Advokat Ole A. Rasmussen pva. klient mot Telemarksavisa

PFU-sak 004/03


SAMMENDRAG:
Telemarksavisa (TA) hadde på sin førsteside lørdag 7. desember 2002 et lite portrettbilde av Sven Roger Nordberg, og tittelen under ansiktet og navnet var: » HA-president PÅ HELL I HØYRE »

Reportasjen inne i avisen hadde over to sider hovedtittelen: «Tatt etter fem dager som HA-sjef». Hovedingressen var følgende:

«Hells Angels-leder Sven Roger Nordberg er siktet for grovt tyveri av en cabin-cruiser og besittelse av våpen og narkotika. Det skjedde bare fem dager etter at han ble utnevnt som president i den nye HA-avdelingen i Skien.»

I første avsnitt av oppslaget omtalte avisen at MC Norway i Skien forrige helg ble tatt opp som fullverdig medlem i Hells Angels, og at Nordberg samtidig ble utnevnt til president for den nye avdelingen. Avisen opplyste videre at Nordberg i flere år har fungert som talsmann for MC-klubben i Skien.

Andre avsnitt, med mellomtittelen «VÅPENBESLAG» , omhandlet politiets aksjon mot Hells Angel noen dager tidligere. Her ble det opplyst at det ble beslaglagt noen ti-talls gram hasj, litt kokain og fire skytevåpen. Det fremgikk videre at en navngitt politiinspektør kunne bekrefte at Nordberg hadde tilstått at både narkotikaen og våpnene tilhørte ham. Avisen la her til at den nyutnevnte presidenten også under avhør ble » forelagt håndfaste bevis for tyveri av en cabincruiser verdt en million kroner, og Nordberg tilstod dermed brukstyveri av båten. »

Resten av oppslagets hovedsak omhandlet først og fremst politiets generelle arbeid i forhold til MC-medlemmene.
Reportasjens undersak hadde tittelen » Skien Høyre vil ekskludere HA-presidenten «, og her var ingressen:

» Juristene i Høyres hovedorganisasjon jobber på spreng for å finne en åpning for å eksludere HA-president Sven Roger Nordberg fra partiet. Nordberg er i dag vararepresentant i Skien bystyre. »

I brødteksten utdypet avisen nærmere prosessen med å få Nordberg ekskludert fra partiet.

Avisens dekning av saken ble avsluttet med en rammenotis med overskriften: «- Ingen kommentar «, og brødteksten var:

«Advokat Ole Rasmussen, som forsvarer den siktede HA-presidenten, ønsker ikke å kommentere siktelsen mot sin klient. Rasmussen understreker at Nordberg for øyeblikket ikke er tilgjengelig, og at han selv bare har hatt en kort samtale med sin klient over telefon.

– Jeg har ikke sett siktelsen, og har heller ikke fått oversendt kopi av politi-avhørene. Jeg ønsker derfor ikke å kommentere denne saken, sier han.

Larvik-advokaten sier han foreløpig ikke har foretatt noe mer enn å forsikre seg om at Nordberg fikk slippe ut fra varetekt etter avhørene.»

TA la også ut samme hovedsak, uten undersaken og rammenotisen, på sin nettside
7. desember 2003 , men her fulgte det ikke med noe bilde av Sven Roger Nordberg.

KLAGEN:
Klageren , advokat Ole A. Rasmussen pva. Sven Roger Nordberg, mener TAs identifisering av Nordberg bryter med god presseskikk. Nordberg føler seg både » uthengt og ære-krenket «, og det vises til at han har fått «store problemer både innad i familien og til dels også i tilknytning til arbeidsgiver » etter publiseringen.

Slik klageren har forstått presseetikkens normer, » skal det helt spesielle grunner til før det er forsvarlig å offentliggjøre både navn og bilde i en straffesak. Denne saken dreier seg i det vesentligste om brukstyveri av en båt og kan ikke ha generell samfunnsmessig interesse. [?] På vegne av Nordberg vil en hevde at det må være grenser for hvilken «gapestokk» man skal komme i ved overtredelse av mindre forhold. En skylder videre å gjøre oppmerksom på at det forhold han er siktet for i forbindelse med båttyveriet, skjedde sist sommer, og ble først nå trukket frem i tilknytning til at den motorsykkel-klubb han er medlem av ble en del av HA-miljøet i Norge. »

Advokaten trekker også frem at den navngitte politiinspektøren i den innklagede reportasjen er anmeldt til SEFO i sakens anledning, og klageren antar at denne polititjenestemannen også er kilde til avisens reportasje.

