Advokat Ole A. Rasmussen pva. klient mot Varden

PFU-sak 005/03


SAMMENDRAG: Varden hadde lørdag 7. desember 2002 som hovedoppslag på førstesiden: » HA-sjef tilstår milliontyveri «. Henvisningsteksten lød:

» Den nyutnevnte presidenten i Hells Angels i Skien, eks-høyrepolitiker Sven Roger Nordberg, har tilstått tyveri av en cabincruiser til en million kroner, be-sittelse av våpen og narkotika.

Fire gevær, hasj og kokain ble funnet under politiets aksjon mot Hells Angels torsdag. Politiet har også tatt beslag i 200.000 kr som de mener tilhører Nordberg. »

På førstesiden var det et større bilde av Sven Roger Nordberg sittende på motorsykkel, og bildeteksten var:

«PRESIDENT: Tidligere Høyre-politiker i Skien, Sven Roger Nordberg, er nyvalgt president i Hells Angels i Skien.»

Reportasjen inne i avisen hadde over to sider tittelen: «HA-president tilstår tyveri og narko». Hovedingressen var:

» Den nyvalgte presidenten i Hells Angels i Skien, eks-høyrepolitikeren Sven Roger Nordberg, har tilstått tyveri av en cabincruiser til en million kroner, be-sittelse av våpen og narkotika. »

I første avsnitt av oppslaget omtalte avisen politiets aksjon mot Hells Angel noen dager tidligere. Her ble det opplyst at det var beslaglagt fire geværer, hasj, kokain og 200.000 kroner.
Andre avsnitt, med mellomtittelen » Løslatt «, omhandlet en navngitt politiinspektørs ut-talelser om saken. Han bekreftet overfor avisen at en 34 år gammel skiensmann var siktet for grovt tyveri av en cabincruiser til en verdi av rundt en million kroner, og at mannen i politiavhør skulle ha erkjent at de beslaglagte våpnene var hans.

Det siste avsnittet i reportasjen hadde mellomtittelen » Sprit og øl «, og her fremgikk det at den 34 år gamle eks-politikeren forrige helg ble utpekt til å inneha presidentvervet for Hells Angels i Skien. Avisen opplyste videre at Nordberg tidligere i uken hadde bekreftet at klubben var stolt over å ha blitt fullverdig medlem av den verdensomspennende MC-organisasjonen. Avisen skrev her videre at politiet ønsket en prat med den nyvalgte presidenten om 1.800 flasker øl og 100 flasker sprit, som ble funnet under en storstilt razzia mot MC-klubbens lokaler på Finsdal på forsommeren.

Avisen avsluttet reportasjen med følgende setning:

» Varden var i går i kontakt med klubben på Finsdal, men fikk ikke kontakt med Sven Roger Nordberg. »

Reportasjen var blant annet illustrert med et lite portrettbilde av Sven Roger Nordberg, og bildeteksten var her: » PRESIDENT: Sven Roger Nordberg, tidligere Høyre-politiker i Skien, er president i Hells Angels i Skien. »

Varden la ut samme reportasje på sin nettside 6. desember 2003 . Eneste forskjell fra avisens oppslag var at portrettbildet av Sven Roger Nordberg var byttet ut med et bilde av ham og to andre Hells Angels-medlemmer sittende på motorsykler.

KLAGEN:
Klageren , advokat Ole A. Rasmussen pva. Sven Roger Nordberg, mener Vardens identifisering av Nordberg bryter med god presseskikk. Nordberg føler seg både » uthengt og ærekrenket «, og det vises til at han har fått «store problemer både innad i familien og til dels også i tilknytning til arbeidsgiver » etter publiseringen.

Slik klageren har forstått presseetikken normer, » skal det helt spesielle grunner til før det er forsvarlig å offentliggjøre både navn og bilde i en straffesak. Denne saken dreier seg i det vesentligste om brukstyveri av en båt og kan ikke ha generell samfunnsmessig interesse. [?] På vegne av Nordberg vil en hevde at det må være grenser for hvilken «gapestokk» man skal komme i ved overtredelse av mindre forhold. En skylder videre å gjøre opp-merksom på at det forhold han er siktet for i forbindelse med båttyveriet, skjedde sist
sommer, og ble først nå trukket frem i tilknytning til at den motorsykkelklubb han er medlem av ble en del av HA-miljøet i Norge. »

Advokaten trekker også frem at den navngitte politiinspektøren i den innklagede reportasjen er anmeldt til SEFO i sakens anledning, og klageren antar at denne polititjenestemannen også er kilde til avisens reportasje.

