NN mot Sarpsborg Arbeiderblad

PFU-sak 006/21


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Sarpsborg Arbeiderblad (SA) omtalte at kommunen hadde politianmeldt et foreldrepar for hemmelig lydopptak av barnevernansatte i forbindelse med en omsorgstvist. Samtidig ble det feilaktig påstått at samme foreldre også var anmeldt i en annen sak. SA oppdaterte artikkelen senere samme dag og la inn en beklagelse angående feilen.

Klager er det omtalte foreldreparet. Slik klager ser det, er det åpenbart at opplysningskontrollen har sviktet hos SA, og at det ikke er utøvd tilstrekkelig kildekritikk. Det påpekes at rettelsen ikke veier opp for den belastning det innbar at SA publiserte alvorlige og feilaktige påstander mot dem. Klager mener SA skulle tatt større hensyn, og anfører at bekjente har forstått hvem det handlet om. Klager opplever seg forhåndsdømt, og mener omtalen også utløser rett til samtidig imøtegåelse.

Sarpsborg Arbeiderblad forklarer at omtalen bygger på innsyn i to anmeldelser som var sladdet, og at oversendelsen av disse internt bidro til at det ble skapt et feilaktig inntrykk av at det handlet om samme foreldre. Heller ikke samtaler med politiet for å sjekke status avdekket feilkoblingen, opplyser SA. Avisen erkjenner at det er publisert feil, men mener å ha opptrådt i tråd med god presseskikk da feilen ble rettet og beklaget så fort redaksjonen ble klar over den. SA opplyser også at klagers identitet først ble kjent for avisen ved mottak av PFU-klagen. Det var dermed ikke mulig å innhente samtidig imøtegåelse før publisering. Klagers advokat kom imidlertid til orde så snart han tok kontakt. Slik SA ser det, er omtalen ikke identifiserende, og det går tydelig frem at det handler om en anmeldelse.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) konstaterer at SAs omtale er basert på innsyn i to anmeldelser. En anmeldelse er et svært tidlig stadium i et saksforhold, og utvalget presiserer at mediene må utvise stor forsiktighet ved omtale av anmeldelser. Det går også frem av punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP), der det heter: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium (…).»

Slik utvalget ser det, har SA ikke formidlet opplysninger som bidrar til å identifisere omtalte for en videre krets. PFU merker seg også at redaksjonen heller ikke kjente omtaltes eller deres advokats identitet på publiseringstidspunktet. Utvalget forstår at det derfor var mer krevende for redaksjonen å innhente samtidig imøtegåelse til anklagene, jf. VVP 4.14.

Selv om utvalget etter en samlet vurdering kommer til at fraværet av samtidig imøtegåelse kan aksepteres i dette tilfellet, mener utvalget at SA likevel ikke har gjort nok. Det handlet om svært alvorlige anklager, og det forelå kun anmeldelse. Som det går frem av VVP 3.2, skal mediene være kritiske i valg av kilder, tilstrebe bredde og relevans, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. I dette tilfellet ble det altså publisert en svært alvorlig og rammende feil, og utvalget mener SA ikke gjorde nok for å undersøke om de to anmeldelsene faktisk handlet om samme foreldrepar.

Slik PFU ser det, er alvorsgraden i den publiserte feilen så stor at verken SAs rettelse og beklagelse (jf. VVP 4.13), eller publiseringen av en kommentar via omtaltes advokat (jf. VVP 4.15), veier opp for overtrampet.

Sarpsborg Arbeiderblad har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen,
Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge, Nina Hernæs,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa J. Lesamana