FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold mot Norge IDAG

PFU-sak 005/22


SAMMENDRAG:

Norge IDAG publiserte torsdag 20. januar 2022 en nettartikkel med tittelen «Opprop mot kjønnsforvirrende undervisning: – Jeg gjør det for den psykiske helsen til alle norske barn».

Artikkelen henviste til Norge IDAGs tv-sending «Live fra Bergen» sendt samme uke, der en av initiativtakerne til et opprop, «Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skole», ble intervjuet. Opptak av sendingen var lagt inn i artikkelen som refererte hans uttalelser om oppropet. Norge IDAG siterte:

«– Det som er realiteten er at i en god del år har Foreningen FRI reist rundt på skoler og i barnehager og formidlet en ny type lære om kjønn. Det som er vårt hovedproblem er at undervisningen ikke er basert på vitenskap, biologi, slik at hvis du formidler dette til en vitenskapsmann, en lege, en biolog, så vil den si at dette ikke er riktig og at dette er en ideologi, fortalte Einar Helgaas som fikk idéen til oppropet i høst.»

I artikkelen kom det også frem ytterligere påstander om hva og hvordan Foreningen FRI formidler. Det ble blant annet hevdet at deres Rosa kompetanse-opplegg ikke er kvalitetssikret, at «[i]ngen statlig etat har sett gjennom Rosa kompetanse», og at skole- og barnehagepersonale ofte blir bedt om å gå ut av rommet, for at barna skal være trygge til å si akkurat det de vil.

Dagen etter, fredag 21. januar 2022, fulgte Norge IDAG opp med en ny nettartikkel der lederen i FRI, Inge Alexander Gjestvang, svarte på kritikken: «Leder i Foreningen FRI: – Dette er blank løgn». Det ble henvist til hva han skrev i en epost til redaksjonen:

«– Som det fremgår av våre nettsider møter ikke våre rådgivere i Rosa kompetanse elever. Vårt publikum er profesjonsutøvere, det vil si de skoleansatte, skriver Gjestvang. – Det er derfor en grov og feilaktig påstand Helgaas får på trykk her. Verken Rosa kompetanse skole eller Rosa kompetanse barnehage møter skoleelever eller barnehagebarn. Det er ikke slik at vi går inn på barnehageavdelinger eller i klasserom og sender personalet ut. Dette er blank løgn, ifølge Gjestvang. (…)
– Ulike direktorat lyser hvert år ut midler via forskjellige tilskuddsordninger. FRI søker på disse på lik linje med andre aktører. Gjennom grundige søknader og enda grundigere rapporter har våre tilskuddsgivere godt innsyn i hva oppleggene består av, og denne påstanden er derfor også feil.»

Videre fikk Helgaas komme til orde og svare på FRIs kritikk av hans uttalelser. Artikkelen refererte dessuten flere uttalelser fra Helgaas, og han uttalte seg da også om Skeiv Ungdom, blant annet:

«– Det er vanskelig å vite hvilken skeiv interesseorganisasjon som til enhver tid gjør hva, fordi det er flere av dem. Gjestvang vet jo godt at Skeiv Ungdom er ungdomsorganisasjonen til foreningen Fri og at Fri er driftsorganisasjonen til Rosa kompetanse. Skeiv Ungdom reiser rundt med undervisningsprogrammet Restart, som bygger på samme teorier som Rosa kompetanse. (…)
– Vi vet med sikkerhet at når Skeiv Ungdom reiser rundt på skoler med opplegget sitt som bygger på samme ideologisk grunnlag som Rosa kompetanse, så er det normalt at de ber lærerne om å gå ut av klasserommene.»

Han ble også sitert på følgende:

«– Det stemmer trolig at Rosa kompetanse primært underviser lærere og barnehagelærere, og ikke barna direkte. Men saken stiller seg annerledes med Skeiv Ungdom, som etter det jeg vet, ønsker å snakke direkte med elever og undervise sitt opplegg som heter Restart. Derfor pleier også Skeiv ungdom å ha foreldremøter der de forteller om hva Skeiv Ungdom vil snakke med elevene om dagen etter. (…), sier Helgaas.»


Torsdag 3. februar
2022 ble artikkelen oppdatert med følgende:

«Oppdatering 3. februar:

Skeiv Ungdom har henvendt seg til redaksjonen og hevder det ikke stemmer at de ber lærere gå ut av klasserommet når de er på skolebesøk med opplegget Restart. 

De svarer på kritikken i dette debattinnlegget.»