Klageren avslutter med å understreke at det ikke er ulovlig å være medlem verken i Hells Angels eller andre motorsykkelklubber. Det hevdes at dersom pressen ønsker å sette fokus på motorsykkelmiljøet, » er det i alle fall særdeles uanstendig og uakseptabelt å henge ut enkeltmedlemmer, slik det er gjort i denne saken. »

TILSVARSRUNDEN:
Varden avviser klagen, og understreker at Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 om identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje ikke er en » forbudsparagraf «, men en norm som » innrømmer pressen en rett til å identifisere i spesielle tilfelle. »

Avisen mener i den foreliggende sak at identifiseringen var korrekt, og peker på følgende momenter:
» Klagers klient er godt kjent i lokalmiljøet og har gjennom flere år gjentatte ganger opptrådt i det offentlige rom både på eget aktivt initiativ og som representant for andre. Klagerens klient har vært offisiell talsmann for den aktuelle MC-klubben i flere år, og har i denne egenskap vært en lett tilgjengelig ambassadør for klubben der han med styrke har hevdet og skapt det inntrykk av klubben at den er en uskyldig virksomhet basert på felles interesse for motorsykler og motorsykler alene. Klagerens klient er ikke et vanlig enkeltmedlem av Hells Angels, slik det påstås i klagen. Gjennom nitidig kildearbeid fra så vel Varden som andre medier, er det fastslått at han er president for organisasjonen. Få dager før arrestasjonen ble MC-klubben tatt opp som fullverdig medlemmer av Hells Angels. Klagerens klient har samtidig vært en folkevalgt politiker, og er fortsatt aktuell i sitt parti.

Vi mener det har sterk offentlig interesse når en folkevalgt tillitsmann og en omstridt motorsykkelklubbs øverste leder tilstår tyveri, besittelse av forskjellige typer narkotika, samt besittelse av flere våpen.

Det er etter vårt syn, sterk offentlig interesse og publikum har et berettiget informasjons-krav i en sak der det åpenbart er et sprik mellom liv og lære, mellom det som blir uttrykt offentlig utad og det som skjer innad og bak lukkede dører. [?]

Klager anfører at saken i det vesentligste dreier seg om brukstyveri av en båt, og ikke kan ha generell samfunnsmessig interesse. For oss fortoner det seg kriminalpolitisk underlig at besittelse av våpen, kokain og hasj, samt tyveri av en cabincruiser til en antatt verdi på 1,2 millioner kroner, kan hevdes å være uten samfunnsmessig interesse «, skriver avisen.

Klageren opprettholder klagen, og vil nok en gang presisere » alvoret i » å bli hengt ut i avisen på den måten som hans klient er blitt.

Varden har ikke hatt noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Varden, der en nyutnevnt president i den lokale Hells Angels-avdelingen, og i tillegg vararepresentant for Høyre i det lokale bystyret, ble identifisert med fullt navn og bilde. Bakgrunnen for oppslaget var at den omtalte mannen var blitt siktet og hadde tilstått tyveri av en cabincruiser til en antatt verdi på omkring en million kroner, samt besittelse av våpen og narkotika. Reportasjen ble på nesten tilsvarende måte lagt ut på avisens internettside. Klageren, advokaten til den omtalte mannen, mener avisen brøt god presseskikk da den identifiserte vedkommende. Det vises til at det skal helt spesielle grunner til før det er forsvarlig å offentliggjøre både navn og bilde i en straffesak. Klageren mener saken her i det vesentligste dreide seg om et brukstyveri av en båt sist sommer, og som ikke har generell samfunnsmessig interesse. Ifølge klageren har klienten fått store problemer både innad i familien og til dels også i tilknytning til arbeidsgiveren etter publiseringen.

Varden avviser klagen, og mener identifiseringen var forsvarlig. Avisen viser til at siktede er godt kjent i lokalmiljøet og gjennom flere år gjentatte ganger har opptrådt i det offentlige rom, både på eget initiativ og som offisiell talsmann for den lokale MC-klubben, foruten som folkevalgt politiker. Avisen vektlegger også at mannen ikke er et vanlig Hells Angels-medlem, men president i den lokale MC-avdelingen. Det fortoner seg også kriminalpolitisk underlig for avisen at det mannen er siktet for, kan hevdes å være uten samfunnsmessig interesse.

Når det gjelder bruk av navn og bilde, vil Pressens Faglige Utvalg på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det manes til varsomhet med identifisering i retts- og kriminalreportasje, og der det dessuten heter: «Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.» Den enkelte redaksjon plikter på publiseringstidspunktet å foreta en skjønnsmessig avveining av hvilke aktverdige hensyn som taler for og imot identifisering i den konkrete sak.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at den siktede, på grunn av sin posisjon i den lokale Hells Angels-avdelingen og i lokalpolitikken, må anses som en offentlig person. Utvalget viser her til en tidligere prinsipputtalelse, der det understrekes at offentlige personer må akseptere at offentligheten får kjennskap til at de er innblandet i straffbare forhold som er av betydning for utøvelsen av stillingen eller vervet.

På bakgrunn av lovbryterens posisjon i samfunnet og hans tidligere offentlige kjente avstandtagen fra kriminalitet, anser utvalget at lovbruddene han er siktet for, er av alvorlig karakter og derfor av allmenninteresse. Dette til tross for at ett av forholdene ligger tilbake i tid. Det vektlegges her også at den omtalte mannen på publiseringstidspunktet hadde tilstått lovbruddene han var siktet for. Utvalget mener derfor at det forelå et berettiget informasjonskrav når det gjelder den omtaltes identitet.

Varden har ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 20. mai 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller