Johnny Hansen, ordfører i Brønnøy kommune, og Paul Birger Torgnes, kommunestyrerepresentant mot Helgelands Blad

PFU-sak 003/19


SAMMENDRAG:

Helgelands Blad publiserte mandag 7. januar 2019 en lederkommentar på både nett og papir med tittelen «Ett eller to». Første avsnitt i lederen lød slik:

«Ordførermøtet i Brønnøysund før helga foregikk bak lukkede dører. Det er like greit. Kanskje deltakende ordførere tror at ingen på utsiden skjønner spillet. Før seansen startet, satt Vefsn-delegasjonen på et eget møte sammen med Brønnøy-ordføreren og Paul Birger Torgnes. Seansen sluttet med ‘enighet’ om å ikke si noe om lokalisering, utover at ‘ett sykehus må ligge sør for Korgfjellet’. At ikke Alstahaug-ledelsen greier å si det egen befolkning mener, startet etter en mystisk snuoperasjon i mai-juni 2017.»

 

 

KLAGEN:

Klagerne er ordfører i Brønnøy kommune Johnny Hanssen og omtalte Paul Birger Torgnes. Klagerne mener at redaksjonen ikke har sjekket fakta i forbindelse med lederkommentaren, og er kritiske til at det ikke tilkjennegis en kilde for informasjonen. Videre anfører klagerne at ingen journalister fra Helgelands Blad var til stede verken før eller etter det lukkede ordførermøtet som ble omtalt.

Klagerne mener at følgende utdrag fra lederen inneholder faktafeil:

«Kanskje deltakende ordførere tror at ingen på utsiden skjønner spillet. Før seansen startet, satt Vefsn-delegasjonen på et eget møte sammen med Brønnøy-ordføreren og Paul Birger Torgnes. Seansen sluttet med ‘enighet’ om å ikke si noe om lokalisering, utover at ‘et sykehus må ligge sør for Korgfjellet’.»

Klagerne skriver:

«Dette er direkte usant. Undertegnede og Paul Birger Torgnes satt i et eget møte sammen med andre […] om ansettelse av ny rådmann i Brønnøy. Dette er et utvalg vi er valgt inn i av kommunestyret sammen med flere. Møtet var avsluttet og vi pakket sakene våre da delegasjonen fra Vefsn kom inn døra. De skulle på ordførermøtet vedrørende Helgelandssykehuset 2025. De var sendt dit fra resepsjonen som mente møtet de skulle på var der. Vi hilste høflig godt nytt år før vi forlot rommet da møtet skulle være i et annet rom.
Paul Birger Torgnes dro videre i annet møte. Vi andre flyttet oss til kommunestyresalen der det nye møtet skulle foregå.»

Klagende part nekter å finne seg i redaksjonens «usannheter» og viser til at PFU tidligere har uttalt at det er viktig å ha orden på fakta selv om det er snakk om kommentarjournalistikk. Avslutningsvis viser klagerne til at saken om etablering av nytt sykehus på Helgeland er vanskelig for mange, og at de som et minstemål forventer at mediene holder seg til fakta. Klagerne mener at omtalen var spesielt rammende for Paul Birger Torgnes, som sitter i styret i Helgelandsykehuset. Klagerne skriver at Torgnes har opptrådd ryddig i saken, og at han ikke har uttalt seg om lokalisering av nytt sykehus på Helgeland.

Klagerne lenker også til en artikkel i Brønnøysunds Avis som de anser som relevant for både sakskomplekset og PFU-klagen (Artikkelen følger også klagen som PDF-vedlegg, sekr. anm). I artikkelen går det blant annet frem at Paul Birger Torgnes er kommunestyrerepresentant for Høyre i Brønnøy, at han sitter i styret for Helgelandssykehuset, og at han har meldt seg inhabil ved politisk behandling av sykehusrelaterte saker i Brønnøy, for å ivareta sin habilitet som medlem av styret i Helgelandssykehuset.

Klagerne mener at Helgelands Blad har handlet i strid med Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om samtidig imøtegåelse.


FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 

TILSVARSRUNDEN:

Helgelands Blad skriver at det er krevende å skjønne hva klagerne mener seg berettiget til å klage på. Redaksjonen mener at det åpenbart foreligger en definisjonsstrid knyttet til om det omtalte var «et møte», «et tilfeldig treff» eller «et uformelt møte». Det sentrale for redaksjonen er at «møtet» fant sted, og at flere som befant seg utenfor møterommet, reagerte på dette. Redaksjonen viser til et innlegg fra den omtalte Vefsn-delegasjonen for å underbygge at møtet fant sted (Se vedlegg til redaksjonens tilsvar, sekr. anm.).

Redaksjonen argumenterer for at klagerne misforstår setningen nedenfor:

«Seansen sluttet med ‘enighet’ om å ikke si noe om lokalisering, utover at ‘ett sykehus må ligge sør for Korgfjellet’.»