Fredag 28. januar 2022 ble saken også omtalt i papirutgaven til Norge IDAG under tittelen «Tusener protesterer mot ‘kjønnsforvirrende undervisning’».

 

KLAGEN:

Klager er FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, med samtykke fra deres ungdomsorganisasjon Skeiv Ungdom. De mener Norge IDAG har vært ukritisk i formidlingen og publisert feilaktige påstander om FRI, deres fagavdeling Rosa kompetanses arbeid, samt Skeiv Ungdoms skole- og fritidstiltak, Restart, og deres opplegg.

Klager skriver: «Som det fremgår av våre nettsider (https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/) møter ikke våre rådgivere i Rosa kompetanse elever. Vårt publikum er profesjonsutøvere, det vil si de skoleansatte. Det er derfor en grov og feilaktig påstand Helgaas får fremme via Norge IDAG. Verken Rosa kompetanse skole eller Rosa kompetanse barnehage møter skoleelever eller barnehagebarn. Det er ikke slik at vi går inn på barnehageavdelinger eller i klasserom og sender personalet ut. Dette er blank løgn.»

Klager innvender at også påstanden om at opplegget ikke er kvalitetssikret og at ingen statlig etat har sett gjennom Rosa kompetanse, er uriktig.

Klager forklarer at FRI søker midler fra flere direktorat via ulike tilskuddsordninger, og at tilskudd blir gitt etter «grundige søknader og enda grundigere rapporter», der tilskudds-giver får «godt innsyn i hva oppleggene består av». Klager tilføyer: «Våre tiltak rettet mot barn og unge er også blant annet forankret i følgende offentlige styrende dokumenter; rammeplanen for barnehagen, læreplanen for grunnskolen, opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og regjeringens lhbti-handlingsplan. Vårt tiltak Rosa kompetanse barnevern ble også evaluert svært godt av NTNU Samfunnsforskning og SINTEF helse på bakgrunn av Bufdir: ’Evalueringen konkluderer med at det anbefales en videreføring av kurset med den form og innhold det har i dag.’ (https://www.bufdir.no/Bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00004877 

Klager opplyser at redaksjonen ikke tok kontakt med dem før publisering for kontroll av opplysninger eller tilbud om samtidig imøtegåelse. Klager tok imidlertid selv kontakt etter publisering av første artikkel (se vedlagte epostkorrespondanse). Klager skriver: «Denne mailen ble brukt som grunnlag for en helt ny redaksjonell sak med enda et langt intervju med Helgaas der motparten fikk langt flere spaltemeter.»

Etter klagers mening publiserte Norge IDAG flere uriktige påstander i den oppfølgende artikkelen. Det vises blant annet påstandene om Skeiv Ungdom. Klager innvender at ingen andre skeive organisasjoner har tiltak rettet mot barnehager, og at FRIs tiltak er rettet mot studenter og ansatte i barnehage, og at de aldri er i kontakt med barna.

Klager skriver: «Restart, Skeiv ungdoms undervisningsopplegg, retter seg mot ungdom, med et alderstilpasset innhold. Som det fremgår av nettsidene til tiltaket er laveste målgruppe 4. trinn. (https://skeivungdom.no/prosjekter/restart/) (…)
Vi ser ikke hvordan spekulasjoner om Skeiv ungdom er relevant i en sak om løgn om FRI og fagavdelingen Rosa kompetanse, eller koblet til vandrehistorier om barn i femårsalderen.
Skeiv Ungdom reagerer på påstandene Helgaas fremmer (…).»

Slik klager ser det, var Norge IDAG «klar over de feilaktige påstandene, men brukte klagen som basis for enda et langt intervju med Helgaas, der flere oppsiktsvekkende påstander stilles uten faktasjekk eller at det ble gitt mulighet for samtidig imøtegåelse».

Klager gjengir hva Skeiv Ungdom ga uttrykk for i innlegget de fikk på trykk (som det ble lenket til gjennom en oppdatering 03.02.2022 av nettpubliseringen 21.01.2022). Klager avviser også at Skeiv Ungdom ber lærere gå ut av klasserommet og at det skal ha skjedd ved en skole i Finnmark. De avholder heller ikke foreldremøter.

Klager skriver: «Når Restart sender ut bestillingsskjema for oppdrag til skoler er det en egen klausul i skjemaet om at lærere må være til stede under Restarts undervisningsopplegg. At lærere er til stede under undervisningen er altså et premiss for at Restart skal takke ja til å besøke skolene. (…)
Restart skole er (…) er undervisningstiltak rettet mot elever i fra 4.trinn til VG3, ikke et tiltak rettet mot foreldre.»

Etter klagers mening skulle Norge IDAG ha korrigert de feilaktige påstandene. Klager kan heller ikke se at det er tilstrekkelig at FRI har fått komme til orde i den oppfølgende publiseringen: «Selv om Skeiv Ungdom er FRIs ungdomsorganisasjon er det to ulike organisasjoner med separate styrer, inkludert styreledere, som ikke uttaler seg på tvers av organisasjonene, jf. eksempelvis politiske partier og deres ungdomspartier.»

I lys av ovennevnte anføres det brudd på følgende punkter i Vær Varsom-plakaten (VVP):

  • 3.2, om kildekritikk og kontroll av opplysninger
  • 4.13, om retting og beklagelse av feil
  • 4.14, om retten til samtidig imøtegåelse
  • 4.15, om tilsvarsrett


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Norge IDAG avviser at det er begått brudd på god presseskikk.

Det opplyses at den første artikkelen er «et referat av hva Helgaas sa i det direktesendte tv-programmet», og at den oppfølgende artikkelen lar klager komme til orde og «fører debatten videre ved også å presentere Helgaas’ respons på Gjestvangs [klagers] reaksjon». Slik redaksjonen ser det, må PFU imidlertid også se hen til ytterligere publiseringer for å få korrekt helhetsinntrykk. Det lenkes til følgende to debattinnlegg:

Norge IDAG forstår klager slik at klagen i hovedsak handler om to ting: det klager mener er faktafeil (VVP 3.2 og 4.13), og hvordan de har fått kommet til orde (VVP 4.14 og 4.15).

Etter redaksjonens mening har de formidlet intervjuobjektets (Helgaas’) «analyse og hans kommenterer», som Norge IDAG forstår klager er grunnleggende uenig i. Redaksjonen mener likevel intervjuobjektet må få fremsette sine frie ytringer.

Når det gjelder påstandene knyttet til Rosa Kompetanses og Respekts opplegg i skole og barnehager, skriver Norge IDAG: «Alle tre påstandene ble først publisert i det direktesendte tv-programmet, som intervjuklippet i artikkel A er hentet fra, og som sitatene i teksten i artikkel A og C er hentet fra. I et direktesendt intervju vil det ikke alltid være rom for å på forhånd kunne faktasjekke alt som blir sagt. Å etterpå skulle endre på sitatene fra det allerede publiserte direktesendte intervjuet, ville være uetterrettelig – en feil gjengivelse av historien om hva som faktisk ble sagt på tv. Etter tv-programmet, og før publisering av artikkel A, gjorde vi en redaksjonell vurdering av troverdigheten i påstandene fra Helgaas, før vi valgte å gjengi dem også i skriftlig form.»

Norge IDAG viser til at de kjenner «flere kilder som er opprørt over at ideologien som FRI er kjent for å utbre gjennom Rosa kompetanse-kurs, formidles til barn og unge i skole og barnehage». Redaksjonen vedgår imidlertid: «Vi erkjenner i ettertid at det nok i de fleste historiene ser ut til å være skolens egne ansatte som formidler ideologien, og at Helgaas´ uttalelser om at Rosa kompetanse besøker skoler og barnehager, senere viste seg å ikke være presise. Men vi mener at dette ble oppklart raskt gjennom publiseringen av artikkel B, og at korrigeringen fra FRI på dette punktet er blitt godt synlig ved at artikkelen er linket til på relevant plass i artikkel A – slik fikk vi gitt denne opplysningen uten å samtidig gjøre vold på sitatene fra tv-programmet med Helgaas ved å endre dem i ettertid, eller fjerne dem som om intervjuet ikke hadde funnet sted.»

Når det gjelder påstanden om at personale er blitt bedt om å gå ut, opplyser Norge IDAG at «minst en annen kilde har hevdet det samme, en kilde som ellers etter [redaksjonens] erfaring har opptrådt etterrettelig ved tidligere anledninger». Redaksjonen mente derfor påstanden var «tilstrekkelig verifisert».

Med hensyn til påstanden om at opplegget ikke er kvalitetssikret, mener Norge IDAG den «ligger i skjæringspunktet mellom å være en faktapåstand og en analytisk kommentar». Redaksjonen skriver: «Vi oppfattet at det ville være forståelig for leserne at Helgaas ikke sikter til forskere som står i den samme idétradisjonen som foreningen FRI, eller instanser som først og fremst har til oppgave å innvilge statstilskudd, men at han tvert imot etterlyste akademisk tilslutning fra miljøer innen mer klassiske vitenskaper, som for eksempel biologi.»

