Samerådet v. leder Pauliina Feodoroff mot NRK

PFU-sak 008/08


SAMMENDRAG:

NRK Sámi Radio sendte i TV-nyhetene (O??asat) 15. november 2007 et finskprodusert reportasjeinnslag med følgende heading, oversatt til norsk:

«Samerådets uttalelse om tradisjonell reindrift opprører/provoserer eldre reineiere i Finland.»

Og som studiointro til selve reportasjen:

«Samerådet mener at de som forer rein ikke hører til tradisjonell driftsmåte. Dette opprører/provoserer eldre reineiere.»

I innslaget uttaler to reineiere i 70-årene seg. Før intervjuet med den første av dem sier reporteren bl.a.:

«I moderne reindrift har det blitt vanlig å fore reinen seint på vinteren. Samerådet argumenterer nå for tradisjonell reindrift, og det kan han ikke forstå.»

Og i tilknytning til intervjuet med den andre reineieren sier reporteren:

«Etter Samerådets mening er de ikke tradisjonelle reindriftsutøvere fordi de forer.»

Til slutt i innslaget sier reporteren bl.a.:

«Samerådet har argumentert med tradisjonell reindrift når de har forsvart folkene i Nellim siida i tvangsslaktesaken i Ivalo reinby. Etter Samerådets mening driver folkene i Nellim tradisjonell reindrift fordi de ikke forer rein om vinteren. TV-nyhetene har i ei uke prøvd å få et intervju med Samerådets leder Pauliina Feodoroff, men hun nekter å fortelle hva som er riktig tradisjonell reindrift etter deres syn.»

KLAGEN:

Klager er den Finland-baserte lederen av Samerådet, Pauliina Feodoroff, som bl.a. skriver:

«Samerådet reagerer på feil informasjon om vår organisasjon i innslaget, at vi ikke har fått mulighet til å forsvare oss mot sterke beskyldninger og at de samiske TV-nyhetene har nektet å rette opp feil informasjon i ettertid.»

«Bakgrunnen for innslaget ser ut til å være en skriftlig uttalelse fra Samerådet der vi forsvarer reindrifta i Nellim-området i Nord-Finland mot tvangsslakting. Vi hevder i uttalelsen at dette er tradisjonell samisk reindrift, men vi sier ikke at reindrifta er tradisjonell fordi de ikke forer rein. Vi har heller aldri uttalt at reindrifta ikke er tradisjonell samisk reindrift hvis reineierne forer reinen. Det er et faktum at reineierne i Nellim ikke forer rein seint på vinteren, men dette har aldri vært trukket fram av oss i vår argumentasjon.»

«Likevel sier journalisten ”Etter Samerådets mening driver folkene i Nellim tradisjonell reindrift fordi de ikke forer rein om vinteren” og at ”Samerådet mener at de som forer rein ikke hører til tradisjonell reindrift.”»

Klageren finner det kritikkverdig at de to eldre reineierne som intervjues, konfronteres med det journalisten hevder er Samerådets syn.

«Til slutt hevdes det i innslaget at ”TV-nyhetene har i ei uke prøvd å få et intervju med Samerådets leder Pauliina Federoff, men hun nekter å fortelle hva som er riktig, tradisjonell reindrift etter deres syn”. (…) Som Samerådets leder har jeg ikke nektet å svare på spørsmål om tradisjonell reindrift. YLE Sámi Radios journalist Asllak Paltto ringte meg om denne saken tirsdag 7.11.2007. Jeg var da i Sør-Finland, men svarte på hans spørsmål og vi avtalte at han skulle ringe meg fredag 11.11. Jeg ville da være tilbake i Inari, og kunne stille opp til et TV-intervju. Paltto ringte meg ikke tilbake.»

«I stedet ringte journalist Kaisa Aikio meg tirsdag den 14.11. Også nå svarte jeg på alle spørsmål og nektet aldri å stille opp i noe intervju. Aikio sa at hun skulle ringe meg tilbake dagen etter. Dette gjorde hun ikke. I stedet ble saken sendt på TV. Jeg sendte da en e-post til Aikio og kopi til hennes sjef… der jeg klaget på at de ikke hadde latt meg komme til orde, og heller ikke hadde brukt de svarene jeg ga i samtalene med Paltto og Aikio. Det kom ikke noe svar.»

