Morten Angelil mot Tønsbergs Blad

PFU-sak 002/21


SAMMENDRAG:

Tønsbergs Blad (TB) publiserte søndag 6. desember 2020 en artikkel med tittelen: «Milliardæren lagde ulovlig sydenstrand – nå skylder han kommunen skyhøyt beløp» og ingressen: «Hytteeier Morten Angelil fikk ikke gehør hos departementet.»

«Angelil vil ikke betale tvangsmulkten, Færder kommune har ilagt ham, etter at han ulovlig fylte på sandstrand ved eiendommen i Holmsbrekkene 81 på Nøtterøy. Nå har han varslet søksmål mot staten, og har tatt saken opp til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. […]

I november 2018 ga kommunen pålegg om fjerning av 20 kubikk ulovlig tilført skjellsand på stranden ved hytta. Kommunen varslet engangsmulkt på 20.000 kroner og en løpende mulkt på 1000 kroner for hvert påbegynt døgn, hvis påleggene ikke ble oppfylt. Angelil fremmet krav om utsatt iverksettelse av tvansgmulkten, frem til en rettskraftig dom foreligger. Dette kravet ble avvist av Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, og nå nylig også av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. […]

Angelil var i utgangspunktet uenig i at sandoppfyllingen var ulovlig. Han har varslet at han vil prøve ut saken rettslig – både pålegget om å fjerne skjellsand og at kommunen har ilagt tvangsmulkt. Departementet skriver i sitt brev at, etter deres oppfatning, er det lite sannsynlig at et søksmål vil føre frem i dette tilfellet.

Artikkelen har et bilde av eiendommen med strand. Bildetekst: «ULOVLIG SAND: Morten Angelil fylte på cirka 200 tonn skjellsand på stranden på eiendommen i Holmsbrekkene som han kjøpte i 2005 for 12.250.000 kroner.»

https://www.tb.no/tvangsmulkten-til-hyttemilliardar-fortsette-a-lope-departementet-avviser-kravet/s/5-76-1461336?access=granted

Merk: Tittelen på artikkelen ble etter publisering endret til: «Tvangsmulkten til hyttemilliardær fortsette å løpe – departementet avviser kravet».  Klager har ikke førstegangspubliseringen, men samme artikkel er publisert i flere amedia-aviser. Klager har lagt ved artikkelen slik den er publisert i andre aviser, og der den opprinnelige tittelen (se bilag 1 og 2).

KLAGEN:

Klager er den omtalte Angelil. Han mener Tønsberg Blad (TB) har brutt Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt:

3.2, kildebruk og kontroll av opplysninger,
4.4, tittelbruk
4.13, feilaktige opplysninger
4.14, den samtidige imøtegåelsesretten

Klager mener også at «artikkelens tendensiøse preg og identifikasjonen av meg» er «klart problematisk» vurdert opp mot VVP 4.1, saklighet og omtanke, og 4.7, identifisering.

Klager skriver at påstanden i tittelen; at han har «lagd en ulovlig sydenstrand», ikke er riktig. Ifølge klager handler dette om etterfylling av sand i forbindelse med riving og gjenoppføring av en brygge på eiendommen. Sanden ble ikke fylt på stranden på eiendommen, og stranden er lovlig etablert for 15-20 år siden. Klager mener det skapes et uriktige inntrykk av at han har etablert en ny og «ulovlig sydenstrand» på sin fritidseiendom.

Påstanden i bildeteksten, om at han har «fylte på cirka 200 tonn skjellsand på stranden» er heller ikke riktig, skriver klager. Saken gjelder 20 kubikk sand, noe som tilsvarer ca. 28-30 tonn.

Klager mener den uriktige påstanden om at har laget en «ulovlig sydenstrand», underbygges av både billedtekst og i brødteksten, blant annet med et sitat hentet fra et brev fra kommunen, hvor kommunen skal ha gitt uttrykk for at det ikke er dokumentert at «all sanden er fjernet». Klager mener sitatet etterlater uansett et feilaktig bilde av saken, da dette aldri har dreid seg om fjerning av «all sanden» på eiendommen.

Artikkelens tittel ble endret etter at klager sendte en e-post til ansvarlig redaktør. Klager skriver at han i eposten påpekte flere feil i artikkelen, og ba om at opplysningene ble korrigert.  (Se bilag 3: E-postkorrespondanse med Tønsberg Blad, 7. desember 2020). Klager skriver at henvendelsen kun resultert i at tittelen ble endret. «TB fjernet eller endret ikke noen av de uriktige beskyldningene mot meg i artikkelen. Jeg kan derfor ikke se at endringen av overskriften har noen betydning for klagen.»

Til de konkrete punkter skriver klager følgende:

VVP 4.14: De uriktige påstandene om at jeg har etablert en ulovlig sydenstrand gjennom påfylling av 200 tonn sand er «sterke beskyldninger» og klager mener han skulle hatt samtidig imøtegåelse. Klager skriver at han ikke ble kontaktet av Tønsberg Blad før publisering.

VVP 3.2 – kildebredde og kontroll av opplysninger: «Jeg ble som nevnt ikke kontaktet av Tønsberg Blad i forkant av artikkelen. Dette utgjør ikke bare et brudd på VVP 4.14, men er også et brudd på VVP 3.2. Dersom Tønsberg Blad hadde kontaktet meg i forkant av publiseringen, kunne jeg ha rettet opp de nevnte feilene. Jeg ville ha opplyst Tønsberg Blad om at saken ikke gjelder «all sanden» på eiendommen eller etablering av en «ulovlig sydenstrand». Jeg kunne også ha fortalt Tønsberg Blad at Norconsult har vurdert saken og konkludert med at det ut fra et «miljøfaglig perspektiv» ville ha vært «mest hensiktsmessig å la de 20 m3 med skjellsand bli liggende». [….] Jeg kjenner ikke til hvilke kilder Tønsberg Blad har benyttet seg av, men det virker som om Tønsberg Blad utelukkende har basert seg på kommunen som kilde. En slik «énkildejournalistikk» er ikke forsvarlig, i alle fall ikke i en sak som den foreliggende, hvor jeg som privatperson blir utsatt for skadelige beskyldninger.»

VVP 4.1: Klager mener TB snarest mulig skulle korrigerte og beklaget de uriktige opplysningene. «Selv om jeg raskt gjorde Tønsberg Blad oppmerksom på de uriktige opplysningene i artikkelen, jf. bilag 3, har avisen ikke endret annet enn overskriften. Billedteksten og sitatet står fremdeles uendret […].»

VVP 4.4: Tittelen har ikke dekning i stoffet: «Jeg har ikke laget noen ulovlig sydenstrand.»

FORSØK PÅ MINNELIG LØSNING:

 Partene har vært i kontakt med sikte på å løse saken i minnelighet, uten at dette har ført fram.

 TILSVARSRUNDEN:

Tønsbergs Blad (TB) er overrasket over denne klagen, fordi klager, etter å ha vært i kontakt med redaktøren like etter publisering, sa seg fornøyd med samtalen, og var «ferdig med saken». TB tok ny kontakt etter PFU-klagen med tanke på fosøk på minnelig ordning, og henviste til forrige samtale. «Angelils svar var da at grunnen til at han likevel klaget til PFU var at vi «ikke lot saken ligge».» skriver TB som opplyser at avisen ikke lar seg presse til å stoppe å skrive om en viktig sak i deres lokalsamfunn.

TB avviser brudd på god presseskikk. TB opplyser å ha skrevet om Morten Angelil og problemene rundt hans eiendom i et titalls artikler siden 2017. Det samme har andre medier. Saken er svært spesiell, siden den har gått gjennom en rekke instanser. TB mener avisens dekning har oppfylt pressens forpliktelse om å avdekke saker av stor samfunnsmessig betydning.

Når det gjelder den konkrete klagen, avviser TB at artikkelen er tendensiøs, og mener heller ikke at det er problematisk å identifisere klager (VVP 4.4 og 4.7): «Angelil er en profilert næringsdrivende med en av Norges større formuer, og er i konflikt med myndighetene rundt sin eiendom i vårt nedslagsfelt. Vi har identifisert Angelil i artikler rundt hans formue eller hans eiendom siden 2016, for øvrig uten at han tidligere har reagert på det.»

VVP 4.14: Den innklagede artikkelen er basert på offentlige sakspapirer, og TB mener at alle parter er sitert slik at dekningen er balansert. Artikkelen utløser derfor ikke noe krav om samtidig imøtegåelse. «TB mener at en gjengivelse av offentlige sakspapirer og omtale fra offentlige/kommunale møter etc kan sidestilles med omtale av rettslige dokumenter og rettsforhandlinger, og dermed faller inn under pressens referatprivilegium. Gjengivelse av slike offentlige saksdokumenter kan ikke utsettes og hindres av et krav om samtidig imøtegåelse som følge av en enkeltperson mener at de enten inneholder sterke beskyldninger eller faktiske feil. I denne saken inneholder papirene, som Tønsbergs Blad har brukt som kilde, en fyldig omtale av saken faktum og realiteter, samt en tilsvarende fyldig gjengivelse av Angelils synspunkter og tilsvar.» TB viser til PFU-saker, som f.eks. 008/09.

TB skriver også at den innklagede artikkelen ikke inneholder nye opplysninger av faktisk art som kan tolkes som beskyldninger sett i lys av tidligere omtale, jf. artikkel fra 15.11.20. Nyheten nå var at saken var avvist av departementet. Det opplyses at TB likevel gjorde et forsøk på å få klager i tale, og «i samtale med vår journalist 11.11 lovet klagers advokat å komme tilbake til oss med eventuelle kommentarer. Så skjedde aldri».

TB skriver at det først var da «Dagbladet omtalte saken etter vår publisering 6. desember at klager kom på banen, og klaget over innholdet i vår artikkel».

TB mener saken ikke utløser krav om samtidig imøtegåelse, 4.14, men utløser mulighet for tilsvar, 4.15. Dette har vi forsøkt en rekke ganger uten at klager har ønsket å benytte seg av tilbudet. Se bilag 3 i klagen.

VVP 3.2: «Tønsbergs Blad har ikke brutt VVPs krav til kildekritikk og korrekte opplysninger. Vår artikkel er basert på opplysninger i offentlige sakspapirer, som har vært gjennom behandling i en rekke instanser, og der klager selv har kommet til orde i kontradiksjon. Artikkelen inneholder ingen faktiske feil.

VVP 4.13: Den innklagede artikkelen inneholder ingen feil som skulle rettes eller beklages. Men tvert imot valgte Tønsbergs Blad å komme klager i møte ved å endre tittelen på artikkelen. Ikke fordi den var feil, men fordi klager mente den kunne misforstås. I tillegg fremsatte vi en rekke ganger tilbud om tilsvar, som klager ikke ønsket å benytte seg av.

VVP 4.4: Tittelen på den innklagede artikkelen har full dekning i innholdet. Likevel valgte TB å endre den etter klagers ønske straks han tok kontakt. Dagen etter publisering var dette også nok til at klager sa han var «ferdig med saken».

 

Klager fastholder at Tønsberg Blad har opptrådt i strid med Vær Varsom-plakaten 4.14 om rett til samtidig imøtegåelse ved ikke å kontakte klager i forkant av publiseringen. Dersom dette hadde blitt gjort, kunne feilene i artikkelen ha blitt rettet opp, og jeg kunne gitt et mer nyansert bilde av saken, skriver klager.

«Det er ikke riktig at saken var balansert og utelukkende basert på gjengivelse av offentlige sakspapirer, slik det gis inntrykk av i tilsvaret: – Det fremgår ikke av noen offentlige sakspapirer at jeg har laget en «ulovlig sydenstrand». Stranden er som nevnt lovlig etablert.

Saken gjelder ca. 20 m3 sand som ble fylt på i forbindelse med riving og gjenoppføring av en brygge på eiendommen. – Det er ikke riktig at jeg har fylt å «cirka 200 tonn skjellsand på stranden». – Det fremgår heller ikke av offentlige sakspapirer jeg har fylt på «cirka 200 tonn skjellsand på stranden». Saken gjelder som nevnt ca. 28-30 tonn.

– Det kan godt være at kommunen i et brev har gitt uttrykk for at det ikke er dokumentert at «all sanden er fjernet», men faktum er at kommunen aldri har fremsatt noe krav om at jeg skal fjerne «all sanden». Slik sitatet er anvendt i artikkelen, etterlater det derfor et sterkt misvisende inntrykk.»

 

Tønsbergs Blad mener avisen artikler ville blitt bedre hvis klager hadde vært interessert i å svare på avisens henvendelser og bidra med sine kommentarer.  Klager har, som det fremkommer av vårt tidligere svar, fått tallrike tilbud om å kommentere. Da vi tok kontakt, lovet hans advokat å komme tilbake hvis han eller Angelil selv hadde noe å tilføre. Så skjedde ikke.