Norge IDAG opplyser at de «la vekt på å arbeide frem oppfølgingsartikkelen så raskt som mulig» da de mottok epost fra klager etter første publisering, og at det ble gjort «av hensyn til at hans tilsvarskommentarer skulle komme inn i den løpende dekningen mens det var oppmerksomhet rundt saken». Norge IDAG skriver: «Det tok mindre enn et døgn før alle kunne lese at Gjestvang hevdet at de tre nevnte faktapåstandene fra Helgaas ikke stemte.»

Videre anfører redaksjonen at begge syn er referert i papirutgaven. Slik Norge IDAG ser det, er det heller ikke åpenbart at klagers versjon «nødvendigvis utgjør fasiten på alle punkter».

Redaksjonen anfører at klager har fått komme til orde i de oppfølgende artiklene med opplysning om at Rosa kompetanse ikke foreleser for barn: «Det regnet vi med at leserne tok til etterretning, og at den formaliteten da var oppklart.» Etter redaksjonens mening var det også «relevant at Helgaas selv også i begge disse artiklene fikk komme til orde og erkjenne at historiene han gjenfortalte, kunne dreie seg om besøk fra andre organisasjoner i den skeive bevegelsen, samt presisere at hans kritikk av FRI først og fremst handler om ideologien deres, og at de jobber for å nå ut med den i barnehager og skoler».

Videre mener Norge IDAG at det står «ord mot ord» når det gjelder påstanden om at ansatte er blitt bedt om å gå ut: «Vi valgte å la begges påstander stå publisert. Vi var ikke i stand til å fullt ut verifisere noen av dem, men opplevde samtidig altså heller ikke å ha rimelig grunn til å mistro Helgaas tilstrekkelig til å nekte å la hans påstand stå publisert.»

Norge IDAG opplyser at Skeiv Ungdom fikk «komme til orde i et uavkortet debattinnlegg (…) med sine argumenter og faktapåstander», samt at det ble lagt inn lenke til dette i den andre påklagede nettartikkelen. Det er også publisert i papir, opplyser redaksjonen. For øvrig ser redaksjonen at Helgaas i ettertid, i svarinnlegget til Skeiv Ungdom, «langt på vei erkjenner at han kan ha tatt feil om Skeiv Ungdom på dette punktet».

Slik redaksjonen ser det, er ikke klagers rett til samtidig imøtegåelse utløst: «Retten til samtidig imøtegåelse gjelder normalt ved sterke beskyldninger om etterprøvbare, faktiske forhold av alvorlig karakter. Vi kan ikke se at alvorlighetsgraden i påstander om faktiske forhold er av en slik karakter at den retten utløses i dette tilfellet. Kritikken mot FRI og Skeiv Ungdom dreier seg i hovedsak om ideologi, og det velkjente faktum at de jobber for å formidle denne ideologien til barn og unge. Retten til tilsvar mener vi er oppfylt, både på papir og nett.» Norge IDAG tilføyer dessuten: «Vi har ikke satt strek for debatten, og heller ikke for vår løpende dekning av tematikken.»

For øvrig stiller redaksjonen seg uforstående til at klager kritiserer dem for å sitere fra eposten som ble sendt: «E-posten bar tydelig preg av å være utformet for redaksjonelt bruk, med mange av de vanlige kjennetegnene på en pressemelding, slik interessegrupper ofte gjør det når de sender uttalelser til media. Den inneholdt ikke noen form for presisjon om at den skulle oppfattes som en intern tilbakemelding, og det er fortsatt ikke vårt inntrykk at det var det Gjestvang hadde tenkt. At den kunne bli gjengitt, regnet vi det som rimelig at en erfaren lobbyist og aksjonist som Gjestvang forsto. For ikke å la det gå mer tid enn nødvendig før en artikkel med Gjestvangs imøtegåelse kunne publiseres, baserte vi artikkel B primært på denne e-posten.»

Når det gjelder grunnen til at Skeiv Ungdom ikke ble kontaktet, forklarer redaksjonen at den var «under oppfatning av at Skeiv Ungdom allerede var gitt tilsvarsrett – i og med at Gjestvang var gjengitt i artiklene». Det vises til at Skeiv Ungdom presenteres som «FRIs ungdomsorganisasjon» på nettsidene til foreningen FRI, og at da det ble gitt tilbakemelding om at de var to ulike organisasjoner med separate styrer, ga redaksjonen plass til Skeiv Ungdoms innlegg.