Ifølge redaksjonen viser «seansen» i denne setningen til selve ordførermøtet, der det ikke står strid om hva som ble konklusjonen, og hva enigheten gikk ut på. Redaksjonen tolker klagerne dit hen at de feilaktig kobler setningen til den foregående setningen:

«Før seansen startet, satt Vefsn-delegasjonen på et eget møte sammen med Brønnøy-ordføreren og Paul Birger Torgnes.»

Redaksjonen er åpen på at det burde ha vært lagt inn et avsnitt mellom de to setningene for «å bryte eventuell indre sammenheng mellom setningene».

Videre oppfatter redaksjonen at klagernes 4.14-krav til en lederartikkel faller på sin egen urimelighet, ikke minst fordi debatten «løper med stor intensitet på daglig basis». Helgelands Blad understreker at den gjerne tar imot et tilsvar fra klagerne, men at redaksjonen så langt ikke har mottatt dette.

Redaksjonen peker på at Paul Birger Torgnes tidligere har vært ordfører for Brønnøy kommune. Videre gjør redaksjonen kort rede for det omtalte sakskomplekset, og det vises til et konkret tidligere tilfelle der klagende part også rettet sin harme mot redaksjonens kommentarjournalistikk. Redaksjonen mener å gjenkjenne et visst handlingsmønster.

Klagerne mener at saken er godt nok belyst som den er, og har ikke ytterligere kommentarer.

 

  

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en lederkommentar i Helgelands Blad som omtalte et ordførermøte i Brønnøysund om sykehuslokalisering. I lederen sto det også at det forut for ordførermøtet fant sted et eget møte mellom Brønnøy-ordføreren, en delegasjon fra Vefsn og en navngitt kommunestyrerepresentant i Brønnøy.

Klagerne er ordfører i Brønnøy og den navngitte kommunestyrerepresentanten, som også sitter i styret til Helgelandssykehuset. Klagerne mener at Helgelands Blad feilaktig ga inntrykk av at det fant sted et forhåndsmøte mellom nevnte aktører, hvor det ble inngått en enighet i forbindelse med sykehuslokaliseringen. Ifølge klagerne dreide møtet seg om noe helt annet, og delegasjonen fra Vefsn kom bare innom samme rom på grunn av en misforståelse. I klagen vises det til Vær Varsom-plakatens (VVP) 3.2 om kontroll av opplysninger og 4.14 om samtidig imøtegåelse.

Helgelands Blad avviser brudd på god presseskikk og oppfatter klagesaken som en definisjonsstrid knyttet til om seansen var et «møte» eller et «tilfeldig treff». Ifølge redaksjonen er poenget at dette møtet fant sted, og at flere reagerte på det. Videre mener redaksjonen at klagerne misforstår det omstridte avsnittet. Ifølge redaksjonen mente aldri lederen å påstå at det ble inngått noen slags enighet angående sykehuslokalisering i forkant av ordførermøtet. Redaksjonen er imidlertid enig i at den burde ha lagt inn et avsnitt mellom de to aktuelle setningene for å unngå misforståelser.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) oppfatter at det står strid om hvorvidt Helgelands Blad hadde dekning for sin fremstilling av møtet i forkant av ordførermøtet. Videre oppfatter utvalget at det også står strid om hva som er en riktig tolkning av den påklagede lederkommentaren.

Utvalget opplever ikke klagernes tolkning av det aktuelle avsnittet som søkt. Redaksjonen kunne ha formulert seg tydeligere, men PFU finner ikke at den uklare fremstillingen kan innebære et presseetisk overtramp i seg selv.

Det skal være stor takhøyde innen kommentarjournalistikk, og ordførere og politikere må tåle å bli fulgt tett av mediene. PFU mener at påstanden om et møte ikke fremstår som en åpenbart sterk beskyldning av faktisk art, og kan derfor ikke se at redaksjonen overtrådte VVPs 4.14 om samtidig imøtegåelse. Til vurdering kommer det også at klagerne hadde et stående tilbud om å sende inn tilsvar, jf. VVPs 4.15.

Så langt PFU kan se, bestrider ikke redaksjonen, gjennom sitt tilsvar, klagernes beskrivelse av hendelsen. Om en legger til grunn det som har kommet frem i tilsvarsrunden, mener utvalget at det var misvisende av redaksjonen å skrive at partene «satt» på et eget møte. Teksten innbyr til at en ser det påståtte møtet, og hva enn som skjedde der, som relevant for det forestående ordførermøtet. Det er ikke blitt fremlagt noe som sannsynliggjør at møtet hadde en slik relevans, og utvalget forstår at denne delen av omtalen kan ha gjort lederkommentaren mer rammende for klagerne. Heller ikke kommentarjournalistikken er fritatt fra kravet til faktakontroll. Etter hva utvalget kan se, gjorde ikke redaksjonen nok for å sjekke at det var faktuelt grunnlag for fremstillingen, jf. VVPs 3.2 om kontroll av opplysninger.

Helgelands Blad har opptrådt kritikkverdig på punkt 3.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 27. mars 2019

Alf Bjarne Johnsen,
Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg,
Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes, Kristin Tarldsrud Hoff