Angelil tok først kontakt med undertegnede etter at den innklagede saken var publisert. På hans anmodning endret vi da tittelen på saken. Det skyldtes ikke at det ikke var dekning for tittelen, men at vi ønsket å komme ham i møte. Han ble samtidig og på nytt oppfordret til å komme med sine synspunkter og kommentarer til saken, men det ønsket han ikke.

At han nå – i sin siste replikk – klager på at han ikke har fått anledning til å nyansere og forklare, fremstår som underlig. Han har fått slikt tilbud fra avisen flere ganger, både direkte og gjennom sin advokat.

TB fastholder at avisen har dekket saken balansert og gjengitt klagers argumentasjon slik den er fremmet for offentlige myndigheter og slik den er fremkommet i offentlige dokumenter som er blitt omfattende referert.

At saken gjelder ca. 20 kubikkmeter skjellsand kommer tydelig frem i alle våre artikler om saken. Det vises til utdrag fra artikkelen. TB minner om at det forholdet avisen har omtalt, er hentet fra brev kommunen har skrevet brev til Angelil, pålegg klager har fått skriftlig, dagsmulkter som er gitt for manglende plan for fjerning, og krav kommunen har sendt ham om dokumentasjon for fjerning.

Til sist skriver TB av avisen har fulgt opp saken i senere publiseringer enn den påklagede, herunder 8.2.21 i en sak om at sanden ble fjernet før jul, og at Færder kommune stoppet tvangsmulkter fra 16.12.20.


PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en nettartikkel i Tønsbergs Blad (TB), om en hytteeier som ikke ville betale tvangsmulkten kommunen hadde ilagt ham, etter at han hadde fylt på sand ved stranden på eiendommen. Nå var hans klage avvist hos departementet. Tittelen på artikkelen var «Milliardæren lagde ulovlig sydenstrand – nå skylder han kommunen skyhøyt beløp».

Klager er den omtalte hytteeieren. Klager mener det er skapt et inntrykk av at han har laget en ny og ulovlig sydenstrand på sin fritidseiendom. Saken handlet om sand som ble etterfylt i forbindelse med en brygge på eiendommen. Det er denne sanden klager er bedt om å fjerne, ikke «all sanden», som klager mener artikkelen gir inntrykk av. Klager peker videre på at TB feilaktig opplyser at det dreier seg om 200 tonn sand. Det korrekte er 20 kubikk. Klager tok kontakt og TB endret tittelen, men klager mener TB skulle foretatt seg mer. Klager mener han skulle vært kontaktet før publisering, og viser blant annet til Vær Varsom-plakatens (VVP) 4.14 og 3.2.

TB avviser brudd på god presseskikk. Avisen skriver at artikkelen bygger på opplysninger i offentlige sakspapirer, som har vært gjennom behandling i en rekke instanser, og der klager selv har kommet til orde med sine motargumenter. TB mener at alle parter er sitert og at omtalen er balansert. Videre viser TB til tidligere omtale av samme sak, og mener den innklagede artikkelen ikke inneholder nye beskyldinger. Det nye nå var at saken var avvist av departementet. TB mener artikkelen ikke inneholder feil, og at den heller ikke utløser et krav om samtidig imøtegåelse. TB mener det var dekning for den første tittelen, men avisen endret den likevel etter klagers ønske. Avisen viser til at klager er tilbudt tilsvar.

 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) ser at TB har hatt en løpende dekning av konflikten, og at klager og klagers advokat er kontaktet i forbindelse med TBs tidligere omtale av sandpåfyllingen.

PFU mener at TB måtte kunne informere om videre utvikling i saken uten å kontakte klager. Det fremkom av artikkelen at kilden er offentlige dokumenter. PFU merker seg at klagers syn kommer godt frem i artikkelen, og slik utvalget ser det, har TB referert begge sider. PFU merker seg at klager har fått gode muligheter til å komme til orde i ettertid, noe han ikke har ønsket.

Når det gjelder den første tittelen, forstår utvalget at klager reagerer, da det ikke handlet om en ny strand. PFU merker seg at TB rettet tittelen da klager tok kontakt.

 

Etter en samlet vurdering har Tønsbergs Blad ikke brutt god presseskikk.

Oslo, 26. mai 2021

Anne Weider Aasen
Ellen Ophaug, Gunnar Kagge, Stein Bjøntegård,
Nina Fjeldheim, Ylva Lindberg, Melissa Jocelyn Lesmana