NN mot Fredriksstad Blad

PFU-sak 007/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Fredriksstad Blad (FB) publiserte en artikkel fra Sarpsborg Arbeiderblad (SA), om at Sarpsborg kommune hadde politianmeldt et foreldrepar for hemmelig lydopptak av barnevernansatte i forbindelse med en omsorgstvist. Samtidig ble det feilaktig påstått at samme foreldre også var anmeldt i en annen sak. Seks dager senere oppdaterte FB artikkelen og la inn en beklagelse angående feilen.

Klager er det omtalte foreldreparet. Slik klager ser det, skulle FB kontrollert opplysningene før publisering, da det ble publisert feilaktige og belastende påstander om dem. Klager viser til at Sarpsborg Arbeiderblad, i motsetning til FB, la inn en liten rettelse samme dag. Slik klager ser det, skulle FB tatt større hensyn. Det anføres at bekjente har forstått hvem det handlet om. Klager opplever seg dessuten forhåndsdømt, og mener omtalen utløste rett til samtidig imøtegåelse.

Fredriksstad Blad opplyser at artikkelen er hentet fra SA gjennom Amedias stoffutvekslings-avtale. FB erkjenner sitt selvstendige publiseringsansvar, men mener det er urimelig å kreve at opplysninger publisert av anerkjente medier skal etterprøves. Det anføres at det ikke var grunn til å tvile på opplysningene, da kildene var betrodde personer. FB mener å ha opptrådt i tråd med god presseskikk; feilen ble rettet og beklaget så snart redaksjonen ble klar over den. Dessuten bemerker FB at klager ikke tok kontakt selv om vedkommende kjente feilen på publiseringsdagen. Avisen ble derfor ikke kjent med feilen før PFU-klagen kom. For øvrig mener FB at det går tydelig frem at det handler om en anmeldelse, og at omtalen verken innebar noen forhåndsdom eller identifisering. FB påpeker også at det ikke var mulig å innhente samtidig imøtegåelse, da klagers identitet var ukjent inntil PFU-klagen ble mottatt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at enhver redaktør er ansvarlig for publiseringer i eget medium, også i de tilfeller der det er snakk om artikler produsert i andre redaksjoner. At FB stolte på at opphavsredaksjonen hadde gjort en grundig journalistisk jobb, kan altså ikke rokke ved at det er FBs redaktør som har ansvaret for den publiserte artikkelen.

PFU konstaterer at artikkelen refererer til to anmeldelser. En anmeldelse er et svært tidlig stadium i et saksforhold, og utvalget viser til tidligere formaninger om at det må utvises stor forsiktighet ved omtale av anmeldelser. Det går også frem av punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium (…).»

Slik utvalget ser det, er det ikke formidlet opplysninger som bidrar til å identifisere omtalte for en videre krets. PFU merker seg også at verken omtaltes eller deres advokats identitet var kjent for redaksjonen på publiseringstidspunktet. Utvalget forstår at det derfor var mer krevende for redaksjonen å innhente samtidig imøtegåelse til anklagene, jf. VVP 4.14.

Selv om utvalget etter en samlet vurdering kommer til at fraværet av samtidig imøtegåelse kan aksepteres i dette tilfellet, mener utvalget at FB likevel ikke har gjort nok. Det handlet om svært alvorlige anklager som sto uimotsagt, og det forelå kun anmeldelse. Selv om mediene må kunne utveksle og publisere hverandres stoff uten at hver redaksjon må dobbeltsjekke alle opplysninger, mener utvalget at FB her burde vært mer kildekritisk, jf. VVP 3.2.

I dette tilfellet ble den publiserte feilen heller ikke rettet før det var gått flere dager. Slik utvalget ser det, kan det ikke frita redaksjonen for ansvar at omtalte selv ikke tok kontakt om feilen. Utvalget understreker at det er helt sentralt at mediene har gode rutiner for å fange opp rettelser i artikler som er hentet fra andre medier. I dette tilfellet skulle FB selv fulgt opp publiseringen og sørget for å kontrollere om SA hadde innhentet nye og/eller korrigerende opplysninger i saken.

Selv om FB publiserte SAs artikkel i god tro, og senere rettet og beklaget så snart redaksjonen ble klar over feilen (jf. VVP 4.13), er den publiserte feilen av en slik alvorsgrad, at rettelsen og beklagelsen her ikke veier opp for overtrampet.

Fredriksstad Blad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Hernæs,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa J. Lesamana