Oppsummert mener Norge IDAG «å ha anvendt sunn kildekritikk overfor både Helgaas, FRI og Skeiv Ungdom ved at vi har latt alle parter fremme sine påstander, og på den måten nektet å ukritisk akseptere at kun en av dem skulle få være fasit».

 

Klager har ikke hatt ytterligere kommentarer, og tilsvarsrunden ble avsluttet.

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Norge IDAG omtalte i januar 2022 oppropet «Vern våre barn og barnebarn mot kjønnsforvirrende undervisning i barnehager og skole». En av initiativtakerne bak oppropet var intervjuet og fikk komme til orde med påstander om undervisningsopplegget som foreningene FRI og Skeiv Ungdom tilbyr.

Klager er FRI, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, med samtykke fra ungdomsorganisasjonen Skeiv Ungdom. De mener Norge IDAG har vært ukritiske og videreformidlet feilaktige påstander om deres undervisningsopplegg. Etter klagers mening skulle redaksjonen tatt kontakt før publisering for å kontrollere opplysningene og gi anledning til samtidig imøtegåelse. Klagerne mener også Norge IDAG skulle publisert en rettelse.

Norge IDAG mener å ha formidlet intervjuobjektets analyse og kommentarer, slik de kom frem i en tv-sending det ble referert fra, men erkjenner at enkelte av uttalelsene i ettertid viser seg å være upresise. Redaksjonen mener dette imidlertid ble oppklart idet klager fikk komme til orde i en oppfølgende artikkel under et døgn senere. Det vises også til at Skeiv Ungdom fikk et debattinnlegg på trykk. Slik Norge IDAG ser det, hadde klager ikke rett på samtidig imøtegåelse. Retten til tilsvar er innfridd, skriver redaksjonen, som også viser til at det ikke er satt sluttstrek for debatten. Etter redaksjonens mening er det «anvendt sunn kildekritikk» i dette tilfellet, og det er ikke brutt god presseskikk.


Pressens Faglige Utvalg (PFU)
konstaterer at både FRI og Skeiv Ungdom har fått komme til orde og kommentere uttalelsene til initiativtakeren bak det omtalte oppropet. Norge IDAG har slik sett handlet i tråd med punkt 4.15 i Vær Varsom-plakaten (VVP), som krever at de som blir utsatt for angrep får adgang til tilsvar i etterkant.

Slik utvalget ser det, skulle klager imidlertid også vært hørt i forkant av publiseringen, både for å innhente samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, og som en del av kildearbeidet og opplysningskontrollen, jf. VVP 3.2.

PFU minner om at en grunnleggende del av all journalistikk handler om å opptre kildekritisk, noe som ikke blir mindre relevant hvis redaksjonen sympatiserer med kilden. Mediene skal ikke opptre som mikrofonstativ, men undersøke fakta og sørge for at relevante motforestillinger blir synliggjort.

Norge IDAG måtte selvsagt kunne formidle synspunktene til initiativtakeren bak oppropet, men ikke uten å stille spørsmål ved faktagrunnlaget meningene er basert på. Utvalget kan ikke se at redaksjonen gjorde noe forsøk på å kontrollere påstandene om FRIs og Skeiv Ungdoms undervisningsopplegg. Slik utvalget ser det, var FRI en sentral og åpenbar kilde redaksjonen skulle kontaktet i den første nettpubliseringen om saken, jf. VVP 3.2, om medienes plikt til å kontrollere opplysninger før publisering, og tilstrebe bredde i kildegrunnlaget. Videre mener PFU at Skeiv Ungdom også skulle vært hørt i den oppfølgende nettpubliseringen. Når dette ikke ble gjort, finner utvalget at opplysningskontrollen og kildearbeidet er for dårlig i de påklagede nettpubliseringene.

Selv om organisasjoner må tåle mer i den offentlige debatten enn menigmann, mener PFU at Norge IDAG også har formidlet påstander av faktisk art som i konteksten er så rammende for klager at det skulle vært gitt mulighet for samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14. PFU peker her på de udokumenterte påstandene om hvordan klagers undervisning foregår.

Videre reagerer PFU på at Norge IDAG valgte å publisere påstander som var tilbakevist, da redaksjonen omtalte saken i papirutgaven en uke senere. Selv om klager får komme samtidig til orde i papirutgaven og innvende at det er «blank løgn», finner utvalget at det utgjør et presseetisk brudd at Norge IDAG gjentar udokumenterte og misvisende påstander om klagers undervisningsopplegg.

Norge IDAG har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 30. mars 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Gunnar Kagge,
Ingrid Rosendorf Joys, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesamana