NN mot Østlendingen

PFU-sak 005/18


 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en episode av nettserien «Vi er Blålys», publisert av Østlendingen. I episoden følger man en politipatrulje på jobb i Elverum nattestid, og politiet bøtelegger blant annet en kvinne for å drikke på offentlig sted.

Klager er den omtalte kvinnen. Hun reagerer på at hun er filmet uten samtykke, og at avisen har publisert dette på nettet. Det vises til at flere har tatt kontakt med henne for å fortelle henne at hun ligger ute på nettet. Hun opplever det sterkt krenkende og mener avisen har brutt Vær Varsom-plakatens punkt 4.7.

Østlendingen skriver at det er krevende å lage en slik serie fra et lokalmiljø, fordi det alltid kan være mulig å kjenne igjen folk man kjenner godt. Avisen mener imidlertid at anonymiseringen er innenfor det presseetisk forsvarlige. Det vises til at klagers ansikt er «blurret» og at stemmen er vrengt. Avisen ser at i noen få sekunder ses klager bakfra uten «blur», men avisen mener likevel at publikum skal kjenne kvinnen godt for at man i løpet av disse sekundene skal kunne identifisere henne ut fra klær og hår. Sett sammen med alvorlighetsgraden i saken kan ikke Østlendingen se at den har brutt god presseskikk.

 Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Østlendingens forsøk på å dokumentere hvordan politiet arbeider er en del av medienes informasjonsoppgave. Denne oppgaven må imidlertid vektes opp mot andre hensyn, eksempelvis hensynet til involvertes privatliv.  Slik utvalget ser det, har kanalen forsøkt å løse dette ved anonymisering. Graden av anonymisering blir derfor viktig for utvalget å ta stilling til.

Etter utvalgets mening er ikke klager i tilstrekkelig grad anonymisert. Utvalget viser til identifiserende kjennetegn som kropp, hår, klær og stemme, samt opplysninger om barn. Sett i lys av at dette publiseres i et lite lokalsamfunn, burde Østlendingen gjort mer for å forhindre at kvinnen ble gjenkjent i sitt nærområde.

Det vises til VVP punkt 4.7: «Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson […].»

Østlendingen har brutt god presseskikk på punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten.

 

Oslo 27. februar 2018

Alf Bjarne Johnsen,

Anne Weider Aasen, Martin Riber Sparre, Stein Bjøntegård

Nina Fjeldheim, Erik Schjenken, Reidun Førde