Klageren avslutter med å understreke at det ikke er ulovlig å være medlem verken i Hells Angels eller andre motorsykkelklubber. Det hevdes at dersom pressen ønsker å sette fokus på motorsykkelmiljøet, » er det i alle fall særdeles uanstendig og uakseptabelt å henge ut enkeltmedlemmer, slik det er gjort i denne saken. »

TILSVARSRUNDEN:
TA avviser klagen, og mener » de helt spesielle forhold som skal legges til grunn dersom man skal offentliggjøre navn og bilde på en person som er siktet i straffesaker » foreligger i denne saken.

Avisen trekker frem at » Nordberg er nylig utnevnt som president i Hells Angels-klubben i Skien. Dette er et miljø som er omfattet av stor offentlig interesse, blant annet fordi en rekke medlemmer av klubben tidligere er dømt for grove forbrytelser.»

«Nordberg har i flere intervjuer og innlegg i TA de siste årene hevdet at han personlig og MC-klubben tar avstand fra kriminalitet. Han har slått hardt tilbake mot påstander om at klubben, eller klubbens medlemmer, har vært involvert i kriminell aktivitet. Han har oppsøkt offentlighet som talsmann for klubben, og også som politiker. Nordberg er vara-medlem i Skien bystyre, og dermed folkevalgt.»

Klageren opprettholder klagen, og vil nok en gang presisere » alvoret i » å bli hengt ut i avisen på den måten som hans klient er blitt.

TA har ikke noe å tilføye.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:
Klagen gjelder en reportasje i Telemarksavisa (TA), der en nyutnevnt president i den lokale Hells Angels-avdelingen og i tillegg vararepresentant for Høyre i det lokale bystyret ble identifisert med fullt navn og bilde. Bakgrunnen for oppslaget var at den omtalte mannen var blitt siktet og hadde tilstått tyveri av en cabincruiser til en million kroner, samt besittelse av våpen og narkotika. Reportasjens hovedartikkel ble lagt ut på avisens internettside, men uten bilde av mannen. Klageren, advokaten til den omtalte mannen, mener avisen brøt god presseskikk da den identifiserte vedkommende. Det vises til at det skal helt spesielle grunner til før det er forsvarlig å offentliggjøre både navn og bilde i en straffesak. Klageren mener saken her i det vesentligste dreide seg om et brukstyveri av en båt sist sommer, og som ikke har generell samfunnsmessig interesse. Ifølge klageren har klienten fått store problemer både innad i familien og til dels også i tilknytning til arbeidsgiveren etter publiseringen.

TA avviser klagen, og mener identifiseringen var forsvarlig. Avisen viser til at siktede nylig er utnevnt som president i den lokale Hells Angels-avdelingen, samtidig som han i flere intervjuer og innlegg i avisen de siste årene har tatt avstand fra kriminalitet. Det vektlegges også at han har søkt offentlighet som offisiell talsmann for den lokale MC-klubben og i tillegg som folkevalgt politiker.

Når det gjelder bruk av navn og bilde vil Pressens Faglige Utvalg på generelt grunnlag vise til Vær Varsom-plakatens punkt 4.7, der det manes til varsomhet med identifisering i retts- og kriminalreportasje, og der det dessuten heter: «Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav.» Den enkelte redaksjon plikter på publiseringstidspunktet å foreta en skjønnsmessig avveining av hvilke aktverdige hensyn som taler for og imot identifisering i den konkrete sak.

I det påklagede tilfellet mener utvalget at den siktede, på grunn av sin posisjon i den lokale Hells Angels-avdelingen og i lokalpolitikken, må anses som en offentlig person. Utvalget viser her til en tidligere prinsipputtalelse, der det understrekes at offentlige personer må akseptere at offentligheten får kjennskap til at de er innblandet i straffbare forhold som er av betydning for utøvelsen av stillingen eller vervet.

På bakgrunn av lovbryterens posisjon i samfunnet og hans tidligere offentlige kjente avstandtagen fra kriminalitet, anser utvalget at lovbruddene han er siktet for, er av alvorlig karakter og derfor av allmenninteresse. Dette til tross for at ett av forholdene ligger tilbake i tid. Det vektlegges også at den omtalte mannen på publiseringstidspunktet hadde tilstått lovbruddene han var siktet for. Utvalget mener derfor at det forelå et berettiget informasjonskrav når det gjelder den omtaltes identitet.

TA har ikke brutt god presseskikk.
Oslo, 20. mai 2003
Thor Woje,
Catharina Jacobsen, John Olav Egeland, Odd Isungset,
Ingeborg Moræus Hanssen, Camilla Serck-Hanssen, Trygve Wyller