Klageren opplyser videre at hun 23. november sendte et krav til YLE Sámi Radio «om at de rettet opp feilinformasjon og leste opp en melding på TV der det kom fram at jeg ikke hadde nektet å svare…». Kopier av denne e-posten ble sendt til sameradio-redaksjonene i Norge og Sverige. «Den 30.11.2007 avviste YLE Sámi Radios sjef kravet fordi journalist Kaisa Aikio påstod at jeg hadde nektet å svare på spørsmål. De to andre sjefene svarte aldri.»

Etter klagerens mening er NRK Sámi Radio medansvarlig for brudd på Vær Varsom-punktene 4.1 (saklighet og omtanke) og 4.14 (samtidig imøtegåelse).

Det pekes videre på punkt 4.4, idet «det hevdes både i innannonseringen i begynnelsen av nyhetssendingen og fra studio før saken sendes at eldre reineiere er provosert av Samerådets holdning. Heller ikke dette er den fulle sannheten.» Klageren viser til at den ene intervjuede reineieren er oppbrakt over det han tror Samerådet mener, mens den andre «faktisk ikke» kritiserer rådet.

I tillegg viser klageren til Vær Varsom-punkt 4.13, siden også NRK Sámi Radio var kjent med kravet om beriktigelse av påstanden til slutt i innslaget.

Og klageren avslutter slik: «Det er også kjent at det er NRK Sámi Radio som velger ut saker og godkjenner det som skal sendes på TV-nyhetene (for hele det samiske området; sekr. anm.). De burde derfor ha oppdaget de kritikkverdige momentene som vi har nevnt, og undersøkt sakens fakta. Dette burde ført til at reportasjen ikke ble sendt i sin nåværende form.»

TILSVARSRUNDEN:

NRK Sámi Radio opplyser at redaksjonen over flere uker har forsøkt å komme fram til en minnelig ordning med Samerådet, uten å lykkes. «Samerådet har valgt å opprettholde klagen selv om NRK Sámi Radio 19.02 har publisert en beklagelse med følgende ordlyd:

”O??asat beklager at vi 15.11.2007 meldte at etter Samerådets syn hører ikke foring av rein til tradisjonell reindrift. O??asat hadde ikke et grunnlag for å si dette. Det er også beklagelig at vi etter Samerådets syn ikke har gitt anledning til samtidig imøtegåelse av den påstanden og at vi i innslaget sier at Samerådet ikke ønsker å kommentere saken.”»

Distriktsredaktør Nils Johan Heatta anfører at NRK valgte å beklage innslaget «fordi vi ønsket å rette opp en eventuell urettferdig behandling av Samerådet og vi ønsket å løse dette uten å bruke veldig mye tid på svar og tilsvar». «Når Samerådet da likevel velger å opprettholde sin klage, vil vi naturligvis bringe frem realitetene omkring reportasjen og vise til Samerådets manglende ønske om og vilje til å bidra til korrekt informasjon…».

Redaksjonen tilbakeviser at klageren ikke har hatt anledning til samtidig imøtegåelse av «uriktige beskyldninger». «Samerådet ble allerede 5.11.07 gjort oppmerksom på at YLE Sámi Radio arbeidet med saken om Samerådets syn på tradisjonell reindrift, og Samerådets leder Pauliina Feodoroff ble flere ganger kontaktet med tanke på en kommentar til saken.»

«Onsdag 14.11. fikk YLE Sámi Radio endelig tak i Feodoroff som avslo vårt ønske om en kommentar. Begrunnelsen hennes var at opptakene ville ta for lang tid og at hun ikke hadde tid til det. Nyhetssjef Aikio foreslo at intervjuet kunne gjøres via telefon og at intervjuet under sending kunne dekkes med et stillbilde. Premissene for intervjuet var selvsagt klargjort. Men Feodoroff ønsket altså ikke å bidra. Hun ble gjort oppmerksom på at saken ville bli publisert 15.11. og at det ville komme frem at hun ikke ønsket å kommentere saken.»

