det tidligere var blitt sendt byggesøknad om. Nevnte søknad var trukket, og utvalget forstår at klager mener tittelen om et «stort parkeringshus» sto i kontrast til hennes og selskapets uttrykte ønske om mindre dimensjoner. Etter en samlet vurdering finner utvalget likevel ikke grunnlag for å konkludere med et brudd på VVP 4.4 om dekning for titler. Hvorvidt et parkeringshus er stort eller ikke, er det vanskelig for utvalget å definere, og klager fikk slippe til i brødteksten for å forklare hva Grønnere Oslo ønsket. Til vurdering kommer det også at klager, så langt PFU kan se, ble tilbudt å sende inn et innlegg i etterkant for å utdype sitt syn, jf. VVP 4.15.

 

Etter en samlet vurdering har VårtOslo ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 22. mai 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård
Nina Fjeldheim, Kristin Taraldsrud Hoff, Erik Schjenken