«Etter dette ønsket Feodoroff at YLE Sámi Radio skulle ta kontakt med en annen finsksamisk representant som også er med i Samerådet, nemlig Juha Magga. YLE Sámi Radio forsøkte å få tak i Juha Magga, også utover kvelden 14.11., for å få kommentar fra Samerådet, uten at vi nådde frem. Utifra dette mener vi klart at Samerådet gjennom sin leder Pauliina Feodoroff har [fått] rikelig anledning til å kommentere saken, men har avslått dette.»

NRK tilbakeviser også at man skulle ha brutt med Vær Varsom-plakatens punkt 4.4. «Etter vår mening har vi dekning i fakta. Samerådet, med dets leder i spissen, har i ulike finske riksmedier fremmet sine meninger og synspunkter om tradisjonell reindrift.»

«Uttalelsene kan tolkes dit hen at Samerådet mener at foring av rein ikke lenger kan betraktes som en del av en tradisjonell reindrift. Dette vil skape reaksjoner i reindriftssamiske miljøer, noe det også gjorde. (…) Samerådet må forstå at temaet skaper debatt som Samerådet selv må delta i fremfor å gjøre seg utilgjengelig eller la være å kommentere.»

Klageren er «mildt sagt overrasket» over NRKs tilsvar. «Vi påpekte i klagen at NRK Sámi Radio ikke hadde grunnlag for å hevde at Samerådet mener at foring av rein ikke tilhører tradisjonell reindrift. NRK Sámi Radio har allerede innrømmet denne feilen, og de beklaget dette i sin nyhetssending på TV. (…) I sitt tilsvar hevder likevel Nils Johan Heatta at de hadde grunnlag for å hevde dette. (…) Jeg konstaterer at NRK Sámi Radio ikke legger fram noen bevis for sine påstander om meg og Samerådet.»

Videre er klageren «sterkt uenig» i den framstilling NRK gir av hennes kontakt med journalist og nyhetssjef i YLE Sámi Radio, og viser til redegjørelsen hun gir i klagebrevet. Klageren fastholder at hun «ikke på noe tidspunkt» nektet å kommentere «noe som helst» overfor YLE-medarbeiderne. «Jeg ga dem begge lange svar på alle spørsmål.»

Klageren tilbakeviser i tillegg at hun ble gjort oppmerksom på at innslaget uansett ville bli sendt 15. november, og at det ville bli sagt at hun ikke ønsket å kommentere saken. «Det er også ganske langt fra sannheten når de påstår at jeg kun ba dem kontakte Juha Magga og at dette skjedde kun den 14.11.2007.» Klageren nevner her flere navn hun skal ha oppgitt til YLE-medarbeiderne. «Det er derfor urimelig å påstå at Samerådet har gjort seg utilgjengelig eller har latt være å kommentere saken.»

For øvrig stusser klageren over NRKs formulering om at man ønsket å rette opp «en eventuell urettferdig behandling av Samerådet». «Jeg trodde de virkelig mente det da de beklaget innslaget i nyhetssendingen 19.02.2008. Er det virkelig mulig at de beklaget for å slippe lett unna? Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser.»

Og klageren tilføyer:

«Det har ikke på noe tidspunkt vært nevnt fra NRK Sámi Radios side at vi måtte trekke klagen tilbake for å få publisert denne beklagelsen. Vi har da heller ikke på noe tidspunkt vurdert å trekke klagen til Pressens faglige utvalg tilbake. For sikkerhets skyld gjorde vi NRK Sámi Radio oppmerksomme på dette både muntlig og skriftlig da vi aksepterte beklagelsen.»

Klageren viser her til vedlagt kopi av e-melding.

NRK Sámi Radio «står fast ved at Samerådets leder ikke har vært særlig villig til å bidra med sitt syn slik at eventuelle misforståelser kunne vært rettet opp».

Når det gjelder klagerens etterlysning av «bevis» for at «Samerådets syn er at fôring av rein ikke tilhører tradisjonell reindrift», viser NRK til hva de finsksamiske avisene Voima og Lapin Kansa skrev i oktober 2007, i det ene tilfellet basert på intervju med klageren. I Lapin Kansa het det, «med bakgrunn i vedtak i Samerådet»: «Samerådet mener at reindriftsloven i liten grad tar hensyn til tradisjonell samisk reindrift som baserer seg på naturlig beiteland.»

Til slutt gjør NRK oppmerksom på at Samerådet også har klaget det samme nyhetsinnslaget inn til den finske Opinionsnämnden för massmedier. Nämnden har «besluttet å avslutte granskingen av saken», noe som begrunnes med at «klager og publisist har helt forskjellig mening om saksforløpet».

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder et finskprodusert reportasjeinnslag i de fellesnordiske TV-nyhetene på samisk (O??asat). Samerådet, som er paraply for sameorganisasjoner i fire land, innklager via sin leder NRK Sámi Radio for formidlingen av innslaget uten at rådet samtidig kom til orde med imøtegåelse av uriktige påstander. Klageren reagerer særlig på at to reineiere konfronteres med hva reporteren feilaktig hevder er Samerådets syn på tradisjonell reindrift. At NRK som følge av klagen har brakt en beklagelse, gir etter klagerens mening ikke grunnlag for å trekke noe tilbake.

NRK Sámi Radio opplyser at man valgte å beklage innslaget fordi redaksjonen ønsket å rette opp en eventuell urettferdig behandling av Samerådet. Når det gjelder realitetene forut for reportasjen, viser NRK til manglende vilje fra klagerens side til å bidra med korrekt informasjon. Etter redaksjonens mening ble klagerne gitt god anledning til å komme samtidig til orde. NRK mener ellers å ha dekning for saksframstillingen ut fra hva Samerådet tidligere har uttalt til andre medier.

Pressens Faglige Utvalg konstaterer at partene har svært ulik oppfatning av hvilke reelle muligheter klageren ble gitt til samtidig å komme til orde.

Etter utvalgets mening må det uansett vektlegges at NRK vitterlig har funnet det riktig å gå ut med beklagelse av innslagets beskrivelse av Samerådets syn på tradisjonell reindrift. I beklagelsen inngår dessuten at Samerådet i reportasjen ikke fikk imøtegå saksframstillingen. Videre noterer utvalget seg at beklagelsen også gjelder innslagets opplysning om at Samerådet ikke ønsket å kommentere saken.

Med andre ord har NRK medgitt at innslaget ikke burde vært sendt uten at redaksjonen hadde forsikret seg om at klageren virkelig sto inne for de synspunkter som Samerådet ble tillagt. Dette sier utvalget seg enig i, og mener det åpenbart måtte være viktig å få rådets holdning endelig bekreftet innen man ba om berørte reineieres reaksjon. Utvalget viser her til Vær Varsom-plakatens punkt 3.2, om blant annet å kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.

På dette punkt har NRK Sámi Radio brutt god presseskikk.

Oslo, 29. april 2008

Odd Isungset,
Hilde Haugsgjerd, Kirsti Nielsen,
Ingeborg Moræus Hanssen, Eva Sannum, Henrik Syse

FOR FRAMFØRING I RELEVANT SENDETID:

«Pressens Faglige Utvalg (PFU), som er klageorgan for norske medier, mener NRK Sámi Radio brøt god presseskikk da man i TV-nyhetene (O??asat) formidlet et finskprodusert reportasjeinnslag om Samerådets angivelige syn på tradisjonell reindrift. PFU legger vekt at NRK selv har medgitt at innslaget ikke burde vært sendt uten at redaksjonen hadde forsikret seg om at Samerådet virkelig sto inne for de synspunkter som det ble tillagt. Etter utvalgets mening måtte det åpenbart være viktig å få Samerådets holdning endelig bekreftet innen man ba om berørte reineieres reaksjon.»